Р Е Ш Е Н И Е

                   № 9

18.01.2018 г., Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на дванадесети януари две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Светослава Колева

 

секретар П.Паскалева

прокурора В.Мичев,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №506 по описа за 2017 год.

 

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по въззивна жалба  на С. С.Т., чрез защитника й адв. Св.С., подсъдима по нохд №195/17г. по описа на Силистренския окръжен съд, против присъдата на същия съд от 11.09.2017г. с която подсъдимата е  призната за виновна по обвинението й по чл.255 ал.1, вр.чл.26 ал.1 вр.чл.58а ал.1НК като й е наложено наказание от една година лишаване от свобода с приложение на чл.66 НК с три годишен изпитателен срок и глоба от 1000лв. В жалбата се излагат съображения за явна несправедливост на наложеното наказание като се прави искане за приложение на чл.55 НК, да не се налага комулативно предвиденото наказание глоба и се отхвърли предявеният граждански иск поради изтекла давност. Жалбата се поддържа в с.з.

Представителят на апелативната прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата във вида, в който се поддържа. Предлага присъдата да бъде отменена и делото върнато на първата инстанция поради липса на мотиви относно определянето на наказанието.

Жалбата е подадена  в срок и е допустима.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 11.09.17г. Силистренският окръжен съд е признал подсъдимата С. С.Т. за виновна в това, че за периода 01.01.209г.-31.12.2013г. в гр.Дулово, Силистр. Обл., при условията на продължавано престъпление избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери-4 464,88лв. като не подала  декларации изискуеми по чл.49 ал.3 от ЗМДТ в нито един от случаите на получени през периода 173бр. дарения от различни лица на обща стойност 127 325,04лв. като на основание чл.255 ал. 1 вр.чл.26 ал.1 и чл.58а НК й е определил наказание в размер на една година лишаване от свобода с приложение на чл.66 НК с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 1000лв. Осъдил е подсъдимата Т. ***  сумата от 4 464,88лв. представляваща обезщетение да причинени имуществени вреди ведно със законната лихва, както и направените по делото разноски и такси.

За да стигне до този резултат съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

Производството е протекло по реда на чл.371 т.2 НПК като подсъдимата е признала всички факти и обстоятелства по обв. акт и се е съгласила да не се събират доказателства за тези факти.

Разяснени са й били правата както и, че направените от нея самопризнания и събраните на ДП доказателства, които ги подкрепят ще се ползват при постановяване на присъдата.

Спор по фактическата обстановка няма.

Жалбата е само по отношение размера на наложеното наказание.

При определяне размера на наказанието окръжният съд е посочил, че следва да се приложи разпоредбата на чл.58а ал.1 НК и че не са налице условия за приложение на ал.4 на същия текст. Съдът не е посочил, обаче, какво наказание определя преди редукцията по чл.58а НК. Посочил е единствено, че след редукцията й определя наказание от една година лишаване от свобода. Без посочване на размера на наказанието преди редукцията въззивната инстанция не е в състояние да провери дали правилно е приложена разпоредбата на чл.58а НК и дали определеното наказание е законосъобразно.

Само на това основание поради липса на мотиви в частта по определяне вида и размера на наказанието присъдата следва да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Нарушението е неотстранимо от втората инстанция, тъй като не е известна волята на решаващия съд.

Освен това съдът не е изложил и никакви мотиви по отношение възражението за изтекла давност във връзка с присъденото обезщетение за претърпени имуществени вреди. Като не е отговорил на всички възражения на защитата съдът е допуснал процесуално нарушение по смисъла на чл.335 ал.2 вр.чл.348 ал.3 т.2 НПК

В този смисъл, присъдата следва да бъде отменена като делото бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. При новото разглеждане съдът следва да отговори на поставените по-горе въпроси.

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание  чл.335 ал.2 НПК Варненският апелативен съд

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА присъдата от 11.09.2017г. на Силистренския окръжен съд, постановена по нохд №195/2017г. по отношение на подсъдимата С.С.Т. с ЕГ№ **********.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението не подлежи на касационна жалба или протест.

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                             

 

 

                                                                                2.