П Р О Т О К О Л

 

 

№ 58

 

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                  

 

Наказателно отделение

 

На четиринадесети февруари     

 

Две хиляди и деветнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

Секретар ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

Прокурор ВЛАДИМИР ЧАВДАРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДИМИТРОВА

ВЧНД № 7 по описа за 2019 година

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

Осъденото лице М.Т.В., редовно призован, явява се лично.

За Апелативна прокуратура – Варна се явява Апелативен прокурор ЧАВДАРОВ.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото, няма да соча доказателства. Не правя искания за отвод.

Осъденото лице В.: Да се даде ход на делото, няма да соча доказателства. Не правя искания за отвод.

 

Председателят на състава докладва, че служебно по делото е изискана актуална справка за съдимост на осъденото лице М.В., която е получена в деловодствното на АС-Варна на 21.01.2019г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме справката за съдимост на лицето.

Осъденото лице В.: Предоставям на съда.

 

 

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки по хода на делото, а изисканата и получена справка за съдимост на осъденото лице следва да се приобщи към доказателствения материал на делото, поради което и

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА КЪМ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ СПРАВКА ЗА СЪДИМОСТ НА ОСЪДЕНОТО ЛИЦЕ М.В., издадена на 16.01.2019г от РС-гр. Исперих.

    

ДЕЛОТО СЕ ДОКЛАДВА ОТ СЪДИЯ ДИМИТРОВА

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми Апелативни съдии, по направеното от ОП Силистра предложение по чл.306 от НК за определяне на общо наказание за извършените от В. две престъпления, и по двете присъди № 10/2016 г. по ВНОХД № 429/2015 г. на ВАпС и по присъда № 2 от 05.04.2018 г. по ВНОХД № 488/2017 г. по описа на ВАпС считам, че съгласно разпоредбите на чл.39 от НПК компетентен да определи общо наказание по влезлите в сила присъди се явява съдът, който е постановил последната влязла в сила присъда. И считам за правилно, че това е Апелативен съд Варна, който е постановил присъдата последна, влязла в сила на 22.11.2018 г. В това число моля да определите едно общо наказание за двете престъпления, извършени от подс.В.. Съгласно правилата на чл.23 от НК би следвало да се определи едно общо наказание, а именно лишаване от свобода за срок от 6 месеца, което да бъде отложено по реда на чл. 66 от НК за срок от 3 години, и на основание чл. 23, ал.3 НК да бъде присъединено и наказанието глоба в размер на 3000 лв. В този смисъл моля за Вашето решение.

 

Осъд. лице  В.: Моля да се направи това, което е по закон, като се групират двете наказания.

 

Настоящият състав на Апелативен съд Варна, като взе предвид материалите по делото констатира следното:

 

1.    По допустимостта на производството: Съгласно нормата на чл. 39 ал.1 от НПК и т.3 на Тълкувателно решение № 3 от 16.11.2009 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2009 г., ОСНК „…компетентен да определи общо наказание за няколко престъпления, за които има влезли в сила присъди, постановени от различни съдилища, е съдът, който е постановил присъдата, която последна е влязла в сила. Тази подсъдност има приоритет дори пред родовата подсъдност, уредена в чл. 38 НПК, и не зависи от това кой съд е постановил присъдата за най-тежкото престъпление, нито дали това е по- горен по степен съд или не. Разпоредбата на  чл. 39, ал. 1 НПК е императивна и тя не може да бъде променяна по усмотрение на съда. Тя е приложима както в случаите на чл. 25 във вр. чл. 23 НК, така и на чл. 27 НК." Изложеното дава основание да се приеме, че без каквито и да е съмнения, компетентен да се произнесе в настоящият казус е съдът постановил последния влязъл в сила съдебен акт срещу осъденото лице М.В., а именно АС-Варна – постановената присъда по ВНОХД № 488/17г. е влязла в законна сила на 22.11.2018г.

 

2.    По основателността на искането:  Налице е осъждане на лицето М.В. с два отделни съдебни акта – с присъда по ВНОХД № 429/15г на АС-Варна, влязла в законна сила на 02.12.2016г за извършено деяние по чл. 277а ал. 7 от НК, по което е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, отложено по реда на чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от 3 /три/ години/ и с присъда по ВНОХД № 488/17г. на АС-Варна, влязла в законна сила на 22.11.2018г. за извършено деяние по 278 ал. 6 пр. 3 от НК, по което е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, отложено по реда на чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от 3 /три/ години/ и глоба в размер на 3 000 /три хиляди/ лева. Видно от материалите по делото, деянията и по двете присъди са извършени преди да е имало влязла в сила присъда по някое от тях; наложените наказания са от един и същи вид - лишаване от свобода, размерът им е идентичен – от по шест месеца, като и двете са отложени по реда на чл. 66 ал. 1 от НК. С оглед разпоредбата на чл. 25 вр. чл. 23 ал. 1 от НК е необходимо да бъдат групирани така наложените на осъд. лице наказания с двете отделни присъди, като бъде определено едно общо такова, а именно - лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, изтърпяването на което да се отложи по реда на чл. 66 ал. 1 от НК с изпитателен срок от 3 /три/ години, като на основание чл. 23 ал. 3 от НК бъде присъединено изцяло и наказанието глоба в размер на 3 000 /три хиляди/ лева.

 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК вр. чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23 ал. 1 и 3 от НК, Варненският Апелативен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ГРУПИРА наказанията на М.Т.В., ЕГН **********, наложени му с присъди, постановени по ВНОХД № 429/2015 г. и ВНОХД № 488/2017 г. , и двете по по описа на АС-Варна, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, като ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло и наказанието ГЛОБА в размер на 3000 /три хиляди/ лева.

 

Определението може да се обжалва или протестира в 15 дневен срок от днес пред ВКС.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.11  часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    

 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                   2.

 

 

       СЕКРЕТАР: