Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер   37/14.03.2019 година     Град  Варна

 

                         В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд                                 наказателно отделение                            

На единадесети март                           две хиляди и деветнадесета година                                                

В  открито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

                     ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА              

                 

Секретар:Петранка Паскалева

Прокурор:Милена Гамозова

като  разгледа  докладваното от  съдия Д.Сапунджиева

ВНОХД                            номер 66               по описа за 2019   година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на ЧЛ.380 от НПК във вр. с чл.70,б."д" от ЗАНН.

Образувано по предложение на Апелативния прокурор на Апелативна прокуратура гр.Варна за възобновяване на АНД№319/2018г. на Районен съд гр.Девня. С предложението се оспорва законосъобразността на постановеното по делото решение, с което В.М.Д. е признат за невинен в извършване на престъпление по чл.345,ал.2 във вр. с ал.1 от НК и на осн. чл.9,ал.2 от НК е оправдан. Излагат се мотиви за неприложимостта на разпоредбата на чл.9,ал.2 от НК и се предлага да бъде възобновено производството по делото.

В съдебно заседание представител на Апелативна прокуратура поддържа предложението, като моли да бъде постановено решение, с което се възобнови производството по АНД№319/18г. на РС-Девня и зелото да бъде върнато на първоинстанционния съд.

Оправданото лице Демирев и неговия процесуален представител оспорват предложението и молят съда да потвърди постановеното решение.

Варненският апелативен съд, като обсъди доводите в предложението на Апелативния прокурор на АПр Варна, становището на страните в съдебно заседание и провери правилността на атакуваното решение, направи следните констатации:

Предложението за възобновяване на административно наказателното производство по АНД№319/2018г. на Районен съд гр.Девня е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган-Апелативния прокурор на Апелативна прокуратура гр.Варна, в изискуемия по чл.421,ал.2 от НПК шестмесечен срок, считано от влизане на сила на решението, постановено по делото по реда на чл.375 и сл. от НПК и има за предмет съдебен акт от категорията на визираните в чл.419,ал.1 и чл.422,ал.1,т.5 от НПК-решение, непроверено по касационен ред по протест на страната, която иска възобновяването.

Административно наказателното производство, което се предлага да бъде възобновено, е започнало по повод внесено от Районна прокуратура Девня Постановление по чл.375 от НПК за освобождаване от наказателна отговорност на В.М.Д. за извършено престъпление по чл.345,ал.2 във вр. с ал.1 от НК и налагане на административно наказание.

С Решение №139 от 22.10.2018г. Районен съд Девня е признал за невинен обв. В.М.Д. за това, че  на 20.09.2018г. в гр.Суворово, обл.Варна управлявал МПС- мотопед "Ямаха" модел "Минт" с номер на рама 1YU- 1759614, което не е регистрирано по надлежния ред и го е оправдал по повдигнатото обвинение за престъпление по чл.345,ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Съдът е аргументирал явна незначителност на обществената опасност на деянието с важността на причините, довели до управляване на МПС, изминалото кратко разстояние,положителните  характеристики на дееца-неосъждан, с липса на наложени наказания по чл.78а от НК, липса на регистрирани нарушения по ЗДвП и налично свидетелство за правоуправление на МПС. Като правен извод е мотивирал наличието на предпоставките по чл.9,ал.2 от НК, изискващи оправдаване на обвиняемия Д.. Решението не е било обжалвано, или протестирано и е влязло в законна сила.

Настоящият съдебен състав не споделя правните изводи на първоинстанционния съд за приложимостта на разпоредбата на чл.9,ал.2 от НК. По начало деянията, които осъществяват посочените в състава на престъплението признаци са общественоопасни прояви. По изключение е възможно деянието само привидно да съдържа признаците на даден престъпен състав, без същото в действителност да е общественоопосно или неговата обществена опасност да не е в такава степен, че да застрашава обществените отношения, които са негов обект, или да засяга същите в незначителна степен. Тези хипотези са регламентирани в чл.9,ал.2 от НК. При констатирана липса на обществена опасност, се извежда и извода за липсата на друг признак на престъплението- противоправност. В конкретния случай, решаващия съд необосновано и незаконосъобразно е приел, че процесното деяние не е престъпно, защото степента на неговата обществена опасно е явно незначителна. Изложените мотиви в тази насока не могат да бъдат споделени, като същите мотивират само и единствено наличието на смегчаващи отговорността обстоятелства, които следва да бъдат съобразени при индивидуализацията на наказанието. Мотивите могат да бъдат обобщени в две групи. Едната се отнася до мотивите и подбудите за извършване на деянието, а другата- до характеристиките на дееца. И двете групи не могат да бъдат водещи при преценка за малозначителност на деянието.

Нормата на чл.345,ал.2 във вр. с ал.1 от НК е сравнително нова и е въведена от законодателя в резултат на засилената чувствителност на обществото към осигуряване на безопасността по пътищата. Престъплението е формално и разкрива в достатъчна степен висока обществена опасност за да бъде криминализирано, без да е необходимо от него да са настъпили други последици. По делото е установено, че дееца притежава СУМПС, което означава, че е запознат с изискванията на закона за регистрация на МПС и забраната същите да се управляват без такава. Посочените от съда важни обстоятелства за управлението на мотопеда, които са поставени в основата на мотивировката за приложението на чл.9,ал.2 от НК, не могат да бъдат споделени. От самите обяснения на дееца се установява, че същият се е намирал на близко разстояние до аптека, което не е налагало ползването на МПС: "Майка ми живее в блоковете  в Суворово, които са на няколкостотин метра от аптеката". Коментираното от съда кратко разстояние, което дееца е изминал с нерегистрирания мотопед, също не обосновава намалена обществена опасност на деянието. Управлението е предприето в рамките на града, в оживен квартал и движение по пътя. Липсата на други нарушения на ЗДВП и регистрирани криминални прояви, добрите характеристични данни и процесуално поведение обуславят определяне на наказание в минимален размер. Това, че оправданото лице не е бил собственик на превозното средство, не е основание да се приеме, че той не е осъществил обсъжданото престъпление, тъй като негов субект е всяко лице, което управлява превозното средство, без значение дали е негов собственик.

Престъплението е осъществено и от субективна страна, като Д. е съзнавал, че управлява автомобил с неиздадена от съответните органи регистрационна табела. Това обстоятелство е установено от обясненията на дееца.

Съгласно чл.380 от НПК, когато предложението е основателно, съдът се произнася по същество.

Горното мотивира съда да възобнови производството по делото. Налице са предпоставките на чл.78а от НК: за извършеното престъпление е предвидено наказание до една година "лишаване от свобода", или глоба от 500 до 1000лв., дееца не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК и от деянието не са причинени вреди. Ето защо, деецът следва да бъде освободен от наказателна отговорност. При определяне размера на наказанието, съдът съобрази изложените по-горе обстоятелства, характеризиращи Д. като деец, с ниска степен на обществена опасност. По тези съображения, съдът му наложи наказание в минималния предвиден в закона размер от 1000лв.

По изложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ВЪЗОБНОВЯВА наказателното производство по АНД № 319/2018 година на Районен съд Девня.

ПРИЗНАВА В.М.Д., български гражданин, роден на ***г***, обл.Варна, неженен, със средно образование, работещ, неосъждан с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2018г. в гр.Суворово, обл.Варна управлявал МПС- мотопед "Ямаха" модел "Минт" с номер на рама 1YU- 1759614, което не е регистрирано по надлежния ред-престъпление по чл.345,ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

ОСВОБОЖДАВА В.М.Д. от наказателна отговорност, на основание чл. 78а НК, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО  е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.                              2.