Р Е Ш Е Н И Е

 

76

 

Гр.Варна , 29.04.2015 година

 

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД , Наказателно отделение , в публично съдебно  заседание на двадесет и седми април две хиляди и четиринадесета  година в състав :

 

                                               Председател : ЯНКО ЯНКОВ

       Членове : ЖИВКА ДЕНЕВА

              СТАНЧО САВОВ

 

при секретар Г.Н.

и в присъствието на прокурора Светла Курновска

изслуша докладваното от съдия Янков   вчнд №67/2015г. на ВОС,

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на чл.452 ал.1 НПК.

         Постъпила е жалба от адв.П.К.-И. в качеството й на защитник на осъденото лице С.П.П. срещу определение №224/27.02.2015г. по чнд №100/15г. на Варненски окръжен съд, с което наказанието „Пробация” , наложено на жалбоподателя и изразяващо се в задължителните пробационни мерки с определен срок от една година и три месеца , е било заменено с наказание лишаване от свобода за срок от два месеца и шестнадесет дни  при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. Навеждат се доводи за незаконосъобразност на съдебния акт и се иска неговата отмяна.

         В съдебно заседание жалбата се поддържа изцяло.

         Представителят на Варненска апелативна прокуратура намира атакуваното определение за правилно и законосъобразно и моли негово потвърждаване.

         Председателят на Пробационен съвет – Варна също намира определението за правилно и моли неговото потвърждаване.

         Въззивният съд на основание чл.452 ал.1 вр. чл.313 и чл.314 НПК извърши проверка на обжалвания съдебен акт, и след като взе предвид изложените в жалбата съображения, както и становищата на страните в съдебно заседание, констатира :

Жалбата e неоснователна.

     С протоколно определение от 11.03.2015г. по нохд №1007/2014г. Варненски районен съд е одобрил споразумение, по силата на което С.П.П. е бил осъден за извършено престъпление по чл.343в ал.2 от НК и му е било наложено наказание “Пробация” със следните пробационни мерки : - „Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и три месеца, с периодичност два пъти седмично; - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и три месеца. Изпълнението на наказанието започнало на 24.03.2014г.  До 22.01.2015г. /когато било изготвено предложението на Председателя на Пробационния съвет/ осъденото лице допуснало 11 пропуска по първата пробационна мярка /като първият е още през месец април 2014г./, и 4 пропуска по втората мярка. Това дало основание на Председателя на пробационния съвет-Варна да направи предложение за замяна на наложеното на Ганчев наказание „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода”. Сезиран с въпросното предложение Варненският окръжен съд го счел и за основателно, поради което и заменил частично наказанието „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода” за срок от два месеца и шестнадесет дни, като постановил изтърпяването му да стане при общ режим в затворническо общежитие от открит тип. Размерът на наказанието е бил определен при съблюдаване на механизма, залегнал в разпоредбата на чл.43а т.2 НК, и при съобразяване с факта, че до момента на изготвяне на предложението на Председателя на пробационния съвет – 22.01.2015г., П. е изтърпял 9 месеца и 28 дни, съответно му остават за изтърпяване 5 месеца и 2 дни. Основното възражение, което се прави пред настоящата инстанция по повод постановеното така определение, е че то е незаконосъобразно, тъй като съдът не съобразил, че са налице уважителни причини за неизпълнението от страна на жалбоподателя. То е обаче неоснователно. Незпълнението на пробационните мерки е започнало много преди осъденото лице да започне работа и много преди да се влоши здравословното състояние на майка му. Показателни в тази насока са и обясненията на П. , давани пред пробационния служител по повод отсъствията му : „забравих на коя дата е срещата…” , „имах семейни работи…” , „излезе ми работа…”, „не знаех на коя точно дата е срещата с инспектора…” , „загубих си портмонето с бележката, на която пише датата на срещата…” , „мислех, че съм се подписал два пъти за този период…” и т.н. Очевидно е несериозното отношение на жалбоподателя към изпълнението на наложеното му наказание пробация. Дори и да се приеме, че неизпълнението на датите 22 и 23.12.2014г. се дължи за здравословните проблеми на майка му, то следва да се държи сметка и затова, че пропуските по изпълнението датират много преди тази дата. И за тези именно пропуски /преди декември/ са цитираните по-горе причини, изложени от П. в обясненията му, намиращи се в досието му. От друга страна фактът, че майката на жалбоподателя е тежко болна, е сам по себе си достатъчен за да мотивира настоящият съдебен състав да отмени определението на Варненски окръжен съд – само при положение обаче, че П. е единствения човек, който е в състояние да се грижи за нея. Това обаче не е така – вярно е, че баща му е починал, но той има брат и сестра, които живеят в гр.Варна и биха били в състояние да се грижат за тази жена. Т.е. в крайна сметка следва да се заключи, че не се установява от доказателствения по делото материал наличието на уважителни причини, препятствали редовното изпълнение на наложените на П. пробационни мерки. А при липса на такива, осъденото лице следва да понесе негативните последици от неизпълнение на наложеното му наказание – да изтърпи наказанието два месеца и шестнадесет дни лишаване от свобода. И това следва да стане при определения от съда режим – не защото е правилен /следвало е да е строг – лицето е осъждано на лишаване от свобода/, а защото липсва протест в тази насока, който да позволи утежняване на наказателноправния статус на осъденото лице.  

         По тези съображения въззивният съд намира атакуваното определение за правилно и законосъобразно, и като такова то следва да бъде и потвърдено.

Предвид изложеното,  и на основание чл.452 ал.1 изр. второ НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение №224/27.02.2015г. по чнд №100/15г. на Варненски окръжен съд.

 

Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

Председател :                                        Членове :