Р Е Ш Е Н И Е

 

       № 143

 

Варна , 04.07.2016 година

 

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Двадесет и четвърти Март,две хиляди и шестнадесета година,в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

           Секретар Г.Н.

           Прокурор ИВАН Т. ,

           Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

           НДВ № 60 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 от НПК във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 от НПК.

 

Образувано е по искане,подадено от осъдения Н.Л.Т. чрез процесуалния му представител-адвокат Д.Д.-*** за възобновяване на производство по НДОХ № 5392/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,поради допуснато съществено процесуално нарушение в хода на наказателното производство,накърнило правото на защита на осъденото лице.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД осъденият Н.Л.Т.,редовно призован,не се явява,като се представлява от редовно упълномощен защитник-адвокат Д.Д.-***.Процесуалният му представител поддържа искането за възобновяване,релевирайки довод за нарушено право на защита,изразяващ се в лишаване на осъдения от възможността да поиска повторен химически анализ на кръвната си проба.Молбата е за оправдаването на  осъдения Т..

            Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че искането за възобновяване е неоснователно,излагайки подробни аргументи в тази насока.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД след анализ на доказателствата по делото и на така постъпилото искане от осъдения Н.Л.Т.,прие за установено следното:

Н.Л.Т. бил осъден с Присъда № 399/02.11.2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪДРС по НДОХ № 2173/2015 година за деяние по член 343б алинея 1 от НК във връзка с член 55 алинея 1 точка 2 буква"б"от НК и му е било наложено наказание"Пробация”,включващо следните пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес”и"Задължителни периодични срещи с пробационен служител”.Със същата Присъда и на основание член 343г от НК Т. бил лишен от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;осъден бил и да заплати сторените по делото разноски.         

С Решение № 2/07.01.2016 година по ВНДОХ № 1610/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е потвърдил изцяло обжалваната Присъда. Последната е вляла в сила на 07.01.2016 година.

Подаденото искане за възобновяване на производство по НДОХ № 5392/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД с аргумент за съществено процесуално нарушение,е допустимо,но по същество е неоснователно:

Основният довод на защитата на искателя,инициирал настоящото  производството,е свързан с нарушено право на защита,изразяващ се в лишаване на осъдения от възможността да поиска повторен химически анализ на кръвната си проба,обосновала наказателната му отговорност.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД констатира,че така релевираното нарушение на процесуалните правила-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 2 от  НПК не е допуснато при разглеждане на наказателното производство,по изложените по – долу съображения:

Оплакването на защитата в този аспект,релевирано и пред настоящия състав,е било на вниманието на двете решаващи инстанции по делото,които мотивирано са оценили същото,като несъстоятелно,давайки отговор на въпроса защо не приемат за основателен този довод на защитата.

 ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също установи, че по делото не е допуснато нарушение на Наредба № 30/27.06.2001 година за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС.

Защитата на искателя също не оспорва резултатите от извършената първа кръвна проба на Т.,отчела 1,3‰ алкохол в кръвта му,което обосновало подвеждането му под наказателна отговорност за дешние по смисъла на член 343б алинея 1 от НК.Оплакването е единствено на плоскостта, че не е извършена повторна контролна проба.

Според член 20 от горецитираната Наредба № 30/2011 година в тридневен срок административно-наказващият орган по своя преценка може да извърши контролната проба,ако има съмнение,че не са спазени всички норми по нейното вземане или при отчитането на резултата.Очевидно след като първата проба е била взета при спазване на тези норми,това не е било необходимо в настоящия случай.Другата възможност,предвидена в тази Наредба,е в срок от три месеца заинтересованото лице да поиска контролна проба,ако има подозрения по отношение на първата.Това не е сторено от Т. и той не се е възползвал от това си право в периода до 21.10.2014 година,каквато възможност е имал.В тази връзка не се споделя,като основателно и възражението на защитата,че осъденият не е имал реалната възможност да поиска повторен кръвен анализ,тъй като привличането му в качеството му на обвиняемо лице е станало,след изтичането на тримесечния срок,визиран в горепосочената Наредба.В действителност:видно от материалите по делото,той е привлечен едва на 11.11.2014 година,но не по вина на разследващия орган,а поради собствената му недобросъвестност,защото не е бил открит на  посочения от него адрес, за да му бъде връчена призовка за явяването му на 03.10.2014 година.В случай,че се беше явил на посочената от разследващия орган дата-03.10.2014 година за предявяване на обвинението му по член 343б НК,същият щеше да има възможността да се ползва от правото си на втора контролна проба.Поради демонстрираното неправомерно поведение от страна на осъденото лице Т.,последният сам се е поставил в невъзможност да поиска такава проба,с което по никакъв начин не е било нарушено правото му на защита,така както се домогва да докаже процесуалния му представител.Следва да се отбележи и обстоятелството,че производството по делото е протекло по реда на глава 27,член 371 точка 2 от НПК,като самият Т. е заявил пред първостепенния съд,че признава изцяло фактите,изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт,с което е декларирал съгласието си с установените факти по делото,респективно с резултата на кръвната му проба,отчела наличие на 1,3‰ алкохол.

С оглед на всичко изложено съдът счита,че молбата на осъдения Н.Л.Т. за възобновяване на производство по НДОХ № 5392/2014г. по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД се явява неоснователна, тъй като не е допуснато визираното в нея съществено процесуално нарушение.По горните съображения същата следва да бъде оставена без уважение.

 

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на осъдения Н.Л.Т. за възобновяване на производството по НДОХ № 5392/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.     

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 

 

                                                                                                             1:

 

 

                                                                                        ЧЛЕНОВЕ:  

 

 

    2.