П Р О Т О К О Л

№ 101

 

Година 2018                                                                                   Град Варна

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                     Наказателно отделение

На двадесет и втори  март             Две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание, при закрити врата в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

Секретар ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ САПУНДЖИЕВА

ЧНД № 495  по описа за 2017 година

 

Производството по делото е по реда на чл.474, ал.3 от НПК - извършване разпит на свидетеля Н.Г. чрез видеоконферентна връзка, осъществена чрез Интернет по направено искане от Апелативен съд Арнем – Лееуварден, Кралство Нидерландия за оказване на международна правна помощ по наказателни дела между страните-членки на Европейския съюз.

Разпитът на свидетеля се извършва чрез преводач, участващ в разглеждане на делото пред Апелативен съд Арнем – Лееуварден, Кралство Нидерландия.

 

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

 

Свидетелят  Н.Г., редовно призован, явява се лично, като се води от ОД „Охрана“ Варна.

 

СНЕМА се самоличността на свидетеля.

СВИД. Н.Г. - роден на *** година, българин, български гражданин, неженен, неграмотен, осъждан, без родство със страните, ЕГН **********.

Желая да бъда разпитан на български език, чрез преводача, който участва в разглеждане на делото в Апелативен съд Арнем – Лееуварден.

 

СЪДЪТ разяснява на свидетеля, че същият е призован като свидетел по наказателно дело, което се води в Апелативен съд Арнем – Лееуварден

По Нидерландското законодателство лицето Н.Г. се квалифицира като свидетел и може да не дава показания.

 

СЪСТАВЪТ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА, предупреждава свидетеля Н.Г. за отговорността по чл.290, ал.1 от Наказателния кодекс на Република България, за даване на неверни показания пред съда или за премълчаване на факти и обстоятелства, които имат значение към зададените й въпроси.

 

Разясни се на свидетеля, че съгласно Конвенция за взаимопомощ по наказателни въпроси между държави членки на Европейския съюз в съответствие с чл.34 от договора на Европейския съюз, ратифицирана от Р България на 01.12.2007 година, съгласно която не е длъжен да дава показания, които биха го уличили в извършено престъпление, съгласно чл.10, т.5, б.”д” от Конвенцията.

СВИД.Г.: Наясно съм с това, което ми беше разяснено. Разбрах, че съгласно Наказателния кодекс на Р България и съгласно Конвенцията за взаимопомощ по наказателни въпроси между държави членки на Европейския съюз нося наказателна отговорност за показанията си. Ще свидетелствам, обещавам да говоря истината. Готов съм да отговарям на въпроси, ще отговарям честно и съвестно.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на Апелативен съд Арнем – Лееуварден, Кралство Нидерландия, за поставяне на въпроси към свидетеля

 

След изчерпване на въпросите към свидетеля Н.Г. от Апелативен съд Арнем – Лееуварден, Кралство Нидерландия, молещата държава пояснява, че няма повече въпроси към свидетеля, прочита показанията на свидетеля Г., дадени в днешното съдебно заседание и, приключва с разпита му чрез видеоконферетна връзка.

 

СВИД.Г.: Нямам забележки, относно това, което ми беше прочетено, вярно е записано и приключва с разпита.

 

СЪДЪТ освобождава свидетеля Н.Г. от съдебната зала.

 

Съставът на Варненски Апелативен съд намира, че с изчерпване въпросите към свидетеля Н.Г. е изпълнено направеното искане от Апелативен съд Арнем – Лееуварден, Кралство Нидерландия, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 495/2017 година по описа на Апелативен съд – Варна, поради извършване на исканото процесуално действие – разпит на свидетеля Н.Г..

 

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 16.38    часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

       СЕКРЕТАР: