Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 № 141

 

                                 Варна , 01.07. 2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание Осемнадесети Март,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор РУЖА ГОЛЕМАНОВА

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

НДВ № 54 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

НДВ № 54/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е образувано по искане,направено от П.И.Б.,***,при условия за възобновяване на наказателно дело да бъде отменено Решение № 52 от 13.07.2015 година по ВНДОХ № 227/2015 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е била изменена осъдителна Присъда № 501 от 30.04.2015 година по НДОХ №  2114/2014 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и да бъде оправдан изцяло в рамките на фактическите положения по влязлото в сила Решение.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД страните по делото изложиха следните становища :

Защитата на искателя П.И.Б.,адвокат М.Й. *** излага съображения,че по отношение на събраните по делото доказателства са били допуснати съществени процесуални нарушения,касаещи веществените доказателства;че вещото лице,извършило лесотехническата експертиза е правило оценка на дървесина,намерена в камионче,което е било разтоварено на място в РУ2П-нови Пазар от очевидно неизвестни лица,на неизвестна дата и не посочен брой;че Присъдата на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и Присъдата на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД почиват на хипотетични предположения и не са били подкрепени от каквито и да е доказателства и са били постановени при допуснати груби нарушения на член 303 алинея 1 от НПК.Моли се за уважаване на искането,като при условията на възобновяване да бъдат отменени решението на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и Присъдата на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД по отношение на П.И.Б. и последният да бъде оправдан.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР дава заключение,че искането се явява неоснователно,тъй като процесуалния представител на осъдения може да се позовава единствено на (лен 348 алинея 1 точка 1 от НПК;няма нарушения на процесуалните правила;няма нарушения и на материалния закон и се моли да не бъде уважавано искането за възобновяване на наказателното производство.

В последната си дума искателят П.И.Б. моли да бъде отменена Присъдата и да бъде заменена с оправдателна такава,тъй като нямало доказателства,че той е извършил деянието.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след анализ на аргументите в писменото искане на П.И.Б. и доказателствата по делото;след като взе предвид становищата на страните по делото и изразеното становище на иска теля П.И.Б. в последната му дума,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

С Присъда № 30 от 30.04.2015 година по НДОХ № 2114/2014 година ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е признал подсъдимия П.И.Б.,ЕГН ********** за виновен в това,че:На 29.11.2011 година в местността"Станата"край град Нови Пазар,област Шумен,чрез използуване на МПС-лекотоварен автомобил"Фолксваген"с ДК № Н 78-63 АН и в съучастие като съизвършител с Ж.Г. Ж. отнел чужди движими вещи-3,63 куб-метра дърва за огрев от дървесен вид дъб-цер на стойност 104,54 лева,от владението на П.Ю. П.-негова собственост,без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои и на основание (лен 195 алинея 1 точка 4 предложение 1 от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 54 от НК му е  било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,а на основание член 59 алинея 2 от НК е било приспаднато задържането му  за срок от 24 часа,считано от 30.11.2011  година-на основание член 63 алинея 1 точка 1 от ЗМВР.

Със същата Присъда подсъдимият Ж.Г. Ж.,ЕГН ********** е бил признат за виновен в това,че:На 29.11.2011 година в местността"Станата"край град Нови Пазар,област Шумен,чрез използуване на МПС-лекотоварен автомобил"Фолксваген"с ДК № Н 78-63 АН и в съучастие като съизвършител с П.И.Б. отнел чужди движими вещи-3,63 куб-метра дърва за огрев от дървесен вид дъб-цер на стойност 104,54 лева,от владението на П.Ю. П.-негова собственост,без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои и на основание (лен 195 алинея 1 точка 4 предложение 1 от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК във връзка с член 54 от НК му е  било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ,а на основание член 59 алинея 2 от НК е било приспаднато задържането му  за срок от 24 часа,считано от 30.11.2011  година-на основание член 63 алинея 1 точка 1 от ЗМВР.

Със същата Присъда  двамата подсъдими Б. и Ж. са били осъдени на основание член 189 алинея 3 от НПК да заплатят в полза на държавата направените деловодни разноски в общ размер 377,54 лева,от която сума 299,49 лева да се внесат по сметка на ОД на МВР-Шумен,а сума от 78,05 лева да се внесе по сметка на ВСС на РБ;както и съдът се е произнесъл по веществените доказателства по делото.

По жалба на подсъдимия П.И.Б. в ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било образувано ВНДОХ № 227/2015 година и с Решение № 52 от 13.07.2015 година по същото дело и на същия съд на основание член 337 алинея 1 точка 1 от НПК във връзка с член 334 точка 3 от НПК е била частично ИЗМЕНЕНА Присъда № 30 ОТ 30.04.2015 година по НДОХ № 2114/2014 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като са били НАМАЛЕНИ наложените наказания"Лишаване от свобода"от ЕДНА ГОДИНА на ТРИ МЕСЕЦА поотделно на всеки един от двамата подсъдими П.И.Б. и Ж.Г. Ж. и ПОТВЪРДЕНА Присъдата в останалите й части.

Подаденото искане за възобновяване на производство искане от П.И.Б.-***,за възобновяване на наказателно дело и да бъде отменено Решение № 52 от 13.07.2015 година по ВНДОХ № 227/2015 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е била изменена осъдителна Присъда № 501 от 30.04.2015 година по НДОХ №  2114/2014 година на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е допустимо,но по същество е неоснователно по следните съображения:

Основните доводи на искателя П.Б. и защитата му,инициирали настоящото  производството,са свързани с оплаквания за допуснати съществени процесуални нарушения,касаещи непредявени веществени доказателства/дърва за огрев/;с оспорване заключението на вещото лице по лесотехническата експертиза

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД констатира,че така релевираните нарушения на процесуалните правила-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 2 от  НПК не са били допуснати при разглеждане на наказателното производство,по изложените по – долу съображения:

Оплакването на защитата в този аспект,релевирано и пред настоящия състав,е било на вниманието на двете решаващи инстанции по делото,които мотивирано са оценили същото,като несъстоятелно,давайки отговор на въпроса защо не приемат за основателен този довод на защитата.

И двете съдебни инстанции са изложили подробни,убедителни и подкрепени от доказателствата по делото съображения за извършените престъпни деяния от двамата съподсъдими;законосъобразно и обосновано са се позовали на заключението на вещото лице по лесотехническата експертиза,неоспорена в съдебно заседание.Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд в съдебно заседание от 30.04.2015 година не е предявил веществените доказателства на подсъдимите Ж. и Б.,тъй като последните двама изрично не са пожелали това.След като Ж. и Б. сами са пожелали да не им бъдат предявявани веществените доказателства,Б. не може да черпи права от тяхното непредявяване-като основание за искане на възобновяване на производства по наказателните дела.А и предявяването или не на веществени доказателства от съда не е съществено процесуално нарушение,водещо до ограничаване на процесуалните права на подсъдимите-по смисъла на член 348 алинея 2 точка 1 от НПК.

Предвид гореизложеното настоящата инстанция счита,че искането на П.И.Б.,*** за възобновяване на основание член 422 алинея 1 точка 5 от НПК на НДОХ № 2114/2014 година по описа на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ № 227/2015 година по описа на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явява неоснователно неоснователно,тъй като не са допуснати визираните в нея съществени процесуални нарушения;поради което същото следва да бъде оставено без уважение.

 

 Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

Р   Е    Ш    И    :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.И.Б.,*** за възобновяване на основание член 422 алинея 1 точка 5 от НПК на НДОХ № 2114/2014 година по описа на ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и на ВНДОХ № 227/2015 година по описа на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:  1.                             2: