О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 66/19.02.         Година  2019                        Град В.

 

 

Варненският апелативен съд                    Наказателно отделение

На осемнадесети февруари     Година две хиляди и деветнадесета

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :      Маринела Дончева

                     ЧЛЕНОВЕ :   Румяна Панталеева

Дарина Маркова

                              

 

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВЧНД № 49 по описа на съда за 2019 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

 

Предмет на проверката е определение № 48/18.01.2019 г. на Окръжен съд В., наказателно отделение, постановено по ЧНД № 16/19 г. по описа на същия съд, с което е отменено постановление на прокурор в съответната окръжна прокуратура, за прекратяване на наказателното производство по д.п. № 342/11 г.  на ОД МВР В..

Досъдебното производство е било образувано и по него са се разследвали обстоятелства във връзка с данни за избегнато установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери съгласно чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.т.2, 6 и 7, вр.чл.26, ал.1 от НК, дължими от търговското дружество „Л.С.” ЕООД В..

С постановление от 17.12.2018 г. прокурор в Окръжна прокуратура В. е прекратил наказателното производство, тъй като след оценка на събрания по делото доказателствен материал е счел, че деянието е несъставомерно по посочения текст, а по отношение на приложимия материален закон – чл.313, ал.2 от НК, е изтекъл срокът по чл.80, ал.1, т.4 от НК за наказателно преследване.

Горното постановление, в което надлежно е бил упоменат законния седемдневен срок за неговото обжалване, е било връчено по месторабота на пълномощника на една от легитимните страни /Министъра на финансите, като представител на Държавата/ - ТД НАП В., на 21.12.2018 г. Съгласно правилото в чл.183, ал.2 от НПК, този срок е изтекъл на 28.12.2018 г., който е бил работен ден, но жалбата е постъпила в деловодството на прокуратурата едва на 03.01.2019 г., подадена лично.

С проверяваното определение съставът на Варненския окръжен съд е приел декларативно, че жалбата е допустима, и я е разгледал по същество, при което не е възприел становището на компетентната прокуратура, и е върнал делото за провеждане на допълнително разследване. Това определение е незаконосъобразно, тъй като направената оценка за допустимост на жалбата е била неправилна – подадената след изтичане на законоопределен срок жалба, извън хипотезите по чл.185-186 от НПК, винаги е недопустима и съдът не дължи произнасяне по нея, като в полза на жалбоподателя  може да се укаже единствено съществуващата правна възможност за иницииране на проверка по реда на чл.243, ал.9 от НПК.

 

По изложените съображения съставът на Апелативния съд в гр.В.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 46/18.01.2019 г. на Окръжен съд В., постановено по ЧНД № 16 по описа за 2019 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по чл.243 от НПК.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ :