П Р И С Ъ Д А

16

16.11.2017 година, гр. Варна

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на шестнадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

Секретар Г.Н.

Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

като разгледа докладваното от съдия ЛАЗАРОВА

ВНОХД № 465 по описа за 2016 година 

 

На основание чл. 336, ал. 1, т. 2 от НПК, ОТМЕНЯ присъда № 24 от 20.10.2016 г., по НОХД № 449/2015 г. по описа на Окръжен съд Шумен, в частта, с която подс. А. е била призната за невинна и оправдана по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 248 А ал. 3 вр. ал. 2 от НК,  като вместо това

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимата П.Д.А., българска гражданска, родена в гр. Шумен, със средно специално образование, омъжена, неосъждана, управител на ЕТ „Велино – П.А.”***, ЕГН **********., за ВИНОВНА в това че:

На 28.05.2013 г. в гр. Шумен, в качеството си на търговец - собственик и управител на ЕТ „Велино – П.А.” с ЕИК 202171436, регистриран в регистрите на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” с УРН 599344 от 2013 г., подала „Заявление за подпомагане 2013 Форма за ЕТ/Юридически лица” с УИН 2708051367160 за получаване на средства за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., в което представила неверни сведения парцели в землището на с. Велино, обл. Шумен, с номера на БЗС от ИСАК: 10464-35-4-1, 10464-35-5-1, 10464-37-2-1, 10464-37-2-2, 10464-37-2-3, 10464-49-2-1, 10464-60-1-1, 10464-60-2-1, 10464-64-2-1, 110464-143-1-1 и 10464-441-1-1, заявявайки, че са в добро земеделско състояние /подходящи за подпомагане/ по смисъла на Наредба № 5 от 19.03.2010 година, изм. и доп. ДВ бр. 21 от 13 март 2012 година за условията за допустимост за подпомагане на земеделски парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, а в действителност 20,38 ха от площта им не били допустими за подпомагане, в нарушение на задължението да представи верни сведения, за да получи средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава, поради което и на основание чл. 248а, ал. 3, във вр. с ал. 2 от НК и чл. 54 от НК й НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, и наказание ГЛОБА в размер на 2000 /ДВЕ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.

ОСЪЖДА подсъдимата А. да заплати направените по делото разноски в размер на 148,58лв. по сметка на ОД на МВР гр.Шумен, на 150лв. по сметка на ШОС и 3287,18 лв. по сметка на Апелативен съд гр. Варна.

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                         2.

МОТИВИ към решението по ВНОХД № 465 по описа за 2016 година на Варненски Апелативен съд, наказателно отделение

 

 

Предмет на въззивното производство е присъдата по НОХД № 449/ 2015 г. на Окръжен съд гр. Шумен, № 24, постановена на 20.10.2016г., с която подс. П.Д.А. е призната за невинна и на основание чл. 304 от НПК оправдана по обвинения за извършени престъпления от общ характер, наказуеми по чл. 248 А ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК и по чл. 212 ал. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 от НК.

Въззивното производство е образувано по протест на прокурор при ШОП, който счита присъдата за неправилна и постановена в нарушение на материалния закон. Иска се да бъде отменена и да се постанови нова, с която подсъдимата да бъде признат за виновна по повдигнатите обвинения и да се наложат съответните наказания лишаване от свобода и глоба, като се постанови групиране по чл. 23 от НК и общото наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, по чл. 66 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 години и към него да се присъедини наказанието глоба в размер на 2000лв. В допълнително писмено изложение прокурорът развива съображения за необоснованост на присъдата с оглед приетите фактически положения. Не се приема тезата на съда, че тъй като на някои физически блокове не е извършена теренна проверка, а на проверените не е установено колко дървета и храсти е имало, обвинението е останало недоказано. Посочва доказателства за категоричната недопустимост на отделни парцели. Счита, че ако съдът е считал, че са останали неизяснени въпроси е могъл да назначи допълнителна експертиза и да получи отговор каква е била гъстотата на дърветата и храстите, дали са били съобразени с чл. 16 от Наредба № 5/2010г., но в противоречие с чл. 7 и чл. 13 от НПК не е сторил това. Навежда примери от аналогична съдебна практика на АС гр. Варна и ВКС на РБ. Самостоятелно са разгледани и оспорени съображенията на съда за отсъствието на субективна страна на деянията по обвинението. Липсата на вина неправилно е била свързана с отсъствие на  необходимия опит при разчертаване на границите, проведените консултации с геодезична фирма, извършена редукция на площите. Според прокурора, от писмените и гласните доказателства се установява, че подсъдимата многократно е била предупреждавана, че декларираните площи излизат от допустимия слой, но е настояла заявленията да останат в първоначалния вид. Изразено е мнение, че в мотивите си съдът не е приложил правилно принципите на оценка на доказателствения материал. В заключение е направено искане за назначаване на повторна Съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от специалисти и да отговори на необходимите въпроси за всеки от предявените от подсъдимата парцели.

След изслушване на назначената комплексна СТЕ, в хода на пренията представителят на въззивната прокуратура поддържа частично протеста по обвинението по чл. 248 А ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Оценява като правилна присъдата в частта, с която е приета несъставомерност по чл. 212 от НК. Намира, че подсъдимата е представила неверни сведения относно парцелите и тяхното поддържане в добро земеделско състояние. Съобразявайки заключението на експертизата, прокурорът приема, че от общо заявените 120. 20 ха, 4.69 са били недопустими поради застъпване и 20, 38 ха – поради други причини. Развива доводите си за наличието на субективните елементи на престъпния състав – декларирането на добро земеделско състояние на площите, поставяйки подписи и печати на търговеца, въздържането й да обходи имотите и да е наясно с тяхното състояние, като по този начин е била в състояние да очертае по картата само годните. Моли присъдата да бъде отменена и да бъде постановена нова, с която подс. А. бъде призната за виновна по обвинението за престъпление по чл. 248 А от НК.

Защитникът на подсъдимата моли оправдателната присъда да бъде потвърдена. Счита, че и двете обвинения са недоказани, като 98 % от площите са били наети от Община – Шумен непосредствено преди декларирането им с договори за наем и платена авансово цена, като подсъдимата не е предполагала, че общината ще предостави по този начин неотговарящи на изискванията земи. Подсъдимата ангажирала компетентна геодезистка фирма, която да извърши заснемането и на магнитен носител до подготви имотите за деклариране в поземлената комисия. Обръща внимание, че подсъдимата няма необходимото образование, опит да борави с карти и аерофотоснимки, а предоставените й по време на очертаването на площите през 2013г. са били от 2011г. След като е била предупредена е намалила заявените площи с почти 10 % от наетата от общината земя. Никой не й е предоставил изображения на терена от Google Earth, за да може да придобие реална представа за състоянието на заявените имоти. Изложеното, според защитата, сочи, че подсъдимата не е извършила деянието умишлено, дори и от обективна страна да е предоставила неверни данни. Счита, че деянието не е осъществено от обективна страна, тъй като чрез всички събрани по делото изображения не може да се определи височината на дърветата и храстите, съобразно Наредба № 5/2010г., поради което не може да се направи с необходимата категоричност извод, че заявените площи са недопустими за подпомагане.

Подс. А. не се признава за виновна, твърди, че не е направила нищо умишлено, не е давала умишлено невярна информация и се доверила на геодезичната фирма, за да бъде всичко точно. Моли да бъде оправдана. Посочва, че не е получила никакви субсидии.

 

Въззивният съд с оглед събраните в хода на наказателното производство доказателства и при спазване пределите по чл. 314 и чл. 316 от НПК счита следното:

 

І. От фактическа страна.

 

Подсъдимата П.Д.А. създала ЕТ „Велино – П.А.” на 31.07.2012г. със седалище в гр. Шумен и предмет на дейност производство на земеделска и животновъдна продукция и търговия с нея. На 16.10.2012г. променила седалището в с. Велино, обл. Шумен, ул. „Ален мак“ № 12.

Нейният свекър – свид. С. А. и свид. С. К. били съдружници в търговско дружество „Термо +” ООД, имали имоти и конна база в същото село. Предложили на подс. А. да осъществи идеята им за модерна овцеферма като кандидатства пред ДФ „Земеделие” по специалната програма за млади фермери. Подсъдимата се съгласила.

Едновременно с това подс. А. планирала да се включи в кампанията за подпомагане на земеделските производители със средства от европейски и национални фондове за 2013г. На 09.04.2013г. закупила нива с площ 4. 690дка /0, 469 ха, приблизително 0,47 ха/в местност „До селото“, ЕКАТТЕ 10464, БЗС № 10464-60-1, ползвана за производство на люцерна.

На 25.04.2013 г. в гр. Шумен,  подс. А., като управител и представляващ ЕТ „Велино – П.А.” с ЕИК 202171436, подала в ОСЗ – Шумен, Заявление за входяща регистрация 2013. Подсъдимата  кандидатствала за субсидия за единно плащане на площ /СЕПП/ и схема за национално доплащане на хектар земеделска земя /НДП/. В Таблицата на използваните парцели посочила 4 парцели /Блок на земеделско стопанство - БЗС/ в землището на с. Велино, общ. Шумен, обл. Шумен:

- 10464-37-2-1 на площ от 0.5 ха – люцерна, с правно основание за ползване „договор за аренда”;

-10464-37-2-3 на площ от 0.68 ха - естествена ливада, с правно основание за ползване „договор за аренда”;

- 10464-37-2-2 на площ от 0.3 ха – краставици, с правно основание за ползване е посочено „договор за аренда”, и

-10464-60-1-1 на площ от 0.47 ха, засят с люцерна, с правно основание за ползване „собствен”.

Площите били изчертани върху две ортофотокарти, по летателен снимков материал от 2011г. На едната карта (л.22 /по номерацията долу вдясно на страницата/, т.IV от ДП) били трите БЗС 10464-37- 2-1 с площ от 0.5 ха - люцерна 10464-37-2-3 с площ от 0.68 ха - естествена ливада и 10464-37-2-2 с площ от 0.3 ха – краставици. На втората карта(л.23, т.IV от ДП 26/2015г.) – собственият на подсъдимата парцел 10464-60-1-1 с площ от 0.47 ха засят с люцерна.

Подс. А. кандидатствала по Схемата за единно плащане на площ –СЕПП със заявените четири парцела, а по Схемата за национални доплащания на хектар земеделска земя – НДП, с три от тях 10464-37-2-1, 10464-37-2-3 и 10464-60-1-1.

Заявлението за регистрация съдържало общи декларации и декларации, задължителни за отделните мерки, попълвала се и декларация, за запознаване с определенията за нередност съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006г.

Заедно със Заявление за регистрация подс. А. подала и Заявление за подпомагане с общи декларации и декларации, задължителни за отделните мерки. В таблицата на използваните парцели, били описани четирите парцела и правно основание за ползването им.

След приключването на процедурата по очертаване в 15.42ч. свид. В. стартирала автоматична проверка на въведените данни. Резултатите от проверката показали грешки в четирите парцела, с обща площ от 1,95 ха, като в 2 от БЗС-тата, очертани от бенефициента били налице площи извън допустимия слой за подпомагане - част от 10464-37-2 /обхващащ трите подпарцела, разделени поради различните земеделски култури, отглеждани в тях, с подномера 1, 2 и 3/ в размер на 0.186 ха, и целия БЗС 10464-60-1 с площ 0.47 ха. На подсъдимата били разяснени резултатите, тя подписала и подпечатала и писмената форма затова.

Едва на следващия ден, на 26.04.2013 г. подс. А. в качеството си на управител на ЕТ сключила с дружеството „Термо +” ООД, представлявано от свид. К., договор за аренда на земеделските земи, вече заявени за подпомагане – т. ІV, л. 55 от ДП. Двете наети по този начин ниви се намирали в същата местност „До селото“ и в същия ЕКАТТЕ 10464. Първата с площ 5. 002 дка била заявената с номер по ИСАК /Интегрираната система за администриране и контрол/ - 10464-37-2-1 с площ от 0.5 ха – люцерна, а втората с площ 9. 772 дка, включвала парцели - 10464-37-2-3 от 0.68 ха - естествена ливада, и 10464-37-2-2 от 0.3 ха засят с краставици. Тези три подпарцела формирали общия 10464-37-2. Договорът бил сключен за срок от седем години, като арендното плащане в размер на 50 кг/дка или равностойността му в пари било дължимо от подсъдимата до 01.11. на съответната година.

По съвет на свид. К. и А., подс. А. решила да наеме и площи от Община Шумен, за които да кандидатства за подпомагане от фондовете. На 18.05.2013г. бил сключен договор № 25-01-273, по силата на който, подсъдимата наела за временно възмездно ползване земеделски земи, представляващи пасища и мери с обща площ 1224, 172 дка /десет имота, подробно описани в предмета на договора по номера от картата на възстановената собственост – КВС, съответни площи и характеристики/, в землището на с. Велино, в местността „До селото“, за срок до 31.12.2013г. – т. ІV, л. 54 от ДП. Годишният наем възлизал на 6 120, 86лв. Като наемател подс. А. поемала задължение да поддържа мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние, да ги почиства от замърсяване и камъни, да не допуска замърсяването им с отпадъци, да ги опазва от природни увреждания, да почиства нежеланата храстовидна растителност и да провежда борба с устойчивите растителни видове съгласно Национален стандарт 4.2, да запазва синорите и да опазва земите от навлизане на дървесна и храстовидна растителност, в съответствие с НС 4.3 и 4.4.

В същия ден подсъдимата била въведена във владение с протокол за предаване на имот – общинска собственост, на основание сключения договор, от комисия включваща кмета на с. Велино и експерти в отдел ИРСД. На наемателя, ЕТ „Велино-П.А.“, представено от подс. А. били фактически предадени десетте имота. Не били отразени бележки по състоянието на имотите – т. І, л. 26 от ДП.

Доколкото договорите, даващи правно основание на подс. А. да ползва общо 14те имота, съдържали номерата на имотите по КВС и тяхната площ, свид. К. предложил на подс. А. да потърсят съдействие за нанасянето им по географски координати, което да улесни разчертаването им по ортофотокартите на ОСЗ. Обърнали се към свид. В. Х. от „Геодезическо проектиране” ЕООД – Шумен. Свид. Х. ползвал софтуер, който изготвял контур на имота, т.нар. шейп файл, извлечен от картата за възстановената собственост /КВС/. По номера на имота, посочен в договора, свидетелят опознавал имота на картата в реалните му граници, вземал контура и го съхранявал на магнитен носител. По този начин подготвил шейп файлове за имотите, за които подсъдимата имала правно основание за ползване.

Първоначалното заявление, подадено от подс. А. на 25.04.2013г. било регистрирано в Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” с УРН 599344 и УИН 2708051367160.

На 27.05.2013 г. като представител на ЕТ „Велино – П.А.” подс. А. *** допълнително заявление за регистрация, като отбелязала в образеца, че е за редакция на парцели. Подписала и подпечатала заявлението и декларациите, включително и за разясняване на понятието „нередност“. В таблицата на използваните парцели посочила допълнително наетите десет парцела в землището на с. Велино.

На 28.05.2013 г.  подсъдимата подала окончателното заявление за подпомагане за кампания 2013, като в таблицата за използваните парцели посочила всички 14 БЗС. Площта на първоначално заявените четири парцела била възпроизведена в същите стойности. При очертаване на допълнително наетите 10 имота били ползвани шейп файловете, подготвени от свид. Х.. При възпроизвеждане на контурите по ортофотокартите подсъдимата възприела, че реалните граници на имотите включват територии, които не могат да бъдат подпомогнати, тъй като излизали от очертанията на допустимия слой. Намалила някои от парцелите, други запазила в съответствие с площта по документите си за ползване, независимо, че на територията им имало сгради, оголени терени и недопустимо захрастяване, което би осуетило ползването им за производство на земеделска продукция и като пасища. По този начин заявила за подпомагане 118, 25 ха от наетите от Община Шумен десет пасища, и 1, 95 ха – ниви под аренда и собствена. Посочила следните имоти с номера на парцели по ИСАК:

10464- 35-4-1, с площ 28.65 ха - мери и пасища;

10464- 35-5-1, с площ 27.46 ха - мери и пасища;

10464-37-2-1, с площ 0.5 ха – люцерна;

10464-37-2-2, с площ 0.3 ха – краставици;

10464-37-2-3, с площ 0.68 ха - естествена ливада за косене/пашуване;

10464- 49-2-1, с площ 20.23 ха - мери и пасища;

10464- 60-1-1, с площ 0.47 ха – люцерна;

10464- 60-2-1, с площ 4.30 ха - мери и пасища;

10464- 60-4-1, с площ 0.32 ха - мери и пасища;

10464- 64-2-1, с площ 34.00 ха - мери и пасища;

10464- 74-1-1, с площ 0.63 ха - мери и пасища;

10464-143-1-1, с площ 1.83 ха -мери и пасища;

10464- 231-1-1, с площ 0.73 ха - мери и пасища;

10464- 441-1-1, с площ 0.10 ха-мери и пасища.

Заявените от подс. А. общо 120.20 ха били подадени за подпомагане по СЕПП, като се очаквали парични средства, отпуснати от европейски фондове, в размер на 37 240, 16лв.

По СНДП подс. А. кандидатствала с три от посочените БЗС:

10464-37-2-1, с площ 0.5 ха –люцерна;

10464-37-2-2, с площ 0.3 ха – краставици;

10464-60-1-1, с площ 0.47 ха – люцерна.

По втората схема подсъдимата заявила национално подпомагане на обща от площ 1.27 ха, за което очаквала 11, 98лв.

След стартираната от служителката на ОСЗ Н.Й. автоматична проверка на въведените данни било установено, че в 12 бр. БЗС /единият от които, 10464-37-2 включва три парцела/ повече от 0, 05 дка излизат извън площите, подходящи за подпомагане. Изцяло извън допустимия слой били парцелите – 10464-60-1-1; 10464-60-2-1; 10464-60-4-1; 10464-74-1-1; 10464-231-1-1 и 10464-441-1-1; имот 10464-64-2-1 – бил почти изцяло извън, а от всички останали – системата отхвърлила определени части. Данните за недопустими площи били следните:

-        10464-74-1 - 0.63 ха;

-        10464-143-1 - 1.78 ха;

-        10464-60-4 - 0.32 ха;

-        10464-60-1 -0.47 ха;

-        10464-35-4 -14,47ха;

-        10464-35-5 -7.29 ха;

-        10464 49-2 - 1.40 ха;

-        10464-60-2 -4.30 ха;

-        10464-64-2 - 33.93 ха;

-        10464-37-2 -0.19 ха;

-        10464-231-1 -0.73 ха;

-        10464-441-1 -0.10 ха.

По този начин от заявените 120, 2 ха, общата площ на недопустимите по автоматичната проверка възлязла на 65, 61 ха, равняващо се на 54, 58 % от посочените за подпомагане.

Подсъдимата била уведомена за тези резултати, подписала и поставила печат на ЕТ, но не предприела корекции по очертаните от нея парцели. Служителите разпечатали картите, по които били нанесени от подсъдимата парцелите – т. ІV, л. 42-51 от ДП. По всяка карта подс. А. подписала и подпечатала декларацията, че потвърждава за участие по схемите и мерките за директни плащания на площ изчертаните блокове на земеделско стопанство.

По всички страници на попълнените от подс. А. заявления за регистрация и подпомагане било отразено изявлението на бенефициента, че е запознат, че носи наказателна отговорност по чл. 248 А и/или чл. 313 от НК за представени неверни данни. Тя подписала и подпечатала на съответните места формулярите в потвърждение на това изявление.

Подс. А. не се възползвала от възможността да въведе корекции в заявлението за подпомагане до края на срока – 09.06.2013г. Фактическото ползване на площите било извършвано от свид. А. и К., косенето и поддръжката на земите се осъществявало от работници на „Термо +“ ЕООД. Подсъдимата не се интересувала от състоянието на земите.

В потвърдения от нея на 28.05.13г. обем, площите, които ползвала, били включени в кампания 2013г. и по тях били извършени различни административни проверки /с изключение на проверка на място на база риск анализ от ДФЗ по конкретното заявление/:

-При автоматизираните кръстосани проверки от ИСАК по заявлението на ЕТ, представляван от подс. А., били установени площи, заявени от повече от един земеделски стопанин - ЕТ „Велино – П.А.” и ППК Бразди, представлявана от свид. Ж. И.. Двойно заявени били площи по 16 имота, граничещи със заявените от нея. Подс. А. получила Уведомлението за това на 30.09.2013г. и се явила на 14.10.2013г. в ОПСМП гр. Шумен, като отказала площи по 11 застъпвания, а с оглед сключените договори за ползване потвърдила пет по БЗС:

10464         -143-1 със застъпена площ 0.05 ха, част от имот 000170 по КВС;

10464         - 35-5 със застъпена площ 0.28 ха., част от имот 000161 по КВС;

10464 - 37-2-1 със застъпена площ 0.46 ха, имот 000221по КВС;

10464         -37-2-3 със застъпена площ 0.01 ха, имот 000322 по КВС;

10464         - 49-2-1 със застъпена площ 0.93 ха, имот 000015 по КВС.

-В периода 25-27.09.2013г. била извършена специализирана теренна проверка на място на физически блокове в землището на с. Велино, общ. Шумен от свид. В.В. и С.В. – служители в Областна дирекция ”Земеделие”- Шумен. Служителите имали за цел да проверят границите и състоянието на площите, обхванати в отделни физически блокове, да преценят дали е необходима корекция на допустимия слой, като ползвали уеб базиран регистър, система GPS, изготвяли снимков материал. Обобщили констатациите си в Протокол № SHU-9-VV-8126/ 29.09.2013 г.; Протокол № SHU-9-VV-8131/ 30.09.2013 г. и Протокол № SHU-9-VV-8141/ 01.10.2013 г. и към тях били приложени направените снимки при теренната проверка на съответния физически блок. В обсега на проверката попаднали заявените от подс. А. площи, с изключение на БЗС 10464-35, 10464-49 и 10464-143. При тези проверки свидетелите не били уведомени кои са бенефициенти и ползватели на отделните парцели, обхванати в общия физически блок, нямали задължение да ги уведомяват и да съгласуват констатациите си с тях.

-След актуализацията на допустимия слой при теренната проверка, по заявлението на подс. А. била извършена кръстосана проверка чрез автоматизирани компютърни средства. По този начин се постигало пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ по чл. 24 от Наредба № 105/22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ в специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“. Специализираният слой за кампания 2013г. бил одобрен със Заповеди РД-09-840/02.12.2013г. и РД 09-114/27.02.2014г. на Министъра на земеделието и храните, като окончателната оторизация и плащания се извършили от Разплащателната агенция.

След извършване на всички административни проверки по заявлението на ЕТ „Велино – П.А.“ били установени недопустими за подпомагане /наддекларирани/ площи по СЕПП, както следва:

1. За БЗС 10464-143-1-1 установената(определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 0.05 ха. Наддекларирана / недопустима за подпомагане/ площ -1.78 ха;

2. За БЗС 10464-231-1-1 установената(определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 0.13 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане/ площ - 0.60 ха;

3. За БЗС 10464-35-4-1 установената(определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 15.58 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане /площ -13.07 ха;

4. За БЗС 10464-35-5-1 установената(определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 20.17 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ - 7.30 ха;

5. За БЗС 10464-37-2-1 установената(определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 0.46 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ - 0.04 ха;

6. За БЗС 10464-37-2-2 установената (определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 0.26 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ - 0.04 ха;

7. За БЗС 10464-37-2-3 установената (определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 0.01 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ - 0.67 ха;

8. За БЗС 10464-441-1-1 установената (определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 0.00 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ - 0.10 ха. Парцелът бил изцяло извън допустимия слой.;

9. За БЗС 10464-49-2-1 установената (определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 18.84 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ -1.39 ха;

10. За БЗС 10464-60-1-1 установената (определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 0.35 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ -0.12 ха;

11. За БЗС 10464-60-2-1 установената (определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 1.06 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ - 3.24 ха;

12. За БЗС 10464-60-4-1 установената (определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 0.00 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ - 0.32 ха. Парцелът бил изцяло извън допустимия слой.;

13. За БЗС 10464-64-2-1 установената (определена) площ на парцела след извършената административна проверка -15.72 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ -18.28 ха;

14. За БЗС 10464-74-1-1 установената (определена) площ на парцела след извършената административна проверка - 0.00 ха. Наддекларирана /недопустима за подпомагане / площ - 0.63 ха. Парцелът бил изцяло извън допустимия слой.

Общо наддекларираните /недопустими/ площи били в размер на 47.48 ха или 65.52% спрямо площта, годна за подпомагане по тази схема /равняваща се на 39, 58 % от заявената/.

По парцелите, обявени за подпомагане по СНДП - 10464-37-2-1, 10464-37-2-2 и 10464-60-1-1, при идентичност на данните, посочени по-горе за определена и недопустима площ, наддекларираните площи възлезли на 0.2 ха или 18.69% спрямо площта, годна за подпомагане по тази схема.

Подсъдимата не получила средства от фондовете предоставени от Европейския съюз на българската държава за подпомагане на земеделските производители по СЕПП, тъй като ДФ „Земеделие“ отказал, приемайки, че кандидатът е заявил площ, която не стопанисва и попадаща извън специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“ за 2013г. Била й наложена  санкция за СЕПП за бъдещ период в размер на 14 741.15 лв., тъй като разликата между декларираните площи и установените след административни проверки надвишава 50 % от действително стопанисваните площи, в съответствие с чл. 58 от Регламент 1122/2009г.

По СНДП били констатирани наддекларирани площи от 0.2 ха или 18.69% спрямо площта годна за подпомагане по тази схема. След прилагане разпоредбата на чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ и с оглед санкционираната площ от 0, 40 ха, на ЕТ била оторизирана и заплатена сума в размер на 6.32 лв. Подсъдимата била уведомена надлежно с писмо от 12.08.2014г. на ДФ „Земеделие“. Писмото подлежало на обжалване в 14 дневен срок пред Министъра на земеделието и храните или пред административния съд по седалището на кандидата. Подсъдимата не се възползвала от това право.

От заключението на приетата от първоинстанционния съд агро-техническа експертиза се потвърдени констатациите на проверяващите административни органи.

В хода на съдебното следствие пред ШОС за изясняване на въпросите със застъпените земи и по представения от ДФЗ снимков материал, изготвен при специализираната теренна проверка била изготвена Съдебно-техническа експертиза. Заключението било потвърдено от в.л. пред съда.

Във въззивното производство бе назначена комплексна съдебно-техническа експертиза, възложена на специалисти ГФК и агроном. Според заключението на вещите лица, прието от страните и съда, в изготвените досиета на отделните парцели съобразно направените снимки при специализираната теренна проверка и историческите изображения от Google Earth от 27.10.2013г., са посочени видът на наличната растителност, наличието на оголени площи, части от постройки, стопански дворове, съоръжения, сметища, скали, скални отвеси, полски пътища и другата недопустима площ, както и тяхното разположение спрямо останалата площ на парцела. След анализ на данните за всеки имот поотделно, експертите намалили размерите на наддекларираните земи, като приели наличието на повече допустими и намалили размера на недопустими за подпомагане земи на 20, 38 ха, явяващи се 20, 42% спрямо площта, годна за подпомагане в размер на 99, 82 ха. Вещите лица посочили, че по изображенията по делото не може да се определи височината на дърветата и храстите по парцелите. При изслушването в с.з. вещите лица разясниха отделни свои изводи и отговориха на въпросите на съда и страните за състоянието на всеки от имотите. При анализа на доказателствата ще бъдат изложени съображенията на състава за спорните моменти в оценката на изводите на вещите лица.

 

Изложената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства чрез свидетелските показания на свид. В.В., С.В., Ж. И., З.Д., Л.П., В. Х. и частично показанията на свид. С. К., С. А. и обясненията на подсъдимата, приобщените по делото експертни заключения, потвърдени от вещите лица в с.з., най-пълно, обосновано и компетентно от които е заключението на КСТЕ кредитирано от състава като обективна оценка на наддекларираните площи, писмените доказателствени средства, документите и веществените доказателства, които са безпротиворечиви и взаимнодопълващи се.

 

За да достигне до отразените фактическите положения, съставът извърши анализ и оценка на събраните доказателствени материали. Формулирани бяха следните изводи:

 

1.Безспорно е, че на 31.07.2012г. подс. А. създала ЕТ с предмет на дейност в областта на земеделието и животновъдството. Търговската фирма е имала достатъчно време да навлезе в спецификите на предприетото начинание. Включвайки се в кампанията за подпомагане на 25.04.13г. подс. А. е попълнила редица документи – пряк източник на информация, че е била изключително подробно запозната с необходимите условия за участие. Самите бланки на заявленията и съпровождащите книжа съдържат достъпни и подробни разяснения, препратки към приложимото законодателство – национално и европейско. Тези документи тя е чела и попълвала три пъти в ОСЗ – на 25.04, 27.05 и 28.05.13г. Включително и, че е запозната с наказателната отговорност за представяне на неверни данни.

В кампанията са били поканени да участват земеделски производители, без изискване на каквото и да е образование, ценз, специални знания. В самия процес на разчертаване, изследван по делото, активно участие са имали и служителите на ОСЗ – свид. В. и Н.Й. – разпитана като свидетел на ДП, призовавана, но неустановена в хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд. На подс. А. са давани указания, заявените от нея данни са били проверени автоматично в системата и са показали, че площите са извън допустимия слой. Писмените резултати от проверката също са били прочетени, подписани и подпечатани от подсъдимата. Под графата „Предупреждения:“ – т. ІV, б. 41 от ДП, изрично е записано, че кандидатът би могъл да влезе в Системата за индивидуална справка, предоставен й е бил и персонален код за достъп. При тези резултати дължимото поведение на кандидата е било да обходи имотите, да направи справка за състоянието им вдействителност и в регистъра. Възможност за нанасяне на корекции по данните в заявленията е съществувала до 09.06.13г.

Писмените доказателства и свидетелските показания на свид. В. са изцяло обвързани, пълноценно изясняват фактите и обстоятелствата по рутинната процедура. Видни са заявленията и данните, посочени от подсъдимата в документите. Именно поради това и съставът не кредитира твърденията на подс. А. – че служителка е орязала всички площи, подсъдимата подписала едно заявление и помислила, че всичко е отстранено и си тръгнали. Напротив – след окончателното очертаване от подсъдимата на 28.05.13г. – общо 65, 61 ха от заявените 120, 2 ха – са били извън допустимите за подпомагане земи. Елементарно пресмятане установява, че 54, 58% от всички земи, с които подсъдимата е кандидатствала са били недопустими. Именно това е съдържанието на листа с резултатите от автоматичната проверка и не е съществувала обективна пречка за възприемането им.

Следва да се подчертае, че съобразявайки данните за 1, 95 ха земи собствени и под аренда, и 120, 2ха общи по заявлението площи, то намаляването, извършено от подс. А. *** пасища общо от 1224, 172 дка, приблизително 122, 42ха, е с 4, 17 ха. Пресмятането установява, че площта по заявлението на подсъдимата само на пасищата възлизала на 118, 25ха. По-съществено значение има фактът, че това намаляване е преюдициално спрямо констатациите на стартираната на 28.05.13г. в ОЗС програма, чиито резултати не са били допълнително намалявани от подс. А.. Поради това и твърденията на свид. К., А. и подс. А. не се отнасят към окончателното й заявление. Преценката с кои парцели и в какви техни граници ще се включи в кампанията е на самия кандидат. Наемът на декар на тези земи е бил по 5лв., като загубата за подсъдимата от наетите, но незаявени части от парцелите е възлязла на около 208 лв.

2. Към 25.04.13г. подс. А. е разполагала реално с един собствен имот и попълвайки иницииращото заявление е посочила земи, за които не е притежавала основание за ползване. След проверка в системата и в четирите парцела са били установени недопустими площи, собственият й имот – изцяло не е бил допустим. Това е било сериозен повод да посети двете ниви, които е наела под аренда на следващия ден, да провери състоянието им и причините, поради което излизат извън допустимия слой, но тя не го е направила. Същото би могла да предприеме, и с още по-голямо основание, спрямо собствения си имот № 19464-60-1-1, в който и с оглед последното заключение по КСТЕ има обективно недопустима площ в размер на 0, 12ха, тъй като в него има оголен терен и два пътя.

Когато на 18.05.13г. е била въведена във владение и са й били предадени фактически другите десет имота – подс. А. не е направила каквито и да е забележки по състоянието им. С оглед на това възражението на защитата, че 98% от земите били наети от Общината и подсъдимата не можела да предполага, че не са поддържани, е напълно необосновано.

Нелогично е да се поддържа, че подс. А. – навършила 33 години към момента на встъпването й в процедурата, занимаваща се от близо година със земеделие като ЕТ, не е била в състояние да изрази самостоятелно правно значимата си воля, попадайки изцяло под влияние на свид. К. и А.. По договорите за аренда на двете ниви и наем на пасищата, в качеството си на управител на УТ, именно тя е поела редица задължения отнесени към опазването и поддържането на земите. Включвайки се в процеса за подпомагане на тези земи със средства на европейски и национални фондове, именно тя инициира, декларира, поема отговорност и очаква субсидирането им. Житейската зрялост, познанията й в областта и социалната й активност са оптимална основа, която й е позволявала да има пълна представа както за етапите на процедурата, така и за своето лично дължимо поведение.

Несъстоятелно е възражението на защитата, че подс. А. не е могла да се справи с очертаването на площите, тъй като никой не й бил дал снимки от Google Earth на имотите. От нея се е изисквало тя вече да познава площите, за които иска подпомагане, да полага реални грижи за тях, декларирайки, че те са в добро земеделско състояние. Отделните етапи в процедурата, предвидените продължителни срокове и възможности за редакции по заявленията /отразено и на самата бланка/ са позволявали заявяващото лице да извърши всичко необходимо, за да позиционира правилно площите, които ползва и предявява за подпомагане.

3. ШОС е включил във фактическите си изводи, че „На свид. В. Х., който работел в геодезическата фирма свид. К. и подсъдимата предоставили документацията за ползваните от ЕТ земеделски земи и той прехвърлил данните очертавайки границите по картата за възстановена собственост върху сателитните снимки в съответствие с изискванията на системата ИСАК и изготвил диск с информацията“. На тази основа и необосновано първоинстанционният съд е приел, че подс. А. „Нямала необходимия опит и знания при изчертаване на границите на имотите, но била убедена, че предоставя вярна информация, защото това било сторено от специалист в областта на геодезията, който се занимава с такава дейност и на когото били посочени земите, за които имала правно основание за ползване.“.

Непълният прочит на показанията на свид. Х. е станал причина за неправилните изводи на първоинстанционния съд. Необходимо е да се постигне ясно разграничаване между задачата, която била възложена на свид. Х. и фактическото очертаване на земите, извършено от подсъдимата в ОСЗ.

Свид. Х. е извлякъл само контурите на имотите, владени от подс. А., съобразявайки картата на възстановената собственост. Той не е прехвърлял тези данни върху снимков материал, още по-малко върху ползвания от ОСЗ. В този смисъл са и показанията на свид. Х. – „…в договора аз виждам номера на имота, опознавам го и му качвам файла и го качвам на магнитния носител, това е моята задача… И съответно той с този контур качва го на тази ортофотоснимка, вижда кое е, там се вижда, понеже е от самолетна снимка и очертава контура вече в самите граници.“.

В следващия етап, тези контури са били насложени и визуализирани върху ортофокартите на ОСЗ, ползващи самолетен /а не сателитен, както приема ШОС/ снимков материал от 2011г. В заключителния момент – в присъствието и с помощта на служител на ОСЗ чрез ползвания софтуер, по контурите на имотите е било възможно въвеждането на корекции – изрязване, очертаване на участъци и фиксиране на площите.

Характеристиките на картите, с които земеделските стопани, включително и подсъдимата, са работили в кампанията през 2013г., са позволявали пълноценна ориентация. Видими са били трайни околни обекти, граници, пътища. Мащабите, в които са изготвени ортофотокартите, са били различни – от 1:500 до 1:8000, но много по-малки от изображенията на Google Earth, установимо с просто око при изследване на картите в т. ІV и приложените по КСТЕ исторически изображения от 27.10.2013г.

Налице е била и възможност, разяснена от в.л. Вл. А. – „да се отиде заедно с фирмата на място и с този GPS, с който са проверявали от инспектората на Държавен фонд земеделие с подобен GPS да се мине по контура на това, което се очертава като площ за подпомагане, да се оголи този контур, съответно тези резултати да се качат в компютъра и в последствие с такава наречените „шейп файлове“ се предоставят в Службата по земеделие и тогава няма да има такива разминавания.“. В този смисъл е говорила и в.л. М. Й. пред ШОС.

Към момента на работа по ортофокартите подс. А. е виждала какво има на терените на заявените от нея площи. Снимките от 2011г. са били ползвани от ОСЗ и са имали актуалност, потвърдена при съпоставката им със снимки от Google Earth от 27.10.2013г. Сградите, включени частично от подсъдимата в площта на парцел 10464-37-2-3, са видими в картата, ползвана от нея в ОСЗ – т. ІV, л. 22 от ДП, следвало е да ги изключи. Но и за тези 0, 06 ха, заети от постройките, тя е претендирала субсидиране. По същия начин, по парцел 10464-60-2-1 очертавайки площта подс. А. е видяла и виещият се през имота път – картата на л. 45-46, т. ІV, е с мащаб 1:2000, показва и наклонен оголен терен. Независимо от това тя ги е включила в предявените площи. След последното изследване на имота вещите лица са установили в него 0, 19 ха недопустими площи. Такъв път има и в имот 10464-49-2-1 – картата е на л. 44 от т. ІV от ДП.

Съществен факт, разкриващ съзнателното и умело боравене на подс. А. с ортофотокартите в ОСЗ е изключването на площи от парцел 10464-231-1-1. В зоната на имота, поради визуалното възприемане на недопустими участъци, тя е очертала два кръга и изключила по този начин попадащите в тях части. На картата, по която е работила в ОСЗ – л. 50, т. ІV се виждат ясно двете групи дървета и захрастяване, които тя е изключила от площта. Не е подходила така обаче спрямо другите площи и недопустимите в тях участъци.

След като е била уведомена за излизащите от слоя площи и е настояла да останат в този вид, всички карти са били разпечатани от служителите и допълнително подписани от подс. А. в уверение на желанието й площите да бъдат подпомогнати в тези рамки.

4. Показанията на свидетелите К. и А. разкриват висока степен на пристрастност към линията на защита на подс. А. и в определени части са в явни противоречия с писмените доказателства по делото.

Свид. К. сочи, че са казали на служителката да оформи документите, като несъответствието с 250, 300, 400 дка – не помни точно, да останело за тяхна сметка, по този начин отбелязали 2000 лв. загуба. Посочено по-горе в мотивите, бе, че от наетите пасища само 4, 17 ха, равняващо се на 41, 7 дка, не са били заявени изобщо от подсъдимата, чийто наем е приблизително 208лв., по 5 лв. на декар.

Съставът не кредитира твърдението на свидетеля, че служителите подготвили документите, разпечатали ги, казвайки им, че тези декари са ги премахнали, тогава свид. К. и подс. А. се съгласили. Извън показанията на свид. В., която не сочи с подс. А. да е имало мъж, изключително неубедително е свид. К. - инженер-лесовъд, бивш заместник председател на Поземлената комисия Шумен, запознат с карти и картен материал, да твърди, че е станало недоразумение, че е останал с впечатление, че всичко е наред от служителите в ОСЗ, че Общината им е предоставила чужди имоти. Имайки и такова образование, запознат реално площите, този свидетел е знаел в какво състояние са терените.

Свид. К. твърди, че документите за кандидатстването били попълнени в офиса им от тяхната секретарка, което категорично противоречи на показанията на свид. В. и на листите с резултати от автоматични проверки – от 25.04 и 18.05.13г. – с посочен час на извършването им и код на служителя на ОСЗ.

От своя страна, свекърът на подсъдимата, свид. А. сочи, че заедно със колегата си са движили всички дейности по наемане, ползване и поддържане на земите. Няма логичен отговор на въпроса, кое е наложило на подсъдимата да бъдат предоставени под аренда от двамата свидетели установените по делото три парцела, защо тя е наемала пасищата, които те от години ползват. Повод за това било опасението им, че неизвестна фирма поискала да наеме всички земи в района и при това те нямало да могат да ползват пасищата и ливадите. Но защо не са сключили договор самите те, а подс. А. - обяснение няма.

Включването в кампанията по СЕПП и СНДП не е задължително условие за участието на подсъдимата в друга кампания за млади фермери. Абсурдно е в кампанията за млади фермери да е възможно участието само на жени, каквито твърдения прави свид. А.. Още повече, че животновъдството е подпомагано и по кампания 2013г. и подсъдимата е можела да се включи със същото заявление. Всъщност според свид. А. – подсъдимата била безработна и затова създали фирмата на нейно име, тя не се била занимавала с дейността, знаела само терена къде е, но как е урбанизирано и подробности не знаела.

Чрез показанията на свид. А. се разкриват вътрешни противоречия и неубедителност при изясняване на мотивите за включване в кампанията от подсъдимата – от една страна иска да бъде млад фермер, но от друга - няма желание, опит и животни, на следващо място се включва, за да не се допусне външен човек в землището на селото, приема да се води „по документи“, че дейността се извършва от нея, а всъщност да е от „Термо +“ ООД. Изложеното влиза в явен конфликт с друга част от показанията на свид. А. – „Стремили сме се единствено, основната ни цел е била всичко да бъде както го пише в закона, да не допуснем никакви грешки…“.

Поради изложените съображения и оценка за пристрастност, изолираност, вътрешни и външни противоречия с останалите доказателства, съставът не кредитира показанията на свид. К. и А. в посочените части.

5. Основен елемент от предмета на доказване по делото е оценката за допустимост/недопустимост на площите, заявени от подс. А. на 28.05.13г.

ШОС е приел, че по делото не са събрани категорични доказателства, че заявените от подсъдимата пасища са извън допустимия за подпомагане слой. Според съда, заснемането на имотите е от 2011 г. и от него не може да се установи дали те не са били обработени и годни през 2013 г., а теренната проверка била извършена няколко месеца след подаване на заявлението и не отразявала състоянието към момента на деклариране на имотите. Обърнал е внимание, че височината на храстите и дърветата не може да бъде установена по безспорен начин, съответно и не може да бъде преценено дали са спазени изискванията на чл. 9, ал. 2, т. 3, чл. 14, ал. 2,3 и 4 и чл. 16, ал. 1,т. 1 от Наредба № 5/2010 г.

Съставът на настоящата инстанция не споделя изложеното. Съображенията в този смисъл:

Чрез писмените доказателства по делото – досието на бенефициента ЕТ „Велино-П.А.“, е безспорно установено кои са площите, заявени от подсъдимата и какви части от тях изначално са били приети за недопустими. От общо 120, 2 ха, на 28.05.13г. – тя е била запозната, че 65, 61 ха са извън допустимия слой.

Специализираната теренна проверка /СТП/, извършвана рутинно и напълно неутрално, е установила, че към 25-27.09.13г. част от заявените от подсъдимата площи – 17, 93 ха, могат да бъдат включени в специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“, и са ги добавили по създадения за това административен ред.

Крайните резултати от всички административни проверки са били обявени на 12.08.2014г., когато на подсъдимата е била изпратено уведомителното писмо. Констатирано е било, че наддекларираните площи са в размер на 47, 58ха.

Документацията по делото е била предмет на изследване на агро-техническата експертиза, която заедно с останалите отговори е възприела извода на ДФЗ за размера на недопустими площи. След приобщаване на материалите по СТП, снимков и писмен, СТЕ, назначена от ШОС е установила на кои терени от заявените от подсъдимата са били извършени проверки от свид.В. и Владимиров, по колко снимки са изготвени, кои имоти не са били проверени.

Допълнително възложената от въззивната инстанция КСТЕ, позволява най-пълноценното и обективно изясняване на размера на наддекларираните от подс. А. към 28.05.13г. площи. Съставът счита, че осъществените от вещите лица лични проверки, ползваният софтуер, историческите изображения от Google Earth от точно месец след СТП, изследването на парцелите самостоятелно, комплексно постигат максимално точен отговор. За три от имотите експертите са установили, че могат да бъдат счетени за допустими изцяло: 10464-60-4-1;10464-74-1-1;10464-441-1-1, а в останалите са установили несъответстващи на изискванията за деклариране площи. За парцели 10464-37-2-1; 10464-37-2-2; 10464-49-2-1 и 10464-60-1-1 вещите лица потвърдили констатациите на проверяващите от ОД „Земеделие“ гр. Шумен. За останалите парцели са намалили размерите на недопустимите площи както следва:

10464-143-1-1 от наддекларирана площ 1.78 ха на 1, 03ха;

10464-231-1-1 от наддекларирана площ 0.60 ха на 0, 36 ха;

10464-35-4-1 от наддекларирана площ 13.07 ха на 7, 84 ха;

10464-35-5-1 от наддекларирана площ 7.30 ха на 2, 19 ха;

10464-37-2-3 от наддекларирана площ 0.67 ха на 0, 06 ха;

10464-60-2-1 от наддекларирана площ от 3.24 ха на 0, 19 ха;

10464-64-2-1 от наддекларирана площ -18.28 ха на 7, 12 ха.

Изводите на КСТЕ за общо 20, 38 ха недопустими площи, при технологията на определяне, съставляват 20, 42 % спрямо годната за подпомагане площ. От друга страна са 16, 98% от общо заявената площ от 120, 2 ха.

В тези констатации като недопустими са ограничени площи, които съдържат обективни и трайни характеристики на имотите, изключващи оценката им като площи в добро земеделско състояние. Поотделно за всеки имот е приложено досие, а и в с.з. бяха дадени разяснения. Излишно е преповтарянето им - пътищата, сградите, оголени и наклонени терени, недопустими захрастявания, сметища. Всички тези характеристики са установени по снимковия материал към СТП от 25-27.09.13г. и от 27.10.13г. В голямата си част те са видими и по картите, ползвани от подсъдимата при очертаването на площите от 28.05.13г.

С оглед на изложеното съставът прие, че данните, заявени от подс. А., че поддържа всички площи, с които кандидатства за подпомагане, в добро земеделско състояние не са били верни. Видно е, че подсъдимата е искала да получи следващите се субсидии, независимо от реалното състояние на земите, без да полага грижи за тях и като е включила неподлежащи на подпомагане терени.

С оглед възраженията на защитата и поставените въпроси за определяне броя и височината на дърветата и храстите в площите, заявени от подсъдимата, съставът установи, че тези обстоятелства не влияят съществено на облика на конкретните имоти. Безспорно, височината на храстите към м.05.13г., точният брой дървета, съществуващите по площите тревисти растения остава в сферата на предположенията. Обективно доказано е, обаче, че в конкретните параметри за парцелите № 10464-35-4-1; 10464-37-2-2; 10464-49-2-1; 10464-64-2-1 е имало такава растителност като гъстота, която е препятствала свободното пашуване на животни и не би могла да се развие в такива размери през периода от м.05 до м. 09.13г.  Декларирайки, че тези територии са годни за подпомагане, подс. А. е подала невярна информация. Следва да се припомни, че именно такива територии тя сама е изключила от площите в парцел 10464-231-1-1, като очевидно е била добре запозната с изискванията за допустимост.

6. Подс. А. е кандидатствала и по СНДП с три от парцелите. Данните за тези имоти и констатациите за допустими/наддекларирани площи са идентични с разгледаните по повод СЕПП, поради което и не следва да се преповтарят. Видно е, че заявлението й е било счетено за частично основателно, поради което е получила плащане от 6, 32лв. при очаквани 11, 98лв.

7. Относно двойно обявените площи от ЕТ, представляван от подсъдимата, и ЗК Бразди съображенията на ШОС при оценката на доказателствата имат основание.

Застъпването не би могло да се установи от подс. А. към момента на подаването на заявлението й за участие в кампания 2013г. Тя е имала правно основание да владее по договорите си определена площ, която е била разчертана в контури от геодезичната фирма в съответствие с КВС и границите по документи. Застъпването с друга площ е било установимо само при приключване на набирането на заявленията от всички земеделски производители, при нанасянето им на картата от служителите на МЗ. Поради това и самата административна процедура включва уведомяване до всички собственици и ползватели на терените, като им се предоставя възможност да заявят дали поддържат или се отказват от претенциите си.

В случая, тя е отказала 11 застъпвания, тъй като се е установило, че ги владее ЗК, които са терени по границите между имотите и възлизат на  незначителна площ. За потвърдените - БЗС     10464         - 143-1 със застъпена площ 0.05 ха, част от имот 000170 по КВС; БЗС10464- 35-5 със застъпена площ 0.28 ха., част от имот 000161 по КВС;БЗС 10464- 37-2-1 със застъпена площ 0.46 ха, имот 000221по КВС;       БЗС10464  -37-2-3 със застъпена площ 0.01 ха, имот 000322 по КВС и БЗС        10464         -49-2-1 със застъпена площ 0.93 ха, имот 000015 по КВС, тя е доказала правно основание. Общо застъпените територии, потвърдени от подс. А. възлизат на 1, 73 ха.

Установената в потвърдените от подс. А. двойно заявени площи недопустимост не е свързана с неправилно процедиране при отстраняване на застъпванията, а с недоброто им земеделско състояние. Поради което и съставът оцени като неправилен подходът на прокурора от въззивната прокуратура да сумира общата площ на парцелите, по които е имало застъпвания и да счита, че недопустими поради застъпване са били общо 4, 69 ха от всички заявени. Всъщност застъпванията са в определени части от имоти, които поради недоброто им земеделско състояние се оценяват като недопустими, наддекларирани.

 

Съставът не установи други съществени фактически положения, които да подложи на обсъждане. Анализът на кредитираната от съда съвкупност от доказателства позволява несъмнени изводи по включените в предмета на доказване факти и обстоятелства.

 

ІІ. От правна страна.

 

Поради изложеното въззивният съд счете, че след установяването на фактическата обстановка и преценката на релевантните по делото доказателства се налага извод, че подс. А. е виновна в това че на 28.05.2013 г. в гр. Шумен, в качеството си на търговец - собственик и управител на ЕТ „Велино – П.А.” с ЕИК 202171436, регистриран в регистрите на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” с УРН 599344 от 2013 г., подала „Заявление за подпомагане 2013 Форма за ЕТ/Юридически лица” с УИН 2708051367160 за получаване на средства за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г., в което представила неверни сведения за парцели в землището на с. Велино, обл. Шумен, с номера на БЗС от ИСАК: 10464-35-4-1, 10464-35-5-1, 10464-37-2-1, 10464-37-2-2, 10464-37-2-3, 10464-49-2-1, 10464-60-1-1, 10464-60-2-1, 10464-64-2-1, 110464-143-1-1 и 10464-441-1-1, заявявайки, че са в добро земеделско състояние /подходящи за подпомагане/ по смисъла на Наредба № 5 от 19.03.2010 година, изм. и доп. ДВ бр. 21 от 13 март 2012г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделски парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, а в действителност 20,38 ха от площта им не били допустими за подпомагане, в нарушение на задължението да представи верни сведения, за да получи средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава. Съставът счете, че деянието, извършено от подсъдимата, осъществява обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 248а, ал. 3, във вр. с ал. 2 от НК.

 

Съображенията в подкрепа на извода са следните:

 

1. Нормата на чл. 248 А от НК въвежда като обективен признак на състава конструкцията “неверни сведения”. Сведенията могат да бъдат неверни по произход и по съдържание. Неверни са когато са неистински, тъй като е посочен друг автор, различен от действителния, и когато отразените в тях обстоятелства или изявления не отговарят на обективната действителност.

ШОС е приел, че подс. А. не е представила неверни сведения относно ползването, обработването и поддържането в добро земеделско и екологично състояние на съответните площи.

От фактическа страна съставът прие, че заявените от подс. А. като представител на ЕТ земи се владеят непосредствено преди началото на кампанията 2013г. на наемно основание, с изключение на един собствен имот. Грижи по обработката на пасищата преди заявяването им подсъдимата не е положила и организирала. Включила е като подлежащи на подпомагане земи територии с оголени участъци, пътища, сгради, дерета, с недопустимо гъсто захрастяване, възлизащи на 20, 38 ха. Поради това, посочвайки, че всички земи са в добро земеделско състояние, подс. А., представила неверни по съдържание данни.

Затова и в заявлението по чл. 3, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 3 от Наредба № 5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания са били подадени неверни сведения относно площта на годните за подпомагане парцели.

Независимо от броя на имотите извършено е единно деяние с предмет съвкупността от данните, които се предоставят от кандидатстващото за финансиране лице, в случая по СЕПП. Както и в случая – неверността на заявяваните данни може да бъде частична и да произтича от различни обстоятелства по отношение на обособените парцели, но това не разкъсва единството на престъпното деяние. Натрупването на общата величина от неверни данни/сведения формира общия престъпен резултат.

 

2. Деянието, извършено от подсъдимата е формално. Изпълнителното деяние в случая разкрива активното поведение на дееца, изразяващо се в действие - представяне на неверни сведения пред съответните длъжностни лица от службата, чрез която се осъществява кандидатстването, като тези сведения са свързани с условията, при които се отпускат финансовите средства от европейските фондове по съответната програма.

При възприетата фактология подс. А. представила на ОД ДФ „Земеделие” Шумен неверни сведения като наддекларирала земеделски земи и пасища с площ 20, 38 ха. Индивидуализацията на конкретните парцели е отразена от фактическа страна, след експертно постигане на максимално точен и обективен резултат.

 

3. От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл, определим от специалната цел за неправомерно получаване на средства. За наддекларираните площи отпуснатите средства от фонда биха били 6 314лв., с оглед ставката за съответната схема за кампанията 2013г. - 309, 82лв. за хектар.

За субективната страна на извършеното чрез обективните действия на дееца. Чрез активното физическо действие и/или чрез бездействието си извършителят проектира своите психични представи, намерения, решения. От общото към частното, съставът установи:

В процеса на включването и участието си като управител, представляващ, собственик на ЕТ, подс. А. е съзнавала размерите на площта на наетите земи и липсата на предприети от нея действия по оглеждане, поддържане, почистване, обработване на отделните парцели. Реално предприетите мерки са могли в незначителна степен да подобрят част от територията на площите, но не и да приведат всички в съответствие с дължимите стандарти, като негодните е следвало да бъдат изключени. При проверките в ИСАК, двукратно, тя е била уведомена от служителите, че значителна част от заявените парцелите излизат извън специализирания слой, но е настояла да бъдат допуснати до кампанията. При окончателното заявление – всички парцели са имали отчетени от системата недопустими площи, сумарно възлизащи на повече от половината от общо заявените. С тези констатации подсъдимата е била запозната, поискала е именно така да бъдат очертани парцелите, което е потвърдила и в картите за съответните имоти, разпечатани от служителите на ОСЗ.

Не е налице неволна грешка, недоразумение или затруднение при очертаването, тъй като подсъдимата е виждала състоянието на терените по ортофокартите, въвела е определени корекции с изключване на отделни части от имотите, за които е имала правно основание за ползване. Прочитайки съдържанието на документите по процедурата, тя е била запозната с действащите правила, утвърдила е вписаните декларации и удостоверила това с многократно поставяне на подписа си и печата на ЕТ. На всяка страница от заявленията и попълнените таблици на площите е била запозната и с наказателната отговорност за верността на данните - по чл. 248 А от НК и по чл. 313 от НК. Двукратно е била запозната и с определението за нередност, в т. 3 на което е разяснено, че използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления, което води до злоупотреба, нередно теглене от бюджети на европейските общности се счита за измама.

Знанието за условията за отпускане на помощ, както и необходимостта от вярно заявяване, са я задължавали да се увери, че площите отговарят на изискванията за подпомагане, разполагала е с месец след подаване на инициалното заявление, имала е възможност и след 28.05.13г. да въведе корекции. Въздържането й да стори това, след като е била предупредена, че земите са извън допустимия слой, разкрива взетото от нея обмислено решение да претендира субсидии, съзнавайки, че площите са далеч от очакваните за подпомагане стандарти. Прието в Решение № 111 от 19.05.2017 г. на ВКС по н. д. № 369/2017 г., I н. о., е – Допустимата корекция на сведенията в определен срок (според подзаконовата регулация) има значение при преценката на формата на вината му - дали е допуснал грешка или умишлено е декларирал неверни данни или е затаил такива, установимо с допустимите по НПК доказателства и доказателствени средства“.

Аргумент за субективната съставомерност на извършеното от подс. А. е и фактът, че след подаване на заявлението напълно се е дезинтересирала от площите, независимо от поетите пред арендодателите си, наемодателя Община Шумен ангажименти и въпреки общата декларация по т. 7 в Заявленията – че е запозната с изискването за цялата селскостопанска дейност и през цялата календарна година да спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на земеделието и храните и законоустановените изисквания за управление съгласно  чл. 4, чл. 5 и Приложение ІІ, б. А от Регламент 73/2009г.

Съставът намери, че подс. А. е имала достатъчен житейски и социален опит да обмисли и вземе решение по предприеманите действия във връзка с участието в кампания 2013, независимо че идеята за това е била на свид. К. и родственика й свид. А.. Встъпвайки в различни правоотношения с различни страни по сделки, административни органи и държавни учреждения, подсъдимата не е била обективно възпрепятствана да оценява съдържанието на отделните актове и техните правни последици, респективно поеманите задължения и отговорности. При сходни факти в Решение № 285 от 20.01.2016 г. на ВКС по н. д. № 1026/2016 г., III н. о., е прието, че: „Няма основание да бъде споделено виждането на въззивния съд, че присъствието на свидетеля Д. при посочването на имотите, състоянието им, обработваните култури и очертаването на картите е станало без фактическото участие и знание от страна на подсъдимата на същите обстоятелства, тъй като в ЗПЗП точно са очертани, както субектите имащи право да инициират процедурата за подпомагане на земеделските производители и правилата за документалното оформяне на съответните искания, за да се направи преценка по основателността на искането, така и задължението на деклариращия за истинност на декларираното, подлежащо на последващ контрол върху основателността на отпуснатите и разходвани средства от Европейските фондове.

На следващо място, твърдението, че подсъдимата не е имала умисъл за извършване на престъплението, а е била подведена при очертаването на картите и заявените парцели от баща си - св. Д., не намира подкрепа в данните по делото. В общинските служби на съответните длъжностни лица подсъдимата е представила всички необходими документи, попълнени и подписани от нея, което е основанието в изпълнение на служебните си задължения свидетелките С. и И. да предприемат процедурата по регистрация.

Доколкото са налице данни, че подсъдимата е била подпомагана от баща си при очертаване на картите, това обстоятелство не представлява оневиняващ факт, тъй като нейно е задължението /при условие, че не е упълномощила друго лице/ като заявител и търговец-собственик и управител на [фирма] да представи верни сведения за използваните и обработваеми от фирмата й земи и тяхното земеделско и екологично състояние. Като търговец, в Общинска служба по земеделие/ОСЗ/- [населено място], пред И. В. К. -гл. специалист, с ясно съзнание за неистинността на изискуемите сведения по ЗПЗП за подпомагане на земеделските производители подсъдимата ги е представила за постигане на визираната в чл. 248а, ал. 3, във вр. ал. 2 от НК цел-получаване на неследващи се парични средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени от Европейския съюз на българската държава

В случая, не може да става и дума за несъставомерна непредпазливост или за "посредствено извършителство". Всички данни по делото категорично установяват, че с оглед на физическото и психическото развитие, степен на образование, социален опит и опит като земеделски производител, подсъдимата добре е разбирала, че извършва нещо непозволено от закона, като декларира в заявлението за получаване на финансова помощ от европейските фондове неверни сведения…“.

Ролята на свид. К. и А. в мотивацията на подс. А. не се отрича, но не може да повлияе върху наказателно правната оценка за прекия й умисъл при изготвянето на окончателното заявление за подпомагане, в което е вписала неверни данни. Подсъдимата е съзнавала извършеното лично от нея и е искала настъпването на общественоопасните последици от действията си.

При формулиране на изводите си за субективната страна на извършеното съставът се съобрази и с други наказателни производства, коментирани в практиката на ВКС на РБ при сходни фактически ситуации и обвинения – напр. Решение № 80/25.07.16г. на ІІ н.о., Решение № 223/07.11.16г. на І н.о. и др.

 

4. ШОС е констатирал, че обвинителният акт срещу подс. А. не съдържа конкретните съображения на прокурора, защо приема, че тя е заявила недопустими площи.

Основен принцип на наказателното процесуално право е централното място на съдебното производство – чл. 7 ал. 1 от НПК. Досъдебното производство има подготвителен характер, като изготвеният от прокурора акт е призван да очертае рамките, по които в съдебната фаза да се прецени основателно или не е съответното обвинение. В главната част на производството, при съществуващото задължение и на съда за разкриване на обективната истина и пълно изследване на обстоятелствата по делото, могат да бъдат установени неизвестни в хода на ДП факти, да бъдат уточнени други.

В конкретното производство, с оглед събраните в съдебната фаза пред въззивен състав на съда доказателства и надлежната им оценка се установиха прецизно характеристиките на имотите, които са обосновали извод за недопустимостта за подпомагането им, и по-благоприятни за подсъдимата фактически положения, като общият размер на недопустимите площи бе намален от 47, 58ха на 20, 38 ха.

Предвид цялостното оправдаване на подсъдимата по обвинението за престъпление по чл. 248 А ал. 3 вр. ал. 2 от НК, и отразените в настоящите мотиви съображения на въззивния състав, бе обявена нова присъда с индивидуализация на счетеното за виновно поведение по това обвинение.

 

5. От правна страна съставът обсъди и значението на нормативната уредба, по силата на която площите заявени от подсъдимата не са отговаряли на изискванията за добро земеделско състояние.

Към 28.05.2013г. е била в действие Наредба № 5 от 19.03.2010 година, изм. и доп. ДВ бр. 21 от 13 март 2012 година за условията за допустимост за подпомагане на земеделски парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища. Според състава, излишно е да се отразяват в диспозитива на съдебния акт конкретните норми, тъй като целият нормативен източник е относим към регулацията на предприетите от подсъдимата действия, при отчитане на характеристиките на площите, ползвани от нея. Правилно е било становището на прокурора, за неспазване на чл. 9, ал. 2, т. 3; чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата по отношение на ползваните от подсъдимата пасища и ливади. По отношение на парцела с краставици 10464-37-2-2 – по силата на общо адресираното задължение законът да се знае и прилага, подс. А. е следвало да се съобрази с нормата на чл. 9 ал. 1 т. 1 от същата Наредба, според която, за да бъде в добро земеделско състояние използваната площ, тя следва да е достъпна за извършване на земеделска дейност – да липсват природни пречки, които блокират достъпа и използването й за земеделска дейност, такива природни пречки са отчетените от проверяващите при СТП и от вещите лица по КСТЕ гъсти захрастявания. Приложими са и правилата на чл. 2 от същата Наредба, класифициращ земеделските и неземеделските земи, както и другите текстове, напр. чл. 17  и т.н. Поради изложеното и съставът в присъдата си се позова общо на действалия нормативен източник към 28.05.13г.

Преценена бе промяната в нормативната уредба с новата Наредба 2/17.02.2015г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Специален подзаконов нормативен акт, променящ изискванията към третирането на определен отрасъл не се явява по-благоприятен материален закон по чл. 2 ал. 2 от НК. Регулацията на дадената материя, може да бъде динамична, но от значение за характеристиките на конкретното деяние е действалата към момента на неговото извършване. Още по-важно е, че допустимият към момента двойно по-голям брой дърветата, не влияе спрямо оценката на разглежданите имоти, заявени от подс. А. и тяхното състояние, подчертано и от вещите лица при изслушването им при въззивното съдебно следствие.

По изложените съображения съставът счете протестът на прокурора при ШОП за частично основателен и се произнесе по реда на чл. 336 ал. 1 т. 2 от НПК, като призна за виновна подсъдимата за част от площите, описани по т. 2 на диспозитива на обвинението по чл. 248 А ал. 3 вр. ал. 1 от НК.

 

ІІІ. По въпросите на наказанието.

 

За да определи наказанието, което подсъдимата следва да понесе, съдът съобрази принципите на законоустановеност и индивидуализация.

Съставът оцени значителната обществената опасност на деянието с обект на закрила на обществените отношения, гарантиращи правилното протичане на процеса по информиране на органите да извършат разпореждане със средства от еврофондовете, както и обществените отношения, които осигуряват правилното разпределение на подобни средства. Критичността към „източването“ на средствата от еврофондовете в обществото е висока, като настоящото деяние разкрива признаците на класическия модел, при който документооборотът става средство за получаване на облаги без да се полагат каквито и да е дължими усилия – в случая осуетено от компетентните органи. Обществената опасност на извършеното от подс. А. има своето място при съпоставката с казусите по известната съдебна практика. Съотношението между недопустимите и допустимите площи е висока – повече от 1/5, като спрямо заявените недопустимите са приблизително 17 %. Претендирани за получаване само по наддекларираните площи са значителни средства, равняващи се на повече от 20 минимални работни заплати за страната /310лв. за 2013г./. Характеристиките на обществената опасност не са заличени от изтеклия период от извършване на деянието до постановяване на настоящия съдебен акт контролиращ произнасянето на решаващия съд, като следва да се отбележи, че кампанията за подсъдимата е приключила едва с уведомяването й през м. 08.2014г.

Съставът отчита личността на подсъдимата като такава с ниска степен на обществена опасност с оглед чистото съдебно минало, данните за отношението й към семейството. От друга страна личността на подсъдимата разкрива утвърдено пренебрежително отношение към установения в страната правен ред – подаденото от нея заявление на 25.04.13г. е включвало земи – три парцела, за които тя не е имала правно основание да ги ползва и съответно да претендира подпомагане и по този начин е удостоверила с подписите си също невярно обстоятелство. Отнесла се е безразлично към произтичащите за нея ангажименти като арендатор и наемател на голямо количество земи, участвала е в проведената процедура за кандидатстване по СЕПП и СНДП само за да бъде облагодетелствана. Пред ШОС сочи, че е обидена от случилото се. Напълно не осъзнава последиците от своето поведение. 

Като смекчаващо отговорността обстоятелство съдът отчете чистото съдебно минало на подсъдимата.

При цялостната оценка на обстоятелствата, влияещи върху параметрите на отговорността, съставът не установи многобройни и/или изключителни смекчаващи, при оценката на които и най-лекото предвидено от закона наказание да се яви несъразмерно тежко спрямо извършеното и да обоснове приложението на чл. 55 от НК.

С оглед на изложеното съдът определи наказанието по чл. 54 от НК и наложи основното наказание в минимален размер, отложено по реда на чл. 66 ал. 1 от НК с минималния изпитателен срок. Кумулативното наказание също бе определено в минимален размер, при съобразяване на данните за имущественото положение на подсъдимата и размера на неоснователно претендираните субсидии.

Съдът счете, че така определени двете наказания съответстват на правилото по чл. 57 ал. 2 от НК и в съвкупността си обезпечават постигане на целите по чл. 36 от НК. В индивидуален аспект подсъдимата разполага с личностни ресурси, които да позволят правилното протичане на поправително-превъзпитателния процес, без да бъде налагана пробационна мярка и да бъде изолирана от обществото. От позицията на генералната превенция, с оглед характера и тежестта на конкретната проява, налагането на такъв комплекс от наказания, макар и в минимален размер, се явява необходимото и достатъчно средство за въздействие спрямо широкия кръг кандидати и ползватели на средства от европейските и национални фондове.

 

С оглед разпоредбата на чл. 189 ал. 3 от НПК съдът възложи на подсъдимата да заплати направените разноски по делото в ДП и двете съдебни инстанции.

 

ІV. По отношение на останалите оправдателни части на присъдата.

 

Съставът счете, че протестът срещу останалите оправдателни части на разглежданата присъда е неоснователен по следните съображения:

 

1. С оглед анализът и оценката на доказателствата от значение за изясняване на обективната истина по отношение на заявяването на парцели, по които в хода на административната процедура са били установени застъпвания, съдът счете, че правилно подс. А. е била оправдана по обвинението по т. 1 от диспозитива на обвинителния акт за престъпление по чл. 248 А ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

За да я обвини в този елемент на фактическата обстановка прокурорът от ШОП по същество счел, че, към момента на подаване на окончателното заявление за участие в кампания 2013г. подсъдимата е представила неверни данни за потвърдените от нея /през м. 10.2013г./ двойно застъпени площи в пет от парцелите.

 В разглежданата присъда ШОС е успял да обобщи словесно обвинението по този текст, без да нарушава елементите на индвидуализацията му, и приел, че подс. А. е невинна в това, че към момента на подаване и с подписване на заявлението декларирала, че желае подпомагане по схемата за единно плащане на площ за използваните през текущата стопанска година парцели в землището на с. Велино, обл. Шумен, с номера на БЗС от ИСАК: 10464-143-1; 10464-35-5; 10464-37-2-1; 10464-37-2-3; 10464-49-2, а в действителност  наддекларирала площта на  всеки един парцел с площ по-малка от 0.01 ха, като застъпилa при вписването на площта и очертаването на парцелите с парцели, декларирани от ППК „Бразди” с. Велино, за които парцели тя няма правно основание за ползване, с което представила неверни сведения, в нарушение на задължението да представи верни сведения, за да получи средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава, като не получилa такива, поради което я е оправдал с действия си да е осъществила признаци на престъпление по чл. 248а, ал. 3, във вр. с ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

Решаващ и правилен е изводът на ШОС, обоснован с разясненията на в.л. по СТЕ и показанията на свид. И., че разминаването в размерите се дължи на графичната точност на системата при очертаването на границите по одобрена карта за възстановена собственост и ортофотокартите на системата ИСАК. Към 28.05.13г. застъпването между нейните и на кооперацията площи не би могло да се установи от подс. А., тъй като тя е имала правно основание да владее по договорите си определена площ, която е нанесла по ортофотокартите. Застъпването с друга площ е било установимо само при приключване на набирането на заявленията, при нанасянето им на картата на ИСАК от служителите на МЗХ. Именно затова в хода на административната процедура е създаден механизъм за отстраняване на тези териториални колизии.

Извън обективните данни и субективните възможности на подсъдимата към момента на очертаването на 28.05.13г. е било да разбере,  че е засегнала части от съседните имоти, а когато е разбрала веднага се е отказала от тях.

Съвсем различен е проблемът, че парцелите по потвърдените от нея застъпвания са били недопустими на друго основание. Заявяването им на 28.05.13г. е било свързано с представяне на неверни данни за състоянието, в което се намират, поради което и тези парцели са сред отразените при индивидуализация на обвинението, по което съставът прочете новата си осъдителна присъда.

 

2. ШОС признал подсъдимата за невинна и в това, че на 28.05.2013 г. в гр. Шумен, в Общинска служба „Земеделие”, в качеството си на търговец - собственик и управител на ЕТ „Велино – П.А.” с ЕИК 202171436, регистриран в регистрите на Разплащателна агенция на ДФ „Земеделие” с УРН 599344 от 2013 г., направила опит да получи чуждо движимо имущество, собственост на българската държава – субсидия в размер на 6,19 лева, с намерението да го присвои, като използвала документ с невярно съдържание, а именно подписала и подала „Заявление за подпомагане 2013 Форма за ЕТ/Юридически лица” с УИН 2708051367160 за получаване на средства за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2013 г. като престъплението останало недовършено по независещи от дееца причини и случаят е маловажен, поради което я оправдава по обвинението за престъпление по чл. 212, ал. 6, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.

В протестът и допълнителните съображения към него не са развити доводи в подкрепа на искането за осъждане на подс. А. по това обвинение. Конкретни бележки не са формулирани от прокурора и в хода на пренията пред първоинстанционния съд. Протестът не се поддържа от представителят на въззивната прокуратура с водещ аргумент за характера на документа – заявление, даващ начало на процедура, но не съставляващ основание за плащане.

Част от проблемите на обвинението срещу подс. А. по този текст са били коментирани от ШОС правилно. Не е възможно да се установи доказателствена основа за становището на прокурора по конкретния размер на деянието по чл. 212 ал. 6 от НК. Възникват въпроси, отговорите на които не са еднозначни:

защо като предмет е включена сумата от 6, 19лв. Подс. А. е поискала по силата на заявлението да получи подпомагане от националните фондове общо в размер на 11, 98лв. по СНДП. Заявлението е счетено за частично основателно е са й били платени 6, 32лв. Санкционирана е била с останалата част от сумата – 5, 66лв.;

защо след като е било оторизирано от РА и получено от подсъдимата частично плащане по заявление, за което прокурорът счита, че е с невярно съдържание, обвинението е за опит да получи чуждо движимо имущество в размер на 6, 19лв.;

дали прокурорът не е имал предвид сумата, която е влизала в обсега на претенциите на подсъдимата, но не й е била оторизирана - в размер на 5, 66лв.

Независимо от отсъствието на надлежни правни аргументи по поставените въпроси, оценката на действията на подсъдимата от фактическа страна, характеристиките на инкриминирания документ, предвидената административна процедура и решението на компетентните административни органи, в своята съвкупност изключват извод за наличие на обективни признаци на деянието по чл. 212 ал. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 от НК.

От друга страна е безспорно доказано наличието на наддекларирани площи сред заявените за подпомагане по тази схема парцели от подсъдимата. Техният размер според заключението на КСТЕ е същият, приет и от органите на ДФЗ и РА – 0, 20ха, и е част от общо 20, 38 ха недопустими за подпомагане площи, включени в обвинението по чл. 248 А ал. 3 вр. ал. 2 от НК, по което съставът произнесе осъдителната си присъда.

 

Водим от изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: