Р Е Ш Е Н И Е

                   № 8

18.01.2018 г., Гр. Варна

в името на народа

 

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на дванадесети януари две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Светослава Колева

 

секретар П.Паскалева

прокурора В.Мичев,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВАНД №505 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по жалба на Т.М.Я., като управител на „Тонистрой-82“ЕООД, чрез проц. предст. Адв.П.Й. против решението на Силистренския окръжен съд от 09.11.2017г., постановено по нахд № 293/17г., с което на  дружеството „Тонистрой-82“ЕООД е наложена имуществена санкция по реда на чл.83а и сл. ЗАНН в размер на 8 193,87лв., сума с която дружеството се е обогатило в резултат на престъпление, извършено от управляващия и едноличен собственик на капитала Т.М.Я..

В жалбата се твърди, че решението е неправилно и следва да бъде отменено като не се налага имуществената санкция, тъй като задължението било платено. Алтернативно моли да се приеме, че се касае до маловажен случай и се приложи разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Жалбата се поддържа в с.з. като се представят допълнителни съображения в този смисъл.

Представителят на апелативна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена  в срок и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Управляващият и едноличен собственик на капитала на дружеството „Тонистрой-82“ЕООД е бил признат за виновен, с влязла в сила присъда за деяние по чл.255 ал.4 вр.ал.1 т.2,6 и 7 вр.чл.26 НК, като на основание чл.;78а НК е бил освободен от наказателна отговорност и му е било наложено адм. наказание глоба в размер на 1000лв. за това, че в периода 09.12.15г.-12.02.2016г., при условията на продължаввано престъпление в гр.Силистра, в качеството си на представляващ „Тонистрой-82“ЕООД е избегнал плащането на данъчни задължения в големи размери – 8 193,87лв. като е приспаднал неследващ се данъчен кредит, потвърждавайки неистина в подадени справки-декларации и използвайки документи с невярно съдържание, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд е изплатил данъчното задължение ведно с лихвите.

С това деяние процесното дружество се е обогатило неправомерно. Въпреки, че задължението е погасено чрез плащане до постановяване на присъдата е налице хипотезата на чл.83а ЗАНН. Съгласно този текст на юридическо лице, което се е обогатило или би се обогатило от престъпление по чл. ….255, 255а, 255б, 256, …..от НК, както и от всички престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, когато са извършени от:

1. лице, овластено да формира волята на юридическото лице;

2. лице, представляващо юридическото лице;

3. лице, избрано в контролен или надзорен орган на юридическото лице, или

4. (изм. – ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 21.11.2015 г.) работник или служител, на който юридическото лице е възложило определена работа, когато престъплението е извършено при или по повод изпълнението на тази работа, се налага имуществена санкция до 1 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата, когато тя е имуществена; санкция в размер до 1 000 000 лв. се налага и когато облагата няма имуществен характер или размерът й не може да се установи.

Имуществената санкция се налага независимо от осъществяване на наказателната отговорност. Съдът разглежда делото и въз основа на събраните доказателства преценява:

1. получило ли е юридическото лице неправомерна облага;

2. има ли връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице;

3. има ли връзка между престъпното деяние и облагата за юридическото лице;

4. какъв е видът на облагата и размерът й, ако е имуществена.

Всичко това е сторено от решаващия съд. Установен е размера на облагата – неправомерно получения в резултат на престъплението по чл.255 НК данъчен кредит. Налице е връзката между извършителя и ЮЛ – осъдения Т.Я. е едноличен собственик на капитала и управляващ ЮЛ. Налице е връзката между престъпното деяние и недължимата облага. Установено е по безспорен и категоричен начин, че вписаните в справките декларации данъчни фактури са с невярно съдържание и те са послужили за приспадане на данъчния кредит, с чийто размер дружеството се е обогатило.

Установено е, че издателите на тези фактури са „кухи” фирми без складови бази, транспортни средства, без да развиват никаква дейност, регистрирани са на случайни лица – неграмотни или без никакви доходи. Сделките са фиктивни и реално продажби на отразените там материали не са извършвани. Не съществуват придружаващи документи.

Установеното данъчно задължение покрива критериите на „данъци в големи размери“ по смисъла на чл.93 т.14 НК

Правилно окръжният съд е приел, че облагата е възникнала пряко и непосредствено за имуществото на дружеството, което от своя страна се е обогатило с тази сума под формата на дължим, но непратен ДДС. Сумата представлява вземане, което дружеството не е заплатило и което би дължало и платило при законосъобразно развитие на данъчните правоотношения. Размера на имуществената облага се равнява на непратеното данъчно задължение, установено с влязла в сила присъда /решение/.

Законосъобразно е определен и размела на имуществената санкция, която не надвишава размера на облагата. Санкцията се налага във всички случаи при наличието на изброените в чл.83а предпоставки, като не е налице алтернативност.

Правилно е прието, че материално-правните предпоставки за налагане на имуществена санкция не представляват административно нарушение, а особена процедура, при която в конкретно посочени случаи и при наличието на конкретно посочени предпоставки са санкционира съответното ЮЛ. Всички тези предпоставки с конкретния случай са налице, не се касае до маловажен случай, поради което и жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение, а решението потвърдено като правилно и законосъобразно.

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на решението при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание  чл.83д ал.4 т.5 ЗАНН Варненският апелативен съд

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло решение от 09.11.2017г. на Силистренския окръжен съд, постановено по анд № 293/2017г., с което е наложена имуществена санкция на „Тонистрой-82“ЕООД, ЕИК№ 203423833 в размер на 8 193,87лв.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл.83д ал.5 ЗАНН.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                       

 

 

 

                                                                                    2.