Р Е Ш Е Н И Е

 

120

 

25.06.2015г.

 

Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, двадесет и пети май, година две хиляди и петнадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

     ЧЛЕНОВЕ:        ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар С.Д.

Прокурор Стефка Якимова

като разгледа докладваното от съдия Денева ВНОХД № 68/2015г. по описа на съда за 2015г., за да се произнесе взе предвид:

 

         Варненският Окръжен съд, с присъда № 7 по НОХД № 748/2013г. по описа на същия съд, постановена на 22.01.2015г. е признал подсъдимите С.Д.С.,  Р.Г.С. и Н.И.Л. за ВИНОВНИ в деяния, както следва:

         1. Подс. С., в това, че:

         - На 14.01.2008 г. в гр. Варна, като управляващ и представляващ „Булмес"ООД, като извършител и в съучастие с Н.И.Л. и Р.Г.С. - последните двама като помагачи, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 2 003 000.00 лв. /два милиона и три хиляди лева, като потвърдил неистина в данъчни декларации по ЗДДС, съставил неистински документи и използвал документи с невярно съдържание, както и приспаднал неследващ се данъчен кредит - престъпление по чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7 вр. чл.20, ал.2 от НК, за което на осн. чл. 55 ал.1 т.1 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА;

- На 30.07.2008г. в гр. Варна, като управляващ и представляващ "Булмес" ООД, чрез използване на неистински документи дал възможност на Н.И.Л., като управляващ и представляващ „Промес" ООД, да получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери - 95 200 лв./деветдесет и пет хиляди и двеста лева/ - престъпление по чл.256, ал.2 вр. ал.1 НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, за което му наложил наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и лишаване от право да извършва търговска дейност за срок ОТ ТРИ ГОДИНИ;

На осн. чл.23 от НК съдът е определил подс. С. да изтърпи най - тежкото от така определените наказания - лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА, отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, към което е присъединил  и  наказанието лишаване от право да извършва търговска дейност за срок от ТРИ ГОДИНИ;

2.     Подс. С., в това, че:

- На 30.07.2008 г. в гр. Варна, като управляващ и представляващ "Глобал Трейд 2” ЕООД, чрез използване на неистински документи и на документи с невярно съдържание, дал възможност на Н.И.Л., като управляващ и представляващ на „Промес" ООД, да получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери - 95 200 лв./деветдесет и пет хиляди и двеста лева/ - престъпление по чл.256 ал.2 вр. ал. 1 НК, за което на осн. чл.55 ал.1 т.1 от НК му наложил наказание лишаване от свобода  за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и наказание лишаване от право да извършва търговска дейност за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 - На 14.01.2008г. в гр. Варна, като управляващ и представляващ „Глобал трейд 2" ЕООД, в съучастие, като помагач с извършителя С.Д.С. и помагача Н.И.Л., използвал неистински документи и съставил и използвал документи с невярно съдържание, като  умишлено улеснил С.Д.С. да избегне установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 2 003 000.00 лв. /два милиона и три хиляди лева/, потвърждавайки неистина в СД по ЗДДС – престъпление по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2, т.6 и т.7, вр. чл. 20 ал.4 от НК и на осн. чл.55 ал.1 т.1 от НК му наложил наказание лишаване от свобода  за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.23 ал.1 от НК съдът е наложил на подс.  С. най-тежкото от така определените наказания -  ДВЕ ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

3.     Подс. Л. в това, че:

- На 30.07.2008г. в гр. Варна, като управляващ и представляващ "Промес" ООД, чрез използване на неистински документи и с невярно съдържание получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери - 95 200 лв. /деветдесет и пет хиляди и двеста лева/ -  престъпление по чл.256, ал.2 вр. ал.1 от НК, за което на осн. чл.55 ал.1 т.1 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и лишаване от право да извършва търговска дейност за срок от ТРИ ГОДИНИ;

- На 14.01.2008 г. в гр. Варна, като управляващ и представляващ "Промес" ООД, в съучастие, като помагач с извършителя С.Д.С. и помагача Р.Г.С., съставил и използвал документи с невярно съдържание, както и неистински документи, потвърждавайки неистина в СД по ЗДДС и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер  на 2 003 000.00 лв. /два милиона и три хиляди лева - престъпление по  чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7 вр. чл.20, ал.4 от НК, като на осн. чл.55 ал.1 т.1 от НК му наложил наказание лишаване от свобода  за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.23 ал.1 от НК съдът е наложил на подс. Л. най-тежкото от така определените наказания -  ДВЕ ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, към което е присъединил и  наказанието лишаване от право да извършва търговска дейност за срок от ТРИ ГОДИНИ;

Със същата присъда подсъдимите са осъдени да заплатят солидарно на Държавата сумите от 95 200 лв./деветдесет и пет хиляди и двеста лева/ и от 2 003 000 лв. /два милиона и три хиляди/,  ведно със законните лихви от датата на уврежданията, представляващи обезщетения за претърпени имуществени вреди в резултат на деянията; Подс. са осъдени и на сторените по делото разноски. 

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по жалби на:

- подс. С. чрез защитника му, с оплакване за незаконосъобразност, неправилност и несправедливост на първоинстанционната присъда. Молбата е за отмяна и постановяване на оправдателна присъда или алтернативно за намаляване размера на наложеното наказание.

В допълнителни писмени изложения към жалбата се излага становище, че изготвения ОА не отговаря на изискванията на чл.246 от НПК, като непълнотите са довели до ограничаване пр. на защита на подс. С..; твърди се, че гр.претенция също не следва да бъде уважена, тъй като е била погасена по давност; относно явната несправедливост на наложеното наказание се излага аргумент в посока, че съдът е приложил формално разпоредбата на чл.55 от НК, въпреки отчетените само смекчаващи отговорността обстоятелства.

- подс. С. чрез пр. си представител с оплакване за неправилност и необоснованост на първоинстанционния съдебен акт, постановен при съществени пр. нарушения. Молбата е за оправдателна присъда  и за отхвърляне на гр. искове.

-  подс. Л. чрез пр. си представител с оплакване за неправилност и необоснованост на първоинстанционния съдебен акт, постановен при съществени пр. нарушения. Молбата е за оправдателна присъда и за отхвърляне на гр. искове.

В допълнение към жалбата се излагат аргументи за недоказаност на вината на главния организатор – св. И. Л. / към настоящия момент починал/, а оттам и съпричастността на подс. Л. към инкриминираните деяния; от друга страна се акцентира върху психичната му зависимост  от баща му и останалите съдружници. Оспорва се подхода на съда при определянето на еднакви наказания за всеки един от подсъдимите, въпреки различната им роля във възведените им обвинения.  Твърди се, че не са отчетени всички многобройни смекчаващи вината обстоятелства по отношение на този подсъдим. Молбата е за оправдателна присъда и за отхвърляне на гр. искове, като недоказани.

Постъпило е възражение от пр. повереник на МФ – юрисконсулт на ТД на НАП – Врана, против жалбите на подс. в гр. - осъдителната част на присъдата и  с изразено становище за правилност на първоинстанционния съдебен акт досежно присъдените обезщетения за претърпените имуществени вреди.

 

В с.з. пред АС-Варна редовно призован се явява лично подс. Л. и се представлява от сл. защитник от първата инстанция, а др. двама подс., редовно призовани не се явяват, но се представляват от упълномощените си защитници.

Гр. ищец редовно призован не се явява -  по делото са постъпили писмени бележки, в които се излага становище за правилност и законосъобразност на първоинстанционния съдебен акт в гражданско – осъдителната му част.

Представителят на АП – Варна изразява становище за неоснователност на жалбите и предлага присъдата на ВОС, като правилна и законосъобразна да бъде потвърдена.

Защитникът на подс. С. – адв. Т. – ВАК, поддържа депозираната жалба и атакува първоинстанционния съдебен акт досежно допуснатите съществените пр. нарушения, ограничили пр. на защита на доверителя му -  непосочване на специалния данъчен закон в обвинението на този подс. Искането в тази насока е за отмяна на порочния съдебен акт.  

Защитата на подс.Л. – адв. А. – ВАК, също поддържа депозираната жалба, акцентирайки  върху зависимостта на този подс. от Н. Л.. Молбата е за оправдателна присъда.

