Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

85

 

14.05.2015г.

гр. Варна

 

Варненският Апелативен съд  - наказателно отделение, на седми май, година две хиляди и петнадесета, в открито заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ЖИВКА ДЕНЕВА

                                     СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

при секретаря Г.Н.

в присъствието на прокурора Станислав Андонов

като разгледа докладваното от съдия Денева ВЧНД № 61 по описа на съда за 2015г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.452 ал.1 от НПК

 

С протоколно определение № 169 в публично заседание на 25.02.2015г. по ЧНД № 1280/2014г. състав на Варненският окръжен съд е заменил остатъка от наложеното с определение по НОХД № 1558/2013г. по описа на Районен съд – Варна наказание „ПРОБАЦИЯ” на осъденото лице В.Т.Д. с наказание "лишаване от свобода" за срок от 11/единадесет/месеца и 19/деветнадесет/ дни, което да изтърпи в затвор при първоначален „строг” режим.

Със същото определение и на основание чл.68 ал.1 от НК съдът е привел в изпълнение и наказанието „лишаване от свобода” за срок от ТРИ години, наложено по НОХД№ 2013/2003г. на ОС - гр.Варна,  което да се изтърпи отделно от осъд. при първоначален „общ” режим в затвор.

Останал недоволен от постановеното определение на ВОС осъд. Д. обжалва същото чрез пр. си представител, с оплакване за незаконосъобразност и неправилност.

В с.з. пред ВАС жалбоподателят не се явява, но се представлява от адв.  В.С. ***, упълномощен и приет от съда от преди.  

Представителят на държавното обвинение споделя мотивите и аргументите на първостепенния съд и предлага определението на ВОС да бъде потвърдено изцяло, като правилно и законосъобразно.

Представителят на пробационния съвет – гр. Варна – К. А., намира жалбата на осъд. лице за неоснователна и моли определението на ВОС да бъде потвърдено, тъй като не били налице основателни причини за неизпълнението на наказанието.

Защитата на осъдения изтъква, като аргумент в подкрепа на извинителното му поведение за неизпълнение на пробационните мерки обстоятелството, че същият работи в Италия, с оглед издържането и осигуряването на прехраната за семейството му. Молбата е за отмяна на определението на ВОС и за отхвърляне на предложението за замяна, като неоснователно.

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид  следното:

Жалб. Д. бил осъден с присъда от 27.06.2013г., постановена по НОХД № 1558/2013г. по описа на Варненски районен съд, изменена с решение № 345/05.12.2013г. по ВНОХД № 977/2013г. на Варненски окръжен съд за престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 НК, за което му било наложено наказание „пробация" със следните пробационни мерки: 1) „задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност на срещите два пъти седмично - за срок от 2 години; 2) „задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от 2 години; 3) „безвъзмезден труд в полза на обществото” - 120 часа годишно за срок от 2 години.

Изтърпяването на наказанието реално започнало на 20.08.2014г., тъй като преди това осъденият не бил установен на известния му адрес и съответно бил обявен на ОДИ.

 В началото подс. изпълнявал първите две пробационни мерки, а впоследствие постепенно преустановил изпълнението им, като третата изобщо не била изпълнявана. Тъй като не били констатирани уважителни причини за неправомерното му поведение, Пробационен съвет - гр. Варна изготвил предложение за замяна на остатъка от наказанието ”пробация”  с наказание „лишаване от свобода”.

От събраните доказателства в първоинстационното производство  било установено, че осъд. е преустановил неоснователно контактите си с органа по изпълнение на наказанието, на практика се е укрил, като и до момента е с неизвестно местонахождение /по непотвърдени сведения живее и работи в Италия/ и не са ангажирани каквито и да е доказателства за неговата трудова заетост, която да препятства изпълнението на мярката.

Цялостното му поведение: неуведомяване на пробационните служители за каквато и да е необходимост от промяна, неизвестна адресна регистрация, е само едно доказателство за това, че не иска да се съобразява с наложеното му наказание. Липсват данни относно извинително за осъдения неизпълнение на остатъка от пробационните мерки, а доводите изложени в жалбата за трудова ангажираност в друга държава са абстрактни и не се подкрепят от доказателствата по делото.  От друга страна неявяването на осъд. лице нито пред първата, нито пред настоящата въззивната инстанция е още едно доказателство за това, че той умишлено игнорира проблема и че не желае да изпълнява наложените му пробационни мерки. Не са представени доказателства пред съда, които да опровергават приложените към делото материали. Неизпълнението на мерките е наложило изготвяне на предложение от Пробационния съвет - гр. Варна, във връзка с което е постановено обжалваното определение.

Очевидно наказанието „пробация” не може да подейства възпитателно на осъдения и поради тази причина не е възможно и да се реализират целите на наказанието по смисъла на чл. 36 от НК. Така определения размер от 11/единадесет/месеца и 19/деветнадесет/дни „лишаване от свобода” на осн. чл. 43а т.2 от НК ще има достатъчно възпиращ и поправителен  ефект спрямо осъдения Д..

При ревизия на протоколното определение, настоящата инстанция констатира, че първостепенният съд е допуснал нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в изложеното по – долу:

Производството по чл.451- 451 НПК е особено и се провежда по гл. XXXV - „Производства във връзка с изпълнение на наказанията”, с което окръжният съд по местоизпълнение на „пробацията” се произнася с определение по въпроса за замяната на наказанието с „лишаване от свобода” Разпоредбата на чл.306 НПК гласи, че съдът се произнася с определение по въпросите относно определянето на общо наказание и относно приложението на чл.68 от НК. Следователно, ВОС незаконосъобразно се е произнесъл в процедурата по замяна и по въпрос, който е следвало да бъде решен по друг процесуален ред, а именно в предвиденото от законодателя  производството по реда на чл. 306 НПК - в този см. Решение № 84 от 28.04.2015г. на ВКС, II н.о.

Поради изложеното жалбата на осъдения се явява неоснователна, поради което обжалваното определение следва да бъде частично отменено, а в останалата му част, като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено, с оглед на което и на основание чл.345 от НПК Варненският апелативен съд,            

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение № 169 на Варненски окръжен съд, постановено в публично заседание на 25.02.2015г. по ЧНД № 1280/2014г. в частта, в която на осн. чл. 68 ал.1 от НК е приведено в изпълнение и наказанието „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, наложено по НОХД № 2013/2003г. на ОС - гр.Варна.

 

ПОТВЪРЖДАВА определението в останалата му част.

Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                   Членове: 1.                         2.