Р Е Ш Е Н И Е

 

40/26.01.2018

 

Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                                    

Наказателно отделение

На осми февруари  

Година две хиляди и осемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

            ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА Д.

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

Секретар Соня Дичева

Прокурор Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Павлина Д. ВЧНД № 501 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 16 вр. чл.32 ЗПИИРКОРНФС.

 

Образувано е пред настоящата инстанция по жалба на И.М., чрез служебния му защитник адв. Хр. Д. ***/ срещу решение на Варненски окръжен съд № 270/06.12.2017г постановено по ЧНД № 1415/2017г. С последното е признато решение № 500.02868319.0 от 16.03.2017г., влязло в сила на 21.04.2017г., постановено от Полицейски президиум Райнпфалц Ф.Р. Германия, с което на И.К.М. ЕГН ********** ***  е  Роггенвег, Кралство Нидерландия  наложена финансова парична санкция в размер на 80 евро и парична сума по разходите по адм. производство в размер на 28,50 евро или общо сумата от 108,50 /сто и осем евро и 50 евроцента/ евро, равностойни на 212,20  /двеста дванадесет лева и 20ст./ лева.

 

Преди образуване на въззивното производство пред АС-Варна, на 18.12.2017г жалб. М. е депозирал заявление до ОС-Варна /препратено до АС-Врана/ с вх. № 35660/18.12.2017г, информирайки съда, че глобата в посочения по-горе размер е била платена от работодателя му – „Пенемат“ ООД. Към заявлението е приложено платежно нареждане от 08.09.2017г. в подкрепа на твърдението.

След образуване на въззивното производство и с оглед представените доказателства за плащане на наложената глоба, на 21.12.2017г от АС-Варна, по линия на международно-правното сътрудничество е изпратено запитване до Федерална служба на правосъдието /Bundesamt fur Justiz/ Германия досежно наличие на плащане на наложената глоба. На 21.12.2017г в деловодството на НО при ОС-Варна /препратен до АС-Варна/ е получен отговор от молещата държава, чрез който се оттегля молбата за оказване на помощ поради заплащане на целия размер на наложената парична санкция от нарушителя /жалб. М./.

 

Предвид изложеното по-горе, съставът на въззивната инстанция счита, че производството се явява недопустимо: налице са доказателства за платена глоба /финансова парична санкция/ от жалб. М., както и оттегляне на молбата за признаване и изпълнение на решението на Полицейски президиум Райнпфалц Ф.Р. Германия за налагане на парична санкция на И.К.М., което налага отмяна на постановеното първоинстанционно решение /което към момента на постановяването му е било правилно и законосъобразано/, съответно прекратяване на производството пред АС-Варна.

 

Водим от горното, Варненският апелативен съд, в настоящия си съдебен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 270/06.12.2017г на Варненски окръжен съд,  постановено по ЧНД № 1415/2017г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ВЧНД № 501 по описа за 2017 година на Варненски апелативен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

              

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.