Защитникът на подс. С. – адв. Б.  - ВАК,  поддържа въззивната жалба, акцентирайки върху пропуските на държавното обвинение досежно изготвения ОА, неотговарящ на изискванията на НПК.  Молбата е за оправдателна присъда алтернативно за отмяна.

  

          Съставът на АС-Варна, след като прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира, че жалбите на подсъдимите са неоснователни. В съответствие с всички събрани по делото доказателства, относими към предмета на доказване, Варненският Окръжен съд е приел за установено от фактическа страна следното:   

На 18.12.2003г. с решение по ф.д.№3354 по описа на ВОС, в търговския регистър било вписано “Промес”ООД, собственост на  съдружниците с равно участие в капитала - подс. Н.Л. и майка му – Милка Лазарова. Дружеството се управлявало и представлявало от подс.Л..  

"Булмес"ООД било регистрирано на 06.07.2006г. и вписано в търговския регистър. Съдружници в него били подс. С. и подс. Л.. Дяловото участие на подсъдимите било следното: 15% за Л. и 85% за С.. На 12.07.2006г. “Булмес”ООД закупило от “Промес”ООД от Илиана Ганева и от Венцислав Ганев имоти по плана на с.Яребична, варненска област -  УПИ VІІ-19, УПИ №VІ-19, УПИ№VІІ-19 и идеални части от  УПИ №ХVІ-19 /т.1, л.23 от д.пр./.

На 27.11.2006г. в търговския регистър при ВОС било вписано “Глобал трейд 2”ЕООД с едноличен собственик на капитала подс. Р.С..

Строителството на "Предприятие за преработка на червени меса и кланица" в с.Яребична, обл. Варна било разрешено на 06.07.2005г. от Главния архитект на Община Аксаково. На 03.11.2005г. се сключил договор за строителство между "Промес"ООД - възложител, представлявано от подс. Л. и "Реми Билдинг Строй"ООД - изпълнител, представлявано от св. Р. Христов. Предметът на договора бил изпълнителят "да извърши цялостно строителство на обект "Предприятие за преработка на червени меса и кланица", съгласно стойностна сметка /спецификация/, представляваща неразделна част от договора”.

На 28.10.05г. била открита строителната площадка. Изпълнителят “Реми Билдинг Строй”ООД  започнал бетоновите работи по фундамента на предприятието на 05.11.2005 година. Строителният надзор на обекта се осъществявал от "Куцаров консулт" ООД, като св.Веселин Куцаров ангажирал непосредствен надзор при извършване на строежа от началото до приключването му, подписвайки актове за установяване на конкретните СМР.

След вписване на “Булмес”ООД в търговския регистър - на 13.07.2006 г. се сключил договор между "Промес"ООД и "Булмес" ООД Според този договор “Булмес”ООД, представлявано от подс.С. възлагало на “Промес”ООД, представлявано от подс.Л. да изгради, построи и извърши всички СМР на обект “Предприятие за преработка на червени меса, кланица колбасарски цех и сушилня;

На 24.07.2006 година “Булмес”ООД, чрез подс.С. сключило договор с “Реми билдинг строй”ООД за извършване на СМР – бетонови работи и зидарии на обекта  в с.Яребична. “Реми билдинг строй”ООД се задължило да достави строителните материали, машини, съоръжения и работници за извършване на възложената работа. Договорено било авансово плащане в размер на 50002.41лв. Договорът бил съпроводен от количествено-стойностна сметка за СМР.

На 02.04.2008г. подс.С. *** копие на протокол от 20.12.07г. за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР и фактура №11/19.12.2007 година  за извършено плащане по посочения договор от 13.07.2006 година на 3 515 000лв. Фактурата се съпровождала от КСС. Посочената КСС и КСС по договор на “Булмес”ООД с “Реми билдинг Строй” били идентични.  В стойностно отношение двете КСС-ки съдържали различни суми за една и съща работа – първата на стойност 3 515 001.30лв., втората – за 250 012.0лв. Двете КСС-ки били подписани от подс.С., като представител на “Булмес”ООД. КСС към фактура №11/19.12.2007г. била подписана от подс.Л., като представител на изпълнителя “Промес”ООД.

На 01.07.07г. се сключил договор между "Промес"ООД - възложител чрез подс. Л. и "Глобал Трейд 2"ЕООД - изпълнител чрез подс.С., с който “Промес”ООД възложило на “Глобал Трейд 2” ЕООД да изгради, построи, и извърши всички СМР на обект предприятието за преработка на червени меса…, с цена на договора – 10 570 000лв. В договорите между "Промес"ООД и "Булмес"ООД и между "Промес"ООД и “Глобал Трейд 2"ЕООД като обект било посочено  “Предприятие за преработка на червени меса…”. Разрешението за строеж №97/05г. издадено от Община – Аксаково касаело "Предприятие за преработка на червени меса и кланица". Кметът на Община Аксаково писмено удостоверил, че общинската администрация не е издавала разрешение за строеж на “Колбасарски цех и сушилня”.

През 2008 година била извършена данъчна ревизия по ЗДДС на “Булмес”ООД.  На 05.12.2008 година  главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Варна изготвил доклад, касаещ горепосочените договори между различните ЮЛ все за един и същ обект в с.Яребична.

 На "Булмес"ООД бил издаден РА №030801136/08г., с който на дружеството не било признато право на данъчен кредит в размер на 2 003 000 лв. за ДДС по фактури №№11/19.12.07г. и 12/20.12.07г. за извършени СМР на обект "Предприятие за преработка на червени меса, кланица колбасарски цех и сушилня".  Фактурите били издадени от от "Промес"ООД, а правото на ДДС било отказано, поради липса на кадрова обезпеченост на подизпълнителя по посочените СМР – “Глобал Трейд 2" ЕООД. “Глобал трейд 2” ЕООД чрез пълномощника св.Янко Я. предало на ТД на НАП-Варна документи за ревизията по ДДС на дружеството, сред които и 49 бр. граждански договори и констативни протоколи на лицата, извършили СМР по договори с “Глобал трейд 2”ЕООД.  Двадесет и две лица - страни по посочените граждански договори, попълнили саморъчни декларации, че никога не са сключвали договори с “Глобал трейд 2”ЕООД. Останалите не са били установени на адресите си. Това било основание

 Данъчните органи да приемат, че декларираните СМР от “Глобал Трейд 2"ЕООД за "Промес"ООД по фактури № 5/03.12.07 г. и №6/21.12.07 г. и от "Промес"ООД за "Булмес"ЕООД с фактури №11/19.12.07 г. и №12/20.12.07г. не били реално извършени. Фактурите за извършени СМР били включени в Дневниците за продажби на "Глобал Трейд 2"ЕООД и на "Промес"ООД за м. 12/07 г. По същите били извършени частични разплащания.

Гореизложената фактическа обстановка ВОС е установил на база на събраните и проверени по делото гласни доказателствени средства – обяснения на подсъдимите и свидетелски показания, писмените доказателства и доказателствени средства, както и заключенията по изготвените съдебно-счетоводните експертизи, съдебно графическите експертизи, СТЕ, СППЕ, от приобщените и прочетени по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства. Първоинстанционният съд е направил задълбочен и подробен анализ на същите – най-вече на депозираните пред него гласни доказателства, съпоставяйки ги със заключенията по ССчЕ, както и с др. писмени доказателства - справки-декларации, фактури и др.

Според заключението на изготвената Съдебно – почеркова експертиза подписа за “управител” в СД №1017269/14.01.2008 година е положен от подс.С..

Според заключението на Съдебно – графическа експертиза подписите в графа “Изпълнител” по 49 граждански договора /с изключение на 2 договора, за две лица, за които е нямало сравнителен материал/ и констативни протоколи към тях, не са изпълнени от посочените лица. Подписите за “възложител” в същите граждански договори и констативни протоколи към тях и ръкописен текст  за “управител” били изпълнени от подсъдимия С..

Според изготвената съдебно - техническа експертиза, касаеща извършените СМР на процесния обект - груб строеж и довършителни работи - “Реми билдинг строй”ООД, “Реми груп”АД, “Консорциум Реми груп”АД са извършили действително СМР за периода м.11.2005г.-2008г. на стойност 811 486лв без ДДС. Попълнени били актове обр.19, налична била заповедна книга, бетонов дневник. Изпълнените СМР по този договор обхващали периода м.ноември 2005 г. - 2008г. и възлизали на 811 468 лева без ДДС .

Количествата на изпълнените СМР от „Евро комерс 01” ЕООД и „Глобал трейд 2 "ЕООД са едни и същи /кофраж плочи и греди - двойна скара – 8612 кв.м.; кофраж на колони - 2368 кв.м ; кофраж на шайби -2664 кв.м. и пр./. Вещото лице установило  различие само в единичните цени и крайните стойности. Освен актовете обр. 19 не са били попълвани други актове образци, съпътстващи строителството и необходими за оформяне досието на обекта.

По отношение на описаните в Протоколи 1 и 2 от “Глобал трейд2” ЕООД СМР и др., вещото лице е установило, че СМР касаели цялостно завършване на обекта. Единичните цени в тези протоколи били многократно по-високи от средните такива за област Варна.

В протоколите обр. 19,  следвало да бъдат описани всички СМР с техните количества, единична цена и стойност. В процеса на работа следвало да се попълват всички актове - образци и да се води строителната документация на обекта /бетонов дневник, заповедна книга, актове обр. 7, 12 и др./. За цялостното завършване на обекта, технологичното му оборудване и въвеждането му в експлоатация, били необходими повече от 12 месеца.

В списъка на дружествата взели участие в изграждането на обекта, били включени 12 видове специалности, които изисквали ръководене от висококвалифицирани кадри. За изграждането на обекта било необходимо да има екип от опитни специалисти, който да ръководи и координира цялостната работа. Вещото лице приело че поради липсата на  квалифицирани работници и необходима техника ”Глобал трейд 2”ЕООД не можело да извърши посочените строителни дейности. За да изгради обект, категоризиран в IV категория., „Глобал трейд 2”ЕООД не притежавало съответните разрешителни.

В Техническа служба на Община Аксаково било издадено Разрешение № 97/06.07.2005г.  за строеж „Предприятие за преработка на червени меса и кланица" и Разрешение № 143/15.09.2005 г., но разрешение за строеж за „колбасарски цех и сушилня" не е било издавано.

Според съдебно графическа експертиза подс.Л. положил подписите за „съставил" във фактури №№10/04.12.07 г., 11/19.12.07 г. и 12/20.12.07г.; като „управител" за "Промес"ООД,  в СД за ДДС за м. 12.07 г.; в дневници за покупки и продажби към тях;

Подс.С. положил подписи за „получател" във фактури №№10/04.12.07 г.,11/19.12.07 г. и 12/20.12.07 г.; за „управител” в Дневниците за покупките и продажбите в за м. 12.2007 г.

Подс.С. е положил подписите за „изпълнител" в Договор 001/01.07.07г., в Договор 001/01.07.07г.; за „доставчик" във фактури №6/21.12.07 г. и 5/03.12.07 г.; за "изпълнител” в Протоколи № №1/ 03.12.07 г.; 2/ 21.12.07 г. ; 2/ 21.12.07г.; за „управител” в „Аналитичен регистър" за сметка 703 за м. 12.07 г.; „Аналитичен регистър" за сметка 453 за м. 12.07 г.; „Аналитичен регистър" за сметка 411 за м. 12.07 г.; в Обобщена оборотна ведомост за м. 12.07г.; в Дневници на покупките и продажбите за м. 12.07 г.; в СД за ДДС за м.12.07г.; СД за ДДС за м.12.07г.,т.8; за „управител" в Дневници на покупките и продажбите за м.12.07 г; за „упълномощител" в пълномощно за Янко Я., в ГДД № 90001331/31.03.08 г.; в Баланс на пасивите и активите към 31.12.07 г.; в Отчет за приходи и разходи за м. 12.07 г.; в Справка за приходи и разходи от лихви; в Справка за участие в капиталите; в Справка за ценните книжа за 2007 г.; в Справка за вземанията, задълженията и провизиите; в Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2007г.; за „управител" в Оповестяване на счетоводната политика на „Глобул Трейд 2" ЕООД; в Отчет за собствения капитал за 2007 г.; в Отчет за паричните потоци за 2007 г. в Справка за извършени приходи и разходи към 31.12.2007 г;

         Според съдебно графическа експертиза в договор за строителство от 24.07.2006 година между “Булмес”ООД и “Реми билдинг строй”ООД, в КСС за СМР към него и в графа възложител в протокол №11/17.08.2006 година, подписите са положени от едно и също лице с имитиране на подписа на подс.С..

Подписите в графа “инв.контрол” и “възложител” на Протоколи №№1/17.08.2006г., 6/2007г., 5/2007г., 2/17.08.2006г., 4/04.09.2006г. и 3/04.09.2006г. са положени от св. Л..

Според съдебно графическа експертиза подс. С. е положил подписи във фактури № 5/03.12.07 г. и №6/21.12.07 г. за „получател", „плащане по сметка" и „съставител"; в договор от 13.07.06г. и протокол от 20.12.07г. на „възложител" и „изпълнител";

Според заключението по ССчЕ - размерът на неправомерно ползвания данъчен кредит от "Булмес" ЕООД за инкриминирания период м.12.07 г. по фактури №11/19.12.07 г. и №12/20.12.07 г., издадени от "Промес"ООД, възлиза на 2 003 000 лева.

Според ССчЕ за същия данъчен период „Промес"ООД е ползвало неправомерно данъчен кредит по фактури № 5/03.12.07 г. и № 6/21.12.07 г., издадени от "Глобал Трейд 2"ЕООД, и в СД за ДДС за м. 12.07 г. е декларирал ДДС за възстановяване в размер на 95 200 лв.

Сумата е била възстановена на дружеството от ТД - НАП - Варна по банков път на 30.07.08 г.

 

Съставът на ВАС прецени като неоснователен довода на защитата на подс.Л., че същият не следва да носи нак.отговорност по възведените му обвинения, най - вече поради обстоятелството, че не била доказана вината на главния организатор – св. И.Л. /починал към настоящия момент/, а оттам и съпричастността на подс. Л. към инкриминираните деяния.  Така изложените аргументи не намериха опора в доказателствената съвкупност.

Първоинстанционният съд е изложил убедителни мотиви в подкрепа на съпричастността на този подс. към възведените му обвинения, които напълно се споделят и от настоящия въззивен състав. Както правилно е констатирал първостепенният съд,  подс. Л. е извършил активни действия при закупуването на парцелите от “Промес”ООД на 12.01.2004г. и впоследствие на 10.12.2004г., като дружеството се е представлявало именно от него. Той е извършил правни действия сам и без участието на баща му -  И.Л.. При всички сделки “Промес”ООД се е представлявало само и единствено от подс.Л.. Участието на св.Л. се състояло единствено до полагане на подписи досежно част от документацията, касаеща строителство на  предприятието.

Относно  аргумента на защитата за психичната му зависимост  от баща му и останалите съдружници – такива данни по делото не са събрани.

От заключението на изготвената в хода на съдебното следствие  комплексна СППЕ се установява, че подс. Л. е с нормални паметови и интелектуални годности. ВЛ не са констатирали психично заболяване, от което да се направи извод, за това, че той не е могъл да разбира свойството и значението на постъпките си и съответно да ги ръководи. Напротив  от доказателствата по делото безспорно се установява неговата активна роля при осъществяването на сделките от името на  “Промес”ООД, както и във връзка с осъществяването на бизнес отношенията с “Реми Билдинг Строй” ООД. Подс. Л. е подписвал строителни книжа,  вкл. договора за строителен надзор  и е осъществявал такъв надзор лично. В подкрепа на активната му роля са и показанията на св.Куцаров според който във връзка с надзора на обекта е контактувал единствено и само с подс. Л.. Следва да се отчете и обстоятелството, че същият е имал активно поведение пред данъчните органи, предоставяйки им исканите документи, т.е. няма никакво основание да се твърди, че са налице занижени интелектуални възможности.

         Първоинстанционният съд е обсъдил подробно и сключването на договори, от значение и показателни за деятелността на подсъдимите, съотнесена към реализирането на наказателната им отговорност.

Съществено внимание е отделено на договора от 13.07.2006г., сключен между “Булмес”ООД и “Промес”ООД за извършване на СМР на инкриминирания обект от “Промес”ООД, правилно е бил възприет от ВОС, като реално неизпълним, както от финансова, така и от техническа гледна точка. Същият е бил предмет и на СГЕ №66, като  вещото лице е установило, че подс.С. е подписал този договор  за “възложител” и като представляващ “Булмес” ООД, а подс. Н.Л. за “изпълнител” и като представляващ “Промес” ООД. Относно издадените две фактури по договора: №11/19.12.2007г. била придружена с КСС за извършени строителни работи, на стойност 3 515 000лв без ДДС. КСС била напълно идентична с тази към договора от 24.07.2006 година между “Булмес” ООД и “Реми Билдинг строй” ООД. За разлика от “Булмес” ООД, “Реми Билдинг строй” ООД удостоверило извършването на предвидените по цитирания договор работи с протоколи за извършени СМР и монтажни работи .

Издадена била и фактура №12/20.12.2007г. за плащане по договора от 13.07.2006г., в размер на 6 500 000лв без ДДС. Заключението на СГЕ сочи, че срещу “съставил” във фактури №№11 и 12 стои подписа на подс.Л., а за “получател” в двете фактури, този на подс. С.. Подсъдимите са съзнавали, че фактурите съдържат неверни обстоятелства, т.к. доставка реално не е била извършена.

Договорът от 13.07.2006г. бил подписан за двете страни от подс.С., със знанието му за невъзможния предмет на сделката Според заключението на СТЕ, грубият строеж на обекта и довършителните работи са извършени от “Реми Билдинг Строй”ООД, “Реми груп”АД, “Консорциум Реми груп”АД и изпълнените СМР обхващали периода от м.11.2005г. - 2008 година, като тяхната стойност е 811468лв. без ДДС. Това обстоятелство се подкрепя и от многобройните свидетелски показания.

Договорът между “Промес”ООД /възложител/ и “Глобал трейд 2”ЕООД /изпълнител/, сключен на 01.07.2007г. отново касаел извършването на СМР за инкриминираното предприятие. До сключването на този договор, “Глобал трейд 2”ЕООД не изпълнявало никаква търговска дейност, тъй като според показанията на подс. С., последният не разполагал със средства. Връзката между подс.Сименов и дейността на “Глобал Трейд 2”ЕООД се извежда чрез съставените 49 граждански договора, касаещи извършени СМР за “Глобал Трейд 2”ЕООД. В хода на данъчната ревизия тези договори били предадени от св.Я. за “Глобал Трейд 2”ЕООД, след като били получени именно от подс.С.. От друга страна според изготвената СГЕ, подписите за „управител”, не са изпълнени от подс. С., а принадлежат на подс. С.. „Глобал трейд 2”ЕООД нямало никаква техническа обезпеченост, а още по – малко пък човешки ресурс за осъществяване на доставките във вид на СМР по сключения Договор от 01.07.2007г. с “Промес”ООД.  Този извод правилно е бил изведен и от заключението по СТЕ. На 11.05.2007г. подс.Л., като представляващ “Промес”ООД подписал договор с “Евро Комерс 01” ЕООД, като до 30.08.2007г. фирмата изпълнила обем от 1 128 250лв. без ДДС и удостоверила реалността на извършеното с Акт обр.19. Подсъдимият Л. въпреки, договора с “Евро Комерс 01”ЕООД подписал и договор на 01.07.2007 година за идентичен обем на работа с “Глобал Трейд 2”ЕООД. Към датата на фактуриране на доставката от “Глобал Трейд 2”ЕООД, същата вече е била удостоверена и приета от подс.Л., като извършена с акт обр.19 от “Евро комерс 01”ЕООД. Към дата 30.04.2007г. грубия строеж на обекта е бил завършен съответно Договорът от 01.07.2007 е бил напълно излишен и на практика невъзможно осъществим.

Предвид на изложеното няма основание да се твърди необоснованост на първоинстанционния съдбен акт, така като се домогват да докажат защитниците на подсъдимите по делото. От безспорно установените факти правилно първостепенният съд е заключил, че и тримата подсъдими чрез управляваните от тях дружества - „Булмес” ЕООД, „Промес” ООД и „Глобал Трейд 2” ЕООД, са създали условия за неправомерно приспадане на дължимия ДДС и респективно за изтеглянето на последния. Престъпната им дейност е била прикрита под действително извършено строителство на инкриминирания обект - кланица в с. Яребична, като за целта са дублирали извършването на СМР на значително по-високи цени, чрез издаване на неистински документи и такива с невярно съдържание. С тази цел подсъдимите са създали, респ. употребили документация, дублираща действително извършвани СМР от „Реми Билдинг Строй” ООД и наетите от тях подизпълнители.

Неоснователен е и аргумента на защитниците на подсъдимите, че ОА не отговаря на изискванията на закона респ. на нормата на чл.246 от НПК. ВАС не констатира такова нарушение и установи, че обвиненията са  възведени коректно и правилно,  в съответствие с изискванията на закона: освен престъплението по чл.255 ал.1 от НК, в диспозитива на пр. акт е посочена и норма от специалния закон – чл.125 от ЗДДС от ЗДДС. Така възведени въззивният съд намира обвиненията за безспорно доказани – по чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7  и  по чл.256, ал.2 вр. ал.1 НК:  подс. С. е подал СД по ЗДДС за данъчен период 12/07г., ведно с Дневници за покупки и продажби, като е потвърдил неистина, декларирайки данъчно задължение в занижен размер. Деянието е извършено умишлено, а с действията си подс. е целял получаване на облага. Включвайки фактури в СД, по нереални сделки, подс. е намалил общата сума на начисленото от него ДДС и е формирал разлика от ДДС за получаване. Така, чрез потвърждаване на неистина в данъчната справка-декларация е избегнато плащане на данъчно задължение в особено големи размери към републиканския бюджет. В тази си дейност той е бил подпомогнат от подс. Л. и С.,  които са съставили и използвали документи с невярно съдържание и неистински документи. Налице е общност на умисъла, т.к. подсъдимите са знаели, че сделките са нереални, но са целели неправомерно облагодетелстване. Чрез използването на документи с невярно съдържание и неистински документи на 30.07.2008г. подс. Л. получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери, подпомогнат именно от подс. С. и С..

Не се споделя и становището на защитата на подсъдимите, че  присъдата е неправилна в гражданско-осъдителната й част, тъй като гр.претенция била погасена по давност.

ВАС констатира, че не е изтекла давността гражданските искове са предявени пред първата инстанция на 22.11.2013 година, т.е. към момента на предявяването им не е изтекла погасителната давност по чл. 110 от ЗЗД, вземането е били изискуемо и правилно подсъдимите са били осъдени.  Исковете са доказани по основание и размер -  сумата от 95 200 лв./деветдесет и пет хиляди и двеста лева/  и от 2 003 000 /два милиона и три хиляди/, ведно със законните лихви от датата на увреждането, правилно са били присъдени в полза на Държавата, тъй като представляват обезщетение за претърпените преки имуществени вреди в резултат на  инкриминираните деяния на подсъдимите.

Първоинстанционният съд е изложил убедителни мотиви и във връзка с индивидуализацията на наказанията на тримата подс.: разграничил е детайлно съучастническите им действия, ролята на всеки един от тях в престъпната схема и правилно е определил наказания в еднакъв размер от по ДВЕ ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, с оглед активната роля на всеки един от тях в извършване на престъпната дейност. Взети са предвид всички смекчаващи отговорността обстоятелства, както и липсата на отегчаващи, степента на обществена опасност на деянията и на дейците, поради което така определени ВАС намира наказанията за явно справедливи. С оглед на извършеното, законосъобразно подсъдимите са били лишени и от правото да упражняват търговска дейност в максималния предвиден  срок, с оглед на извършените престъпления. Настоящата инстанция споделя и друг извод на първоинстанционния съд, а именно че наложените наказания „лишаване от свобода” не следва да се изтърпяват ефективно, тъй като практическото лишаването от свобода на подсъдимите не би реализирало най - вече целите на специалната превенция, предвидена в разпоредбата на чл.36 от НК.

Предвид на всичко изложено по-горе, съставът на АС- Варна   достигна до извода, че присъдата на ВОС е правилна, законосъобразна и справедлива, респективно жалбите на подс. са неоснователни, поради което и на основание чл. 338 от НПК присъдата следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на присъдата, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното производство или в с.з./, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 7 на ОКРЪЖЕН СЪД- ВАРНА по НОХД № 748/2013г. по описа на същия съд, постановена на 22.01.2015г.

 

Решението може да се обжалва или протестира пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.