Р Е Ш Е Н И Е

 

119

 

                       град Варна 29.07. 2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение,на Шести Юни, две хиляди и четиринадесета година,в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

           Секретар Г.Н.

Прокурор ИВАН ТОДОРОВ,

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 63 по описа за 2014 год. , за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство пред въззивната инстанция е образувано по Жалба на юрисконсулт при ТД на НАП-Варна срещу Присъда № 45 от 18.12.2012 година по НДОХ № 162/2012 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с която е прекратено производството по гражданския  иск,предявен от Министъра на финансите срещу подсъдимата С.Ш.Х.,ЕГН **********,*** за претърпени имуществени вреди в резултат на извършеното от нея престъпление по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 1 от НК във връзка с член 26 от НК,в размер на 26 950,98 лева.В жалбата се твърди,че Присъдата е необоснована и незаконосъобразна.Прави се искане за отмяна на Присъдата в гражданско-осъдителната й част,като бъде уважен изцяло така предявения граждански иск.

Въззивното производство пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е второ по ред,тъй като с Решение №365/18.02.2014 година по н.д.1250/2013 година състав на ВКС на РБ-Второ н.о.е  отменил Решение № 57/17.04.2013 година на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,постановено по ВНДОХ № 13/2013 година и е върнал делото за ново разглеждане със съответните указания.

В наказателно-осъдителната част Присъдата на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  по отношение на подсъдимата С.Ш.Х.,ЕГН **********,*** е влязла в закона сила.    

В съдебно заседание на 06.02014 година пред настоящия състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД подсъдимата С.Ш.Х.,редовно призована,не се явява и не се представлява за заседанието,насрочено за 09:30 часа.Същата е депозирала факс,получен в деловодството на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД в 09:33ч,в който заявява,че се намира на територията на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и не може да се яви своевременно.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА  изразява становище за основателност на Жалбата и намира гражданският иск за основателен.

Въззивната апелативна инстанция,като взе предвид оплакванията в Жалбата;становищата на страните и след провери правилността на обжалваната Присъда в гражданската й част,на основание член 313 и член 314 алинея 1 от НПК прие за установено от фактическа и правна страна следното:

НДОХ № 162/2012 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било образувано срещу С.Ш.Х. за извършено от нея престъпление по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 1 от НК във връзка с член 26 от НК,в което Министърът на финансите е предявил граждански иск за имуществени вреди,причинени на фиска за данъчни периоди 01.01.2007 година-30.04.2011 година,в особено големи размери-26 950,98 лева.

С постановената по делото първа Присъда № 22/17.07.2012 година подсъдимата С.Ш.Х. е била осъдена по възведеното й обвинение по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 1 от НК във връзка с член 26 от НК,а производството по гражданския иск е било прекратено,тъй като"…Данъците,предмет на обвинението,са определени с ревизионен акт и са предприети действия по изпълнението му”.

С Решение №131/13.11.2012 година по ВНДОХ № 270/2012 година състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е отменил Присъдата в частта й относно прекратяване на производството по гражданския иск и е върнал делото за ново разглеждане на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

С втората по ред Присъда № 45/18.12.2012 година по НДОХ № 162/2012 година,досежно произнасяне единствено по гражданския иск,РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД отново е прекратил производството по гражданския иск, приемайки,че вземанията на държавата,произхождащи от неплащане на данъци от подсъдимата С.Ш.Х.,са били установени с ДРА и е започнала процедурата по тяхното принудително събиране по ДОПК,поради което липсвало правен интерес от предявения граждански иск в наказателното производство.

С последващо Решение № 57 от 17.04.2013 година по ВНДОХ № 13/2013 година на състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,във връзка с жалбата на гражданския ищец срещу Присъда № 45/18.12.2012 година по НОХД № 162/2012 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,по която се движи и настоящото производство,е отхвърлил предявения граждански иск пред наказателния съд и приет за съвместно разглеждане в наказателния процес от Министъра на финансите в размер на 26 950,00 лева,като неоснователно предявен.

Това Решение на състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е било обект на касационна проверка.Както беше посочено по-горе:в резултат на касационна проверка ВКС на РБ-второ н.о.е  отменил Решение № 57/17.04.2013 година на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,постановено по ВНДОХ № 13/2013 година и е върнал делото за ново разглеждане на същия съд от друг съдебен състав от стадия на съдебното заседание.

Настоящият състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прецени въззивната Жалба,като основателна,респ.предявеният граждански иск за доказан по основание и размер.От материалите по делото е видно,че Ревизионният акт от 14.10.2010 година/том шести от ДП-лист 2-лист 5/ е определил данъчни задължения за С.Ш.Х.  на  стойност от 20 189,84 лева,която сума е различна от сумата на обвинението,по което подсъдимата е била призната за виновна и осъдена по член по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка , от НК във връзка с член 26  от НК,а именно:26 950,98 лева.Размерът на последната сума е резултат от включването в Присъдата и на други данъчни периоди,които не са били предмет на ревизията на данъчните органи.Следователно не е налице идентитет между сумите от една страна и между данъчните периоди-от друга,обект на ДРА и включително в Присъдата,с която подсъдимата С.Ш.Х.  била е призната за виновна за извършеното от нея престъпление по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 1 от НК във връзка с член 26 от НК.

А след като Присъдата в наказателно-осъдителната й част по отношение на подсъдимата С.Ш.Х. е влязла в законна сила,то е налице и хипотезата на член 300 от ГПК. 

По гореизложените съображения въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че Жалбата юрисконсулт при ТД на НАП-Варна срещу Присъда № 45 от 18.12.2012 година по НДОХ № 162/2012 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явява основателна и като такава,следва да бъде уважена.Присъдата на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД от 18.12.2012 година следва да бъде отменена,като С.Ш.Х. следва да бъде осъдена да заплати в полза на Държавата,чрез Министъра на финансите сумата от 26 950,98 лева,ведно със законната лихва,считано от датата на деянието,като обезщетение за нанесени имуществени вреди-дължимо данъчно задължение по ЗДОФЛ,както и сумата от 1078,04 лева,представляваща държавна такса върху така уважения граждански иск.

Водим от горното и на основание член 336 алинея 1 точка 2 от НПК във връзка с член 45 от ЗЗД , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА Присъда № 45 от 18.12.2012 година по НДОХ № 162/2012 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и вместо нея ПОСТАНОВЯВА :

ОСЪЖДА С.Ш.Х.,ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата,чрез Министъра на финансите сумата от 26 950,98/двадесет и шест хиляди деветстотин и петдесет лева и 98ст./лева,ведно със законната лихва,считано от датата на деянието, като обезщетение за нанесени имуществени вреди-дължимо данъчно задължение по ЗДОФЛ,както и сумата от 1078,04/хиляда седемдесет и осем лева и 04ст./лева,представляваща държавна такса върху така уважения граждански иск.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                                                 1:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                               ЧЛЕНОВЕ :

                       

                                                                                                   2: