Р Е Ш Е Н И Е

 

                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

                 Номер 25/15.02.          Година  2017                  Град Варна

 

Варненският апелативен съд                                        Наказателно отделение

На девети февруари                              Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

Секретар С.Д.

Прокурор Стефка Якимова

 

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

ВЧНД № 520 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е определение по ЧНД № 183/ 2016 г. на Окръжен съд гр. Търговище, постановено на 13.12.2016 г., с което било уважено предложението на Председателя на Пробационен съвет с район на действие гр. Търговище за замяна на наложено наказание “Пробация” с наказание “Лишаване от свобода” в размер на 249 дни спрямо осъденото лице И.А.О..

Постъпила е жалба от защитник на осъденото лице, в която се счита, че определението е неправилно и явно несправедливо. Оспорват се мотивите на съда за умишлено и виновно неизпълнение на наложеното наказание “Пробация”. Посочва се, че осъденият е спрял да изпълнява само мярката безвъзмезден труд и то отчасти през период, в който е работил без трудов договор, за да набави средства за прехраната си. Счита се, че с тази замяна драстично е утежнено положението на осъдения при наличие  на възможност мярката безвъзмезден труд да бъде заменена с мярка поправителен труд, дори и при най-високия процент удръжки. Друг аргумент на защитника е явната несправедливост на замененото по този ред наказание, тъй като неизпълнената мярка може да се навакса без да бъде заменяно цялото наказание с лишаване от свобода.

В съдебно заседание пред въззивния съд жалбата се поддържа от осъдения О.. Заявява, че продължава да работи към фирмата, за което е представил трудов договор. Грижи се за майка си, която е болна и живее на село. Посочва, че е придобил свидетелство за правоуправление и към момента законно управлява автомобил. Моли да не влиза в затвора.

Прокурорът от въззивната прокуратура счита, че жалбата е неоснователна, като за неизпълнението на най-тежката пробационна мярка жалбоподателят няма уважителна причина. Моли за потвърждаване на разглежданото определение.

Председателят на ПС гр. Търговище не се явява и не е изразил становище  по жалбата.

 

С оглед на събраните по делото доказателства настоящият състав на въззивната инстанция счете жалбата за основателна по следните съображения:

 

Предложението по чл. 451 от НПК е било във връзка с неизпълнение на наказание, наложено по НОХД 794/13 г. на Районен съд Търговище, с определение от 19.12.2013 г., по силата на което осъденият О. е следвало да изтърпи пробация чрез три мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, и задължителни периодични срещи с пробационен служител, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа годишно, всяка с размер от по три години.

Документите по изпълнение на наказанието са били получени в пробационната служба на 06.01.2014г., но не било приведено в изпълнение, доколкото междувременно осъденият О. търпял наказание пробация по НОХД № 636/13г. на ТРС до 14.10.2014г. чрез три мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, и задължителни периодични срещи с пробационен служител, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно, всяка с размер от по една година.

Наказанието, наложено по НОХД 794/13 г. на Районен съд Търговище, било приведено в изпълнение на 15.10.2014 г. и спряно в периода 17.12.2014г. – 03.04.2015г. с оглед изтърпяването на наказание лишаване от свобода по НОХД № 913/2014г. на ТРС. Изтърпяването на пробацията продължило до 21.09.2016г., /с изтърпяване на общо 600дни/ от когато на основание чл.228 ал.1 от ЗИНЗС  се счита за спряно, за да бъде разгледано предложението на ПС Търговище за замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от свобода.

В разглежданото определение съставът на ОС гр. Търговище изследвал материалите по делото, представени ведно с предложението на ПС. Съдът приел, че по първите две от наложените пробационни мерки осъденият бил стриктен  в изпълнението им, а по третата - винаги се е явявал и подписвал месечните графици, отработил безвъзмездния труд от 320часа за първата година, а от м.05.2016г. започнал да неизпълнява по график безвъзмездния труд. Съдът посочил, че осъденият преустановил  напълно контактите си с органа по изпълнението и се дезинтересирал от  задълженията си по наложената „пробация“, без да е имал уважителна причина за това.

Установява се, че към материалите по делото не са приложени графиците за мярката безвъзмезден труд за първите 320 часа, като съдът е приел, че изпълнението й е започнало след постановяване на Заповед № БТ-39, 28.08.2015г. на Началник ОС „ИН“. По заповедта било постановено полагането на труд по три часа дневно. В отсъствие на доказателства, не би могло да се преценява в какви фактически рамки е бил положен безвъзмездният труд, както и бил ли е полаган такъв до м. 04.2016г. Видно от предложението на ПС, през м. 05.2016г. осъденият е следвало да отработи 56 часа от 320 часа за втория годишен период. През м. 06-07.2016г. О. отработил по 16 часа на месец /общо 32 часа от планирани по график 224часа/, като в обясненията си пред пробационния служител е твърдял, че не е положил предвидения труд, защото работи на друго място, пътува, старае се да се издържа с честен труд. На 11.08.16г. е подписал графика и за м. 08.16г., но не е отработил часове. Другите две задължителни мерки са изпълнявани от осъдения до 21.09.16г.

В обясненията си пред ТОС осъденият е посочил, че причините да не изпълнява безвъзмездния труд са свързани с болестта, впоследствие и загубата на неговата баба, както и непостоянната му трудова заетост. Посочва, че поради спазване на задължението да полага подписи по първата пробационна мярка в определеното за това време е закъснявал за работа, поради което е бил и освободен от работодателите си. Твърди, че се е поправил, изкарал книжка. Счита, че часовете би могъл да ги отработи през зимата за по 20 дни в два поредни месеца. На съда е бил представен и трудов договор“№222/11.10.2016год., от който е видно, че на 11.10.2016год. осъденият е започнал работа като общ работник в промишлеността-„дърводобив“ в „Ловец 01“ ЕООД.

С оглед на изложеното дотук, настоящият състав прецени, че нарушения на осъденото лице не са констатирани по задължителните пробационни мерки, една трета от мярката безвъзмезден труд също е изпълнена. Независимо от продължителния период на ограничения по пробационния режим, свързани с изтърпяването на пробация по наказанието по НОХД № 636/13г. на ТРС, а след това и в рамките на 600 дни по НОХД № 794/13г. на ТРС, осъденият се е явявал за подписи и срещи. С него са били проведени 37 срещи с пробационен служител в хода на разглежданото наказание. По чл. 255 ал. 3 от ППЗИНЗС, „При определяне на обекта и изготвяне на ежемесечния график се отчитат трудовата заетост, умения, здравословно състояние, квалификация и работоспособност на осъдения, както и други обстоятелства, имащи отношение по изпълнение на мярката“. В кръга на тези обстоятелства попадат причините от семеен характер, за наличието на трудова заетост посочената норма не изисква изрична форма за доказване. Видно е и, че трудът за предходната година е бил положен в период след м. 08.2015г. , в съответствие с обясненията на осъдения и намеренията му и за зимата на 2016г. Осъденият се е явявал в ПС и в писмен вид е обяснявал на какво се дължи временната му невъзможност да положи дължимия по график брой часове. От друга страна не са били представени документи, от които да се обосноват изводи за обективна невъзможност, която да мотивира ПС да замени пробационната мярка с друга по реда на чл. 223 т. 1 от ЗИНЗС.

Данните от досието на осъдения сочат, че процесът на очакваното от обществото поправяне и превъзпитаване се развива в правилна посока. Не се установява пълно дезинтересиране на осъдения от наложеното му наказание. Напротив, санкционните последици се понасят, с изключение на част от третата пробационна мярка, което, макар и без доказани уважителни причини, не е достатъчно да подкрепи извод, че О. е непригоден да живее в обществото без да влиза в конфликт с правните норми и че се налага да изтърпи наказанието си в изолация /по аргументите на предложението на ПС/. Демонстрираното старание от осъденото лице при изпълнение на първите две задължителни пробационни мерки по настоящото наказание, както и полагания безвъзмезден труд макар и нередовно, липсата на данни за други противообществени прояви, показаните добри резултати при провежданите периодични срещи с пробационен служител, придобиването на правоспособност да управлява МПС /липсата на която дава повод за 4 от присъдите му/, декларираното желание за получаване на средства чрез труд, а не чрез престъпни посегателства, сочат, че до момента изпълнението на настоящото наказание постига целите, регламентирани с нормата на чл. 36 от НК.

Установеният от първоинстанционния съд факт с правно значение – съществуването на постоянна работа по трудов договор, и изричната молба на защитата за замяна на мярката безвъзмезден с поправителен труд, дават основание в този етап за упражняване на правомощията по чл. 43 А т. 1 от НК. Мярката поправителен труд напълно съответства на материалноправните предпоставки по делото, като продължителността и размерът на удръжките следва да е съобразен остатъка на мярката безвъзмезден труд, данните за семейното и материално положение на осъдения, данните за трудовото му възнаграждение. С оглед на изложеното и при отчитане на изтърпяната част от първоначално определената на осъдения мярка безвъзмезден труд, съставът счете, че следва да бъде постановена допълнителна пробационна мярка поправителен труд за срок от пет месеца при удръжки върху възнаграждението му от десет процента в полза на държавата.

Спазването на двете задължителни пробационни мерки следва да продължи до изтърпяването им изцяло.

По изложените съображения и на основание чл. 452 ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 334 т. 3 от НПК и чл. 43 А т. 1 от НК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

                       Р   Е   Ш   И  :

 

 

ИЗМЕНЯ определение от 13.12.2016 г. по ЧНД № 183/16 г. на Окръжен съд гр. Търговище, като вместо неизтърпяната част от постановената от РС гр. Търговище по НОХД № 794/2013г. пробационна мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото“,  НАЛАГА на И.А.О. пробационна мярка ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД за срок от ПЕТ МЕСЕЦА при удръжки върху възнаграждението, което получава от „ЛОВЕЦ 01“ ЕООД гр. Търговище, от по ДЕСЕТ НА СТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ :