Р Е Ш Е Н И Е

 

       169

 

Варна, 30.06.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Дванадесети Май,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар С.Д.

           Прокурор ВИЛЕН МИЧЕВ

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           НДВ 490 по описа за 2016 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 от НПК във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

Делото е образувано е по искане от Я.С.Я.,ЕГН **********,***,чрез процесуалния си представител-адвокат В.Е.Ц.,*** за възобновяване на НДОХ № 2547/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ 1018/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,в което са изложени подробни и обстоятелствени съображения,че актовете на двете съдебни инстанции са били постановени при допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон,обосноваващи правната му възможност да се възползува от извънредния способ за проверка на влезли в сила опорочени съдебни актове,предвидени в разпоредбата на член 422 алинея 1 точка 5 от НПК във връзка с член 348 алинеи 1-3 от НПК.След изложени много подробни съображения в тази насока,се моли за възобновяване на наказателното производство,като бъде прието,че Я. СЛАВОВ ЯНЯКИЕВ е невинен по предявеното му обвинение;да бъде отменена Присъдата и делото върнато за ново разглеждане на стадий,който да бъде определен съобразно член 425 алинея 1 точка 1 от НПК.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД страните по делото изразиха следните становища :

След изложени подробни съображения в подкрепа на оплакванията в искането,адвокат В.Е.Ц.,*** поддържа всички възражения в искането си по отношение на Я.С.Я..

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА,след изложени подробни съображения,дава заключение,че искането за възобновяване по същество се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение,тъй като не са налице сочените в него нарушения.

В последната си дума искателят Я. заявява,че:никой не му вярва;че всичко е срещу него;че не е виновен;че нямало оправдание за него и станал най-големия секс-маниак на Варна;представил епикриза,от която се виждало,че нямал простата,нямал ерекция,не можел да се движи и не можел да извърши тези действия;както и че подкрепя казаното от адвоката си.

След анализ на доказателствата по делото по постъпилото искане от Я.С.Я.,чрез процесуалния му представител-адвокат В.Е.Ц.,***;след като взе предвид становищата на страните в съдебно заседание от 12.05.2017 година,както и становището на Я.Я. в последната му дума,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,действащ в качеството си на касационна съдебна инстанция,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Искането от Я.С.Я.,ЕГН **********,***,чрез процесуалния си представител-адвокат В.Е.Ц.,*** за възобновяване на НДОХ № 2547/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ 1018/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,е постъпило в установения от НПК срок и е допустимо за разглеждане на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

По същество искането на Я.С.Я.,чрез процесуалния му представител-адвокат В.Е.Ц.,*** се явява изцяло неоснователно и като такова,следва да бъде уважено по следните съображения:

Предходните две съдебни инстанции са приели за установено от фактическа страна,че:

-На 30.01.2015 година в КК"Свети Свети Константин и Елена"град Варна, в открития минерален басейн Я.С.Я. извършил действия с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на ненавършилия 14-годишна възраст ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ М.,като:първоначално прегърнал малолетното дете и започнал да го целува с език в устата;след това започнал да го гали по гърба и да опипва дупето му.Опитал се да свали гащите му,но не успял;а когато М. се потопил под вода,започнал да натиска главата му към слабините си и към половия си орган.

Така описаната фактическа обстановка и двете съдебни инстанции са приели за установена след много подробен,пълен и комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства.По-конкретно:подробно са били обсъдени всички събрани по делото гласни доказателства.Дадени са били подробни и задълбочени отговори кои свидетелски показания следва да бъдат кредитирани и защо.Направили са своите изводи,че фактическата обстановка е била установена по безсъмнен и категоричен начин не само от показанията на малолетния М.,но и че тази фактическа обстановка се установява по безсъмнен и категоричен начин от показанията на други очевидци на деянията на Я.-свидетелите:М.,П. и А.,а така също и от показанията на извиканите полицейски служители:свидетелите И. и Р..При идването си последните двама свидетели,след подаден сигнал от свидетеля А. до ПЕТО РПУ-Варна,също са били очевидци на част от действията на Я. спрямо малолетното дете М. в басейна.

Същевременно са били обсъдени и обясненията на Я. и са били дадени задълбочени и обосновани отговори в кои части тези обяснения следва да бъдат кредитирани и в кои не.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД счита,че предходните две съдебни инстанции са направили законосъобразни и обосновани изводи относно установените релевантни факти по делото.Касационната инстанция възприема изцяло така направените изводи и счита,че няма основания за промяна на установената по делото фактическа обстановка.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка предходните две съдебни инстанции също така законосъобразно и обосновано са направили и своите изводи,че с деянията си на  30.01.2015 година в КК"Свети Свети Константин и Елена"в град Варна Я.С.Я. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 149 алинея 1 предложение първо от НК,като престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,действащ като касационна съдебна инстанция,прави изводите си,че са неоснователни оплакванията за постановени съдебни актове при допуснати нарушения на материалния закон-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 1 от НПК.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,действайки като касационна инстанция, прави изводите си,че оплакванията в искането на процесуалния представител на Я.С.Я.,адвокат В.Е.Ц.,*** за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 2 от НПК,се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,тъй като:

-Неоснователни са оплакванията за правени опити за манипулиране на събирането на доказателствата на досъдебното производство от страна на някои органи на полицията и прокуратурата за създаване на изкуствен доказателствен материал,тъй като тези оплаквания-освен,че са много емоционални,се явяват голословни и неподкрепени с никакви доказателства по делото в тази насока.,

-Оплакванията за допуснати процесуални нарушения от страна на предходните две съдебни инстанции също са емоционални,но същевременно също са голословни и неподкрепени с никакви доказателства.

-Не са били посочени конкретни нарушения на разпоредбите на НПК както във фазата на досъдебното производство;така и във фазата на съдебното следствие пред двете предходни съдебни инстанции.

Касационната инстанция прави изводите си,че след като няма оплаквания в искането на Я.С.Я.,чрез процесуалния му представител-адвокат В.Е.Ц.-*** за допуснати нарушения-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 3 от НПК от страна на предходните две съдебни инстанции,не следва да излага съображения в тази насока.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,действайки като касационната съдебна инстанция,прави изводите си за законосъобразност и обоснованост на съдебните актове,постановени от двете съдебни инстанции:ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.Същевременно касационната инстанция прави и изводите си,че оплакванията в искането,направено от Я.С.Я.,ЕГН **********,***,чрез процесуалния си представител-адвокат В.Е.Ц.,*** за възобновяване на НДОХ № 2547/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ 1018/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането,направено от Я.С.Я.,ЕГН **********,***,чрез процесуалния му представител-адвокат В.Е.Ц.,*** за възобновяване на НДОХ № 2547/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ 1018/2016 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

 

                                                                                                    1:

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                      

                                                                                                     2: