Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

       101

 

Варна 10.05.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Тридесети Март,две хиляди и седемнадесета година,в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар СОНЯ ДИЧЕВА

           Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           ВЧНД № 512 по описа за 2016 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С протоколно Определение № 348 от 22.11.2016 година по ЧНД № 453/2016 година ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 452 от НПК във връзка с член 43а точка 2 от НК е бил заменил остатъкът от наложеното наказание"Пробация“по отношение на М.С.М.,ЕГН **********,постановено наказание по НДОХ № 201/2016 година по описа на БАЛЧИШКИ РАЙОНЕН СЪД с наказание"Лишаване от свобода"за срок от един месец и двадесет и три дни,което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип,считано от влизане на определението в сила.

Недоволен от така постановеното Определение е останал М.С.М.,обжалвал го е чрез  защитника си-адвокат Й.М.,*** с частна жалба,като необосновано и по изложени съображения във връзка с изпълнение на наложените му пробационни мерки,моли същото да бъде отменено и да бъде продължено изпълнението на същите от негова страна.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на осъденото лице М.С.М.-адвокат Й.М. поддържа изцяло оплакванията в частната жалба и моли тя да бъде уважена.

Осъденото лице М.С.М. заявява,че не показва ярка демонстрация и незачитане на установения в страната правов ред,както и че не е показал пренебрежително отношение към наложената пробационна санкция,нито трайно отклонение от наложените мерки.

 Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата,като неоснователна,следва да бъде оставена без уважение,като излага съображения в тази насока.

За пробационна служба-Добрич,Председателят на пробационния съвет СВЕТОСЛАВ СПИРИДОНОВ РАШЕВ също излага съображения,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като взе предвид оплакванията в частната жалба на защитата на М.С.М.;становищата на страните по делото,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Частната жалба на адвокат Й.М.,***,като защитник на осъденото лице СВЕТОСЛАВ СПИРИДОНОВ РАШЕВ е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

По същество частната жалба се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение по следните съображения :

С протоколно Определение от публично съдебно заседание от 22.11.2016 година по ЧНД № 453/2016 година ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 452 от НПК и член 43а точка 2 от НК е заменил остатъка от наложеното наказание "Пробация“ по отношение на М.С.М.,ЕГН **********,постановено по НДОХ № 201/2016 година по описа на БАЛЧИШКИ РАЙОНЕН СЪД с наказание "Лишаване от свобода" за срок от ЕДИН МЕСЕЦ и ДВАДЕСЕТ И ТРИ ДНИ,което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип,считано от влизане на Определението в сила.

В мотивите на Определението си ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна,че:

М.С.М. с Определение № 35 за одобряване на споразумение по НОХД № 210/2016 година по описа на БАЛЧИШКИ РАЙОНЕН СЪД е осъден за извършено престъпление по член 129 алинея 2 от НК да изтърпи наказание"Пробация” със следните пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес”за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от ОСЕМ  МЕСЕЦА и"Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие”за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.Видно от приложеното по делото досие № ПР-71/2016 година наказанието е приведено в изпълнение на 17.06.2016 година като на същата дата М. е бил запознат за правата и задълженията си по време на изпълнение на наложените пробационни мерки.

Същият в изпълнение на наложеното наказание пробация е допуснал множество нарушения както следва:

І.По  изпълнението на пробационната мярка“Задължителна регистрация  по настоящ адрес”:

Съгласно член 245 алинея 1 от ППЗИНЗС"Задължителната регистрация по настоящ адрес“се извършва чрез полагане на подпис на осъдения в отчетен картон в съответствие с определената от съда периодичност-два пъти седмично.На основание член 210 алинея 4 от ЗИНЗС е бил изготвен План за изпълнение на пробационната мярка по член 42а алинея 2 точка 1 от НК,съгласуван с Началника на Първо РУ-Албена.Осъденият е бил запознат срещу подпис с този план.

Нарушенията по изпълнение на мярката са отразени в констативни протоколи/листи 59,61,63,68 и 70/,като до момента на внасяне на предложението е допуснал 5 неявявания без основателна причина и са му били налагани наказания"Забележка”и"Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание Лишаване от свобода”

II.По изпълнението на пробационната мярка“Задължителни периодични срещи с пробационен служител”:

С осъдения са проведени три срещи,от които едната е осъществена извън редовния график.Същият е допуснал пет неявявания за среща с пробационен служител,за което има съставени констативни протоколи/листи 24, 58, 60, 64 и 69/ респективно и наложени наказания"Забележка”И"Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание Лишаване от свобода”.

ІІІ.По изпълнението на мярката“Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие”:

Независимо,че не е могла по отношение на осъдения М. да бъде приведена в изпълнение пробационната мярка в частта"Включване в курсове за професионална квалификация"с оглед липсата на организирани курсове за професионална квалификация в Бюро по труда-филиал Балчик,наказанието в частта"Включване в програми за обществено въздействие"също не е било реализирано,но по повод неговото неявяване в пробационната служба,считано от 29.07.2016 година,без да са били посочени обстоятелства,указващи за наличие на обективна невъзможност за това.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен,безспорен и категоричен начин след комплексен анализ на всички събрани по делото доказателства.

По същество оплакванията,посочени в частната жалба са свързани с обстоятелства,че М.М. е изпълнявал точно всяка една от наложените му пробационни мерки,като освен това чрез своето поведение не е показвал ярка демонстрация,незачитане на установения правов ред или пренебрежително отношение,неявяване или опити да бъде заблуден пробационния служител.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като безспорни,законосъобразни и обосновани,а така също и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така безспорно,законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото ДОБРИЧКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД е приел,че депозираното Предложение на Председателя на Пробационен съвет-Добрич при Областна служба"Изпълнение на наказанията"-град Добрич,направено на основание член 43а точка 2 от НК и член 451 точка 2 във връзка с член 452 от НПК,се явява основателно и като такова,следва да бъде уважено.Остатъкът от пробационната мярка  следва да бъде заменен с наказание”Лишаване от свобода”,размерът на което наказание при условията на член 43а точка 2 от НК следва да бъде  ЕДИН МЕСЕЦ И ДВАДЕСЕТ И ТРИ ДНИ.

Посочените оплаквания,както в частната жалба,така и в съдебно заседание пред въззивната апелативна инстанция,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД приема за неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,тъй като:Не се касае за инцидентни или изолирани случаи за неизпълнение от страна на осъденото лице М.С.М.,а за упорито проявяване системност от последния при неизпълнението й. Нарушенията по изпълнение на мярката са отразени в констативни протоколи/листи 59,61,63,68 и 70/,като до момента на внасяне на предложението е допуснал 5 неявявания без основателна причина и са му били налагани наказания"Забележка”и"Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание Лишаване от свобода”

 В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че оплакванията в частната жалба на защитата на М.С.М. срещу протоколното Определение от публично заседание от 11.10.2016 година по ЧНД № 971/2016 година се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение и да бъде потвърдено изцяло обжалваното Определение, като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното и на основание член 452 алинея 3 предложение последно от НПК във връзка с член 345 алинея 1 предложение второ от НПК ,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно Определение № 348 от 22.11.2016 година по ЧНД № 453/2016 година ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е бил заменен остатъкът от наложеното наказание"Пробация“по отношение на М.С.М.,ЕГН **********,постановено по НДОХ № 201/2016 година по описа на БАЛЧИШКИ РАЙОНЕН СЪД с наказание"Лишаване от свобода" за срок от ЕДИН МЕСЕЦ и ДВАДЕСЕТ И ТРИ ДНИ в затворническо общежитие от открит тип,считано от влизане на определението в сила.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                       1:

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :

 

                       2: