Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                                      № 29

 

                                 град Варна, 01.03.2017 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично заседание на Шестнадесети Февруари,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

     РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

Секретар П.П.

Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ472 по описа на съда за 2016 година и  за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 93 от 02.11.2016 година по НДОХ № 1514/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимата М.И.Д.,ЕГН **********,*** е била призната за виновна в това,че:На 22.09.2014 година в град Варна,при управление на МПС - лек автомобил"Ровер 214" с per.№ В 99 31 PC,нарушила правилата за движение по пътищата член 15 алинея 1от ЗДвП,член 20 алинея 2 от ЗДвП и член 65 ППЗДвП и по непредпазливост причинила смъртта на М.С.Т. и на основание член 343 алинея 1 буква"в"от НК във връзка с член 342 алинея 1 предложение З от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 1 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.,

Със същата Присъда на основание член 343Г от НК на подсъдимата Д. е било наложено наказание"Лишаване от право"да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.,

Със същата Присъда са били отхвърлени предявените граждански искове от Д.Й.М.,ЕГН ********** и Р.Й.М.,ЕГН ********** в размер на от по 40 000,00  лева, за всеки един от тях,като неоснователни.,

Със същата Присъда подсъдимата Д. е била осъдена да заплати на Д.Й.М.,ЕГН ********** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1 730,00 лева.,

Със същата Присъда подсъдимата Д. е била осъдена да заплати на Р.Й.М.,ЕГН ********** направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1 730,00 лева.,

Със същата Присъда подсъдимата Д. е била осъдена да заплати направените по делото  разноски в размер на 655,00 лева-по сметка на ОД на МВР-Варна,1 479.88 лева-по сметка на ВОС в полза на Държавния бюджет.

Недоволни от така постановената Присъда са останали гражданските ищци и частни обвинители Р.Й.М. и Д.Й.М.,обжалвали са я с въззивна жалба чрез пълномощника си-адвокат А.А.Г.,***,като постановена в нарушение на закона,при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и с наложено явно несправедливо наказание,с молба същата да бъде изменена и като се приеме,че не са налице условията на член 55 алинея 1 точка 1 от НК;да бъде наложено наказание в горните граници,което да бъде изтърпяно ефективно,както и да бъдат уважение гражданските искове.Подробни съображения в тази насока са изложени във въззивната жалба/включая и за допуснати многобройни съществени процесуални нарушения,като едно от тях е,че въпреки несъгласието им,процесът се е извършил по съкратено съдебно следствие по Глава 27 от НПК/.

Недоволна от така постановената Присъда е останала и подсъдимата М.И.Д.,обжалвала я е с бланкетна въззивна жалба чрез защитника си-адвокат П.Д.,***,като постановена в нарушение на закона,с молба същата да бъде отменена и постановена нова оправдателна Присъда.Подробни съображения в подкрепа на оплакванията са изложени в допълнителното писмено изложение към въззивната жалба от защитника на подсъдимата М.И.Д.,адвокат Т.К.,***.

В съдебно заседание по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на гражданските ищци и частни обвинители Р.Й.М. и Д.Й.М.,адвокат А.А.Г.,*** моли да бъде изменена Присъдата,като бъде увеличен размера на наказанието,както и да бъдат уважени гражданските им искове и излага подробни съображения в тази насока.Същевременно излага съображения,че въззивната жалба на защитата на подсъдимата Д. следва да бъде отхвърлена,тъй като не са налице сочените нарушения в допълнителното писмено изложение към нея/въззивната жалба/.

Защитата на подсъдимата М.И.Д.-адвокат ТОДОРН К.,*** моли жалбата на гражданските ищци и частни обвинители да бъде оставена без уважение и същевременно поддържа изцяло оплакванията в жалбата си и в допълнителното писмено изложение,като излага подробни съображения в тази насока.в заключение.моли подсъдимата Д. да бъде оправдана по възведеното й обвинение и да не бъдат уважавани гражданските искове.прави се и алтернативно искане:ако подсъдимата Д. бъде призната за виновна по обвинението за наруш5ение на член 20 от ЗДП,да бъде оправдана по обвинението за нарушение на пътната маркировка.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че има основания за отмяна на Присъдата и връщане делото за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд,тъй като мотивите й са изключително противоречиви във връзка с описаната факстическа обстановка и направените правни изводи.При условията на алтернативност/ако въззивният съд направи изводите си,че постановеният съдебен акт отговаря на изискването на закона,то жалбата на защитата на подсъдимата Д. се явява частично основателна,тъй като нарушенията на член 15 алинея 1 от ЗДв.П и член 65 точка 6 от ППЗДв.П не са в пряка причинна връзка с настъпилия съставомерен резултат,като се излагат подробни съображения в тази насока.По отношение въззивната жалба на гражданските ищци и час9тни обвинители представителят на държавното обвинение дава заключение,че същата е неоснователана и излага съответно подробни съображения в тази насока.

В последната си дума подсъдимата Д. заявява,че съжалява за това,което се е случило;че не можела да избегне сблъсъка по никакъв начин и че моли съда да се съобрази с исканията на защитата й.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията във въззивната жалба на гражданските ищци и частни обвинители Р.Й.М. и Д.Й.М. чрез пълномощника им-адвокат А.А.Г.,***;както и въззивната жалба на защитата на подсъдимата М.И.Д.,чрез защитата й-адвокат Т.К.,***;като взе предвид становищата на страните по делото;становището на подсъдимата Д. в последната Й дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Както въззивната жалба на защитата на гражданските ищци и частни обвинители Р.Й.М. и Д.Й.М.,така и въззивната жалба на защитата на подсъдимата М.И.Д. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че обжалваната Присъда № 93 от 02.11.2016 година по НДОХ № 1514/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 335 алинея 2 предложение първо от НПК във връзка с член 348 алинея 3 от НПК  следва да бъде отменена изцяло и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,тъй като:

-Същата е била постановена при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,довело до ограничаване процесуалните права както на подсъдимата М.И.Д.,така и на гражданските ищци и частни обвинители Р.Й.М. и Д.Й.М..,

-Допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила,довели до ограничаване процесуалните права както на подсъдимата М.И.Д.,така и на гражданските ищци и частни обвинители Р.Й.М. и Д.Й.М. са остраними при новото разглеждане на делото от друг състав на същия съд.,

-Допуснатите отстраними съществени нарушения на процесуалните правила не могат да бъдат отстранени от въззивната апелативна инстанция по следните съображения :

А.В първото открито съдебно заседание на 25.01.2016 година по НДОХ № 1514/2015 година  с Определение съставът на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за съвместно разглеждане в наказателното производство предявените от Р.М. и Д.М.,чрез адвокат А.Г. граждански иск срещу подсъдимата М.И.Д. за обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на извършеното от подсъдимата деяние по член 343 алинея 1 буква"в" от НК във връзка с член 342 алинея 1 предложение 3 от НК в размер на по 40 000,00 лева за всеки един от тях,ведно със законната лихва,считано от датата на увреждането-22.09.2014 година до окончателното изплащане на сумата и е конституирал Р.Й.М. и Д.Й.М. като участници в наказателното производство в качеството им на граждански ищци и частни обвинители,с повереник адвокат А.Г..

Веднага след постановяване на това Определение адвокат Г. и изразила становище от името на поверениците си,че не е съгласна да бъдат разпитани само един свидетел и трите вещи лица и че иска да бъдат разпитани всички свидетели за изясняване на фактическата обстановка.Изрично е заявила,че не желаят съкратено съдебно следствие и че искането на подсъдимата Д. и защитника й за допускане на процедура по член 371 точка 1 от НПК не следва да бъде уважавано.

С Определение от същото съдебно заседание съставът на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е оставил без уважение искането на повереника на гражданските ищци и частни обвинители за разпит на всички свидетели и вещи лица.В мотивите на това Определение съставът на съда е намерил искането на защитата на подсъдимата Д. за съкратено съдебно следствие по реда на член 371 точка 1 от НПК за основателно,тъй като за това е имало съгласие от страна на прокурора.В мотивите на също Определение съставът на съда е посочил кратко и лаконично,че искането на частното обвинение не може да бъде уважено в цялост  и че следва да бъдат призовани единствено лицата очевидци,на които те държали да бъдат разпитани.

Тези изводи на състава на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД въззивната апелативна инстанция счита за незаконосъобразни защото:След като Р.Й.М. и Д.Й.М. вече са били конституирани като страни в процеса в качеството им на граждански ищци и частни обвинители,тяхното съгласие за съкратено съдебно следствие се явява задължително.В член 371 точка 1 от НПК страните са изброени ясно,точно и категорично:"1.подсъдимият и неговият защитник,гражданският ищец,частният обвинител и техните повереници могат да дадат съгласие…".Нито една от страните не е привилегирована повече от която и да е друга.

С оставяне без уважение искането на повереника на гражданските ищци и частни обвинители за разпит на всички свидетели и вещи лица е било допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,довели до ограничаване на процесуалните права на Р.Й.М. и Д.Й.М.,като граждански ищци и частни обвинители.

Б/След допуснатото горецитирано нарушение,съставът на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е допуснал и друго отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила,довели до ограничаване процесуалните права на подсъдимата Д., а именно:

-На член 276 алинея 1 от НПК  - От протокола от съдебно заседание не е видно да е четен от прокурора обвинителния акт по делото.,

-На член 276 алинея 2 от НПК - От протокола от съдебно заседание не е видно да е четен от гражданския ищец гражданския иск по делото.,

-На член 276 алинея 3 от НПК и на член 277 алинея 1 от НПК - От протокола от съдебно заседание не е видно дали председателят на съдебния състав е запитал подсъдимата разбрала ли е за какво се обвинява;и желае ли да даде обяснение по обвинението.

Тези допуснати нарушения също не могат да бъдат отстранени от въззивната апелативна инстанция.

Горепосочените допуснати във фазата на съдебното следствие нарушения на процесуалните правила са довели до ограничаване на процесуалните права както на подсъдимата М.Д.,така и на гражданските ищци и частни обвинители Р. и Д. МАРИНОВИ;тези нарушения са съществени и са отстраними при новото разглеждане на делото от друг състав на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,а въззивната апелативна инстанция няма законови правомощия сама да ги отстрани.

След като има основания за цялостна отмяна на обжалваната Присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че не следва да излага съображения относно останалите оплаквания за постановена Присъда при допуснати нарушения на материалния закон,както и за явна несправедливост на наложените наказания.

Водим от горното и на основание член 335 алинея 2 предложение първо от НПК във връзка с член 348 алинея 3 от НПК  съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                              Р    Е    Ш    И

 

ОТМЕНЯ изцяло Присъда № 93 от 02.11.2016 година по НДОХ № 1514/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдима М.И.Д.,ЕГН **********,***.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                      

 

                

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

 

                                                                                             1:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ :

 

 

                                                                                             2: