О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 76/26.02.2018 г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Лолова

ЧЛЕНОВЕ:В.Петров

П. Христова

 

Като разгледа докладваното от съдия Лолова

 Вчнд №59 по описа за 2018г.

 за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.243 ал.6 и 7 НПК.

Постъпил е частен протест от Силистренски окръжен прокурор против определението на Силистренския окръжен съд от 08.01.2018г. постановено по чнд№320/17г., с което е отменено постановление на Окръжна прокуратура Силистра, за прекратяване наказателното производство по отношение на виновно лице за престъпление по чл. 248а ал.5 вр.ал.3 и ал.2 НК. Прави се искане за отмяна на това определение и постановяване на друго, с което да бъде потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното производство.

Протеста е допустим,  разгледан по същество е неоснователен.

Наказателното производство по дп №34/16г. на  ОСлО Силистра,   образувано срещу виновно лице за престъпление по чл. 248а ал.5 вр.ал.3 и ал.2 НК, е било прекратено на основание чл.24 ал.1 т.1 НПК. /допусната техническа грешка като изписването е по т.4 на чл.24 НК/

Производството е било образувано за това, че на 29.09.14г. в гр.Силистра са представени неверни сведения, в нарушение на задълженията да се представят такива, за да се получат средства от фондове, принадлежащи на ЕС, като средствата са били получени

За изясняване фактическата обстановка по делото е била назначена СТЕ относно вида и изпълнението на СМР.

От проведеното разследване е видно, че то е изместено в съвсем друга посока като са събирани доказателства евентуално за наличие на деяние по чл.219 или 220 НК. Събирани са доказателства какви обществени поръчки са били възлагани, какви СМР са били изпълнявани, дали те са в съответствие с подписаните договори и пр.

В случая предмет на доказване не са обстоятелства около възлагане и изпълнение на СМР, съответно договорите за тях.

Следвало е да се съберат доказателства дали има представяне на неверни сведения, или затаени такива при представянето на документите за получаване средства от фондовете, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава.

В случая това са конкретно наличие на декларирани недопустими за двойно възстановяване ДДС по конкретен проект. За наличието на нередност се сочи в писмо №11-00-196/16г. на МРРБ, както и в Решение №РД-02-14-784/16 на ГД“УТС“ Посочени са данни за упражнено право на приспадане на данъчен кредит в размер на ДДС, съответстващ на поискания и изплатен по проекта и в нарушение на ПМС 62/07г.

В случая не се касае до намеса на съда извън правомощията му и свързани с възникване на основания за започване на разследване, а с липса на каквито и да е действия от страна на разследващите органи да проведат такова по чл.248а НК.

Правилно и законосъобразно окръжният съд е отменил постановлението за прекратяване на наказателното производство  срещу виновно лице за престъпление по чл.248а НК поради липса на престъпление, тъй като такова разследване въобще не е провеждано.

След връщане на делото на прокурора следва да се съберат доказателства относими към предмета на доказване – наличие или липса на престъпление по чл.248а ал.5 НК

   Поради това и определението като правилно, обосновано и законосъобразно следва да бъде потвърдено

   Водим от горното и на основание чл.243 ал.7 НПК Варненският апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определението от 08.01.2018г. на  Силистренския окръжен съд, постановено по реда на чл.243 ал.5 НПК по чнд № 320/17г., с което е отменено постановление от 27.10.17г. на ОП Силистра за прекратяване на д.п.№34/16г. по описа на  ОСлО Силистра.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.