Р Е Ш Е Н И Е

 

34

 

гр.Варна,  07.03.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  десети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ТОНЧЕВА

                                                 СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

при секретар Г.Н.

и в присъствието на прокурор Стефка Якимова

изслуша докладваното от съдия Янков ндв №495/2016г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         

          Производството е по чл.424 ал.1 НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 НПК. Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по нохд №948/2016г. на Добрички районен съд, и частична отмяна на постановеното протоколно определение №140/06.10.2016г. Като основание за искането се сочи нарушение на материалния закон. Формулирано по този начин възражението на искателя е относимо към основанието по  чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК във връзка с чл. 348, ал. 1, т.1 НПК вр. чл.348 ал.2 НПК.

В съдебно заседание представителят на Апелативна прокуратура поддържа изцяло направеното от Главния прокурор искане за възобновяване.

          Осъденото лице не изразява становище – предоставя решаването на делото на преценката на съда.

Варненският апелативен съд, като провери данните по делото, съобрази становищата и доводите на страните, в пределите на правомощията си  намери за установено следното:

Искането за възобновяване е процесуално допустимо. Предмет на искането е акт от кръга на визираните в чл.424 ал.1 вр. чл. 419, ал. 1 от НПК, като в него се съдържат доводи в подкрепа на заявеното на основание по  чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т.1 НПК вр. чл.348 ал.2 НПК. Същото е направено в срока по чл. 421, ал. 1 от НПК. Разгледано и по съществото си, в контекста на очертаната в него аргументация, искането е и ОСНОВАТЕЛНО.

С определение №140/06.10.2016г. по нохд №948/2016г.  Добрички районен съд е одобрил споразумение, по силата на което С.С.С. ЕГН ********** е бил признат за виновен в това, че на 02.04.2016г. в гр.Добрич управлявал МПС – лек автомобил „Пежо“ с рег. № Тх 1078 МХ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда  -  2,92 на хиляда, установена по надлежния ред , поради което и на основание чл.343б ал.1 НК вр. чл.55 ал.1 т.1 НК му било определено наказание три месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66 ал.1 НК било отложено с изпитателен срок от три години. На основание чл.343г НК С.С. бил лишен от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, а на основание чл.59 ал.4 НК бил приспаднат срокът, през който С. бил лишен от право да управлява МПС по административен ред. Като неподлежащо на обжалване определението е влязло в сила в деня на постановяването му  – 06.10.2016г.

Видно от доказателствата по делото /и в частност справката от сектор „Пътна полиция“ на л.11 от д.п./ осъденото лице С.С. не притежава свидетелство за правоуправление.  Съгласно обвързващата съдилищата съдебна практика – т.6 б.“а“ от Постановление №1/17.01.1983г. по нд №8/82г. на Пленума на ВС на РБ , наказанието лишаване от право да се управлява моторно превозно средство се налага на правоспособни водачи, на притежаващи свидетелство за правоуправление макар и не от същата категория, както и на водачи, които временно са били лишени от това право/все в тази насока е и незадължителната съдебна практика/. Очевидно е, че лицето С.С. не попада сред нито една от посочените три хипотези. Поради това като е одобрил споразумението във вида, в който е било внесено, районният съд е допуснал нарушение на закона. Както правилно е отбелязано и в искането това нарушение може да бъде отстранено от Апелативния съд, тъй като е в полза на осъденото лице. За целта обаче следва първо производството по делото да бъде възобновено.

Предвид изложеното и на основание чл.424 ал.1 НПК и чл.425 ал.1 т.3 НПК Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ВЪЗОБНОВЯВА производството по нохд № 948/2016г. на Добрички районен съд.

ИЗМЕНЯ постановеното по това дело Определение №140/06.10.2016г., с което е одобрено споразумение за решаване на делото, като отменя наложеното на С.С.С. наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 месеца, както и свързаното с това приспадане на срока по чл.59 ал.4 НК.

 

Решението е окончателно -  не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

Председател :                                   Членове :