Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Номер 3/10.01.             Година  2017                  Град Варна

 

 

Варненският апелативен съд                             Наказателно отделение

На десети януари                           Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

съдебен секретар П.П.

прокурор Св. Курновска

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

ВЧНД № 483 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е решение № 318/23.11.2016 г. по ЧНД № 1395/16 г. на Окръжен съд гр. Варна, с което е допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена от прокурор при Прокуратурата в гр. Берлин, ФРГермания, по отношение на българския гражданин А.Д.Д.. На основание чл. 52 ал. 1 от ЗЕЕЗА предаването на Д. било отложено до приключване на висящото наказателно производство /БП № 445/2016 г. по описа на Четвърто РУ на ОД на МВР - Варна/ срещу него с влязъл в сила съдебен акт.

Въззивното производство е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Варна, който счита, че решението на съда за предаване на Д. при условията на чл. 52 ал. 1 от ЗЕЕЗА е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Иска се в тази част решението да бъде изменено, като на основание чл. 52 ал. 2 от ЗЕЕЗА се постанови предаване на лицето след изпълнение на евентуално наложено по паралелното производство ефективно наказание. Представителят на въззивната прокуратура поддържа частично протеста, като изразява становище за необходимост от изменение на решението на ВОС в насока на отлагане предаването на исканото лице, за да изтърпи същото наложеното наказание лишаване от свобода, наложено с влязъл в сила съдебен акт.

Служебният защитник на лицето, чието предаване се иска, споделя изразеното от представителя на АП-Варна становище.

А.Д. заявява, че желае да изтърпи наложеното му наказание в РБългария.

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила за разглеждане Европейска заповед за арест, издадена на 02.03.2016г., спрямо българския гражданин А.Д.Д., роден на *** ***, по отношение на когото е водено наказателно производство за деяние по Наказателния закон на ФРГермания, относимо към незаконен трафик на наркотици и психотропни вещества, наказуемо по чл.§ 1 абз.1 свр. с приложение III, 3 абз. 1, 29 а абз. 1 № 2, вариант 1 на закона за упоителни вещества /БтМГ/ на издаващата държава, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода” за срок не повече от 15 години.

На основание чл.44, ал.6 ЗЕЕЗА съдът преценил условията на чл.36 и чл. 41, съответно основанията за отказ по чл.39 и 40 от същия закон. Правилно и законосъобразно Окръжният съд не е установил абсолютни и факултативни основания за отказ ЕЗА да бъде изпълнена и счел за допустимо предаването на българския гражданин А.Д.Д. на немските власти за провеждане на наказателно преследване за престъпление - незаконен трафик на наркотици и психотропни вещества, извършено на 10.04.2015 г. на територията на ФР Германия, при спазване на принципа на особеността, от чието приложение лицето не се отказва.

Предоставени допълнително от Главен прокурор /Ръководител на прокуратурата/ Берлин са били и гаранции по смисъла на чл.41, ал.З от ЗЕЕЗА, че лицето ще бъде върнато за изтърпяване на наложеното му с неусловна присъда наказание лишаване от свобода, при условие, че даде съгласие затова.

Защитникът и лицето, чието предаване се иска, не са възразили по съществото на предаването.

Спорът по делото е възникнал с оглед интерпретирането на основанията за отложено или временно предаване на А.Д. по чл. 52 от ЗЕЕЗА. Представено в съдебно заседание било писмено доказателство, че спрямо А.Д. е налице висящо наказателно производство /БП № 445/2016 г. по описа на Четвърто РУ на ОД на МВР - Варна/ за престъпление по чл. 343 в, ал. 2 от НК на РБългария. Първоинстанционният съд приел, че е налице хипотезата на чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА, съгласно която разпоредба предаването на български гражданин на искащата държава следва да се извърши след приключване на висящото наказателно производство срещу него с влязъл в сила съдебен акт. Исканото от прокурора и защитника на Д. временно предаване по чл. 52 ал. 2 от ЗЕЕЗА на лицето при условия, определени в писмено споразумение между съда и издаващия орган, съдът счел за неоснователно, предвид липсата на такова писмено споразумение. С разглежданото решение съдът допуснал изпълнението на ЕЗА като отложил предаването на лицето до приключване на висящото наказателно производство срещу него с влязъл в сила съдебен акт.

Съставът на апелативния съд след събиране на нови доказателства установи, че посоченото от прокурора досъдебно производство било внесено в съда и разгледано по НОХД № 5791/2016г. На 24.11.2016г. производството приключило с влязло в сила споразумение, с което А.Д. бил признат за виновен в извършено на 08.11.2016г. престъпление по чл. 343 В ал. 2 от НК, за което му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца, изтърпявано в затвор при строг режим. Наказанието било приведено в изпълнение на 30.11.2016г.

Предвид реализирането на условието, послужило за отлагане на предаването на Д. по ЕЗА, и искането на прокурора в протеста за обсъждане на споразумение по чл. 52 ал. 2 от ЗЕЕЗА за временно предаване на лицето, настоящият състав проведе консултация с издаващата държава. Видно от писмото на Главния прокурор на Главна прокуратура Берлин, постъпило на 03.01.2017г. в деловодството на Апелативен съд гр. Варна, е изразена позиция на съгласие предаването на лицето по издадената на 02.03.2016г. ЕЗА да бъде извършено след изтърпяване на наложеното му от българския съд наказание лишаване от свобода.

С оглед на изложеното съставът намери, че е възникнало основание за изменение на разглежданото решение на Окръжен съд гр. Варна, постановено на 23.11.2016г. С влизането в сила на 24.11.2016г. на съдебен акт по паралелно воденото срещу А.Д. наказателно производство, отлагателното условие се е реализирало. В срока на въззивната проверка, наложеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца е било приведено в изпълнение. Комуникацията с издаващата държава не е довела до установяване на основание за незабавно временно предаване по чл. 52 ал. 2 от ЗЕЕЗА, съответстващо на чл. 24 ал. 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР. От друга страна компетентният орган на издаващата държава е изразил съгласие да приеме лицето след изтърпяване на наложеното му от българския съд наказание. Налице са обстоятелства, които налагат изменението на основанието за отлагане предаването на А.Д. - в рамките на чл. 52 ал. 1 от ЗЕЕЗА, от предл. 1 на предл. 2 – а именно, до изтърпяване на наложеното наказание, явяващо се в съответствие с интересите на правораздаването и на двете държави.

С оглед промяната в основанието за отлагане на предаването на лицето по силата на чл.44, ал.7 от ЗЕЕЗА мярката за неотклонение „Задържане под стража“ следва да се счита за взета от момента на изтърпяване на наложеното по НОХД № 5791/2016г. на ВРС, ХV състав, наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца.

 

По изложените съображения и на основание чл.48 ал. 2 от ЗЕЕЗА, настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ решение № 318/23.11.2016 г. по ЧНД № 1395/16 г. на Окръжен съд Варна, с което е допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена на 02.03.2016г. от прокурор при Прокуратурата на гр. Берлин, ФРГермания, за българският гражданин А.Д.Д., както следва:

ОТЛАГА предаването на А.Д.Д. до изтърпяване на наложеното му по НОХД № 5791/2016г. на ВРС, ХV състав, наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца.

ВЗЕМА мярка за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА по отношение на А.Д.Д., като на основание чл.44, ал.7, изр.2 от ЗЕЕЗА мярката за неотклонение ДА СЕ СЧИТА за взета от момента на изтърпяване на наложеното по НОХД № 5791/2016г. на ВРС, ХV състав, наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца, до фактическото предаване на компетентните власти на ФРГермания.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата част.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: