Р Е Ш Е Н И Е

                                                              № 87

                            

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

                                              25.04.2016 г. гр.Варна

 

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение на двадесет и пети март през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЯНКО ЯНКОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                            СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар С.Д.

Прокурор ИВАН ТОДОРОВ

Разгледа докладваното от съдия Денева

ВНОХД №480 по описа за 2015 година

 

      Производството е образувано по жалба на осъдения П.Г.П., против определение на ОС-Варна по ЧНД №1558/2015 г., постановена на 16.12.2015 г., с което на П. и било заменено частично неизтърпяната част от наложеното му наказание „Пробация” постановено по НОХД №989/2014 г. на РС-Варна, с наказание лишаване от свобода за срок от два месеца, което е постановено да бъде изтърпяно в условията на затвор при строг режим.

         В подадената жалба се сочи, че осъденият П. не е изпълнявал само част от наложените му пробационни мерки. Твърди, че тези пропуски са направени по уважителни причини. Представя медицински документи както пред настоящата инстанция, така и пред първата такава.

         Моли за отмяна на определението на ВОС, като твърди, че ще изпълнява пробационните мерки стриктно и моли съда да му бъде дадена такава възможност.

         В с.з. защитата на осъдения П. поддържа подадената жалба, като сочи, че първоинстанционният съд не е съобразил изводите си с представената медицинска документация от осъдения. Твърди, че допуснатите пропуски за неизпълнение на пробационните мерки са били по основателни причини.

         Съдът след като взе предвид събраните доказателства по делото и след изслушване становището на страните, счита, че подадената жалба е неоснователна по следните съображения:

 

 

 

 

 

 

 

 

Производството пред настоящата инстанция е по реда на чл.452 ал.1 от НПК. Въз основа на направено  предложение от Председателя на Пробационния съвет за замяна на наказанието Пробация, изразяващо се в пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК с наказание лишаване от свобода по отношение на П.Г.П. с ЕГН **********. ВОС е уважил същото и е заменил частично неизтърпаната част от наложеното наказание „Пробация” с лишаване от свобода за срок от два месеца, което е постановено да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

 От представеното пробационно досие е видно, че П. е следвало да изтърпи  наложеното наказание Пробация по НОХД № 989/2014 г. на РС – Варна за престъпление по чл.130, ал.1 от НК. Наложени са пробационни мерки, както следва: по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за 1 година с периодичност 2 пъти седмично; по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „Задължителни пробационни срещи с пробационен служител“ за 1 година и по чл.42а, ал.2, т.6 от НК - „Безвъзмезден труд в полза на обществото”  в размер на 100 часа за срок от 1 година. Наказанието е било приведено в изпълнение на 11.05.2015 г. Изпълнението на това наказание започва на декларирания адрес в гр. Варна, ул. „Македония“ № 119, ет.7, ап.101.

 

Първоинстанционният съд е приел, че е налице неизпълнение на пробационните мерки при съзнателно отклоняване на осъдения и липса на основателни причини за неизпълнението, които да имат извинителен характер.

Установено е по безспорен начин, че осъденото лице е допуснало отклонение от изпълнението на мерките по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК. По отношение на мярката „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ има допуснати общо 10 пропуска, описани подробно в предложението, без да са представени доказателства за извинителни причини, за които пропуски е бил дисциплинарно санкциониран по реда на ЗИНЗС.

По отношение на мярката „Задължителни пробационни срещи с пробационен служител“, също безспорно е установено, че не е спазвал графика за насрочените срещи. Посочени са в предложението съответните пропуски, от които е установено, че не се е явявал на планираните срещи общо 9 пъти. Не е представил извинителни причини и не са налице доказателства за това.

Относно мярката „Безвъзмезден труд в полза на обществото”  са били осъществени съществени нарушения, тъй като нито един час не е изпълнен.  

За неизпълнението на пробационните мерки са били съставени съответните констативни протоколи, налице са издавани заповеди на началника на ОС „ИН“, за които са били наложени административни наказания – забележка и писмено предупреждение за замяна на пробацията с лишаване от свобода. Въпреки това, осъденият П., продължил да нарушава мерките и най-вече третата. Не е представил никакви доказателства за извинителни причини.

Представените доказателства, както пред първата инстанция, а така и пред настоящата, съдът счита, че са не съотносими към периодите за които са предмет на обсъждане в настоящото дело.

 Осъденият П. е бил явно дезинтересиран към пробационния надзор и е демонстрирал пренебрежение към наказанието Пробация. Констатирано е трайно неизпълнение на пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК. Налице са системни нарушения на задължителните срещи.

 

Настоящата инстанция изцяло приема извода на ВОС, че въпреки положените усилия от пробационната служба, не са налице позитивни промени в нагласите и поведението на осъдения. Същият има трайно установени престъпни нагласи-многократно осъждан, демонстрира безотговорно и пренебрежително отношение към наложеното му наказание Пробация и незачитане на институциите, които имат отношение към изпълнение на тази мярка.

Предвид изложеното съдът счита, че определението на ВОС е законосъобразно, обосновано и правилно, поради и което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.452 ал.1 от НПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №1154/ 16.12.2015 г. на ОС-Варна, постановено по ЧНД №1558/2015 г. по описа на ОС-Варна.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно, не подлежи на протест и жалба.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: