Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 102

 

Варна, 01.06.2015 година

 

 

                                 ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Шестнадесети Април,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА                                                 

                                                                                               АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 51 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

С Присъда № 3 от 15.01.2015 година по НДОХ № 158/2014 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Д.Г.Г.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 18.03.2013 година в град Шумен,при извършване на масаж,по непредпазливост причинил смъртта на Т.Х.С.,настъпила на 02.04.2013 година и на основание член 122 алинея 1 от НК във връзка с  член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Със същата Присъда подсъдимият Д.Г.Г. е бил признат за невиновен и оправдан по първоначално възведеното му обвинение по член 123 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК.

Със същата Присъда подсъдимият Д.Г.Г. е бил осъден да заплати на А.А.С.,ЕГН **********,*** сумата от 20 000,00/двадесет хиляди/лева, представляваща уважена част от предявения граждански иск за причинени неимуществени вреди,ведно със законната лихва,считано от 02.04.2013 година, до окончателното изплащане на сумата,като е бил отхвърлен иска в останалата част до пълния размер от 100 000,00 лева.

Със същата Присъда подсъдимият Д.Г.Г. е бил осъден да заплати на А.Т.Х.,ЕГН **********,*** сумата от 10 000,00/десет хиляди/лева, представляваща уважена част от предявения граждански иск за причинени неимуществени вреди,ведно със законната лихва,считано от 02.04.2013 година, до окончателното изплащане на сумата,като е бил отхвърлен иска в останалата част до пълния размер от 50 000,00 лева.

Със същата Присъда подсъдимият Д.Г.Г. е бил осъден да заплати на А.Т.Х.,ЕГН **********,***,сумата от 10 000,00/десет хиляди/лева,представляваща уважена част от предявения граждански иск за причинени неимуществени вреди,ведно със законната лихва,считано от 02.04.2013 година до окончателното изплащане на сумата,като е бил отхвърлен иска в останалата част до пълния размер от 50 000,00 лева.

Със същата Присъда подсъдимият Д.Г.Г. е бил осъден да заплати държавна такса върху уважената от гражданските искове в размер на 1 600,00 лева;както и да заплати по сметка на ВСС на РБ направените по делото разноски в размер на 1973,04 лева,както и 1 600,00 лева по сметка на ОД на МВР град Шумен.

Недоволен от така постановената Присъда е останал Зам.окръжен прокурор от             ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е като неправилна и на основание член 318 алинея 2 от НПК във връзка с член 336 алинея 1 точка 1 от НПК се предлага отмяната й и постановяване на нова такава,с която подсъдимият Д.Г.Г. да бъде осъден по първоначално възведеното му обвинение по член 123 алинея 2 от НК във връзка с член 123 алинея 1 от НК от НК.Подробни съображения в тази насока се излагат в постъпилите по делото допълнителни писмени мотиви към протеста.

Недоволни от така постановената Присъда са останали частните обвинители и граждански ищци А.Т.Х. и А. А. С.,обжалвали са я чрез защитника си.адвокат А.А.-***,като неправилна,незаконосъобразна и явно несправедлива,като се моли за отмяната й и постановяване на нова такава,с която подсъдимият Д.Г.Г. да бъде осъден по първоначално възведеното му обвинение по член 123 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК;да му бъде наложено по-тежко наказание;както и да бъдат уважени гражданските искове в размера,в който са били предявени.Подробни съображения в тази насока са изложени в допълнителното писмено изложение към жалбата.

Недоволни от така постановената Присъда е останал частният обвинител и граждански ищец А.Т.Х.,обжалвал я е чрез повереника си-адвокат Н.И.-***,като неправилна,незаконосъобразна и необоснована,неправилно приложен материалния закон и наложеното наказание-явно несправедливо.Моли се за отмяна на първоинстанционната Присъда и постановяване на нова такава,с която подсъдимият Д.Г.Г. да бъде признат за виновен по първоначално възведеното му обвинение;да бъде приложен закон за по-тежко наказуемо престъпление и уважаване на гражданския иск до претендирания размер.Подробни съображения в подкрепа на оплакванията са изложени в допълнителното писмено изложение към жалбата.

Недоволен от така постановената Присъда е и останал подсъдимият Д.Г.Г.,обжалвал я е чрез защитника си-адвокат Г.С.-***,както в наказателно-осъдителната,така и в гражданско-осъдителната й части,като неправилна и незаконосъобразна,а така също и постановена при неспазване на съществени процедурни правила.На основание член 334 точка 2 от НПК във връзка с член 336 алинея 1 точка 3 от НПК се моли за отмяна на постановената на 15.01.2015 година Присъда от ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и постановяване на нова такава,с която  да бъде оправдан досежно престъплението по член 122 алинея 1 от НК и да бъдат отхвърлени изцяло,като неоснователни и недоказани приетите за съвместно разглеждане граждански искове за неимуществени вреди.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища:

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа изготвения протест и изложените в него съображения с изключение за нормативния акт,с който спрямо подсъдимия Г. е било възведено обвинението.Излагат се и съображения,че         : Неправилно първоинстанционният съд е изключил от доказателствената съвкупност допълнителната съдебно-медицинска експертиза.Във фактическото обвинение неправилно е било посочено,че подсъдимият е осъществил мануална терапия при допуснато нарушение на Наредба № 4/2006 година.Излагат се и съображения,че не е допуснато и нарушение на Наредба № 1/2011 година.Следвало е да бъде посочено,че подсъдимият е нямал право да упражнява дейност,представляваща източник на завишена опасност поради липса на образователно квалификационна степен"Магистър по професионално направление медицина,като с това е допуснал нарушение на точка 3 от Раздел 7 Медицинска лечебна дейност от Наредба № 3/2004 година.По съображения,че на досъдебното производство е било допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване процесуалните права на Г. като обвиняем,а така също и на защитата му,се иска отмяна на Присъдата и делото върнато на прокурора,като единствена възможност делото да бъде решено правилно и законосъобразно.По отношение жалбите на частните обвинители и граждански ищци излага съображения,че се явяват основателни,като размерите на гражданските искове са били занижени,но се настоява отново за отмяна на Присъдата и връщането на делото на прокурора.По отношение жалбата на защитата на подсъдимия Г. заявява,че същата се явява неоснователна

Защитата на частните обвинители и граждански ищци А.Т.Х. и А. А. С.-адвокат А.А.,***,излага съображения,че поддържа изцяло жалбата си и изложените подробни писмени съображения към нея.Същевременно излага съображения,че поддържа изцяло изразеното становище на представителя на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА,като единствения способ за правилното решаване на делото е връщането на делото на прокурора.по отношение на жалбата на защитата на подсъдимия Г. взема становище,че същата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

Защитата на частния обвинител и граждански ищец А.Т.Х. излага съображения,че поддържа изцяло депозираната жалба с подробно изложените към нея доводи в писменото изложение.Същевременно заявява,че след чутото становище на представителя на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА,се присъединява към него и моли делото да бъде върнато на по-долна инстанция,с оглед прецизиране на диспозитива.

Защитата на подсъдимия Д.Г.Г.-адвокат Г.С.,*** и адвокат Б.Р.,*** излагат съображения,че поддържат изцяло жалбата и подробно развитото допълнително писмено изложение към нея,като се моли са за уважаване на жалбата.По отношение на държавното и на частното обвинение се излагат съображения,че те са неоснователни

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в протеста на Зам.окръжен прокурор от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА;жалбите на защитниците на частните обвинители и граждански ищци А.Т.Х.,А. А. С. и А.Т.Х.;както и жалбата на защитата на подсъдимия Д.Г.Г.;становищата на страните по делото;,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Както протеста на Зам.окръжен прокурор от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и жалбите на защитниците на частните обвинители и граждански ищци А.Т.Х.,А. А. С. и А.Т.Х.,а така също и жалбата на защитата на подсъдимия Д.Г.Г. са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че Присъдата на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е била постановена при допуснато още на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване на процесуалните права на Д.Г.Г./в качеството му на обвиняем/и на защитата му;като същата бъде отменена изцяло и делото върнато за ново разглеждане на ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА по следните съображения :

Възведеното от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА обвинение против Д.Г.Г. е било по член 123 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК,за това,че е упражнил правно регламентирана дейност-приложна мануална терапия,която нямал право да упражнява0съгласно Наредба № 4 от 06.04.2006 година за професионалната компетентност на лицата,завършили висше образование по специалността"кинезитерапия".,

С Присъда № 3 от 15.01.2015 година по НДОХ № 158/2014 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Д.Г.Г.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 18.03.2013 година в град Шумен,при извършване на масаж,по непредпазливост причинил смъртта на Т.Х.С.,настъпила на 02.04.2013 година и на основание член 122 алинея 1 от НК във връзка с  член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"в размер на ДВЕ ГОДИНИ,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ,като е бил признат за невиновен и оправдан по първоначално възведеното му обвинение по член 123 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК.

Законосъобразно и обосновано в мотивите към Присъдата си първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил своите изводи,че цитираната в обвинението Наредба № 4/2006 година не установявала липса на професионална компетентност на подсъдимия Г.,както и че по време на деянието е била в сила Наредба № 1 от 08.02.2011 година на Министъра на Здравеопазването за професионалните дейности,които медицинските сестри,акушерките,,асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Същевременно в мотивите към Присъдата си първоинстанционният съд не е кредитирал заключението на вещото лице по назначената и изготвена на досъдебното производство допълнителна единична съдебно-медицинска експертиза № 169/2013а,тъй като вещото лице пресъздавало съдържанието на една Наредба и отговорите на експерта имали характера на свидетелски показания,а той е имал друго процесуално качество по делото.

А за извършване на мануална терапия към момента на инкриминацията е съществувал изричен нормативен акт : Наредба № 3/19.07.2004 година за утвърждаване на медицински стандарт,физикална и рехабилитационна дейност.Точно този подзаконов нормативен акт е следвало да бъде посочен от ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА в рамките на досъдебното производство и да бъде дадена възможност на Д.Г.Г. и защитата му да се защитят по това обвинение.Това допуснато на досъдебното производство съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване на процесуалните права на Г. и на защитата му е отстранимо.

Както беше посочено и по-горе : В този смисъл е и становището на представителя на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА по съществото на делото в с.з.на 16.04.2015 година пред въззивната апелативна инстанция.

След като материалите по делото ведно с обвинителния акт срещу Д.Г.Г. не са били внесени в ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с обвинение по член по член 123 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК за допуснати от него нарушения по Наредба № 3/19.07.2004 година за утвърждаване на медицински стандарт,физикална и рехабилитационна дейност ; след като съдията-докладчик по реда на член 249 алинея 1 от НПК във връзка с член 248 алинея 1 точка 3 от НПК не е прекратил съдебното производство и не е върнал делото на прокурора ; след като при условията на член 287 алинея 3 от НПК не е било изменено обвинението и дадена възможност на страните да се подготвят по новото обвинение ; ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че Присъда № 3 от 15.01.2015 година по НДОХ № 158/2014 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Д.Г.Г.,ЕГН **********,*** следва да бъде отменена изцяло и делото върнато за ново разглеждане във фазата на досъдебното производство на ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за отстраняване на допуснатото съществено процесуално нарушение,довело до ограничаване процесуалните права на Д.Г.Г. и на защитата му.

След направените изводи за постановена Присъда от първоинстанционния ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД при допуснато още на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила,довело до ограничаване на процесуалните права на Д.Г.Г./в качеството му на обвиняем/и на защитата му,въззивната апелативна инстанция същевременно прави и изводите си,че след отмяната й/на Присъдата/и връщане делото за ново разглеждане във фазата на досъдебното производство на ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,не следва да се обсъждат останалите доводи както в протеста на Зам.окръжния прокурор при ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖКА ПРОКУРАТУРА,така и в жалбите на : защитата на частните обвинители и граждански ищци А.Т.Х. и А. А. С.-адвокат А.А.-*** ; защитата на частния обвинител и граждански ищец А.Т.Х.-адвокат Н.И.-*** ; защитата на подсъдимия Д.Г.Г.-адвокат Г.С.,*** и адвокат Б.Р.,*** за незаконосъобразност,необоснованост и явна несправедливост на постановената Присъда.

Водим от горното и на основание член 335 алинея 1 точка 1 от НПК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                                Р    Е   Ш    И    :

 

ОТМЕНЯВА изцяло Присъда № 3 от 15.01.2015 година по НДОХ № 158/2014 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Д.Г.Г.,ЕГН **********,***.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане на във фазата на досъдебното производство на ШУМЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                           1:

                                            

                                                       ЧЛЕНОВЕ :

 

                                                                            2: