Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

17

 

03.02.2015г.

гр. Варна

 

Варненският Апелативен съд  - Наказателно отделение, на тридесети януари, година две хиляди и петнадесета, в открито заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

                       АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

при секретаря С.Д.

в присъствието на прокурора Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия  Лолова ВЧНД № 5 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.452 ал.3 от НПК

 

С протоколно определение № 98 в публично заседание на 16.12.2014г. по ЧНД №216/2014г. състав на Търговищки окръжен съд е заменил остатъка от наложеното с определение по НОХД № 314/2013г. по описа на Районен съд – Търговище наказание „ПРОБАЦИЯ” на осъденото лице Ш.Ш.М. с наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 4/четири/месеца и 3/три/ дни, което да изтърпи в затвор при първоначален „строг” режим.

Със същото определение и на основание чл. 68 ал. 1 от НК съдът е привел в изпълнение и наказанието „лишаване от свобода” за срок от ТРИ месеца, наложено с определение №2/09.01.2013г. по ЧНД№347/2012г. на РС - гр.Омуртаг,  което да се изтърпи отделно от осъд. при първоначален „строг” режим в затвор.

Осъд. М. останал недоволен от определението на ТОС, обжалва същото с оплакване, че замяната е следвало да бъде частична. В тази връзка била представената от него по делото медицинска документация. Счита, че замяната следва да бъде наложена отчасти и искането е за изменение на първоинстанционния акт в този смисъл.  

 

В с.з. пред ВАС жалбоподателят не се явява и не се представлява от адв.  К. ***, упълномощен и приет от съда от преди.  

Не се явява и представител на пробационен съвет – гр. Търговище.

Представителят на държавното обвинение намира ч.жалба за неоснователна и акцентира върху обстоятелството, че замяната е извършена по най- благоприятен начин за осъденото лице. В този смисъл моли определението на ТОС да бъде потвърдено.

 

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид  следното:

Жалб. М. е осъден с Присъда по НОХД № 314/2013г. по описа на Районен съд – Търговище за извършено престъпление по чл. 216 ал.1 от НК, като на осн. чл.55 ал.1 т.2б от НК му било наложено наказание „пробациясъс следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настояща адрес” – за срок от 2 /две/ години с периодичност два пъти седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител” – за срок от 2 /две/ години и „безвъзмезвен труд в полза на обществото” за 200 часа годишно, в рамките на две години. Изтърпяването на наказанието започнало на 26.06.2013г., като в началото подс. изпълнявал мерките, а впоследствие постепенно преустановил изпълнението им. Тъй като не били констатирани уважителни причини за неправомерното му поведение, Пробационен съвет - гр. Търговище изготвил предложение за замяна на остатъка от наказанието ”пробация” / който към датата на предложението бил 247 дни/  с „лишаване от свобода”.

От събраните доказателства в първоинстационното производство  било установено, че осъд. е преустановил контактите си с органа по изпълнение на наказанието, укрил се и дори се наложило същият да бъде издирван. Пред първостепенния съд той е изтъкнал факта, че причина за неизпълнението на остатъка от пробационните мерки било влошеното му здравословно състояние. Това обстоятелство се сочи и в жалбата му до въззивната инстанция, но както и ТОС е отбелязал в мотивите си представените „медицински направления“ по никакъв начин не оправдават неизпълнението на пробационните мерки. Цялостното му поведение : не уведомяване на пробационните служители за каквато и да е необходимост от промяна, честата смяна на адреса, с което е осуетил опитите да бъде открит, е само едно доказателство за това, че не иска да се съобразява с наложеното му наказание. Липсват данни относно извинително за осъдения неизпълнение на остатъка от пробационните мерки, а доводите изложени в жалбата за претърпяна болест не се подкрепят от доказателствата по делото и са напълно неоснователни.  От друга страна неявяването на осъд. пред въззивната инстанция е още едно доказателство за това, че той умишлено игнорира проблема и че не желае да изпълнява наложените му пробационни мерки. Не са представени доказателства пред съда, които да опровергават приложените към делото материали. Неизпълнението на мерките е наложило изготвяне на предложение от Пробационния съвет - гр. Търговище, във връзка с което е постановено обжалваното определение.

Същото е законосъобразно и справедливо и не са налице основания за изменението му. Всъщност оплакването на осъдения за необходимост от частична замяна също е неоснователно, тъй като последната е извършена по най – благоприятен за него начин, като му е определено да изтърпи ½ от срока между последната му регистрация по настоящ адрес и внасянето на предложението за замяна.

Очевидно наказанието „пробация” не може да му подейства възпитателно и поради тази причина не е възможно и да се реализират целите на наказанието по смисъла на чл. 36 от НК. Така определения размер от 4/четири/месеца и 3/три/ дни „лишаване от свобода”  на осн. чл. 43а т.2 от НК ще има достатъчно възпиращ и поправителен  ефект спрямо осъдения М..

Поради изложеното жалбата се явява неоснователна, а обжалваното определение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено, с оглед на което и на основание чл.345 от НПК Варненският апелативен съд,

 

             

           

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение на Търговищки окръжен съд, постановено в публично заседание на 16.12.2014г. по ЧНД №216/2014г. по описа на същия съд.

 

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                   Членове: 1.                         2.