Р Е Ш Е Н И Е

 

177/07.07.2017 г.

 

 

Град Варна

 

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                                    

Наказателно отделение

На осми юни 

Година две хиляди и седемнадесета

В открито заседание в следния състав:

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                    ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

секретар Петранка Паскалева

прокурор Илия Николов

като разгледа докладваното от съдия П. Димитрова ВНОХД № 71/17г. по описа на съда за 2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 109, постановена на 28.11.2016г. от Окръжен съд – Варна по НОХД № 120/2016г., с която подсъдимите Д.А.П. и И.С.И. са признати за ВИНОВНИ в извършване на деяния по НК както следва:

 

-              подс. Д. П. по чл.255, ал. 3 вр. ал.1 т.2, 6 и 7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК, за това, че за периода 13.12.2010г.-11.02.2011г. в гр.Варна, при условията на продължавано престъпление, в качеството си собственик и управител на "Инвестор" ООД, ЕИК 175435697, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - ДДС в размер на 50 657.55 лева, като потвърдил неистина в подадени пред ТД НАП - справки-декларации по ЗДДС, които декларации се изискват по силата на ЗДДС - чл.125, както следва: СД вх. № 0300-1496259 от 13.12.2010 г. за данъчен период м. ноември 2010 г., относно несъстояли се сделки с "Паради трейд" ЕООД, ЕИК 200666755 по фактури: № 0..01017/01.11.2010 г., г., № 0..01018/02.11.2010 г., г. и №0.-01019/02.11.2010 г.; СД № 0300-1509845 от 12.01.2011 г. за данъчен период м. декември.2010 г., относно несъстояла се сделка с "Паради трейд" ЕООД, ЕИК 200666755 по фактура: № 0..0148/06.12.2010 г., СД № 0300-1526760 от 11.02.2011 г. за данъчен период м. януари 2011 г., относно несъстояла се сделка с "Паради трейд" ЕООД, ЕИК 200666755 по фактура № 0..0149/18.01.2011 г. и използвал при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите на документи с невярно съдържание фактури с №№ 0..01017/01.11.2010г., 0..01018/02.11.2010г. и 0..01019/02.11.2010г., 0..0148/06.12.2010г. и 0.-0149/18.01.2011 г. и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 50 657.55 лева; Наложено е наказание при условията на чл. 54 от НК от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, както и КОНФИСКАЦИЯ в полза на Държавата на собствените на подс. Д.П. идеални части от поземлен имот с площ по док. – 1593 кв.м. в с. Приселци, № по предходен план 117 кв.12 парцел V, обл.Варна, общ. Аврен, с.Приселци;

 

-  подс. И. И. по чл.255, ал.3 вр. ал.1, т.2, предл.1 и т.7 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4, предл.6 вр. ал.1 от НК за това, че в периода 01.11.2010г.-18.01.2011г., в гр.Варна, в съучастие като помагач, в условията на продължавано престъпление, умишлено улеснил по различни начини Д.А.П. в качеството му на собственик и управител на "Инвестор" ООД, ЕИК 175435697, за следните данъчни периоди м.ноември и м.декември 2010г., и януари 2011г. по ЗДДС, да потвърди неистина в декларации - СД вх. № 0300-1496259 от 13.12.2010г. на "Инвестор" ООД, ЕИК 175435697; СД № 0300-1509845 от 12.01.2011 г. на "Инвестор" ООД, ЕИК 175435697 СД № 0300-1526760 от 11.02.2011 г. на "Инвестор" ООД, ЕИК 175435697 и приспадне неследващ се данъчен кредит в размер на 50 657.55 лева, като го подпомогнал в намирането на търговско дружество „Паради трейд" ЕООД, за сключване на фиктивни сделки и като пълномощник на това дружество, с пълномощни per. No 3303/13.10.2010 г. по описа на нотариус Росица Кирилова, per. No 380 от НК, от сметка N 700001519833064 в Банка Уникредит Булбанк АД с титуляр „Паради трейд" ЕООД изтеглил суми, на обща стойност 303 619.61 лв., наредени по тази сметка от сметка на "Инвестор" ООД за узаконяване и доказуемост на декларирани в СД по ЗДДС доставки по чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС от „Паради трейд" ЕООД към "Инвестор" ООД. Наложено е наказание при условията на чл. 54 от НК от НК- наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, както и КОНФИСКАЦИЯ в полза на Държавата на собствените на подс.И.И. идеални части от следните недвижими имоти и МПС: 1./ самостоятелен обект в сграда – изба № 12 от 6.81 кв.м площ по док.-50.70 кв.м. в гр.Варна, ул.“Елин Пелин“, тавански блок № 2, сграда № 4 в ПИ с идент. № 10135.3515.581 обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул.“Елин Пелин“ № 23 ет.5; 2./ поземлен имот, пл. № 036014, площ по док. 11.500 дка, с.Побит камък, местност Бельова кория обл. Разград, общ. Разград, с. Побит Камък; 3./ сграда площ по док.- 20 кв.м. гр. Разград, ул.“Владимир Василевич“, гараж, разположен на западната имотна граница с площ от 21 кв.м, имот 1, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.“Владимир Василевич“ № 1; 4./ сграда, предназначение – жилищна сграда - еднофамилна, площ по док. - 113 кв.м. обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул.„Владимир Василевич“ № 1; 5./ проземлен имот площ по док 465 кв/м. гр.Разград, ул.“Владимир Василиевич“ кв.95, парцел 4, обл. Разград, общ. Разград, гр.Разград ул.“Владимир Василевич“ № 1; 6./ л.а. „Пежо 605“ с рег № РР 6578 АР, рама VF36BRFZ290738689, двигател PSAR2A10HJ053000149.

 

Със същата присъда, на основание чл. 45 от ЗЗД, двамата подсъдими П. и И. са осъдени да заплатят солидарно на Министъра на финансите, като представляващ Държавата, сумата от 50 657,55 лева /петдесет хиляди шестстотин петдесет и седем лева и 55 ст./, представляващи обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва от момента на увреждането /от деня на довършване на престъплението/ до цялостното изплащане на сумата.

 

Налице е произнасяне относно дължимата д. т. върху уважения гр. иск и направените по делото разноски.

       

 Недоволни от присъдата са останали и двамата подсъдими – П. и И., които чрез процесуалните си представители я обжалват пред Варненския апелативен съд, позовавайки се на незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на същата. Молбата е за отмяна и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или в условията на алтернативност – да бъде постановена оправдателна такава.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция жалбоподателите се явяват лично, представляват се и от редовно упълномощени защитници, които подържат жалбите, доразвивайки писмените си доводи.

В писмено становище, депозирано в АС-Варна от Министъра на Финансите чрез упълномощен  юрисконсулт се оспорват постъпилите жалби и се навеждат аргументи за правилност на така постановения първоинст. съдебен акт с молба за потвърждаването му. 

Представителят на АП-Варна изразява становище за неоснователност на жалбите, като се предлага на въззивния съд  да потвърди присъдата на ОС-Варна.

 В последната си дума пред настоящата инстанция подс.П. предоставя на съда да прецени виновността му, а подс. И. моли да бъде оправдан.

 

След преценка на доводите на страните, както и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл. 313 и чл.314 от НПК настоящият състав на АС-Варна констатира допуснати съществени процесуални нарушения, рефлектиращи върху законосъобразността на постановената присъда, както в хода на досъдебното производство, така и в хода на съдебното такова пред първоинстанционния съд, които най-общо се свеждат до следното:

 

 

 

 

 

При постановяване на атакуваната присъда, първоинстанционният съд е допуснал съществено процесуално нарушение, тъй като е дал ход на съдебното следствие за събиране на доказателства по обвинение, повдигнато с обвинителен акт, който не отговаря на изискванията на чл. 246, ал.2 и ал.3 от НПК: налице е допуснато съществено процесуално нарушение от прокурора при внасяне на обвинителния акт, възпроизведено безкритично след това от съда в присъдата.

 

Срещу двамата подсъдими Д. П. *** е бил внесен обв. акт за деяния по чл.255, ал. 3 вр. ал.1 т.2, 6 и 7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК – за първия подс. и по чл. 255, ал.3 вр. ал.1, т.2, предл.1 и т.7 вр. чл.26, ал.1 вр. чл.20, ал.4, предл.6 вр. ал.1 от НК- за втория подс.  В обстоятелствената му част подробно е изложена фактология във връзка с дейността на процесното дружество  "Инвестор" ООД, като са отграничени  действията на двамата подсъдими. В диспозитива на обв. акт обаче по отношение на подс. П. е посочено, че същият  е извършил деянието в качеството си собственик и управител на дружеството /липсва формата на съучастие „като извършител“ с подс. И., действащ като помагач/, докато в диспозитива, касаещ подс. И. изрично е записано, че последният е извършил деянието, предмет на обвинението в съучастие като помагач, умишлено улеснявайки по различни начини Д.А.П. в качеството му на собственик и управител на "Инвестор" ООД /отново без да се конкретизира формата на съучастие на подс. П./. Налице е съществена непълнота в двата отделни диспозитива на обв. акт по отношение деянията на двамата подсъдими П. и И. и по-точно, формата на съучастие на всеки от тях.  

 

 

 

 

 

 

 

Така дадената от прокурора квалификация на инкриминирана престъпна дейност е неясна и противоречива и в разрез с изискванията на чл. 246 от НПК. Това е така защото в обв. акт /състоящ се от обстоятелствена и диспозитивна част/ прокурорът  точно и ясно следва да посочи правната норма по която се иска ангажиране на наказателната отговорност за обвиняемия и за какво точно престъпление следва да отговаря той, като формулира това както цифрово, така и словесно. Диспозитивите на процесния обвинителен акт по отношение и на двамата подсъдими са словесно непълни – не е ясно подс. П. в качеството си на какъв е извършил деянието, при условие, че вторият подс. П. е действал като негов съучастник в качеството си на помагач. Тези непълноти в съдържанието на обвинителния акт, възпрепятстват установяването на елементи от състава на престъплението за което подсъдимият е обвинен и са в отклонение от задължителните указания дадени в ТР на ОСНК при ВКС № 2/2002 година и винаги съставляват съществено процесуално нарушение, рефлектиращо върху правото на защита, защото задължение на прокурора е при изготвянето на обвинителния акт е да формулира и конкретизира твърдяното от него обвинение в съответствие с текста на чл. 246 от НПК по начин, даващ възможност на подсъдимия да разбере в какво точно е обвинен, като обвинителната теза следва да е ясно и конкретно формулирана.

Това процесуално нарушение е следвало да бъде установено още от съдията - докладчик по делото в първоинстанционния съд и да се приложат правомощията му в стадия „Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание” по чл. 249, ал. 2, вр. чл. 248 ал. 2, т. 3 от НПК. Като не е сторил това, съдът е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила отразяващи се пряко върху правото на защита. Последица от това нарушение съгласно  чл. 335, ал.1, т.1 във вр.с чл. 348, ал.3, т.1 от НПК е връщане делото на прокурора, който следва да отстрани посочените по-горе неясноти и неточности, като прецизира точно обвинението, по което се претендира наказателната отговорност на обвиняемото лице. 

 

 

 

Постановяването на присъда въз основа на такъв обвинителен акт се явява постановена при съществени нарушения на процесуалните правила, които нарушения са отстраними.

 

Посоченото процесуално нарушение, допуснато от прокурора, впоследствие е било  е възпроизведено безкритично и от първоинст. съд в присъдата /в диспозитива и мотивите към нея/: на практика ВОС също не е конкретизирал формата на съучастие на подс. П.. Това нарушение е само по себе си самостоятелно основание за отмяна на съд. акт и връщане на  делото за ново разглеждане.

 

Предвид констатираното и коментирано по-горе нарушение, допуснато от прокурора, водещо до порочност на постановената присъда, възивният съд не може и не следва да коментира доводите по същество, присъдата на ОС-Варна, постановена на 28.11.2016г по НОХД № 120/16г следва да се отмени, а делото да се върне на прокурора за доразледване, като следва да се съобрази гореизложеното.

 

Водим от горното и на основание чл.334 т. 1 вр. чл. 335 ал. 1 т. 1 от НПК, настоящият състав на Варненски Апелативен съд,

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ изцяло присъда № 109, постановена на 28.11.2016г. от Окръжен съд – Варна по НОХД № 120/2016г и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на прокурора.                                                                                                                                                      

     

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.