Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                          № 92

                                            гр.Варна 04.05.2017 г.

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на втори март през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

                                                                            

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:Янко Янков

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                                                Светослава Колева

Секретар ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

Прокурор МИЛЕНА ГАМОЗОВА

 Разгледа докладваното от съдия Ж.Денева

ВНОХД № 491 по описа за 2016 г. на АС-Варна

 

         Производството по делото е образувано по жалба на адв.Д. ***, защитник на подс.Т.П.Т. и по жалба от Н.И.А.-гр.ищец и частен обвинител, чрез адв.В.Г.,***/2016 г., постановена на 10.09.2016 г., с която подс.Т.П.Т. е бил признат за виновен и на основание чл.123 ал.4 вр. ал.1 от НК, чл.36 от НК и чл.54 от НК е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от една година, което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години

Осъдил е подс.Т. да заплати на гр. ищец Н.И.А. за сумата от 20 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в билки и страдания, ведно със законната лихва от датата на увреждане – 22.06.2015 г. до окончателното изпащане на сумата, отхвърлили е иска до първоначално предявения размер.

         Осъдил е подсъдимия да заплати направените разноски по делото, както и д.т. върху уважения граждански иск.

         В с.з. защитата на подсъдимия поддържа жалбата, в която сочи, че не би следвало подс.Т. да носи наказателна отговорност, тъй като деянието в което е обвинен се явява по смисъла на чл.15 от НК- случайно деяние. Моли настоящата инстанция да отмени така постановената присъда, като признае подсъдимия за невинен и оправдае същия и отхвърли предявения гр.иск, като неоснователен.

         Представителят на ОП-Варна изразява становище, че постановената присъда е правилна и законосъобразна, поради и което моли същата да бъде потвърдена.

         Съдът след като се запозна с материалите по делото, прие за установена фактическа обстановка, изложена и от първоинстанционният съд, както следва:

 

         Св. В.Д.работи в чужбина. Няколко дни, преди да се върне в страната, съпругата му го уведомила, че има някакъв проблем в банята – при къпане я „удря“ ток. След като свидетелят се прибрал в България, се свързал с подс. Т. и го помолил да дойде в дома му, за да отстрани проблема.

Двамата се познавали от половин година преди това по повод предходен  ремонт, който бил извършван от подсъдимия. Св. Д.знаел, че подсъдимият работел към „Енергопро мрежи“.

От 10.05. 2013 г. подс. Т. работи в „Енергопро мрежи" АД гр. Варна в  отдел "Експлоатация мрежи СТИ - Запад", РОЦ"Добрич/Силистра" на длъжност електромонтьор, видно от трудов договор, приложен по делото.

През 2015 г. подс. Т. се явил на тест за проверка знанията му за безопасност при работа по електрически уредби и мрежи, който успешно издържал и придобил четвърта квалификационна група, видно от протокол № 1331/15.04.2015 г. През периода 18.06.2015 г. -22.06.2015 г. подсъдимият бил в отпуск.

На 22.06.2015 г. св. Д.се обадил на подсъдимия по мобилния телефон и помолил да извърши проверка и ремонт на бойлера в дома му, намиращ  се на ул. "Ф.Тотю" № 284. гр. Силистра, като подробно обяснил какъв е проблемът.

 Около 17.00 часа на същия ден, подс. Т. отишъл в дома на св. Д.. По същото време там са се намирали св. Г.Т./тъст на Д./, пострадалия Ъ.С. /доведен син на Трифонов и брат на съпругата на Д./, съпругата на свидетеля и трите им деца. Всички мъже се намирали на двора, а в къщата били съпругата и децата на св. Д..

Свидетелят  посочил къде се намира бойлера и вътрешното ел. табло на къщата като обяснил, че то също се нуждае от ремонт и поискал в последваш момент да бъде заменено с такова с автоматични предпазители.

Подсъдимият започнал работа, като за целта бил снабден с пробник – лампа. Извършил проверка и установил, че бойлерът „офазява“, поради което изключил напрежението от главното ел. табло, намиращо се на улицата. След това свалил капака на бойлера и установил /според него/, че кабела за зануляването бил погрешно прикачен на фазата. Поправил го, свързал кабела за зануляването към нулевия проводник и без да обезопаси бойлера и да затвори капака включил отново напрежението от главното улично табло. Върнал се при бойлера и установил, че той не е под напрежение. Отишъл до вътрешното ел. табло, намиращо се в дома на св. В.Д.и „установил“, че витловите предпазители са смъкнати и повредени. Поискал медни жички и ремонтирал единия от тях. През това време св. Д.попитал подс. Т. дали има в банята ток и може ли пострадалия Ъ.С. да си измие ръцете, тъй като не се е хранил през деня. Подсъдимият отговорил, че няма ток в банята. Пострадалият С.  влязъл в банята и пуснал водата да се измие, бил бос и с лявата си ръка хванал държал подвижната душ - батерия.

В този момент подс.Т.  завил ремонтираният витлов предпазител на фазовия проводник на ел. таблото като извикал „Пускам тока“, но без да се увери, че е чут от някой и че в банята няма хора. Пострадалият Ъ.С. бил ударен от ел. ток и паднал на пода на банята. Жената на св. В.Д., която се намирала в къщата веднага се развикала и била чута от св. Д.. Той прибягал до къщата и  видял вратата на банята отворена, Ъ.С. лежал на земята.

Подс. Т. от своя страна веднага отвил предпазителя на вътрешното ел.табло, а св. Г.Т.изключил напрежението от уличното ел. табло.

Подс. Т. отишъл до входа на банята и с дървен сап отстранил подвижната душ батерията от ръката на пострадалия С.. Спрял водата и изтеглил С. извън банята. Направил му изкуствено дишане и след това с лек автомобил, заедно със св. В.Д.и Г.Т.отвели С. до ЦСМП-Силистра. Когато вече са били в ЦСМП Силистра, св. Трифонов казал на подсъдимия да се върне в дома им и да изолира захранващите проводници на бойлера, след което отново се върнал в ЦСМП.

В ЦСМГТ дежурните лекари са направили всичко възможно да спасят Ъ.С., но въпреки това той починал.

От назначената съдебно медицинска експертиза е видно, че непосредствена причина за смъртта на Ъ.С. е острата сърдечно - съдова и дихателна недостатъчност в резултат от поразяване от битово електричество. Електрическият ток преминал през сърцето и е довел до остро електромеханично нарушение на сърдечния ритъм последвано от внезапна сърдечна смърт.

От назначената електротехническа експертиза, поддържана и приета от съдът е видно, а и в с.з при разглеждане на делото, експертът е описал логичния механизъм на случилото се, като категорично е изразил становище, относно допуснатите от страна на подс. Т. нарушения.

Изискванията са, че за ремонт и работа по електрическата уредба на бойлер е необходимо лицето извършващо ремонта да има необходимото електротехническо образование /техникум или гимназия/ и най -  малко III - та квалификационна група, защитена пред специални за целта оторизирани комисии и фирми.

За придобиване на III - та квалификационна група за работа в електрически уредби е необходимо лицата да притежават поредица от знания, които са изложени подробно в мотивите на СОС, въз основа на посочените нормативни и под нормативни актове.

Подс. Т. притежавал IV квалификационна група, придобита по съответния ред.

Вещо лице при разглеждане на делото е изразил становище по категоричен начин, че не са били  спазени всички изисквания за техническа безопасност, а именно:

бойлерът бил оставен без капак, с неизолирани кабели, при включено напрежение от уличното табло;

неправилно свързване;

наличие на обгорели проводници - резултат от късо съединение; използване на проводници със сечения несъобразени с мощността на свързаните към тях електрически консуматори; витловият предпазител бил ремонтиран с медни жички

използване на предпазители с нестандартни вложки/подсилени медни проводници/;

ненадеждно закрепване, свързване и изолиране на проводниците ;

В електрическата инсталация на къщата се  установило, че има значителни пропуски и са били създадени предпоставки за поражения от електрически ток. Ел мрежата  не е отговаряла на изискванията на електротехническите правилници за безопасност на работа. Това обстоятелство е станало ясно на подсъдимия при узнаване, че къщата има и вътрешно ел.табло.

Предвид гореизложеното съдът счита, че възраженията на защитата на подс.Т. са неоснователни по следните съображения.

На първо място следва да се отбележи, че по делото е била изготвена съдебно електротехническа експертиза, посочена по горе. От заключението на същата се установява, че подс.Т. е допуснал нарушение на разпоредбата на чл.35 и чл.41 ал.3 от Правилника за безопасност и здраве при работа с ел.уреди и ел.мрежи.

С действията си той е допуснал и други нарушения, предвидени в съответните нормативни актове, за извършване на тази дейност, подробно посочени в мотивите на ОС-Силистра, поради което не следва да бъдат преповтаряни.

Обобщено би могло да се изтъкне, че поредицата от нарушения, които е допуснал подсъдимия е в пряка причинно следствена връзка с настъпилия вредоносен резултат, а именно:

По делото е установено, че подс.Т. е притежавал нужната квалификация за извършване на такава дейност, което е видно от протокол от 15.04.2015 г., съгласно който, той е придобил 4-та квалификационна група за безопасност при работа с електрически уреди и мрежи.

Обстоятелството, че подсъдимият в момента на извършване на ремонта не е знаел за неправилно изградената ел.инсталация, както и, че същата е стара и опасна, не го оневинява. Той е бил длъжен и е следвало да прецени и предвиди настъпването на обществено опасния резултат.

В с.з. вещото лице е изложило становището си, като е заявило, че лицето Т. не е направил проверка дали бойлера е бил занулен преди да го включи да работи.

Вместо това, той е включил ел. напрежението и след подаване на същото към бойлера, електрическата верига се е затворила: фаза - витлов предпазител, корпус на бойлера - гъвкава връзка  на топлата вода, подвижен душ - ръката на пострадалия и мокрия под на банята. Поразеният  е попаднал под напрежение 220 волта.

         Преди започване на работа по ел. инсталацията на къщата и ел. бойлер подс. Т. е следвало да вземе мерки за недопускане на други лица да влизат в банята и това е щяло да предотврати да бъде убит от ел. ток починалия Ъ.С.. Вместо това, подсъдимият дал разрешение на св. Д.да допусне пострадалия в банята и да използва бойлера. Подсъдимият се е задоволи само да извика, че ще пуска тока без да се увери, че в близост до ремонтирания обект няма хора и всички са чули какво предстои.

         С действията се подс.Т. е допуснал нарушение на чл. 62 от Правилника за безопасност и здраве при работа с ел.уредби и електрически мрежи /ДВ. бр.19/2005г./,  чл.41, ал.З от този Правилник за спазване правилата за безопасност при работа носят - Изпълнителят на работата. В конкретния случай подс.Т. бил нает от частно лице за изпълнение на професионален ремонт. Св. Д.е разчитал именно на познанията и опита на подс. Т.. Отговорността,  която следва да носи е в качеството му на Изпълнител на работата, на осн.чл. 35 и чл. 41, ал. 3 от Правилника.

         Налице е нарушение на чл. 108 от Правилника- подсъдимият не е запознал и инструктирал, работещите в близост лица за условията на безопасност и здраве, не е определил границите на обекта, в който ще се работи  и не е упражнил постоянен контрол за спазване мерките за безопасност.

 Подсъдимият извършил поправка с медни жички на  фазовия витлов предпазител без да изключи напрежението, с което е нарушил чл. чл.263. ал.1 от Правилника. Той не е извършил начална и последваща проверки на свързването на бойлера, така че да не предизвиква опасност за хората, за имуществото и оборудването, дори и ако ел.веригата е била дефектна, с което е нарушил разпоредбите на чл.68. ал.1-3 от Наредба № 1/27.05.2010 г.за проектиране, изграждане и поддържане на ел. уреди за ниско напрежение.

         Предвид горното, следва извода, че немарливото изпълнение на дейността, свързана с работа с ел. напрежение е в пряка и непосредствена  причинно следствена връзка с настъпилата смърт на Ъ.С..

Не би могло да се отрече, че след като Ф. С. е бил поразен от ел. напрежение, подс.Т. е направил всичко зависещо от него за спасяването на пострадалия, като му е указал лекарска помощ в къщата и по време на транспортирането до болницата, поради което съдът счита, че правилно СОС е квалифицирал деянието по чл.123 ал.4 от НК.

         По горните съображения съдът счита, че направените възражения от защитата на подсъдимия, както в жалбата, така и в с.з. са неоснователни.

         Не са били спазени основни правила, изискуеми за извършването на този вид дейност, както за извършване на ремонт на ел.уред, така и по отношение на боравене с електро преносимата мрежа, а именно поставяне на меден проводник на предпазителите, находящи се във вътрешното ел. табло на къщата, което е недопустимо и то без да изключи напрежението на ел.захранването.

         Наложеното наказание на подс.Т. е справедливо по вид и размер и по смисъла на чл.36 от НК би изпълнило предназначението си.

         Гражданският иск е уважен в справедлив размер и е съответен на причинените неимуществени вреди, в резултат на извършеното деяние от подс.Т..

         При извършената служебна проверка на основание чл.313 и 314 от НПК съдът не констатира нарушение на процесуални правила, които да водят до отмяна на съдебния акт, поради и което присъдата на СОС следва да бъде потвърдена.

         Водим от горното и на основание чл.334 т.6 от НПК вр. чл.338 от НПК съдът

                                             

                                                      Р    Е   Ш    И

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда №22 от 10.09.2016 г., по НОХД №137/2016 г. по описа на ОС-Силистра.

Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от уведомяването на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: