Р Е Ш Е Н И Е

 

96

 

                                       Варна,27.06.2013 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Четиринадесети Юни,две хиляди и тринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА ЛОЛОВА

РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

       Секретар Г.Н.

       Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ 72 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С присъда  от 30.07.2012 година по НДОХ № 270/2012 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият Е.И.И.,ЕГН ********** *** e бил признат за виновен в това,чеа 17.03.2010 година, в Общинска служба по земеделие в град Каолиново,като лице,регистрирано с УРН 418391,представил неверни сведения,в подаденото от него и заведено в регистрите на Областна разплащателна агенция-Шумен на ДФ „Земеделие”-София с УИН 27/110610/43269,Общо заявление за подпомагане по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика по член 1 от Наредба № 5 от 27 февруари 2009 година за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки ;iia директни плащания,включващо Заявление за входяща регистрация 2010 и Заявление за подпомагане 2010:форми за физически лица и приложенията към тях,съгласно образец и в Таблица за използваните парцели заявил площи, които през 2010 година не ползвал и не обработвал парцел в землището на село Браничево общ. Каолиново с номер,както следва:

 

- блок на земеделско стопанство от Системата за идентификация на земеделски парцели № 06094-1205 -1-с обща площ 0,61 хектара,с което е нарушил задължението си да представи верни сведения за идентификацията на земеделските парцели,за които се кандидатства за подпомагане, включително местонахождението на парцела, определено върху картен материал от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и основанието за ползване на парцелите, задължение - регламентирано в член 3 алинея 1 точка 3 букви”б”и”д” от Наредба № 5 от 27 февруари 2009 година за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания,издадена от Министъра на земеделието и горите на основание член 32 алинея 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с цел:да получи средства,предоставени от Европейския съюз на българската държава, чрез Европейски фонд за гарантиране иа земеделието по Схема за единно плащане на площ /СЕГ1П/9като средствата са получени и на основание член 248а алинея 5 от НК във връзка с член 248а алинея 2 от НК във връзка с член 248а алинея 1 от НК и член 54 от НК му е било наложено наказание ШЕСТ МЕСЕЦА”Лишаване от свобода”,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ТРИ Години,считано от влизане на присъдата в сила.

 

Със същата присъда подсъдимият Е.И.И. е бил осъден да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт сумата 15,20 лева-направени разноски в съдебното производство,по сметка на ОслС при ШУМЕНСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА сумата 50,00 лева-направени разноски в досъдебното производство,както и сумата от 5,00 лева за издаването на изпълнителен лист.

 

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият Е.И.И.,обжалвал я е чрез защитата си-адвокат С.Б.-*** с подробно мотивирана жалба,като незаконосъобразна и необоснована,с молба на основание член 336 алинея 1 точка 3 от НПК във връзка с член 335 алинея 2 от НПК същата да бъде отменена изцяло и постановена нова такава,с която подсъдимият да бъде оправдан по внесеното с обвинителния акт обвинение по член 248а алинея 5 от НК във връзка с член 248 алинея 2 от НК във връзка с член 248а алинея 1 от НК.

 

Производството пред въззивната апелативна инстанция по делото е второ по ред,след като с Решение № 42 от 11.03.2013 година по н.д.2278/2012 година ВКС на РБ-второ наказателно отделение е отменил Присъда № 11/19.10.2012 година по ВНДОХ № 248/2012 година на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.А с Присъда № 11/19.10.2012 година по ВНДОХ № 248/2012 година на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е била отменена Присъда  от 30.07.2012 година по НДОХ № 270/2012 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и постановена нова такава,с която подсъдимият Е.И.И.,ЕГН ********** е бил признат за невиновен и на основание член 304 от НПК е бил оправдан по възведеното му обвинение по член 248а алинея 5 във връзка с алинея 2 във връзка с алинея 1 от НПК.

 

В съдебно заседание,по съществото на делото пред настоящата въззивна апелативна инстанция страните по делото взеха следните становища :

 

Защитата на подсъдимия и жалбоподател Е.И.И. моли да бъде отменена осъдителната присъда на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и да бъде постановена нова такава,с която подсъдимият да бъде признат за невиновен в извършване на престъплението,за което е бил осъден,като се излагат подробни съображения в тази насока.

 

Представителят на държавното обвинение дава подробно и мотивирано заключение да бъде оставена жалбата без уважение,като неоснователна и бъде потвърдена изцяло присъдата на първоинстанционния ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,тъй като подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на член 248а от НК. 

 

В последната си дума подсъдимият Е.И.И. иска да бъде оправдан.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия Е.И.И.;становището на страните по жалбата;становището на подсъдимия И. в последната му дума;както и служебно изцяло-с оглед разпоредбите на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

 

 Жалбата на защитата на подсъдимия Е.И.И. е били подадена в законовия срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

 

Първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият Е.И.И. *** притежавал земеделски земи в землището на село Браничево и от 2009 година подавал заявления за кандидатстване за подпомагане пред фонд „Земеделие”.През 2010 година  подсъдимият Е.И. решил да акандидатства по схемите за подпомагане СЕПП,НДП и НДТ,освен с обработвани от него от предходната година земеделски площи и с една друга, притежавана от него нива.Тази нива през 2010 година не обработвал лично. Част от нея бил отдал под наем с устна договорка на съселянина си Н.И..

 

На 17.03.2010 година подсъдимият И. посетил Общинска служба по земеделие в град Каолиново и като лице,регистрирано с УРН 418391, подал Общо заявление за подпомагане по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика-включващо Заявление за входяща регистрация 2010 и Заявление за подпомагане 2010-форми за физически лица и приложенията към тях съгласно образец,включващ и Таблица за използваните парцели.

 

В Общинска служба“Земеделие” град Каолиново подсъдимият Е.И. бил приет от служителя-свидетеля Ш.Х..Тъй като подсъдимият вече бил участвал в предходна кампания през 2009 година, работели по таблица от кампания 2009 година,отпечатана за нуждите на кампанията през 2010 година.На страница четвърта от подадените формуляри към заявлението за първоначална регистрация са двата парцела, заявени от подсъдимия Е.И. през 2009 година,посочени като физически блок 1205.Със същите площи подсъдимият кандидатствал и през 2010 година.За площите,които заявил допълнително като обработвани през 2010 година,но необработвани през 2009 година,подсъдимият Е.И. подписал нова таблица,в която са били вписани данни на площ в землището на село Браничево във физически блок 1032.По отношение на този имот подсъдимият представил неверни сведения,като в подаденото от него Общо заявление за подпомагане заявил площи,които през 2010 година не ползвал и не обработвал:парцел в землището на село Браничево,община Каолиново с номер на бпок на земеделско стопанство от Системата за идентификация на земеделски парцели № 06094-1205-1 - с обща площ 0,61 хектара.

 

Свидетелят Ш.Х. въвел данните необходими за отпечатване на картите на заявените от подсъдимия площи, включително за БЗС № 06094-1205-33-1 -с обща площ 0,61 хектара.Картите за очертаните парцели и всички останали страници от заявлението за подпомагане били отпечатани веднага:на 17.03.2010 година и подписани лично от подсъдимия Е.И..Заведената административна преписка била служебно изпратена от Общинска служба по земеделие град Каолиново в Областна разплащателна агенция-Шумен на ДФЗемеделие”-София,където след проверки на окомплектоването й,била регистрирана с УИН 27/110610/43269.

 

Свидетелят Н.З. и фамилията му се занимавали с отглеждане на тютюн и в предходни години.През 2009 година отглеждали тютюн в нива от 4,7 декара.,но през 2010 година решили да работят повече за да имат право на субсидии.По схемите за подпомагане от ДФЗемеделие” следвало да разполагат с обработваема площ от минимум 10 декара.Поради това бащата на Н.И.-свидетелят Н.И.З.,се договорил през зимата на 2009 - 2010 година с подсъдимия И. за наемането на част от неговата нива-с БЗС № 06094- 1205-1 при заплащане на наем.Пролетта на 2010 година ЗАИД започвал да обработва и сее нивата.На 15.05.2010 година Н.И. заедно с баща си Н.З. посетил Общинска служба по земеделие град Каолиново за да подаде Заявление за подпомагане за 2010 година.С него работил същия служител:свидетелят Ш.Х..Заявлението за подпомагане било подадено от името на Н.И.,тъй като от негово име бил сключен и друг договор-за производство и изкупуване на суров тютюн.В подаденото от Н.И. заявление за подпомагане били вписани двете ниви - собствената му и тази което наел.

 

Впоследствие при извършени кръстосани проверки било установено, че е налице застъпване на площи,т.е. установени са били площи,заявени от повече от един кандидат за подпомагане.Подсъдимият Е.И. получил уведомително писмо за площи,заявени от повече от един кандидат, в приложението към което били посочени данните на застъпените блокове и данните на лицата,които са ги заявили,включително БЗС № 06094-1205-26, деклариран и от Н.Н.И. от село Браничево.Подобно Уведомително писмо получил и Н.И..След като свидетелят Н.И. и подсъдимия Е.И. получили Уведомителни писма за площи заявени от повече от един кандидат,посетили поотделно ОРА-Шумен.Н.И. не разполагал с писмен договор за наем и поради това попълнил документи,че се отказва от този БЗС изцяло,а подсъдимият Е.И. представил писмени доказателства за собственост на имота.На 23.09.2010 година заявените за подпомагане от Н.И. площи,били проверени чрез дистанционен контрол.В резултат на развитите процедури Н.И. получил Уведомително писмо от ДФЗ,с което бил известен,че за декларираните в Общото заявление за подпомагане за 2010 година площи по СЕПП е поискана сумата от 195,75 лева,но ДФЗ-РА отказва финансово подпомагане,поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане за БЗС № 06094- 1205-26-1 с декларирана обида площ 0,61 хектара.Подсъдимият Е.И. получил Уведомително писмо от ДФЗ,с което е бил известен,че за декларираните в Общото заявление за подпомагане за 2010 година площи по СЕПП е поискана сумата от 371,38 лева,която св явила и оторизирана и изплатена.Видно от заключението на извършената техническа експертиза - лист 19 от ДП,имот БЗС № 06094-1205-1 от 0,61 хектара е деклариран за подпомагане.Установено е било застъпване.Подсъдимия И. е представил документи за собственост,но реално имота е бил обработван от Н.И..Съгласно инструкциите по СЕПП при кандидатстване субсидия се изплаща на този, който обработва земята.

Гореописаната фактическа обстановка ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен и категоричен начин след подробен,пълен и комплексен анализ на:гласните и писмени доказателства по делото.Първоинстанционният съд подробно е обсъдил гласните доказателства по делото,а именно:показанията на свидетелите:Ш.Ш.Х.,Н.Н.И.,Н.М.С./разпитани в съдебно заседание пред първоинстанционния съд на 13.07.2013 година/;както и показанията на свидетелите Н.И.С.,Б. И. Ш. и С. Х. Я./показанията на свидетеля Н.И.С.,дадени на досъдебното производство са били четени в съдебно заседание от първоинстанционния съд на 13.07.2012 година,след съгласието на подсъдимия И. и прокурора.Показанията на свидетелите: Б. И. Ш. и С. Х. А. са били четени в съдебно заседание от първоинстанционния съд на 13.07.2012 година при условията на член 373 алинея 1 от НПК/.Свидетелите:Н.Н.И. и НЕДЖИВАН ИБРЯМ САИД са били разпитвани и от въззивната апелативна инстанция в съдебно заседание от 19.10.2012 година,като по същество са потвърдели показанията си,дадени в предходни периоди както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

Както от гласните доказателства,посочени по-горе,така и от писмените доказателства по делото по безсъмнен,безспорен и категоричен начин по делото са били установени факти относно това,че:

1.Подсъдимият Е.И. е притежавал земеделски земи в землището на село Браничево,като от 2009 година подавал заявления за кандидатстване за подпомагане пред фондЗемеделие”.През 2010 година подсъдимият И. е кандидатствал по схемите за подпомагане СЕПП, НДП и НДТ освен с обработвани от него през 2010 година земеделски площи,но и с една, притежавана от него нива,която нива през 2010 година не е обработвал лично,а я бил я отдал под наем с устен договор на съселянина си Н.И..

2.На 17.03.2010 година подсъдимият  Е.И. посетил Общинска служба по земеделие в град Каолиново и подал Общо заявление за подпомагане по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика - включващо Заявление за входяща регистрация 2010 и Заявление за подпомагане 2010 - форми за физически лица и приложенията към тях.Там заявил и нивата,която не обработвал лично и бил отдал под наем. Отпечатаните формуляри подписал.Отдадената под наем нива на Н.З. била заявена за подпомагане и от сина му - земеделския стопанин Н.И..При извършените кръстосани проверки било констатирано застъпване на площите при двамата заявители.

3Тъй като Н.И. нямал писмен договор за наем,се отказал от подпомагане.

4.Подсъдимият Е.И. представил документ за собственост и получил цялата субсидия,включая и за нивата,която не обработвал,а дал под наем.

5.По късно било установено, че не подсъдимият И.  е ползвал тази нива, а същата е била ползвана от семейството на Н.И..

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно  описаната по-горе фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани,безспорни и намиращи опора във всички събрани по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,също така законосъобразно и обосновано първоинстанционният ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил своите изводи,че с деянието си на 17.03.2010 година в Общинска служба по земеделието в град Каолиново,Шуменска област подсъдимият Е.И.И. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 248а алинея 5 във връзка с алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК:Същият е представил неверни сведения освен за обработвани от него през 2010 година земеделски площи,но и за една притежавана от него нива,която нива през 2010 година не е обработвал лично,а я бил я отдал под наем с устен договор на съселянина си Н.И..,но и за която декларирана нива е получил предвидените средства.Без значение са обстоятелствата по делото : дали,кога и под каква форма/устна или писмена/ подсъдимият И. е предоставил нивата си на Н.И. да я работи под наем;както и кой е обработвал нивата и е събирал продукцията от нея.-Основното и установеното по безсъмнен начин е,че:На 17.10.2010 година подсъдимият И.  е представил неверни сведения за обработваните от него земи,както и че е получил цялата сума от субсидиите по декларираните от него земеделски земи !

Престъплението е било извършено от подсъдимия Е.И.И. при условията на член 11 алинея 2 от НК.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД констатира, че по отношение на подсъдимия Е.И.И.,ЕГН ********** наложеното наказание от първоинстанционния съд е справедливо определено.ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД правилно е определил същото в редакцията на член 248а алинея 5 във връзка с алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК в редакцията му от Д.В.брой 27/2009 година,като по-благоприятен закон за подсъдимия Е.-по смисъла на член 2 алинея 2 от НК,тъй като няма предвиден минимум на наказанието”Лишаване от свобода”и същевременно:предвиденият максимум на това наказание е по-нисък.   Индивидуализирал го е при наличие само на смекчаващи отговорността обстоятелства в размер от ШЕСТ МЕСЕЦА”Лишаване от свобода”,който размер е близък до минимума/ТРИ МЕСЕЦА/,а така също и отчитайки както занижената степен на обществена опасност на дееца,така и степента на обществена опасност на деянието.Законосъобразно и обосновано първоинстанционният съд е направил и своите изводи,че не следва подсъдимият Е. да изтърпява ефективно така наложеното му наказание и че по отношение на него с успех могат са намерят приложение разпоредбите на института на условното осъждане с минималният изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ по член 66 алинея 1 от НК.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че така наложеното наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА”Лишаване от свобода”на подсъдимия Е.И.И. с приложения по смисъла на член 66 алинея 1 от НК ТРИ ГОДИШЕН изпитателен срок е напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане на целите на специалната и на генералната превенции-по смисъла на член 36 от НК и че не следва да бъде изменявана присъдата в тази й част.

 

В Заключение:Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че жалбата на защитата на подсъдимия Е.И.И.,ЕГН ********** се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а обжалваната присъда на първоинстанционния ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде  потвърдена изцяло.

 

При служебната проверка на присъдата от състава на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД не бяха констатирани пропуски или неточности, водещи до отменяването или изменяването на обжалваната присъда

.

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда 30.07..2012 година по НДОХ № 270/2012 година на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим Е.И.И.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.