Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

79

Варна, 30.04.2015 година

 

                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Шестнадесети Април,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ :АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

СТАНЧО САВОВ

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 63 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

С Присъда № 15 ОТ 02.02.2015 година по НДОХ № 1424/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимата М.Г.С.,ЕГН **********,*** е била призната за виновна в това,че:На неустановени дати за времето от началото на месец юни 2013 година до 01.09.2013 година в град Варна,при условията на продължавано престъпление,отнела чужди движими вещи:сумата от 100 евро и дебитна карта"Маестро"с номер 676069*******9264,издадена на 18.12.2012 година от "Алианц Банк България"АД на М.Г.К.,всичко на обща стойност 195.58 лева,от владението на М.Г.К.,без нейно съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои и на основание член 194 алинея 1 от НК във връзка с член 54 от НК й е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА,което на основание член 58а от НК е било намалено с 1/3, и определено окончателно наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода".

Със същата Присъда подсъдимата М.Г.С. е била призната за виновна в това,че:За времето от 03.08.2013 година до 03.09.2013 година в град Варна,при условията на продължавано престъпление,използвала платежен инструмент:дебитна карта"Маестро"с номер 676069*******9264,издадена на 18.12.2012 година от"Алианц Банк България"АД,без съгласието на титуляра М.Г.К.,като извършила 12/дванадесет/тегления на обща стойност 2050,00 лева и деянието не съставлява по-тежко престъпление и на основание член 249 алинея 1 предложение 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК,във връзка с член 54 от НК й е било наложено наказание от ДВЕ ГОДИНИ "Лишаване от свобода"и"Глоба" в размер на 300,00 лева,като на основание член 58а от НК е било намалено това наказание с 1/3, и определено окончателно наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА "Лишаване от свобода" и"Глоба" в размер на 300,00 лева.

На основание член 23 алинея 1 от НК  на подсъдимата М.Г.С. е било наложено най-тежкото от така определените й наказания,а именно:ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",както и"Глоба" в размер на 300,00 лева.

На основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изтърпяването на наложеното наказание от ЕДНА  ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА "Лишаване от свобода"с ТРИ ГОДИШЕН изпитателен срок.

Със същата Присъда подсъдимата М.Г.С. е била осъдена да заплати на М.Г.К. ЕГН **********,обезщетение за претърпените имуществени вреди в резултат от деянието в размер на 195,58 лева,ведно със законната лихва,считано от 01.09.2013  година,до окончателно изплащане на сумата;както и да заплати направените по делото разноски:в размер на 25,00 лева-в полза на Държавата,по сметка на ОД-МВР-град Варна,както и държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 50,00 лева.

Недоволен от така постановената Присъда е останал прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е като явно несправедлива и по изложени подробни съображения в тази насока,на основание член 318 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НПК във връзка с член 337 алинея 2 точка 2 от НПК се моли да бъде изменена произнесената от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Присъда и да бъде постановена нова такава,с която да бъде отменено приложението на член 66 алинея 1 от НК,както и да бъде завишен размера на наказанието"Глоба"от 300,00 лева до еднократния размер на присвоената сума от 2050,00 лева.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа изцяло оплакванията в протеста на прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и моли същият да бъде уважен,тъй като е била проявена една неоправдана снизходителност към лице с престъпни навици,което трябва да бъде спряно.

Служебната защита на подсъдимата С. моли да бъде отхвърлен,като неоснователен,протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и да бъде потвърдена Присъдата на първоинстанционния съд.

В последната си дума подсъдимата С. заявява,че съжалява за станалото и че ще поправи грешката си.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в Протеста на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА;становищата на страните по делото;становището на подсъдимата С. в последната й дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Протестът на прокурора от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА е бил подаден в установения от НПК срок и е допустим за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в гражданско-осъдителната й част не е била обжалвана,не е била протестирана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,разгледал делото в съдебно заседание по реда на Глава Двадесет и седма от НПК-член 371 точка 2 от НПК,е приел за установена следната фактическа обстановка,по която не е имало спор,а именно:

През месец декември 2012 година свидетелката М.Г.К. открила своя банкова сметка в"Алианц Банк България" АД.По откритата банкова сметка ***.12.2012 година на свидетелката М.К. били издадени две дебитни карти:"Виза"с номер 424982******0081 и"Маестро" с номер 676069*******9264.Дебитната карта „Виза" свидетелката К. носела постоянно със себе си,а дебитната карта"Маестро"държала в дома си.Дебитната карта"Маестро"свидетелката К. оставила в портмоне,поставено в дамска чанта,която стояла в шкаф в обитаваната от нея стая.Там тя оставила и листчето на което бил изписан ПИН-кода на банковата карта.В портмонето свидетелката М.К. държала още и сумата от 105 евро:две банкноти от 50 евро, и една банкнота от 5 евро.

Към месец юни на 2013 година свидетелката К. живеела в едно жилище с баща си-свидетеля Г.М.К..По това време свидетелят Г.К. поддържал интимни отношения с подсъдимата М.Г.С.-Последната често оставала да нощува в дома му,като имала и ключ за жилището.

Тъй като и свидетелите:М.К. и Г.К. ходели ежедневно на работа,често подсъдимата М.С. оставала съвсем сама в жилището.Възползвайки се от оказаното й доверие и от това, че често оставала сама в жилището,тя успяла да разгледа вещите в жилището.Видяла и оставената парична сума от двете банкноти от по 50 евро и една банкнота от пет евро и банкова карта,ведно с листчето с ПИН-кода в дамската чанта в стаята на свидетелката М.К..

На неустановени дати,за времето от началото на месец юни 2013 година,когато заживяла в дома на свидетеля Г.К. до 01.09.2013 година,подсъдимата М.С. влизала няколко пъти в стаята, обитавана от свидетелката М.К..Подсъдимата взела първо едната банкнота с номинал 50 евро.След като откраднала банкнотата от 50 евро,тя изчакала няколко дни.Тъй като свидетелката М.К. не провела разговор с никого от живущите в жилището за липса на паричната сума,подсъдимата С. се уверила,че свидетелката М.К. не проверява често съдържанието на това портмоне.

На неустановена дата,но не по-късно от 03.08.2013 година,отново влязла в стаята на свидетелката К.,отворила оставената дамска чанта  и извадила портмонето от нея.Взела листчето с изписания ПИН-код за дебитната банкова карта"Маестро"на името на свидетелката М.К., както и банковата карта"Маестро" с номер 676069*******9264.

Същият ден-на 03.08.2013 година преди обяд подсъдимата С. отишла до магазин"Карисия",находящ се на улица"Младежка"№ 29 в град Варна,където имало монтиран ATM с № РВ805001,собственост на"Юробанк България"АД.Подсъдимата поставила дебитната карта"Маестро" с номер 676069*******9264,издадена от"Алианц Банк България"АД на свидетелката М.Г.К. във фабрично монтирания отвор на ATM,въвела ПИН-кода на картата,който видяла от листчето,което по-рано също откраднала и задала за теглене сумата от 50,00 лева.Тъй като данните на банковата карта-ПИН-код бил коректно въведен,подсъдимата изтеглила зададената сума от 50,00 лева в 11:35 часа.

След обед на 03.08.2013 година подсъдимата С. отишла до друг ATM с № 01053423,находящ се на улица"Младежка"№ 141 в град Варна,собственост на"Сосиете Женерал Експресбанк"АД,поставила дебитната карта"Маестро"с номер 676069*******9264 в определения за това фабричен отвор,въвела ПИН-кода на картата и задала за теглене сумата от 30,00 лева.Поради коректно въведени данни на банковата карта,изтеглила в 16:39 часа сумата от 30,00 лева.

Тъй като свидетелката М.К. нямала активирана услуга"sms-известяване"за извършено плащане или транзакция,тя не разбрала своевременно за неправомерното теглене на парични средства от нейната банкова сметка.

След като изминали няколко дни и свидетелката К. не задавала въпроси у дома за липсващи и вещи и пари,подсъдимата се убедила,че може да продължи с присвоителните си действия.

В късния следобед на 15.08.2013 година тя отишла отново до магазин"Карисия" на улица"Младежка"№ 29 в град Варна,където от ATM с № РВ805001,собственост на"Юробанк България"АД,посредством коректно въведени данни-ПИН-код на дебитната карта"Маестро"с номер 676069*******9264 изтеглила в 18:32 часа сумата от 10,00 лева,в 18:33 часа сумата от 20,00 лева, в 18:34 часа сумата от 20,00 лева.

На 24.08.2013 година отишла до ATM с № 01053423 на улица"Младежка"№ 141 в гр. Варна,собственост на „Сосиете Женерал Експресбанк"АД,където посредством коректно въведени данни-ПИН-код на дебитната карта"Маестро"с номер 676069*******9264 изтеглила в 13:45 часа сумата от 100,00 лева.

На 30.08.2013 година подсъдимата С. отишла до ATM с № 01053423 на улица"Младежка" № 141 в град Варна,собственост на"Сосиете Женерал Експресбанк"АД,където посредством коректно въведени данни-ПИН-код на дебитната карта"Маестро" с номер 676069*******9264 изтеглила в 12:14 часа сумата от 200,00 лева.

По-късно на 30.08.2013 година подсъдимата С. отишла отново до магазин"Карисия" на улица "Младежка"№ 29 в град Варна,където от ATM с № РВ805001,собственост на"Юробанк България"АД,посредством коректно въведени данни-ПИН-код на дебитната карта „Маестро" с номер 676069*******9264 изтеглила в 15:35 часа сумата от 20,00 лева.

На 31.08.2013 година рано сутринта подсъдимата С. отишла до ATM с № 758,находящ се в Търговски комплекс,до блок 147 в Ж.К."Младост" на град Варна,собственост на"Обединена българска банка" АД,където посредством коректно въведени данни-ПИН-код на дебитната карта"Маестро" с номер 676069*******9264 изтеглила в 07:53 часа сумата от 400,00  лева.

На 01.09.2013 година сутринта подсъдимата С. отново отишла до ATM с № 758,находящ се в Търговски комплекс, до блок 147 в Ж.К."Младост" на град Варна,собственост на"Обединена българска банка" АД,където посредством коректно въведени данни-ПИН-код на дебитната карта"Маестро" с номер 676069*******9264 изтеглила в 08:27 часа сумата от 400,00 лева.

На 02.09.2013 година рано сутринта подсъдимата С. отишла до ATM с № 01053610 на улица"Вяра"№ 2 в град Варна,собственост на"Сосиете Женерал Експресбанк"АД,където посредством коректно въведени данни-ПИН-код на дебитната карта"Маестро" с номер 676069*******9264 изтеглила в 07:56 часа сумата от 400 лева.

На 03.09.2013 година отново рано сутринта подсъдимата С. отишла до ATM с № 01053610 на улица"Вяра"№ 2 в град Варна, собственост на"Сосиете Женерал Експресбанк"АД,където посредством коректно въведени данни-ПИН-код на дебитната карта"Маестро"с номер 676069*******9264 изтеглила в 07:51 часа сумата от 400,00 лева.

По гоеописания начин,посредством дебитната карта"Маестро" с номер 676069*******9264,издадена от"Алианц Банк България"АД на 18.12.2012 година на свидетелката М.Г.К.,подсъдимата М.Г.С. изтеглила без съгласието на нейния титуляр общо сумата от 2 050,00 лева посредством извършените 12 транзакции.

Междувременно, на неустановена дата,но не по-късно от 01.09.2013 година,оставайки сама в жилището на свидетеля Г.К.,подсъдимата С. отново влязла в стаята на свидетелката М.К.,отворила гардероба,извадила дамската чанта, в която стоял портфейла с останалата част от сумата от 55 евро и взела и втората банкнота от 50 евро.

На 01.09.2013 година,след като в портмонето в дамската й чанта била останала само банкнотата от 5 евро,свидетелката М.К. решила да ползва дамската чанта и я изкарала от гардероба.Проверявайки съдържанието на портмонето,свидетелката установила липсата на двете банкноти:сумата от 100 евро,както и липсата на дебитната карта"Маестро"с номер 676069*******9264,издадена от"Алианц Банк България"АД на 18.12.2012 година на нейно име.

Първоначално свидетелката М.К. помислила,че е прибрала на друго място дебитната си карта.Затова изчакала 03.09.2013 година и след началото на работното време направила проверка на наличностите по сметката си в"Алианц Банк България" АД,като установила, че за периода от 05.08.2013 година до 03.09.2013 година има тегления на различни парични суми с дебитната и карта,които не са извършени от нея. Тъй като веднага се усъмнила в подсъдимата М.С.,свидетелката М.К. разказала още същия ден вечерта на баща си-свидетеля Г.К. за липсата на парите и тегленията от банковата и карта.Разговорът се провел в присъствието и на свидетеля Д.Д.,приятел на свидетелката К..

След като вечерта на 03.09.2013 година подсъдимата М.С. се прибрала в жилището на свидетеля Г.К.,била накарана да изсипе съдържанието на дамската си чанта и портмоне.В портмонето на подсъдимата С. всички видели,че се намира дебитната карта"Маестро"с номер 676069*******9264,издадена от"Алианц Банк България"АД на 18.12.2012 година на името на свидетелката М.К..

Видно от заключението на назначената съдебно-оценителна експертиза,стойността на отнетата парична сума от 100 евро възлиза на 195.58 лева.

Гореописаната фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след пълен,подробен и комплексен анализ на събраните по делото доказателства както в рамките най-вече на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.Тази фактическа обстановка не е била оспорена пред първоинстанционния съд,не се оспорва и пред въззивната апелативна инстанция.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния  съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като безспорни,законосъобразни и обосновани.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си в град Варна в началото на месец Юни 2013 година,както и през периода от 03.08.2013 година до 03.09.2013 година,при условията на продължавано престъпление-по смисъла на член 26 алинея 1 от НПК,подсъдимата М.Г.С. е осъществила от обективна и субективна страна престъпните състави на член 194 алинея 1 от НК,както и на член 249 алинея 1 предложение първо от НК.И двете престъпления са били извършени от подсъдимата М.С. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК-съзнавала е общественоопасния характер на деянията си,предвиждала е общественоопасните им последици и е искала настъпването им.

Оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на постановената от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Присъда няма,като изводите си за законосъобразността и обосноваността й въззивната апелативна инстанция прави с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

При определяне вида и размера на наказанията за отделните престъпления първоинстанционният съд се е съобразил с изискванията на член 54 от НК,като е отчел степента на обществената опасност на деянията и на подсъдимата С.;подбудите за извършване на престъпленията;отчел е като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимата:чисто съдебно минало,семейното й положение,критичното отношение към извършеното изразено по време на съдебното заседание;отчел е като отегчаващи отговорността обстоятелства престъпната упоритост изразена в многобройните дванадесет неправомерни използвания на дебитната карта на свидетелката К. и й е наложил наказания за престъпленията по член 194 алинея 1 от НК и по член 249 алинея 1 от НК при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.След определяне вида и размера на наказанията за извършените от подсъдимата С. две престъпления,законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд ги е редуцирал с по 1/3-с оглед изискванията на разпоредбата на член 58а от НК.

Както пред въззивната апелативна инстанция,така и пред първоинстанционния съд представителите на държавното обвинение поддържат тезата,че за пълното постигане целите на наказанието-по смисъла на член 36 от НК,подсъдимата М.Г.С. следва да изтърпи ефективно определеното й общо най-тежко наказание"лишаване от свобода"в размер на ЕДНСА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.Съображения за това са били,че:подсъдимата С. вече имала наложено административно наказание"Глоба"по реда на член 78а от НК;както и че имало информация в информационната система на прокуратурата,че срещу нея имало ДП във Второ ПУ-град Варна за извършено от нея престъпление по член 206 от НК.Тези факти и невъзстановяването на предмета на престъплението, както и личността на подсъдимата налагали с оглед изпълнение на целите на наказанието изолирането на същата в местата за изтърпяване на наказание "Лишаване от свобода".

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД не приел тези доводи на прокуратурата,тъй като:Наложеното административно наказание"Глоба"по реда на член 78а от НК и факта,че срещу подсъдимата С. има образувано ДП с оглед извършено престъпление по член 206 от НК,не променят съдимостта на подсъдимата й.Освен това,за да приложи разпоредбата на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 алинея 1 от НК,първоинстанционният съд е отчел и че:Подсъдимата С. имала три деца:на 17 и 9 години и последното новородено преди дни в седмия месец и намиращо се в родилния дом.Ефективното изтърпяване на наказанието "Лишаване от свобода" ще се отрази неблагоприятно на децата и които ще бъдат лишени от родителски грижи и контрол.По тези съображения и съобразно обществената опасност на подсъдимата,както и престъпленията,които е извършила,съдът е приел,че целите на наказанието ще се изпълнят и при отлагане на изпълнението на наказанието"Лишаване от свобода"с минималния ТРИ ГОДИШЕН изпитателен срок.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че протестът на прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА в частта му за отмяна приложението на разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК по отношение наложеното на подсъдимата М.Г.С. се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен по следните съображения :

1.Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че ако и да има данни за извършени други противоправни деяния от подсъдимата М.Г.С.,то към датата на постановяване на Присъдата последната е била с чисто съдебно минало.

Същевременно обаче не може да не бъде отчетено и обстоятелството,че по отношение на подсъдимата М.Г.С. има висящо досъдебно производство № 2489/2012 година по описа на Трето РУ-ОД.Варна,което е било върнато с конкретни указания на водещия разследването за повдигане на обвинение по член 206 алинея 5 във връзка с алинея 1 от НК и във връзка с член 26 алинея 1 от НК.Доказателство в тази насока/Справка от Районна прокуратура-Варна № 14991/2012 година от 15.04.2015 година/е представено пред въззивната апелативна инстанция от страна на прокуратурата;не е оспорено и е прието като писмено доказателство по делото.Тази справка от прокуратурата поставя в негативна светлина личността на подсъдимата Г..

2.В мотивите към Присъдата си първоинстанционният съд е направил изводите си,че:Разпитана в хода на разследването М.С./като обвиняема/се е възползувала от правото си да не дава  обяснения,като е направила изявление,че желае да възстанови сумата.

Досъдебното производство е приключило през месец Юни 2014 година,но и до разглеждане на делото пред въззивната апелативна инстанция подсъдимата М.Г. не е сторила нищо за възстановяване на причинените имуществени вреди.-показанията на свидетелката М.Г.К. в тази насока в с.з.от 16.04.2015 година пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и които показания не се оспорват от подсъдимата.,

3.Въззивната апелативна инстанция прави изводите си относно престъпната,последователна,целенасочена и прогресираща упоритост за извършване на престъпленията на настоящото дело от страна на подсъдимата М.Г.:Както беше посочено по-горе-подсъдимата е извършила общо 12 престъпни деяния при условията на продължавано престъпление-по смисъла на член 26 алинея 1 от НК по член 249 алинея 1 от НК.Характерно е,че първоначално подсъдимата С. е"опипвала"почвата:На 03.08.2013 година е изтеглила на два пъти сумите от 50,00 лева и 30,00 лева;а на 15.08.2013 година е изтеглила на три пъти сумите от по:20,00 лева,20,00 лева и 10,00 лева.Разбирайки,че деянията й не са били разкрити,на 24.08.2013 година,е изтеглила сумата от 100,00 лева.Успокоявайки се,че не е разкрита,за един кратък период от време:на 30.08.2013 година на два пъти е изтеглила сумите от 200,00 лева и 20,00 лева,а в следващите четири дни:31.08.2013 година,01.09.2013 година,02.09.2013 година и 03.09.2013 година е изтеглила суми от по 400,00 лева.

Тези обективни действия,извършени от подсъдимата М.Г.С. обуславят упоритият й и целенасочено прогресиращ умисъл за извършване на престъпни деяния.

И само разкриването на престъпленията й вечерта на 03.09.2013 година в дома на свидетеля Г.К. е прекъснала ескалацията на престъпната й деятелност.,

4.В недостатъчна степен от първоинстанционния съд не е била отчетена и завишената степен на обществена опасност на подсъдимата М.Г.:Последната е била в интимни отношения със свидетеля Г.К.;била е приета радушно в дома му;била е оставяна сама в жилището му;както свидетелят Г.К.,така и дъщеря му-свидетелката М.К. й се доверявали.Възползувайки се от тяхната доверчивост,гостоприемство и доброта,целенасочено,последователно и упорито подсъдимата Г. е извършвала престъпните си деяния,като е нанасяла материални щети на дъщерята на човек,с когото била в интимни отношения.

По гореизложените съображения,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК по отношение на подсъдимата М.Г.С. могат да бъдат постигнати напълно и всецяло само и единствено с ефективно изтърпяване на определеното на основание член 23 алинея 1 от НК наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

 Същевременно ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че протестът на прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА в частта за увеличаване размера на наказанието"Глоба"от 300,00 лева на 2050,00 лева се явява неоснователен и като такъв,следва да бъде оставен без уважение по следните съображения:С оглед посочените по-горе смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимата М.Г.С.;с оглед най-вече на обстоятелството,че същата има три деца/от които две малолетни/,за които следва да осигурява средства и да полага грижи,въззивната апелативна инстанция също счита,че наказанието"Глоба"в размер на 300,00 лева ще бъде напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК по отношение на подсъдимата М.Г.С..

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция констатира,че:Законосъобразно и обосновано,с оглед личността на подсъдимата С.;нейното поправяне и превъзпитаване,както и с оглед пълното постигане целите на специалната и на генералната превенция на наказанието-по смисъла на член 36 от НК,първоинстанционният съд не е приложил разпоредбата на член 24 от НК,но е следвало да изложи съображения в мотивите на Присъдата си защо не следва да бъде увеличаван размера на определеното общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода",но липсата на правни изводи в тази насока не водят до отмяна на Присъдата.

Пак при служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция констатира,че:Законосъобразно и обосновано към определеното на основание член 23 алинея 1 от НК общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА е било присъединено и наказанието"Глоба"в размер на 300,00 лева,но не е било посочено правното основание за това,а именно:член 23 алинея 3 от НК.Този пропуск обаче също не е от категориите,водещи до отмяна на Присъдата.

Все при служебната проверка на Присъдата не бяха констатирани други нарушения,допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на Присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че протестът на прокурор от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява частично основателен по отношение начина на изтърпяване на определеното на основание член 23 алинея 1 от НК общо най-тежко наказание от ЕДНА ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"на подсъдимата М.Г.С..Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в тази й част следва да бъде изменена,като бъде отменено приложението на разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК и определеното  общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА  подсъдимата М.Г.С. следва да изтърпи ефективно при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип-на основание член 61 точка 3 от          ЗИНЗС.Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в частта,с която на подсъдимата М. ГЕОРИЕВА С. е било наложено наказание"Глоба"в размер на 300,00 лева следва да бъде потвърдена,като законосъобразна,обоснована и справедлива.

Водим от горното и на основание член 337 алинея 2 точка 2 предложение второ от НПК,както и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

                                              Р Е Ш И :

 ИЗМЕНЯВА Присъда № 15 от 02.02.2015 година по НДОХ № 1424/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдима М.Г.С.,ЕГН **********,*** в частта,с която на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено изтърпяването на определеното на основание член 23 алинея 1 от НК общо най-тежко наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, с ТРИ ГОДИШЕН изпитателен срок,като :

ОТМЕНЯ приложението на член 66 алинея 1 от НК и ПОСТАНОВЯВА на основание член 61 точка 3 от ЗИНЗС наказанието"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА да бъде изтърпяно ефективно при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от открит тип от подсъдимата М.Г.С.,ЕГН **********,***.

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 15 от 02.02.2015 година по НДОХ № 1424/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдима М.Г.С.,ЕГН **********,*** в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                                       1:

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                                       2: