Р Е Ш Е Н И Е

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Номер 112/16.05.     Година  2017                 Град Варна

 

Варненският апелативен съд                 Наказателно отделение

На седми април                  Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Илия Пачолов  

                            ЧЛЕНОВЕ:  Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

съдебен секретар Геновева Ненчева

прокурор Искра Атанасова

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 62 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред апелативния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане от Главния прокурор на Република България за възобновяване на НОХД № 185/2016 г. по описа на Районен съд Исперих, частична отмяна на постановени с него съдебни актове и връщане на делото за ново разглеждане по реда на чл.306, ал.1 от НПК.

Прокурорът от въззивната прокуратура поддържа искането, становището му се споделя от защитника на осъдения, а последният предоставя решението на съда.

 

Съставът на Апелативния съд извърши проверка по доводите и намери, че към настоящия момент искането е неоснователно.

Районен съд Исперих с две определения от 20.07.2016 г. се е произнесъл съответно по обвинение срещу И. Д. М., ЕГН **********, като е решил делото по споразумение с наложено наказание три месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, и по чл.68, ал.1 от НК – като е привел в изпълнение предходно негово наказание лишаване от свобода за шест месеца, наложено му с присъда по НОХД № 311/2015 г. по описа на същия съд. Спрямо това приведено в изпълнение предходно наказание съдът е постановил също да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. В искането за възобновяване се изразява несъгласие с режима и мястото за изтърпяване, посочени и в двете определения, тъй като по отношение на осъдения е следвало да бъдат приложени чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, респ. той е трябвало да изтърпи и двете наказания при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

След изготвяне на искането за възобновяване и образуване на делото във въззивния съд е последвала законодателна промяна по отношение на цитираните текстове.  С оглед настъпили изменения в ЗИНЗС (ДВ бр.13 от 2017 г.) към настоящия момент от компетентност на съда е единствено първоначалният режим на изтърпяване на наказанието (‘чл.57 ЗИНС), а разпределението на осъдените в местата за лишаване от свобода се извършва от администрацията по ред, определен от ГД „ИН“. Изменени са и условията, обосноваващи решението за режима като общ или строг, при което, съобразно новата редакция, действително определеният погрешно към момента на произнасянето в районния съд режим и за двете наказания, сега е съответен на изискванията, тъй като осъжданията на И.М. не попадат в хипотезите по чл.57, т.2, б.“а“-„в“ от ЗИНЗС.  

 

По изложените съображения искането за възобновяване на посочените основания се явява неоснователно, поради което и по реда на чл.424, ал.1 и чл.426 от НПК съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по НОХД № 185/2016 г. на Районен съд Исперих.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: