Р Е Ш Е Н И Е

 

18

 

Гр.Варна,13.02.2014 год.

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД-НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ в открито заседание на седми февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:БОЖИДАР МАНЕВ

                                                        РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                        ДИМИТЪР ДИМИТРОВ                           

 

Секретар: Г.Н.

Прокурор: ИЛИЯ НИКОЛОВ

Разгледа ВЧНД №5 докладвано от съдия ДИМИТРОВ

по описа за 2014 година на Апелативен съд-Варна

 

 

Производството е образувано по жалба на адв. Н.Ч. ***- защитник на Р.Р.Н., срещу определението на Варненския окръжен съд от 18.12.2013 год.,по ЧНД №1474/13 год. по описа на съда,с което определение ВОС е отказал, да извърши групиране на наложени наказания по две присъди на Р.Н., при условията на чл.25 от НК . В жалбата се твърди, че съда неоснователно и необосновано е отказал групирането. Молят съда да отмени определението на ВОС и да извърши групиране на двете присъди.

Осъденият Н., редовно призован, се явява в съдебно заседание с адв. Н.Ч. ***. Подържат жалбата , тъй като ВОС неоснователно е отказал групирането . Молят съда да извърши групиране на двете присъди.

Представителят на прокуратурата изразява становище,че жалбата е основателна и съда неправилно е отказал групирането. Моли да се извърши групиране.

 

След анализ на доказателствата по делото и постъпилата жалба ,съдът прие за установено следното:

 

Варненския окръжен съд е разгледал молбата на адв.Ч., за извършване на групиране по две присъди, присъда по НОХД №5060/13 год. на РС-Варна и присъда по НОХД № 1186/13 год. на ОС-Варна. и  се е произнесъл при условията на чл.306 от НПК с определение от 18.12.2013 год.

Съда е извършил анализ на събраните доказателства по делото и неправилно е направил своя правен извод, че не са налице условията да се извърши групиране на наложените наказания по двете присъди, тъй като и по двете присъди, деянията са извършени преди да е имало влязла в сила присъда,което е основание за групиране.

Правните доводи на първоинстанционния съд, за да откаже извършването на групирането по посочените две присъди са неправилни и необосновани. Несъстоятелно е тълкуването на чл.26 от НК и връзката с това, за основанието за извършване на групирането.

Първата присъда № 338/21.10.2013 год. по НОХД № 5060/2013 год. на РС-Варна е лишаване от свобода за срок от една година. Извършеното деяние е на 30.05.2013 год. и е за престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и е влязла в законна сила на 06.11.2013 год.

Втората присъда №109/12.11.2013 год. по НОХД № 1186/2013 год. на Окръжен съд- Варна, по която е наложено наказание от четири години лишаване от свобода. Извършеното деяние е за периода от 19.07.2013 год. до 21.07.2013 год. и е за престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр. чл.198, ал.1,вр. чл.26, ал.1 от НК. Присъдата е влязла в сила на 28.11.2013 год.

Предвид на гореизложеното, е видно, че са налице условията на чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, тъй като и двете деяния по двете присъди са извършени преди да е имало влязла в сила присъда , за което и да било от тях.

С оглед на така събраните доказателства , определението на ВОС следва да бъде отменено и да бъде извършено групиране на двете присъди, като се определи едно общо наказание лишаване от свобода за срок от четири години , което да изтърпи при „Строг” режим в затвор.

Според настоящия състав на съда е налице и условието да бъде увеличено така определеното наказание, по чл.24 от НК, но поради липса на протест и искане от прокурора ,както на първата ,така и на въззивната инстанция, това не може да стане.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.341 ,ал.1 от НПК, Варненският Апелативен съд

 

                                                  Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ определението на ВОС, по ЧНД № 1474/2013 год. от 18.12.2013 год.,, с което е отказано извършване на групиране на наложени наказания по присъди на Р.Р.Н., с ЕГН-********** и

 

На основание чл.25, вр. чл.23, ал.1 от НК, ГРУПИРА наложените наказания на осъдения Р.Р.Н., както следва:

Наказанието по НОХД №5060/2013 год. на ВРС, в размер на една година , с наказанието по НОХД № 1186/2013 год. на ВОС, в размер на четири години лишаване от свобода, като определя едно общо наказание, в размера на най-тежкото от така наложените – лишаване от свобода за срок от четири години, което да бъде изтърпяно при „Строг „ режим, в затвор.

 

На основание чл.25, ал.2 от НК, съдът приспада изтърпените до момента наказания по двете присъди.

 

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.