Р Е Ш Е Н И Е

 

71

 

Варна,   11.04.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, втори състав, в публично съдебно заседание на тридесети март, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

при участието на секретаря С.Д. и на прокурор Анна Помакова, като разгледа докладваното от съдия Тончева НДВ № 66 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 424, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т.5 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД №3653/2016 година по описа на Районен съд – гр.Варна и отмяна на определение №421/27.07.2016 г., с което е одобрено споразумение спрямо осъдения Д.Н.Н..

Производството по възобновяване е във връзка със съществени нарушения на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК.

В съдебното заседание пред Варненския Апелативен съд прокурорът поддържа искането от Главния прокурор за възобновяване на наказателното дело.

Защитникът на осъденото лице моли искането да не се уважава.

В последната си дума осъденият Н.  моли да не влиза в затвора.

Варненският апелативен съд, след като взе предвид искането от Главния прокурор, становищата на страните и като прецени доказателствата по делото, прие за установено следното:

С Определение № 421/27.07.2016 година по НОХД № 3653/2016 година на основание чл.382, ал.7 от НПК Районен съд – Варна е одобрил споразумение постигнато с обвиняемия Д.Н., с което същият е признат за виновен в извършено престъпление по чл. 343б ал.2 вр. ал.1 от НК. На основание чл. 55, ал.1 т.1 от НК съдът му е определил наказание "Лишаване от свобода“ за срок от осем месеца, отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от три години. Наложено е и кумулативното наказание по чл.343г от НК за срок от една година и шест месеца.

Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в сила при постановяването му на 27.07.2016 година. Същото е произнесено при съществени нарушения на закона по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 от НПК. Справката за съдимост на осъденото лице Н. сочи на пречка по приложението на чл.66 ал.1 от НК, сторено с проверявания съдебен акт. Към момента на извършване на престъплението по чл.343б ал.2 от НК, Д.Н. не е бил реабилитиран по право за осъждането му по НОХД №4001/2011 година по описа на РС-Варна. По този начин одобрявайки споразумението, първостепенният съд е нарушил материалния закон. Допуснатото нарушение по чл. 348, ал.1, т.1 НПК е съществено и представлява основание по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело НОХД № 3653/2016 година по описа на Районен съд – Варна, което и обосновава извод за основателност на искането от Главния прокурор на Република България.

Водим от горното и на основание чл. 425, ал., т.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД №3653/2016 година по описа на Районен съд – гр.Варна.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването определение №421/27.07.2016 година, постановено по НОХД № 3653/2016 година по описа на Районен съд – гр.Варна.

 ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр.Варна от стадия на съдебното заседание.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.