Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 62/06.04.         Година  2017                          Град Варна

 

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

 

Варненският апелативен съд                     Наказателно отделение

На десети март                      Година две хиляди и седемнадесета

В открито заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:           Илия Пачолов    

                            ЧЛЕНОВЕ:   Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

 

секретар протоколист С.Д.

прокурор Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВЧНД № 51 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Делото е образувано по жалба на осъдения К.К.И. срещу определение от 25.01.2017 г. по ЧНД № 1431/16 г. на Окръжен съд Варна, постановено по реда на чл.452 от НПК, с което наказанието му пробация е било заменено с лишаване от свобода.

С жалбата се отправя искане за намаляване на наказанието.

 

Предложението по чл.451 от НПК е било във връзка с неизпълнение на наказание, наложено по НОХД 3211/13 г. на Районен съд Варна, приключило със споразумение на 05.09.2013 г., по силата на което осъденият И. е приел да изтърпи пробация чрез мерките задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, всяка с размер една година и шест месеца, и чрез мярката двеста часа „безвъзмезден труд в полза на обществото”, който е следвало да бъде положен в рамките на две години. Изтърпяването започнало на 09.05.2016 г., като в хода му били допуснати нарушения – шест пропуска да бъде положен подпис, три пропуснати планирани срещи с пробационния служител, за което осъденият бил наказван по чл.227, ал.1, т.т.1 и 2 от ЗИНЗС – първоначално със забележка, съгласно заповед от 10.08.2016 г., а за продължаващо неизпълнение, и с предупреждение съгласно заповед от 09.10.2016 г. Въпреки наложените наказания, Петров продължил с безотговорното си отношение към изпълнението на наложеното, но очевидно формално прието от него наказание, като по третата мярка имал отработени едва три часа труд, с което си поведение  направил невъзможно законосъобразното изпълнение на тази мярка.

От документацията, създадена конкретно по повод неизпълнението – констативни протоколи и обяснения, не се извличат основателни причини за поведението на осъдения, довели до невъзможността наказанието пробация да бъде изпълнено законосъобразно. На такива осъденият не се позовава и във въззивната си жалба, с която иска единствено намаляване на наказанието, което е било определено от окръжния съд в размер на 8 месеца и 26 дни при условията на пълна замяна.  

 

Съобразно така изяснените факти е видно, че липсват основателни причини, препятстващи изпълнението на наложените пробационни мерки, обратно, цялостното поведение на осъдения може да се определи само като съзнателно и последователно насочено за отклонение и избягване от репресивните последици на влезлия в сила съдебен акт, поради което взетото в първата инстанция решение за замяна е законосъобразно и то неоснователно се оспорва. Данните за личността на осъдения не могат да обосноват решение за частична замяна, тъй като той е осъждан с пет отделни съдебни акта, излежавал е ефективно наказание лишаване от свобода и непосредствено преди да започне изпълнението по предметното осъждане е бил освободен от изтърпяване на предходно наложено наказание при условията на чл.70, ал.1 от НК, при което очевидно, направеният тогава извод за постигнат поправителен ефект, е бил погрешен.

 

С оглед настъпили изменения в ЗИНЗС (ДВ бр.13 от 2017 г.) съдебният акт трябва да бъде коригиран в частта относно определянето на вида на пенитенциарното заведение, в което осъденият ще бъде настанен първоначално, тъй като към настоящия момент от компетентност на съда е единствено първоначалният режим на изтърпяване на наказанието (‘чл.57 ЗИНС), а разпределението на осъдените в местата за лишаване от свобода се извършва по реда, определен от ГД „ИН“.

 

По изложените съображения и предвид липсата на служебно констатирани основания за отмяна или изменение на определението, на основание чл.452, ал.1, вр.чл.338 от НПК, настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

 Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 25.01.2017 г. по ЧНД № 1431/16 г. на Окръжен съд Варна, с което наказанието пробация, наложено на К.К.И., ЕГН **********, по НОХД № 3211/13 г. на Районен съд Варна, е заменено с осем месеца и двадесет и шест дни лишаване от свобода при първоначален строг режим, а в частта на посоченото място за изтърпяване „затвор“ го ОТМЕНЯ.

 

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ :