Р Е Ш Е Н И Е

                   № 31

15.02.2016 година, гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на единадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

секретар Г.Н.

прокурора Искра Атанасова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДАХ №5 по описа за 2016 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по жалба от Й.Д.Н.,обвиняем по нахд №206/15г. на Търговишкия окръжен съд против решението на същия съд от 20.11.2015г., постановено по същото дело, с което е признат за виновен за деяние по чл.248а ал.1 НК като на основание чл.78а НК му е определено административно наказание глоба в размер на 1000лв. Осъдил го е да заплати направените по делото разноски.

В жалбата на подсъдимия се твърди, че решението е  необосновано и наложеното наказание е явно несправедливо. Прави се искане същото да бъде отменено като се постанови ново с което да бъде оправдан по повдигнатото обвинение, както и алтернативно да се намали размера на наложената глоба оправдателна такава. Жалбата се поддържа в с.з. като се излагат допълнителни съображения в посочения смисъл.

Представителят на апелативната прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена  в срок и е допустима.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С решение от 20.11.15г. Търговишкият окръжен съд е признал подсъдимия Й.Д.Н. за виновен в това, че на 31.03.15г., в гр.Търговище, за да получи кредит от СЖ Експресбанк АД-клон Търговище представил неверни сведения-неистинско писмо №285/31.03.15г. с издател Община Търговище – престъпление по чл.248а ал.1 НК и на основание чл.78а НК му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000лв.

Осъдил го е да заплати направените по делото разноски.

За да стигне до този резултат съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият Н. ***. По това време изплащал кредит към банка ДСК. Узнал, че може да изтегли нов кредит от СЖ Експресбанк, при по-добри условия, с който да покрие стария кредит към банка ДСК. За целта трябвало да представи документ-съгласие от работодателя си за превеждане на заплатата в СЖ Експресбанк. Получил празна бланка, която следвало до бъде попълнена и заверена от работодателя. Представил тази бланка на съответния служител по местоработата си – свид. Ив.М., но същата знаейки, че обв. Н. изплаща заем към банка ДСК и заплатата му се привежда там, поискала документ от банката , че кредитът е погасен. Междувременно, с цел по-бързо предвижване на документите и получаване кредита от СЖ Експресбанк, обв. Н. отишъл в Центъра за административно обслужване в Община Търговище, приближил се до бюрото на свид. П.З., взел намиращия се там кръгъл печат и го положил върху документа, удостоверяващ съгласието за превеждане на заплатата. Така попълнен и подпечатан, документа бил представен в клона на Експресбанк, от където бил опуснат съответния поискан кредит.

От извършената графологическа експертиза е видно, че ръкописният текст в служебна бележка №285/31.03.15г. е изпълнен от обв. Н., като изключение прави изписаният номер на банкова сметка. *** „работодател” не е изпълнен от кмета К. М., нито от обв. Й.Н.. Отпечатъците от щемпъл и печат на Община Търговище са автентични.

Установено е, че изписаният изходящ номер 285 не отговаря на съответния номер записан в изходящия регистър на Община Търговище.

Правилно окръжният съд е стигнал до извода, че е налице формално деяние по чл.248а НК.

Оплакването, че фактически в служебната бележка нямало неверни обстоятелства е неоснователно, тъй като обв. Н. е бил наясно, че за да може заплатата му да се превежда в новата банка е било необходимо да липсва основание за привеждането й на друго място. За да е налице деянието по чл.248а НК е необходимо неистиност на сведенията и фактическото им представяне от дееца пред съответната кредитна институция във връзка с искане за кредит. В конкретния случай обв. Н. е знаел, че заплатата му се привежда като гаранция в друга банка до изплащане на тегления от там кредит. Така представената с документа за съгласие информация е била обективно невярна, тъй като не съответства на действителността.

Въззивната инстанция обаче намира, че макар и да са осъществени от обективна и субективна срана всички признаци на състава на чл.248а ал.1 НК, по делото са налице обстоятелства, чиято съвкупна преценка обуславя извод за явно незначителна степен на обществена опасност на деянието по смисъла на чл.9 ал.2 пр.2 НК. Този извод може да се направи от обстоятелството, че обществените отношения – предмет на защита на нормата на чл.248а НК са били засегнати в минимална степен. Конкретното деяние не се отличава с някаква особена обществена опасност. Не са нанесени никакви щети и вредни последици. Фактически, след отпускането на новия заем, обв. Н. е погасил изцяло предходното си задължение към банка ДСК и е нямало пречки заплатата му да се превежда вече в СЖ Експресбанк, както е и станало. В този смисъл са представени банкови извлечения, от които е видно, че още от следващия месец заплатата на обв. Н. е постъпвала в СЖ Експресбанк и заема се погасява регулярно. Налице е едно формално осъществяване от обективна и субективна страна на престъпния състав на чл.248а ал.1 НК като конкретното деяние се явява малозначително, поради явно незначителната му обществена опасност. Затова и в случая следва да се приложи разпоредбата на чл.9 ал.2 пр.2 НК като обвиняемия бъде признат за невинен и оправдан по предявеното му обвинение по чл.248а ал.1 НК.

Предвид горното въззивната инстанция намери жалбата на обв. Н. за основателна като решението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а обвиняемия бъде оправдан.

По изложените съображения Варненския апелативен съд, на основание чл.378 ал.5, чл.334 т.2 и чл.336 ал.1 т.3 НПК

Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯВА изцяло решение №100/20.11.2015г. на Търговишкия окръжен съд, постановено по нахд № 206/2015г. като

ПРИЗНАВА обвиняемия Й. ************* за НЕВИНЕН и го ОПРАВДАВА изцяло по предявеното му обвинение по чл.248а ал.1 НК, на основание чл.9 ал.2 пр.2 НК.

Решението не подлежи на касационна жалба или протест .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                             2.