Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 54/14.03.          Година  2016                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                    Наказателно отделение

На двадесет и шести февруари                Година две хиляди и петнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                            ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

 Ангелина Лазарова

Секретар С.Д.

Прокурор Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

НДВ № 70 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ на основание чл. 419, ал.1, вр. чл. 420, ал. 1, предложение последно, вр. чл. 422, ал.1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т.1, чл. 424,ал. 1 алт. 1 и чл. 425, ал.1, т. 3 НПК за възобновяване на НОХД № 209/2015 г. на Районен съд – Тутракан и изменение постановената по него присъда № 144/30.09.2015 г. в частта относно първоначалния режим и типа затворническо общежитие, при които следва да се изтърпи определеното на осъдения М.Е.А. наказание лишаване от свобода, и вместо строг първоначален режим в затвор, да бъде определен общ първоначален режим и затворническо общежитие от открит тип. На основание чл. 420 ал. 3 от НПК ведно с искането било спряно изпълнението на присъдата в оспорената част и осъденият бил преместен да търпи наказанието лишаване от свобода при общ режим в ЗООТ.

Представителят на Варненската апелативна прокуратура счита искането за основателно.

Осъденият А., лично и чрез процесуалния си представител и служебен защитник адв. М. от ВАС моли искането да бъде уважено.

Варненският апелативен съд провери правилността на производството съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С присъда № 144/30.09.2015 г. по НОХД № 209/2015 г. на Районен съд - Тутракан, подсъдимият М.Е.А. бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 152, ал.1, т.2 НК и му било наложено наказание при условията на чл.54 вр. чл.58а, ал.1 НК лишаване от свобода за срок от 1 година и 4 месеца. Съдът определил първоначален строг режим на изтърпяване в затвор. На основание чл. 59, ал.1 НК било приспаднато времето, през което подсъдимият бил с мярка за неотклонение задържане под стража. Присъдата не била обжалвана и протестирана, влязла в сила на 16.10.2015 г. без да е проверявана по касационен ред.

Главният прокурор намира, че при постановяването на присъдата съдът е допуснал нарушение на материалния закон в частта относно определения първоначален режим на изтърпяване на определеното наказание лишаване от свобода, както и на вида затворническо общежитие.

От приложената по НОХД № 209/2015 г. на PC - Тутракан справка за съдимост от 28.09.2015 г. се установява, че осъденият М.Е.А. има едно предходно осъждане с влязла в сила на 30.12.1996 г. присъда на ОС-Силистра по НОХД № 76/1995 г., като му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 4 месеца, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от 3 години. Изпитателният срок е изтекъл на 30.12.1999 г. и в рамките на този тригодишен период осъденият не е извършил друго престъпление. Считано от 30.12.1999 г. е започнал да тече и срокът по параграф 3, ал. 3, вр. ал. 2, т.1 от ДРЗИНЗС, като към 30.09.2015г. /датата на постановяване на присъдата/ са изминали 15 години и 9 месеца, т.е. повече от минимално изискуемия петгодишен срок по пар. 3 ал. 2 т. 1 от ЗИНЗС.

С оглед на изложеното към момента на постановяване на присъдата по НОХД № 209/2015 г. на Районен съд — Тутракан, подс. М.Е.А. е бил със статут на неосъждан, поради настъпила реабилитация /чл.86, ал.1, т.1 НК/. Не е бил и рецидивист по смисъла на чл.60, ал.1 ЗИНЗС и пар. 3 ал. 1 от ЗИНЗС.

Постановявайки изтърпяване на определеното наказание лишаване от свобода при първоначален строг режим в затвор /чл.60, ал.1 и чл.61, ал.1, т.2 ЗИНЗС/, вместо при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип /чл.59, ал.1 и чл.61 ал.1, т.З ЗИНЗС/, съдът е допуснал съществено нарушение на материалния закон - не е приложил закона, който е трябвало да бъде приложен.

Нарушението е съществено по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НПК и налага възобновяване на делото с цел отстраняването му. Доколкото основанията за изменение на присъдата са в полза на осъдения настоящата инстанция има правомощия да приложи правилно материалния закон без да постановява връщане на делото за ново разглеждане.

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1 т. 3 от НПК, Варненският апелативен съд,

РЕШИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 209/2015 г. на Районен съд гр. Тутракан.

ИЗМЕНЯ присъда № 144 от 30.09.2015 г. в частта на определения по чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален режим и тип затворническо общежитие, като ПОСТАНОВЯВА определеното на осъдения М.Е.А. наказание лишаване от свобода да бъде изтърпяно при определен по чл. 61 т. 3 от ЗИНЗС общ първоначален режим в затворническо общежитие от открит тип.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

председател :                                   членове :