Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 50/24.3.2015г.

 

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на тринадесети март  две хиляди и петнадесета  година в състав :

 

Председател :Янко Янков

                    Живка Денева  

                Станчо Савов

 

        при секретар С.Д. 

        при участието на  прокурора Станислав Андонов  

изслуша докладваното от съдия Савов ВЧНД №7/2015г. на АС  Варна,  за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

 

   Производството е по реда на чл.452 от НПК.

          Постъпила е жалба от Д.А.З. ЕГН:********** *** чрез неговия защитник адв.И.И. *** срещу определение  от 18.12.2014г. по ЧНД №293/2014г. на Окръжен съд Разград, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация", наложено на жалбоподателя   изразяващо се в три пробационни  мерки е било заменено с  наказание „лишаване  от  свобода” за срок от  един месец  и осемнадесет дни, което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

           Жалбата се   поддържа  изцяло  от  защитника на осъдения, като се излага, че при разглеждане на делото пред първата инстанция е допуснато съществено процесуално нарушение изразяващо се в това, че в съдебно заседание не е присъствал председателя на пробационния съвет Разград, каквото е изискването на чл.452 от НПК, а е присъствал пробационен служител, който е и подържал предложението за замяна.

        Предлага се определението да бъде отменено.

 Осъденото лице редовно призовано не се явява в съдебно заседание.

За апелативна прокуратура Варна се явява прокурор Андонов, който моли постановеното определение, като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено. 

Въззивният съд на основание чл.452 ал.1 вр. чл.313 и чл.314 НПК извърши проверка на обжалвания съдебен акт, и след като взе предвид изложените в жалбата съображения, както и становищата на страните в съдебно заседание, констатира следното :

Жалбата  като подадена в срок е допустима, като  разгледана по същество се явява неоснователна.

 

С присъда  по НОХД №453/2012г. на РС Разград, влязла в сила на 07.11.2013 г.   Д.З. е бил признат за виновен в извършване на прастъпление наказуемо по чл.194 ал.3 от НК, като  му е наложено наказание пробация включващо следните пробационни мерка:             1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година и с периодичност два пъти седмично. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година    3. Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 часа годишно за срок от 1 година.

Видно от поиложеното пробационно дело мярката  „безвъзмезден труд в полза на обществото”  е била  изпълнена и няма допуснати отклонения по изпълнението й.

До 13.08.2014 г. осъдения З. е изпълнявал наказанието „Пробация” като изпълнената част е в размер на 8 месеца и 25 дни.

Не се спори, а се и установява от приложените по делото доказателства, че след  тази дата той е престанал да изпълнява другите две пробационни мерки, т.е.  престанал е да изпълнява наказанието „Пробация”, като  неизтърпения остатък е в размер на        3 месеца и 6 дни.

 За допуснатите нарушения осъдения  е бил наказан със ,,забележка,,  със Заповед № 3-06 от 30.06.2014г., както и със заповед №3-08 от 12.08.2014г. с  „Писмено  предупреждение  за внасяне на предложение за  замяна  на  пробацията  с   наказание   лишаване   от   свобода”.

Безспорно е, че след 13.08.2014г. осъденият е преустановил изпълнението на първите две задължителни пробационни мерка.

 

Поради тази причина е внесено предложението  в  ОС Разград   за  замяна  на  остатъка от пробацията, с  наказание  лишаване  от  свобода.

         Сезиран с това предложение Окръжен съд Разград   го счел и за основателно, поради което и заменил неизтърпяната част от  наказанието „Пробация" в размер на 3 месеца и 6 дни с лишаване от свобода в размер на 1 месец и 18 дни, което наказание е било постановено да  се изтърпи ефективно при строг първоначален режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

          Окръжният съд в Разград  при постановяване на определението си и в частност постановявайки наказанието да се търпи ефективно в затвор е  обсъдил правилно предходната съдимост на осъдения.

         От приложената по делото справката за съдимост на З.   е   видно, че до извършване на деянието по което З. е бил осъден с наложено наказание Пробация, същият е бил осъждан още два път, като са му наложени наказания лишаване от свобода, които на осн.чл.66 ал.1 от НК са били отложени с изпитателен срок. Именно в този срок З. е извършил и деянието по НОХД №453/2012г. на РС Разград.

          Относно направените от защитника на осъдения вазражения, настоящият съдебен състав намира същите за неоснователни.

        Вярно е , че при разглеждане на делото по същество  пред ОС Разград не е присъствал Председателя на пробационния съвет /същият е присъствал  в първото по делото заседание, което е било отложено/, а пред съда се е явил пробационен служител.   Това обстоятелство  обаче по никакъв начин не е нарушило правото на защита на осъденото лице. Последния  е  имал защитник, който да осъществява защитата му.  Обстоятелството, че председателя на пробационния  съвет не е присъствал в съдебното заседание по същество пред ОС, не може да мотивира настоящия съдебен състав да стигне до извод за такова грубо нарушаване на правилата, което да доведе до извод за отмяна на постановеното определение.   Още повече, че предложението за замяна е подписано и внесено в ОС Разград от председателя на проб. съвет , като в същото време  той се е явил и в първото по делото заседание пред настоящия въззивен съд, представил е писмено становище, в което излага, че  поддържа предложението си, както и че счита, определението на ОС Разград за правилно и законосъобразно.

        Както правилно е посочил окръжният съд в Разград, осъденият виновно не е изпълнил наложените му пробационни мерки, като е преустановил изтърпяването им без да има уважителни причини за това.

        Обстоятелството, че осъденият има финансови проблеми  по никакъв начин не го оправдава и не е основателна причина, която да води до извод за негово невиновно неизпълнение.

          Напротив, налице е виновно неизпълнение на наложеното му наказание, което от своя страна води до невъзможност същото да изпълни целите на чл.36 от НК, а именно да окаже поправително въздействие както върху самия осъден, така и върху другите членове на обществото. 

        По тези съображения  въззивният съд намира, че атакуваното определение, като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Предвид изложеното, и на основание чл.452 ал.1 изр. второ НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

           ПОТВЪРЖДАВА определение от 18.12.2014г. по ЧНД №293/2014г. на Окръжен съд Разград, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация", наложено на Д.А.З. ЕГН:********** *** е било заменено с  наказание „лишаване  от  свобода” за срок от  един месец  и осемнадесет дни, което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: