Р Е Ш Е Н И Е

45

13.03.2018 г., гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на девети март през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Янко Янков

ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Светослава Колева

 

 

при секретаря Г.Н.

       прокурора Св. Андонов,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №64 по описа за 2018 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по протест на Добрички окръжен прокурор против присъдата на Добричкия окръжен съд от 08.01.2018., с която подсъдимият С.Р.К. е признат за виновен за деяние по чл. 354а ал.1 пр.4, вр.чл.54 и чл.58а НК му е наложено наказание от две години  лишаване от свобода при общ режим, както и глоба от 5 000лв..

В протеста се излагат съображения за явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се предложение присъдата да бъде изменена като въззивната инстанция наложи на подсъдимия К. наказание, каквото е поискано от прокурора пред първата инстанция, а именно шест години лишаване от свобода – редуцирано съобразно разпоредбата на чл.58а НК на четири години, както и глоба в размер на 10 000лв.

Представителят на апелативната прокуратура поддържа протеста в с.з. като предлага да бъде завишено наложеното на подсъдимия наказание.

Защитата на подсъдимия изразява становище за неоснователност на протеста и моли присъдата да бъде потвърдена изцяло.

Въззивният протест е подаден в срок и е допустим.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 08.01.2018г. Добричкият окръжен съд е признал подсъдимия С.Р.К. за виновен в това, че на 15.05.17г. в гр.Добрич, държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества – общо 0,15 гр. марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,75% и 3,98гр. марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4,80% на обща стойност 24,78лв. както и амфетамин с общо тегло 19,03гр. с процент на амфетамина – 4,90%, на обща стойност 570,90лв и на основание чл.354а ал.1 пр.4, чл.54 и чл.58а ал.1 НК му е наложил наказание от две години лишаване от свобода при общ режим, както и глоба в размер на 5 000лв.. Зачел е предварителното  му задържане по мярка за неотклонение. Осъдил го е да заплати съответните такси и разноски. Произнесъл се е и по веществените доказателства.

За да стигне до този резултат Варненският окръжен съд е приел от фактическа страна следното:

Производството е протекло по реда на чл.371 т.2 НПК като подсъдимият К. е признал вината си, приел е всички изложени в обв. акт факти и обстоятелства. След така даденото съгласие съдът е приел, че признанията на подсъдимия се подкрепят от всички събрани доказателства и е обявил, че при произнасяне на присъдата ще ги ползва без да се събират нови такива.

Протестът е по отношение явната несправедливост на наложеното наказание.

Протестът е основателен.

Признавайки подсъдимия К. за виновен по повдигнатото обвинение съдът е приел, че следва да обсъди степента на обществена опасност на деянието и на дееца.

Приел е, че същият не работи, осъждан е четири пъти за грабежи и при условията на опасен рецидив, като са му налагани различни по срок наказания лишаване от свобода общо в размер на 15 години. Освободен е бил на 28.04.2009г. Съдът е направил извод, че по отношение на него би могла да се приложи разпоредбата на чл.87 ал.1 НК и само небрежното му отношение е било пречка да бъде реабилитиран.

Съдът е приел и че по отношение на подс. К. няма неприключили наказателни производства, че е направил пълни самопризнания и изразил критично отношение към извършеното, както и че установеното количество наркотични вещества било сравнително малко. Като отегчаващи обстоятелства е посочил предишните му осъждания, както и извличането на материални облаги от извършеното престъпление. Определил е наказанието при превес на смекчаващите обстоятелства.

Приемайки превес на смекчаващите обстоятелства съдът е определил едно неоправдано занижено наказание.

На първо място не е отчетена в достатъчна степен високата степен на обществена опасност на извършеното деяние. Особено завишена тя е сред младежите, както и в общността към която принадлежи подсъдимия. В този смисъл следва да се отчетат думите на един от свидетелите, Ив.Христов – „изтровиха децата ни в махалата“. Неоправдано се отчита размера на намереното количество наркотични вещества у подсъдимия. Известно е, че винаги в дилъра се намира малко количество, а останалото е скрито на друго място и се снабдява по поръчка. Не следва да се надценява т.нар. самопризнание, което е дошло в един по-късен момент, когато са били налице множество доказателства сочещи на вината на подсъдимия. Не са отчетени в достатъчна степен данните за личността на подсъдимия – същия след достатъчно дълъг престой в местата за лишаване от свобода очевидно не е ревизирал поведението си. Наложените до този момент наказания не са изиграли никаква възпираща и предупреждаваща роля. Вярно е, че същия няма налагани наказания след 2009г., но това не означава, че е престанал да върши престъпления. Не е работил, а е разчитал на добити по престъпен начин средства. Че същия е разпространявал нееднократно наркотични вещества е видно от показанията на разпитаните свидетели.

Характерно е и обстоятелството, че при проведените претърсване и изземване на различни места са били намерени множество пликчета с наркотични вещества, което очевидно говори за изградена система за разпространение на тези вещества.

Предвид всичко изложено въззивната инстанция намира, че на подсъдимия следва да бъде определено наказание около средния предвиден размер – четири години и шест месеца, което следва да се редуцира с 1/3 съобразно разпоредбата на чл.58а НК като подс. К. следва да изтърпи наказание от три години лишаване от свобода при общ режим. По отношение наказанието „глоба“, настоящата инстанция счита че то е достатъчно за превъзпитанието на подсъдимия и е съобразено с материалното му положение и не следва да бъде завишавано.

В този смисъл присъдата следва да бъде изменена

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание чл.337 ал.2 и чл.338 НПК Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА присъдата от 08.01.2018. на Добричкия окръжен съд, постановена по нохд №386/2018г. по отношение на подсъдимия С.Р.К. с ЕГ№ ********** в наказателно осъдителната част, като завишава размера на определеното наказание лишаване от свобода от три години на ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА и на основание чл.58а НК определя на същия да изтърпи наказание от ТРИ години лишаване от свобода при общ режим.

Потвърждава присъдата в останалата й част

Решението подлежи на касационна жалба или протест в 15-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено, на основание чл.340 ал.2 НПК.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                           

 

 

                                                                                      2.