Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                      № 140

 

град Варна,02.06.2017година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично заседание на Десети Март,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

     РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

Секретар СОНЯ ДИЧЕВА

Прокурор АННА ПОМАКОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ455 по описа на съда за 2016 година и  за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 94/31.2016 година по НДОХ № 1222/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият В.С.Ч., ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:През периода 01.07.2007 година-14.02.2008 година в град Варна,като управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД"Термал Тур"-Варна,в условията на продължавано престъпление,избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери-149 844,10 лева,дължими по Закон за данък върху добавената стойност,като потвърдил неистина в подадените пред ТД на НАП-Варна справки-декларации по член 125 алинея 1 от ЗДДС,относно неистински сделки с"Агротехника - 76"ЕООД-село Мрежичко, област Кърджали,с Булстат 108563592 и приспаднал неследващ се данъчен кредит,както следва:

1.За данъчен период 01.07.2007 година-31.07.2007 година избегнал плащането на данъчни задължения,като потвърдил неистина в подадена справка-декларация с Вх.№ ДДС.0300-0959619/13.08.2007 година в ТД на НАП-Варна,която се изисква по силата на закон-член 125 алинея 1 от ЗДДС във връзка с член 87 алинея 2 от ЗДДС-несъществуващо право на данъчен кредит,по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД"Агротехника-76"село Мрежичко,област Кърджали,като неправомерно ползваният данъчен кредит за периода е в размер на 75 114,10 лева.,

2.За данъчен период 01.09.2007 година-30.09.2007 година избегнал плащането на данъчни задължения,като потвърдил неистина в подадена справка-декларация с Вх.№ДДС.ОЗОО-0984977/15.10.2007 година в ТД на НАП-Варна,която се изисква по силата на закон-член 125 алинея 1 от ЗДДС във връзка с член 87 алинея 2 от ЗДДС-несъществуващо право на данъчен кредит,по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД"Агротехника-76"-село Мрежичко,област Кърджали,като неправомерно ползваният данъчен кредит за периода е в размер на 23 465,90 лева.,

3.За данъчен период  01.10.2007 година-31.10.2007 година избегнал плащането на данъчни задължения,като потвърдил неистина в подадена справка-декларация с Вх.№ ДДС0300-0993979/14.11.2007 година  ТД на НАП-Варна,която се изисква по силата на закон-член 125 алинея 1 от ЗДДС във връзка с член 87 алинея 2 от ЗДДС-несъществуващо право на данъчен кредит по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД"Агротехника-76"село Мрежичко,област Кърджали,като неправомерно ползваният данъчен кредит за периода е в размер на 22 214,40 лева.,

4.За данъчен период 01.11 2007 година-30.11.2007 година избегнал плащането на данъчни задължения,като потвърдил неистина в подадена справка-декларация с Вх.№ ДДС.0300-1005645/14.12.2007 година  в ТД на НАП-Варна,която се изисква по силата на закон- член 125 алинея 1 от ЗДДС във връзка с член 87 алинея 2 от ЗДДС-несъществуващо право на данъчен кредит, по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД"Агротехника-76"-село Мрежичко,област Кърджали, като неправомерно ползваният данъчен кредит за периода е в размер на 22 895, 66 лева.,

5.За данъчен период 01.12.2007 година-31.12.2007 година избегнал плащането на данъчни задължения,като потвърдил неистина в подадена справка-декларация с Вх.№ ДДС.ОЗОО-1012978/14.01.2008 година в ТД на НАП-Варна,която се изисква по силата на закон-член 125 алинея 1 от ЗДДС във връзка с член 87 алинея 2 от ЗДДС-несъществуващо право на данъчен кредит,по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД"Агротехника-76"-село Мрежичко,област Кърджали,като неправомерно ползваният данъчен кредит за периода е в размер на 5 713,40 лева.,

6.За данъчен период 01.01.2008 година-31.01.2008 година е избегнал плащането на данъчни задължения,като потвърдил неистина в подадена справка-декларация с Вх.№ ДДС.ОЗОО-1028104/14.02.2008 година в ТД на НАП-Варна,която се изисква по силата на закон- член 125 алинея 1 от ЗДДС във връзка с член 87 алинея 2 от ЗДДС-несъществуващо право на данъчен кредит,по несъществуващи покупки по фактури с издател ЕООД"Агротехника-76"-село Мрежичко,област Кърджали,като неправомерно ползваният данъчен кредит за периода е в размер на 1308,06 лева и на основание по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 предложение 1 и точка 7 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 58а алинея 4 от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК  му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,което да изтърпи при първоначален СТРОГ  режим в затвор.

Със същата Присъда на основание член 68 алинея 1 от НК е било приведено в изпълнение  наказанието,наложено с Присъда по НОХД № 6364/2005 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор.

Със същата Присъда подсъдимият В.С.Ч. е бил осъден да заплати на Министъра на финансите,като представляващ Държавата,обезщетение за претърпените имуществени вреди в резултат на деянието  в размер на 149 844,10 лева,ведно със законната лихва,считано от 29.06.2016 година  до окончателното изплащане на сумата.

 

 

 

Със същата Присъда на основание член 189 алинея 3 от НПК подсъдимият В.С.Ч. е бил осъден да заплати направените по делото разноски  в размер на 198,63 лева-в полза на държавния бюджет по сметка на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,както и  държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 5993,76 лева-в полза на Държавата по сметка на ВОС.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият В.С.Ч.,обжалвал я е с въззивна жалба чрез служебния си защитник-адвокат П.К.Р.-***,като явно несправедлива:оспорва се единствено размера на така наложеното наказание"Лишаване от свобода",като се моли за намаляването му,предвид всички смекчаващи отговорността обстоятелства.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната инстанция страните взеха следните становища :

Защитникът на жалбоподателя и подсъдим В.С.Ч.-адвокат В.И. *** поддържа като цяло оплакванията в жалбата.По съображения,че:от извършването на деянието са изминали около десет години;че Ч. е в напреднала възраст-на 75 години и е с много ниска степен на обществена опасност,се моли за приложението на член 9 алинея 2 от НК за да не изтърпява подзащитният наложеното му наказание.

Жалбоподателят и подсъдим В.С.Ч. поддържа казаното от защитника му и заявява,че няма какво до добави.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Присъдата на първоинстанционния съд,като законосъобразна и правилна,следва да бъде потвърдена.

За гражданския ищец-МФ,чрез Директора на НАП-Варна,редовно призовани,не се явява представител.Постъпила е писмена молба,с която се иска да бъде даден ход на делото и по същество да бъде потвърдена Присъдата на първоинстанционния съд.

В последната си дума подсъдимият Ч. признава грешката си,разкайва се за станалото и съжалява за извършеното,но излежавайки ефективно наказанието си,можел да не излезе нормално от затвора,а с краката напред.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията във въззивната жалба на подсъдимия В.С.Ч.,подадена чрез служебният му защитник;като взе предвид становищата на страните по делото;становището на подсъдимия Ч. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Въззивната жалба служебния защитник на подсъдимия В.С.Ч. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в гражданско-осъдителната й част не е била протестирана,не е била обжалвана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото при условията на член 371 точка 2 от НПК,е приел за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият В.Ч. *** и към времето на инкриминираното деяние живеел на територията на различни населени места на общината.

През 2005 година подсъдимият Ч. *** за регистрация на търговски дружество"Термал Тур"ЕООД,на което бил едноличен собственик на капитала.Дружеството било вписано в търговския регистър с решение по ф.д.4258/05 година от 24.11.2005 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

На 26.06.2006 година било регистрирано по ЗДДС по реда на ДОПК в ТД на НАП Варна.Заради последната регистрация дружеството следвало ежемесечно да отразява в справки-декларации до НАП резултатите от своята дейност-покупки и продажби.Чрез продажбите по смисъла на ЗДДС се е задължавало да внася необходимия ДДС по сделките в бюджета.В същото време,като регистрирано по ЗДДС лице,на основание член 68 алинея 1 от същият закон дружеството е имало възможност на данъчен кредит,като това е сумата на данъка,която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон,за които са при получени от него стоки или услуги по облагаема доставка.В член 69 от ЗДДС е предвидена възможност за приспадане на задълженията.

Подсъдимият Ч. извършвал разнообразна търговска дейност през инкриминирания период,тъй като имал възможности за снабдяване с горива, дървен материал,строителни материали,както и различни услуги.Тази търговска дейност била развивана чрез регистрираното от него търговски дружество.

            През периода 01.07. - 31.07.2007 година подсъдимият Ч. отразил в дневниците за продажби на"Термал Тур"ЕООД облагаеми доставки със ставка 20 на сто към дружествата"Камея Провадия"ООД,Булстат 103885034"Абритус ойл"ЕООД,Булстат 116584757.Доставките били реални,на обща стойност 376 978,91 лева,като задължението за внасяне в бюджета под формата на ДДС било 75 395,79 ЛЕВА.Включвали в себе си основно услуги,но имало и за стоки, основно зърно и горива.

            Пред този период от време дружеството нямало покупки за деклариране, поради което подсъдимият Ч. решил да декларира такива,като посочи и сума за ДДС с право на пълен данъчен кредит.По този начин решил да избегне внасянето на дължимият ДДС,като се стремил да няма пълно съвпадение.В дневниците за покупки отразил доставки от"Агротехника-76"ЕООД.

            В качеството си на представляващ и управител на"Термал Тур"ЕООД,подсъдимият  В.Ч. *** СД по ЗДДС и прилежащите им дневници за покупки с описани в тях данъчни фактури, както следва:

            1.За данъчен период 01.07.2007 година-31.07.2007година била подадена СД по ЗДДС в органа по приходите,където била заведена с вх.№ ДДС.03 00-0959619/13.08.2007 година.В прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчик " Агротехника - 76 " ЕООД както следва:

            -Фактура №3/07.07.2007 година на стойност 14 090,00 лева и ДДС-2818,00 лева.,

            -Фактура № 4/16.07.2007 година на стойност 14 300,00 лева и ДДС- 2860,00 лева.,

            -Фактура №5/22.07.2007 година на стойност 28 600,00 лева и ДДС-5720,00 лева.,

            -Фактура №6/23.07.2007 година на стойност 2 000,00 лева и ДДС-400,00 лева.,

            -Фактура №7/24.07.2007 година на стойност 32 100,00 лева и ДДС-6420,00 лева.,

            -Фактура №8/26.07.2007 година на стойност 42 924,00 лева и ДДС-8584.80 лева.,

            -Фактура №9/27.07.2007 година на стойност 86 826,48 лева и ДДС-17365,30 лева.,

            -Фактура №10/27.07.2007 година на стойност 12 170,00 лева и ДДС 2434,00 лева.,

            -Фактура№ 11/28.07.2007 година на стойност 142 560,00 лева и ДДС-28512,00 лева

            Приспаднал данъчен кредит за този период е в размер на 75 114,10 лева.

            През месец.09.2007 година"Термал Тур"ЕООД извършило облагаеми доставки,с начислен ДДС в размер на 22 392,71 лева,по които бил доставчик, а получатели съответно са били"Камея Провадия"ООД,Булстат 103885034,"Ин Транс"ЕООД с Булстат 116556875,"Никола Транс"ЕООД,Булстат 116575320, "Абритус ойл ЕООД,Булстат 116584757.Доставките лири за дизелово гориво, слънчоглед, както и в услуги.

            За посоченият период дружеството нямало сделки,по които да е получател на доставки и съобразно ЗДДС да са били налице основанията за право на данъчен кредит,поради което подсъдимият Ч. отново вписал в дневника за покупки неосъществени доставки от"Агротехника 76" ЕООД.

            За данъчен период 01.09.2007 година-30.09.2007 година подсъдимият Ч. съставил СД по ЗДДС,която подал в данъчната дирекция с Вх.№ДДС.0300-0984977/15.10.2007 година.Самата декларация била подписана от него.Към нея приложил и изискуемите извлечения от дневниците за продажби и покупки с включени фактури за покупки от"Агротехника -76"ЕООД както следва:

            -Фактура №21/10.09.2007година на стойност 28 350 лева и ДДС-5 670 ,00 лева.,

            -Фактура № 22/12.09,2007 година на стойност 3 640,00 лева и ДДС-728,00 лева.,

            -Фактура № 23/14.09.2007 година на стойност 4 200,00 лева и ДДС-840,00 лева.,

            -Фактура № 24/17.09.2007 година на стойност 40 206,33 лева и ДДС-8041,26 лева.,

            -Фактура № 25/21.09.2007 година на стойност 38 433,20 лева и ДДС-7686,64 лева.,

            -Фактура № 26 /21.09.2007 година на стойност 2 500,00 лева и ДДС-500,00 лева.,

            Приспаднатия данъчен кредит за посоченият период възлиза на 23 465,90 лева.В подадената декларация от дружеството освен укрития за внасяне ДДС в горепосочения размер,била отразена сума за възстановяване на ДДС в размер на 1 073,19 лева.

            Дружеството продължило търговската си дейност и през следващият данъчен период:месец.10.2007 година.През него било доставено на"Камея Провадия"ООД ламарина,гуми,трансформатор,на ЕТ"Христина Христова", Булстат 148112622,-панели,на"Ин Транс"ЕООД с Булстат 116556875 -горива,на "Абритус ойл"ЕООД,Булстат 116584757 и на"Клас Агро"ЕООД,Булстат 116573052-горива.Сделките били на обща стойност 113 790,68 лева.Дължимият ДДС за тях възлизал на 22 758,14 лева.Тъй като нямал възможност отново да представи доказателства за осъществени сделки с дружества,регистрирани по ЗДДС и да се възползва от правото си на данъчен кредит, и да прехване задължението си,подсъдимият Ч. отново вписал доставки от"Агротехника 76"ЕООД.С тях изявил претенция пред данъчните власти за наличие на право на пълен данъчен кредит.

            За този данъчен период:01.10.2007 година-31.10.2007 година подсъдимият Ч. подал СД по ЗДДС с Вх.№ ДДС.0300-0993979/14.11.2007 година,ведно с прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от "Агротехника - 76 " ЕООД както следва:

            -Фактура №29/03.10.2007година на стойност 10 881,00 лева и ДДС-2176,20 лева.,

            -Фактура № 30/03.10.2007 година на стойност 6 467,00 лева и ДДС- 1293,40 лева.,

            -Фактура №31/03.10.2007година на стойност 12 635,00 лева и ДДС-2527,00 лева.,

            -Фактура № 32/03.10.2007 година на стойност 11 844,00 лева и ДДС-2368.80 лева.,

            -Фактура №33/08.10.2007 година на стойност 13 860,00 лева и ДДС-2772,00 лева.,

            -Фактура № 34/10.10.2007година на стойност 8 864,00 лева и ДДС-1772,80 лева.,

            -Фактура № 35/10.10.2007година на стойност 4 375,00 лева и ДДС-875,00 лева.,

            -Фактура № 36/24.10.2007година на стойност 14 896,00 лева и ДДС-2979,20 лева.,

            -Фактура № 37/26.10.2007 година на стойност 20 000,00 лева и ДДС-4 000 ,00 лева.,

            -Фактура № 38/29.10.2007 година на стойност 7 250,00 лева и ДДС-1450 лева.,

            Приспаднатият данъчен кредит за този период бил в размер на 22 214,40 лева.Била декларирана и сума за внасяне от 543,74 лева.

            През месец.11.2007година дружеството продължило дейността си като извършило доставки на строителни материали,основно на"Камеа-Провадия" ООД.Имало извършени доставки и на"Айлин-Метан Халид"ЕТ и"Никос Плам''ЕООД.Общата стойност на сделките била 117 453,26 лева,поради което възникналото данъчно задължение за периода в размер на 23 490,63 лева.

            През посоченият период от време имало една доставка с право на пълен данъчен кредит с"Колос"ЕООД,като данъчният кредит по нея бил в размер на 867,42 лева.За да не внесе отново голяма част от задължението си,подсъдимият Ч. отново представил пред данъчната служба сведения за доставки от"Агротехника 76"ЕООД.

            За данъчният период:01.11.2007 година-30.11.2007 година подсъдимият Ч. съставил СД по ЗДДС,която подал ведно с приложенията в данъчната дирекция под Вх.№ ДДС.0300-1005645/14.12.2007 година.В нея включил следните покупки с доставчик "Агротехника - 76"ЕООД :

            -фактура №44/07.11.2007 година на стойност 12 236,05 лева и ДДС-2447.21 лева.,

            -фактура № 45/12.11.2007 година на стойност 24 202,30 лева и ДДС- 4840.46 лева.,

            - фактура №46/14.11.2007 година на стойност 16 976,55 лева и ДДС- 3395.31 лева.,

            -фактура №47/15.11.2007 година на стойност 20 885.68 лева и ДДС- 4177,13 лева.,

            -фактура № 48 /19.11.2007 година на стойност 6 091,70 лева и ДДС-1218,34 лева.,

            -фактура №49/20.11.2007 година на стойност 4 644.25 лева и ДДС-928.85 лева.,

            -фактура № 50/21.11.2007 година на стойност 2 168,80 лева и ДДС- 433,76 лева.,

            -фактура №51/22.11.2007 година на стойност 6 400,95 лева и ДДС -1280,19 лева.,

            -фактура № 52/23.11.2007 година на стойност 4 646.65 лева и ДДС -929,33 лева.,

            -фактура № 53 /28.11.2007 година на стойност 4 388,32 лева и ДДС -877,66 лева.,

            -фактура № 54 /29.11.2007 година на стойност 7 500,00 лева и ДДС-1500,00 лева.

            Приспаднатият данъчен кредит за този период е в размер на 22 895,66 лева.В СД бил деклариран за внасяне данък в размер на 594,97 лева.,

През м.12.2007 година дружеството"Термал Тур"ЕООД осъществило продажби само към"Камеа-Провадия"ООД.Те включвали гуми и дърва за огрев и били на обща стойност 29 645,00 лева,с дължим ДДС в размер на 5 929,00 лева.През този пероид дружеството нямало осъществени сделки,от което да е възникнало право на данъчен кредит и да осъществи прихващане,поради което чрез неистински фактури подсъдимият Ч. представил,че е закупил от"Агротехника-76"ЕООД доставените на"Камеа - Провадия"ЕООД дърва и гуми.

            За данъчен период:01.12.2007 година-31.12. 2007 година подсъдимият Ч. съставил СД по ЗДДС,която била регистрирана в ТД на НАП с вх.№ 0300-1012978/14.01.2008 година и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчик"Агротехника-76"ЕООД както следва:

            -фактура № 84/01.12.2007 година на стойност 5 670,00 лева и ДДС-1134,00 лева.,

            -фактура № 85/02.12.2007 година на стойност 9 677,00 лева и ДДС-1935,40 лева.,

            -фактура №86/03.12.2007 година на стойност 5 670,00 лева и ДДС-1134,00 лева.

            Чрез описаните фактури подсъдимият Ч. приспаднал данъчен кредит в размер на 5 713,40 лева. В декларацията посочил данък за внасяне за посоченият период в размер на 215,60 Лева.

            През последният инкриминиран данъчен период:месец.01.2008 година дружеството имало една продажба на горива към"Камея-Провадия"ЕООД на стойност 6 579,00 лева.Дължимият ДДС по нея бил в размер на 1 315,80 лева. За да избегне внасянето му в дневника за покупки,подсъдимият Ч. отразил доставка от"Агротехника-76"ЕООД на стойност 6 540,30 лева.За този данъчен период:01.01.2008 година-31.01.2008 година подсъдимият Ч. изготвил СД по ЗДДС с Вх.№ 0300-1028104/14.02.2008 година и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчик"Агротехника-76"ЕООД,в който посочил и фактура №92/10.01.2008 година на стойност 6 540.30 лева и ДДС-1 308,06 лева,като по този начин приспаднал данъчен кредит в размер на 1 308,06 лева за този данъчен период.

            Общо декларираният ДДС с право на пълен данъчен кредит за периода 01.07.2007 година-31.01.2008 година е в размер на 149 844,10 лева.Това право мотивирал с доставките от"Агротехника-76"ЕООД.От събраните по делото доказателства е било установено,че такива сделки не е имало тъй като посоченото дружество не е осъществявало никаква търговска дейност през този период и от негово страна са подавани нулеви декларации.

            По делото е била назначена СГЕ,от заключението на която е било установено,че всички подписи в графи"Предал" и"подпис и печат"в копията на справките-декларации за инкриминирания период са изпълнени от управителя на"Термал Тур"ЕООД,който в случая е подсъдимият В.С.Ч..

            От заключението на изготвената по делото ССЕ е било установено,че укрития ДДС за този период възлиза на 149 844,10 лева.

Гореописаната фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен,категоричен и безспорен начин от всички събрани по делото доказателства както в рамките на досъдебното производство,така и в рамките на съдебното следствие,а така също и от обясненията на подсъдимия Ч.,в които обяснения признава изцяло както фактите по делото,така и вината си по извършените деяния.Изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка са безспорни,законосъобразни,обосновани,в синхрон със събраните по делото доказателства и които изводи се възприемат изцяло от ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си през периода 01.07.2007 година-14.02.2008 година в град Варна подсъдимият В.С.Ч.,като управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД"Термал Тур"-Варна,при условията на продължавано престъпление,избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери-149 844,10 лева,дължими по Закон за данък върху добавената стойност,като потвърдил неистина в подадените пред ТД на НАП-Варна справки-декларации по член 125 алинея 1 от ЗДДС,относно неистински сделки с"Агротехника - 76"ЕООД-село Мрежичко, област Кърджали,с Булстат 108563592 и приспаднал неследващ се данъчен кредит,като е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 предложение 1 и точка 7 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК.

Престъплението е било извършено от подсъдимия В.С.Ч. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК,тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията си,предвиждал е общественоопасните им последици и е искал тяхното настъпване.

Оплаквания за постановена Присъда от първоинстанционния съд при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила няма както във въззивната жалба,така и по съществото на делото пред въззивната инстанция,като ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави тези свои изводи/че няма допуснати съществени нарушения на процесуалния закон при постановяване на Присъдата от първоинстанционния съд/с оглед правомощията си-по смисъла на член 314 алинея 1 от НПК.

Както беше посочено по-горе:във въззивната жалба срещу Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД няма други оплаквания освен оплакването за явна несправедливост на наложеното наказание"Лишаване от свобода".В съдебно заседание по съществото на делото обаче пред въззивната апелативна инстанция защитата на подсъдимия В.С.Ч. поставя въпроса и моли за приложението на член 9 алинея 2 от НК,като излага съображения,че:От извършване на престъплението са изминали не година или две,а 10 години,като още в началото не е имало оспорване на фактическата обстановка.Излагат се и съображения както относно напредналата възраст на подсъдимия Ч.-75 годишен и здравословното му състояние,така и събраните по делото смекчаващи отговорността обстоятелства за него.По същество искането на защитата на подсъдимия В.С.Ч. за приложение разпоредбата на член 9 алинея 2 от НК и това искане по същество е оплакване за постановена Присъда от първоинстанционния съд при допуснато нарушение на материалния закон.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави своите изводи,че искането на защитата на подсъдимия Ч. за приложение на разпоредбата на член 9 алинея 2 от НК се явява неоснователно и като такова,следва да бъде оставено без уважение по следните съображения:

-Подсъдимият Ч. е извършил умишлено престъпление по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 предложение 1 и точка 7 от НК.,

-Престъплението е било извършено при условията на продължавано престъпление-по смисъла на член 26 алинея 1 от НК през един значителен продължителен период от време от шест месеца и половина:от 01.07.2007 година до 14.02.2008 година.,

-За този период от време подсъдимият Ч. е проявил упоритост и последователност при извършване на престъпните деяния,които престъпни деяния не са били няколко и изолирани,а десетки и системни.,

-Подсъдимият Ч. е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери-149 844,10 лева,дължими по Закон за данък върху добавената стойност.,

-Подсъдимият Ч. е извършил престъплението по настоящото дело в изпитателния срок по Присъда по НДОХ № 6364/2005 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД.

-По делото не са събрани никакви доказателства за възстановяване частично или пълно от подсъдимия Ч. на причинените на държавата имуществени вреди.

По всички гореизложени съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че в случая по делото по отношение на В.С.Ч. не са налице нито една от предпоставките,предвидени в член 9 алинея 2 от НК.

Относно оплакването за явна несправедливост на наложеното с Присъдата на първоинстанционния съд на подсъдимия В.С.Ч."Лишаване от свобода".

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД споделя напълно,като законосъобразни и обосновани,изводите на първоинстанционния съд както относно наличието на смекчаващите отговорността обстоятелства за подсъдимия Ч.,а така също и за наличието на изключително смекчаващо отговорността обстоятелство за изминалия дълъг период от време от около 10 години от извършване на престъплението до реализиране на наказателната отговорност,както и че в случая са налице предпоставките за приложение разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК.

Законосъобразни и обосновани са и изводите на първоинстанционния съд,че в конкретния случай по отношение на подсъдимия В.С.Ч. е по-благоприятна разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК в сравнение с разпоредбата на член 58а алинея 1 от НК,като законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че в случая следва да намери приложение разпоредбата на член 58а алинея 4 от НК,тъй като:

-По член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 предложение 1 и точка 7 от НК е предвидено наказание"Лишаване от свобода"в граници:от ТРИ ГОДИНИ до ОСЕМ ГОДИНИ.,

-Ако бъде приложена разпоредбата на член 58а алинея 1 от НК,при налагане на подсъдимия Ч. на минималното,предвидено в член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 предложение 1 и точка 7 от НК от ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода",с редукцията на това наказание с 1/3 би се стигнало до ДВЕ ГОДИНИ"Лишаване от свобода".,

-При приложение разпоредбата на член 55 алинея 1 точка 1 от НК съдът може да определи наказанието"Лишаване от свобода"под най-ниския минимум.В конкретния случай съдът е имал възможност да определи наказание"Лишаване от свобода"за подсъдимия Ч. в параметри под ТРИ ГОДИНИ,а именно:от ТРИ МЕСЕЦА/член 39 алинея 1 от НК/-до ДВЕ ГОДИНИ,ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА и ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ДНИ.В рамките на тези параметри първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е наложил на подсъдимия В.С.Ч. наказание"Лишаване от свобода"в размер на ЕДНА ГОДИНА.

Отчитайки събраните по делото смекчаващи отговорността обстоятелства,а така също и изключителното смекчаващо отговорността обстоятелство за подсъдимия Ч./които законосъобразно и обосновано са били отчетени от първоинстанционния съд/;отчитайки и напредналата възраст на подсъдимия Ч.-роден на *** година,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че едно наказание"Лишаване от свобода"на ШЕСТ МЕСЕЦА ще бъде напълно достатъчно и необходимо за пълното и всецяло постигане целите на наказанието,визирани в разпоредбата на член 36 от НК.По тези съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите се,че въззивната жалба на защитата на подсъдимия В.С.Ч. за явна несправедливост на наложеното му наказание се явява основателна и следва да бъде уважена,като бъде изменена обжалваната Присъда в тази й част и наказанието"Лишаване от свобода" следва да бъде намалено от ЕДНА ГОДИНА на ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор.

По съображения,че по делото са събрани категорични,убедителни и безспорни доказателства,че подсъдимият В.С.Ч. не е с висока степен на обществена опасност,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че той следва да изтърпи наказанията"Лишаване от свобода"при първоначален ОБЩ режим.Присъдата на   ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД следва да бъде изменена в тази насока както по отношение на извършеното престъпление от подсъдимия Ч. по 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 предложение 1 и точка 7 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК по настоящото дело,така и по приведеното на основание член 68 алинея 1 от НК изпълнение на наказанието"Лишаване от свобода"в размер на ЕДНА ГОДИНА по Присъда по НДОХ № 6364/2005 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени-по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на същия съд.

Водим от горното и на основание член 337 алинея 1 точка 1 от НПК ,както и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                              Р    Е    Ш    И

 

ИЗМЕНЯ Присъда № 94 от 31.10.2016 година по НДОХ № 1222/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,в частта,с която на подсъдимия В.С.Ч.,ЕГН **********,*** на основание по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 предложение 1 и точка 7 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 58а алинея 4 от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК  му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,което да изтърпи при първоначален СТРОГ  режим в затвор,като НАМАЛЯВА : размера на наказанието"Лишаване от свобода"-от ЕДНА ГОДИНА на ШЕСТ МЕСЕЦА,което наказание на основание член 57 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.

ИЗМЕНЯ Присъда № 94 от 31.10.2016 година по НДОХ № 1222/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,в частта,с която по отношение на подсъдимия В.С.Ч.,ЕГН **********,*** на основание член 68 алинея 1 от НК е било приведено в изпълнение наказанието"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,наложено с Присъда по НДОХ № 6364/2005 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,при първоначален СТРОГ режим в затвор,като на основание член 57 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 2 от ЗИНЗС,ОПРЕДЕЛЯ наказанието"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА да бъде изтърпяно при първоначален ОБЩ режим.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 94 от 31.10.2016 година по НДОХ № 1222/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с подсъдим В.С.Ч.,ЕГН **********,***  в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

                

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

 

 

                                                                                                   1:

 

                                                                                

                                                                              ЧЛЕНОВЕ :

 

 

                                                                                                    2: