Р Е Ш Е Н И Е

 

 

48/27.03.2017 година

Град Варна

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският Апелативен съд                        

Наказателно отделение

На двадесет и седми януари            

Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:Илия Пачолов

                                                         ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                  Светослава Колева     

 

Секретар Г.Н.

Прокурор Пламен Костадинов

като разгледа докладваното от съдия Денева

НДВ № 478 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на Глава ХХХIII от НПК и е образувано по искане на осъдената Ш.Ф.М., чрез адв. Е.М. ***/, за възобновяване на производството по НОХД № 957/2016г. на Силистренски районен съд, по което с определение № 597 от 04.11.2016г. е одобрено споразумение за решаване на делото, приведено е в изпълнение на основание чл. 68 ал. 1 от НК наказание „лишаване от свобода“, наложено на искателката по НОХД № 493/16г на РС-Елхово и производството прекратено, на основание чл. 383 вр. чл. 24 ал. 3 от НПК.

 В искането са заявени съществени нарушения, допуснати от съда при произнасяне по споразумението и неговото одобряване, довели до нарушаване на закона и на процесуалните правила, засегнали процесуалните права на осъденото лице, което ангажира отменителни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 във вр. ал. 3, т. 1 от НПК.  Претендира се отмяна на определението за одобряване на споразумението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

 В съдебното заседание пред АС- Варна осъдената М. участва лично и със защитника си, който поддържа искането. Осъденото лице иска да бъдат освободено, за да продължи пътя си към Германия.

 Представителят на Апелативна прокуратура гр. Варна изразява становище за неоснователност, като моли да се остави в сила атакуваното определение.

 

Съставът на Апелативен съд гр. Варна, , след като обсъди доводите на страните и извърши проверка за наличие на основанията за възобновяване на делото, намери за установено следното:

 

С определението си, постановено на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, Силистренски районен съд е одобрил споразумение за решаване на делото, с което е ангажирана наказателната отговорност на осъдената М. за това, че на 30.10.2016 г. в района на село Срацимир, област Силистра при 606 гранична пирамида е излязла през границата на страната от Република България за Румъния без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е извършено повторно - престъпление по чл. 279, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК. Било е наложено наказание на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК - „лишаване от свобода” за срок от три месеца при първоначален „строг“ режим в затвор, като на основание чл. 55, ал. 3 от НК осъдената е била освободена от по-лекото наказание „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Със същото определение, непосредствено след одобряване и вписване на условията по споразумението, съдът се е произнесъл, като е привел в изпълнение, на основание чл. 68, ал. 1 от НК, определеното по НОХД № 493/2016г. на Районен съд гр. Елхово наказание „лишаване от свобода“ от три месеца, за което постановил да бъде изтърпяно изцяло и ефективно. Споразумението е било подписано от страните, включително и от преводача, след което съдът е прекратил производството по делото, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.

 Определението е влязло в законна сила в деня на постановяването си - 04.11.2016 г.

 

Искането за възобновяване на делото е процесуално допустимо, тъй като е направено от лице, което има право на това съгл. чл. 420, ал. 2 от НПК, в срока по чл. 421, ал. 3 от НПК и по отношение на съдебни актове, които подлежат на проверка по извънредния способ за възобновяване на наказателните дела, съгласно разпоредбата на чл. 419, ал. 1 във вр. чл. 382, ал. 7 от НПК.

 

Разгледано по същество се явява основателно.

 

Преди всичко следва да се отбележи, че оформено в този си вид, определението на РС-Силистра, с което се вписва и одобрява постигнатото споразумение между страните, със съгласието на искателката М., а впоследствие и прекратено производството по делото, не отговаря на изискванията на чл. 382 ал. 6 и 7 НПК: законодателят е поставил определени изисквания пред съда във връзка с постановяване на определението и в частност, оформянето му, като на първо място, следва да се впише съдържанието на споразумението /обхващащо въпросите по чл. 381 ал. 5 от НПК/, което следва да се подпише от прокурора, защитника и обв. лице, /а в случая и от преводача/. Едва след вписване на условията по споразумението и подписването му от страните, първоинст. съд е следвало да го одобри като непротиворечащо на закона и морала и да прекрати производството по делото. В настоящия случай първоинст. съд - РС-Силистра едновременно е вписал и одобрил условията по споразумението, страните са положили подписите си /неизвестно защо обаче те го одобряват, въпреки, че те се съгласяват!/ и едва след това е прекратил производството. Освен това, Силистренският районен съд, съобразявайки правилно, че деянието, предмет на разглеждане по НОХД № 957/2016г. е извършено от осъдената Сито в изпитателния срок на наложеното наказание “лишаване от свобода“ с влязла в сила присъда на 20.08.2016г. по НОХД № 493/2016 г. на РС-Елхово, вместо по реда на 383, ал. 2 от НПК да приведе условното наказание в изпълнение по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК с отделно определение, в нарушение на Закона е сторил това със самото споразумение, не допълвайки , че в тази му част то подлежи на обжалване. Кръгът от въпросите, които следва да бъдат третирани в споразумението, е изчерпателно очертан от разпоредбите на чл. 381, ал. 5 и ал. 8 от НПК и не може да бъде произволно разширяван.  Като не се е произнесъл с отделно определение по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК, а е допуснал въпросът за изтърпяването на отложеното наказание по чл. 68, ал. 1 от НК да бъде инкорпориран в съдържанието на споразумението, одобрявайки го и предоставяйки го за подпис от страните, Силистренският районен съд е допуснал съществено нарушение на процесуалния закон - основание за възобновяване по чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК.

 

С оглед на така констатираното основание за възобновяване поради допуснато съществено нарушение на процесуалния закон, настоящия състав на АС-Варна не счита за необходимо да коментира и другите твърдения в искането, касаещи нарушаването на процесуалните права на осъденото лице М..Същите следва да се съобразят при новото разглеждане на делото от съответния съд.

 

Поради изложените съображения и на основание чл. 425 ал. 1 т. 1 вр. 424, ал. 1 от НПК, Варненският апелативен съд,

 

Р Е Ш И :

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД № 957/2016 г. по описа на РС - гр. Силистра.

 

ОТМЕНЯ определение № 597 от 04.11.2016г, постановено по НОХД № 957/2016 г. по описа на РС - гр. Силистра, с което е било одобрено споразумението за решаване на делото между прокурор от РП - гр. Силистра и защитника на обвиняемата Ш.Ф.М.– адв.Албена Герасимова /АК-Силистра/ и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС - гр. Силистра от стадия на съдебното заседание.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

председател:                   членове : 1.                     2.