Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

51

 

                                                   гр.Варна 03.04.2017 год.

 

                                             В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение - в открито заседание на втори март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:Янко Янков

                                                                                         ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

                                            Светослава Колева 

 

                                                         

Секретар П.П.

Прокурор МИЛЕНА ГАМОЗОВА

След като разгледа докладваното от съдия Денева

ВНОХД №507 по описа на АС-Варна за 2016 г.

 

Делото е образувано по жалба на обв.Г.Д.К., чрез адв.Е.П. ***, против решение на ОС-Силистра, с което обв.К. бил признат за виновен в това, че на 08.06.2011 г. в гр. Силистра е предоставил пред органите на Общинска служба „Земеделие“ гр. Силистра неверни сведения в Заявление за редакция на парцели за 2011 г. към заявление за регистрация за 2011 г., форма за физически лица с УИН 19/310511/69997 и УРН 423201 ведно с Таблица за използвани парцели за 2011 г. като е посочил, че използва, обработва и поддържа в добро земеделско и екологично състояние мери и пасища в общ размер на 38.15 хектара в землището на с. Българка, обл. Силистра, при допустима за подпомагане площ в размер на 28.02 хектара, за да получи средства от фондовете,принадлежащи на ЕС по Схема за единично плащане на площ и предоставени на българската държава, поради което и на осн. чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2 от НК и е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

Осъдил е подсъдимия да заплати направените разноски по делото.

В с.з. пред настоящия състав, защитата на жалбоподателя поддържа подадената жалба, като се твърди, че не е налице субективната страна на извършеното престъпление от подзащитният й. Моли настоящата инстанция да отмени решението на ОС-Силистра и признае жалбоподателя за невиновен по обвинението за което е било наложено административно наказание-глоба в размер от 1000 лева.

Представителят на АП-Варна в с.з. изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено.

Съдът след като се запозна с материалите по делото, прие за установено следното, като споделя приетата и изяснена фактическа обстановка от ОС-Силистра изцяло:

Във  връзка с държавното подпомагане на земеделските производители   по реда на  ЗПЗП  още  през 2006 г. в Р. България   била  приета  Наредба  № 105/22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, въз основа на която е създадена система за идентификация на земеделските парцели, /създадена и поддържана от МЗП/, включваща създаване, поддържане и обновяване на цифрова ортофотокарта за територията на цялата страна, дигитализиране на физическите блокове и на блоковете на земеделските стопанства, както и регистър на ползваните земеделски земи, като  за всеки очертан блок се определял идентификационен номер.

 На осн. чл. 32, ал.5 от закона е издадена и Наредба № 107/ 23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявление по схеми и мерки за директни плащания.

Според Наредба № 107,  заявлението на съответния стопански производител   следва  да съдържа данни за : кандидата за подпомагане; схемите и мерките, по които се иска подпомагане; идентификация на заявените имоти, местонахождение и площ на същите, начин на ползване, основание за ползване и др. Преди това, обаче е следвало да бъдат очертани заявените  имоти. Тези данни да се внесат в софтуера на СИЗП и да бъде изготвена карта на хартиен носител, която впоследствие да се подпише от съответния служител и от земеделския стопанин. След регистрация на заявлението се получавал и уникален идентификационен номер / УИН/.

Обв. Г.К. се е възползвал от подпомагането на земеделските производители от няколко години  / още от 2009 г/, като  през 2010 г. е кандидатствал за субсидии по Схема за единично плащане на площ, Схема за национално доплащане на хектар ЗЗ и Схема за национално доплащане за овце-майки и кози-майки.

При извършена административна проверка се установило, двойно заявяване на площи. След представяне на набор от документи, от страна на обв. К., било установено, че ползва заявените площи на правно основание – договор № 3318/14.05.2010 г. за отдаване под наем на пасища и мери –публична общинска собственост, сключен с Община  Силистра.

При тази проверка се установило и това, че заявените площи са над допустимия размер за подпомагане, поради което впоследствие му било отказано изплащане на субсидия.

На 09.05.2011г. обв.  К. отново е подал в ОС „Земеделие” гр.Силистра Заявление за регистрация 2011г., форма за физически лица за единично плащане с УРН:423201, като кандидатствал за субсидия по Схема за единично плащане на площ /СЕП/, Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя и схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството .

На 08.06.2011г. обв. К. подал допълнително в ОС „Земеделие” гр. Силистра Заявление за регистрация 2011г., форма за физически лица за единично плащане с цел редакция на парцели и допълване на такива към Заявление за регистрация 2011г. форма за физически лица за единично плащане с № 423201/09.05.2011г. Новите данни, които декларирал се отнасяли за включването на нови парцели за подпомагане, а именно мери и пасища общо в размер на 38.76 хектара, в землището на с. Българка, Силистренска област, наети от него съгласно Договор №3423 от 08.06.2011 год., сключен с Община Силистра.

При извършване на задължителните административни проверки посредством Интегралната система за администриране и контрол било установено несъответствие между декларираните от обвиняемия площи и площи декларирани от лицето К.Б.. На 06.10.2011г. от ДФ „Земеделие” било изпратено  Уведомително писмо до К., че е налице заявление и от друг кандидат и дублиране на площи, бил  даден 20 дневен срок за изясняване на принадлежността на двойно заявените площи, чрез представяне на документи, доказващи правното основание за ползване, съгласно чл. 3а от Наредба №5 от 27.02.2009г.

С представения договор № 3423 от 08.06.2011 г. и протокол за предаване на имот-общинска собственост от 30.05.2011 г. , обв. К. е доказал, че владее посочените в заявлението имоти на правно основание, като в  общата площ от 38.76 хектара са включени  физически блокове № № 13,17 и 65 и част от физически блокове №№ 61,62,67 и 75.

Фактическо предаване на мерите и пасищата не било осъществявано, но обв. К. заявил категорично, че е ползвал заявените площи. Площите не са били  измерени, а техните размери са били  взети от картите на Общинска поземлена комисия за мерите и пасищата в землището. От приложените документи по делото е видно, че Протоколът за предаване на имот- общинска собственост е от дата 30.05.2011г., а Договор №3423 е от 08.06.2011г., но пък включените земи са едни и същи и отговарят по ортофотокарти, по начина, по който са заявени от самия обвиняем.

При извършена на място проверка, отново било установено, че заявените площи от обв. Г.К. за земеделската 2011 г. са в по-голям размер от действителния и К. бил санкциониран.

След многократно прекратяване на делото и връщано от АП-Варна за доразследване, последно такова е служебно възобновено от АП Варна досежно деяние по чл. 248а от НК, извършено през 2011 г., като било прието, че за деянието от 2010 г. е настъпила погасителна давност.

В хода на допълнителното разследване се установило, че  съгласно Наредбата № 105, служителката Ф.К.  от общинска служба „Земеделие“ гр. Силистра и с оглед заявеното от обв. К. е  очертала заявените площи  в СИЗП. Техническото очертаване на имотите се извършвало посредством внесената в компютърната програма ортофотокарта, като се извършва корекция по искане на заявителя с оглед представените от него документи. Така изготвените карти и таблици на блокове на земеделско стопанство били разпечатани и подписани както от обв.К., така и от съответния служител.

При извършване на административните проверки, посредством Интегралната система за администриране и контрол от контролните органи на РА, за поредна година, се установило разминаване в заявения и действителен размер на площите за подпомагане, както и че в заявените като постоянно затревени площи са налице храсти, тръни, айлант, растителност от горски тип, къпини, сметище и части от постройка, като по този начин допълнително се завишавала недопустимата за подпомагане площ.  

Констатациите на административните органи са потвърдени и от заключението по назначената комплексна техническа експертиза, изслушана и приета от съда, в която е констатирано, че  част от заявените през 2011 г. имоти са били използвани от обв. К. и през 2010 г. , т.е тогава когато обвиняемият е имал същия „проблем“ със заявени над допустимия размер площи на мери и пасища.

Имотите които обв. К. е заявил на 08.06.2011 г. и установената разлика са описани подробно в мотивите на ОД-Силистра и настоящата инстанция ги приема за относими към настоящата дело.

Вещите лица по категоричен начин са изложили своето становище, от което е видно, че освен заявени над допустимите за подпомагане площи са налице и нарушения досежно поддържането им в добро екологично състояние. От което следва, че не са били спазени изискванията на: Национален стандарт 4.2., съгласно който постоянните пасища и ливади се почистват от нежелана растителност и Национален стандарт 4.4, който изисква опазването на земеделските площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях.

Също така не са били спазени изискванията на чл. 15 от Наредба № 5/10.03.2010г.,  за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, подробно изложени мотивите към решението на ОС-Силистра, безспорно приети и от настоящата инстанция.

Безспорно е констатирано нарушение и на  чл. 16. от Наредбата, където се сочи: „ Допустими за подпомагане са постоянни пасища, които се използват за паша на животните или косене, независимо дали коситбата се извършва за добиване на сенаж или сено, или като метод за опазване на околната среда, или за борба с плевелите.

Правилно първоинстанционният съд не приел заключението по единичната техническа експертиза, тъй като при разпита на вещото лице, същото е заявило, че към момента на административните проверки не е имало ясни правила. Това твърдение се е опровергало от заключението на вещите лица по комплексната техническа експертиза.

Обвиняемият не се е признал за виновен пред първата инстанция В обясненията си сочи, че реално никой не му е посочил точното местонахождение за наетите имоти, а всичко е станало само по документи. Заявил, че според него е положил достатъчно грижи да поддържа мерите и пасищата в добро екологично състояние.

От свидетелските показания на лицата, които са извършили проверките по документи и на место, от заключението на вещите лица и от събраните и приобщени писмените доказателства по делото, става ясно, че това е защитна версия на обвиняемия относно неговата вина.

За настоящата инстанция безспорно е доказано, че при извършените проверки, а и видно от заключението на вещите лица е налице разминаване в общия размер на площта с 10.13 хектара, като допустимата за подпомагане площ е била в размер на 28.02 хектара.

Възражението на защитата на обв. К., че не е имал умисъл за извършване на престъплението, защото е нямало как да знае реалната площ на заявените парцели, а и очертаването на имотите не било извършено от него самия, а от служителката Карова, че предаването на владението било формално и сега не му е ясно защо му е повдигнато такова обвинение, не е основателно, тъй като не намира подкрепа от събраните доказателства по делото.

На процесната дата, в компетентна служба и пред компетентен служител, об.К. е представил всички необходими документи, попълнени и подписани от него самия. Въз основа на това, св. Карова е предприела процедура по регистрация.

Няма как да не бъде прието, че обвиняемият е бил наясно с цялата процедура по регистрация и заявления за кандидатстване по отделните схеми, тъй като е участвал по  мерки за директни плащания още от 2009 г. , като през 2010 г. е имал възможност да разбере, че реалните граници на отделните парцели в ортофотокартите не отговарят на тия по договор за отдаване под наем.

В подкрепа на горното следва да се посочи, че четири от общо десетте заявени парцела са били ползвани и очертавани още през 2010 г. и при тогавашните административни проверки са били установени над допустимите за подпомагане площи.

Обв. К.  е могъл, но не е предприел действия за извършване на правдоподобно очертаване на имотите. Твърдението му, че не е знаел какво точно му се предоставя, като площи и вид на площите за ползване не би могло да се приеме за достоверно, тъй като незнанието на закона не оневинява извършителя на деянието. Тук в настоящият случай не би могло до се говори и за това, че не е налице незнание, тъй като от доказателствата по делото е видно съвсем друго, че е налице умисъл към извършване на това деяние, предвид гореизложените съображения.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че при тези обстоятелства са налице основания за прилагане на разпоредбата на чл. 78А от НК, тъй като обвиняемият не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този текст, а имуществени вреди от престъплението не са настъпили.

            При определяне на наказанието, съдът е взел предвид, както смекчаващите, а и отегчаващите вината обстоятелства и е наложил едно справедливо наказание-глоба в размер от 1000 лева-минималния размер, предвиден в законовата норма за това престъпление.

            С така наложеното наказание, настоящата инстанция счита, че ще бъдат постигнати целите на наказанието по смисъла на чл.36 от НК по отношение на обв.К.

При извършената служебна проверка настоящата инстанция, на основание чл.313 и 314 от НПК, не констатира съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяна на съдебният акт на ОС-Силистра, поради и което решението на същия следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и но основание чл.344 т.6 от НПК вр. чл.338 от НПК съдът

 

                                    Р   Е   Ш   И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение №46 от 19.10.2016 г., по АНД №177/2016 г. по описа на ОС-Силистра.

            Решението не подлежи на жалба и протест.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: