Р Е Ш Е Н И Е

 

82

 

                                       Варна,19.06.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Петнадесети Май,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                                                    АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

       Секретар С.Д.

       Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВНДОХ № 72 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С протоколно Определение от 27.02.2014 година по ЧНД № 109/2014 година ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е заменил частично наложеното на С.С.А.,ЕГН ********** по НДОХ № 978/2013 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД наказание“Пробация” с пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес"за срок от 2 години,при периодичност 2 пъти седмично;"Задължителни периодични срещи с пробационен служител"за срок от 2 години и"Безвъзмезден труд в полза на обществото"в размер на 200 часа годишно за срок от 2 години с наказание "Лишаване от свобода" за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ДВАДЕСЕТ и ЕДИН ДНИ, което да се изтърпи при СТРОГ режим, в Затвор.

Недоволен от така постановеното Определение е останал С.С.А.,обжалвал го е чрез защитата си-адвокат Й.Р.-***,като несправедливо,тъй като съдът бил отчел само отегчаващите отговорността обстоятелства,както и целите на член 36 от НК,като е отказал да приложи разпоредбата на член 66 от НК.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Жалбоподателят С.С.А. поддържа жалбата си,като моли да си остане наказанието"Лишаване от свобода",но да се приложи член 66 от НК,да не влиза в затвора,тъй като от 2007 година нямал провинения и в момента провеждал медицински изследвания.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,тъй като е било установено по категоричен начин нарушението на изпълнението на пробационните мерки без уважителни причини.

Председателят на пробационен съвет-Варна излага съображения,че постановеното Определение на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явява законосъобразно и обосновано и следва да бъде потвърдено,тъй като разпоредбата на член 66 от НК не може да се приложи.

В последната си дума жалбоподателят А. признава вината си за неизпълнените пробационни мерки;съжалява за това,но моли наказанието"Лишаване от свобода"да бъде условно,а не ефективно.

Въззивната жалба е била подадена в установения от НПК срок и е допусткима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна следното:С.С.А. е осъден със споразумение № 148/27.02.2013 година по НОХД № 978/ 2013 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД за престъпление но член 343б алинея 1 от НК със следните пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес"за срок от 2 години,при периодичност 2 пъти седмично;"Задължителни периодични срещи с пробационен служител"за срок от 2 години и"Безвъзмезден труд в полза на обществото"в размер на 200 часа годишно за срок от 2 години,като началото на изпълнение на наказанието е било от 07.03.2013 година.

Във връзка с изпълнението на наложените пробационни мерки са били  установени  системни нарушения,без основателна причина.Тези нарушения са били посочени подробно във внесеното предложение и са били в периода от месец 04.2013 година до месец 01.2014 година,когато е било взето решение за внасяне на предложение за замяна на пробационната мярка.По отношение на втората задължителна пробационна мярка"Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 2 години е било констатирано,че лицето имало девет пропуска.За причините за неизпълнение не е бил уведомяван пробационният инспектор,с оглед насрочване на  нови дати,нито са били дадени обяснения във връзка с неизпълнение на мярката.По отношение на третата пробационна мярка е бил определен като обект за изпълнение:Кметство село Близнаци,като определените графици за работа също не са се спазвали и до момента на изготвяне на предложението са били положени само 20 часа безвъзмезден труд.Били са съставяни многократно констативни протоколи,снемани са били обяснения,в които не са посочени основателни причини за неизпълнение,като единствено осъденият е твърдял за трудова заетост и налични за здравословни проблеми,без да е представяна надлежна медицинска документация.В рамките на тези констатации са налагани дисциплинарни наказания и последно - писмено предупреждение.

С оглед на тези факти първоинстанционният съд е приел,че следва да се замени остатъка от неизтърпяното наказание с"Лишаване от свобода", защото са били налице неизпълнение на:наложеното наказание"Пробация и при трите определени от съда мерки.От данните по делото не са били установени основателни причини за неизпълнието им.Поради това са били изпълнени условията на закона за замяната на остатъка от пробацията,в размер на една година,един месец и тринадесет дни,като замяната на наказанието следва да е съобразно правилото на член 43а точка 2 от НК:при два дни пробация да се замени с един ден лишаване от свобода и да определи за изтърпяване  шест месеца и двадесет и един дни.Относно начина на изтърпяване на наказанието,първоинстанционният съд е счел,че следва да се изтърпи в условията на Затвор при строг режим,тъй като от данните по делото е било установено,че лицето е многократно осъждано,като последната присъда от ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"е била изтърпяна през 2007 година.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за установена по безсъмнен и категоричен начин от събраните по делото доказателства.Тази фактическа обстановка не е била оспорена пред ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,не се оспорва и пред въззивната апелативна инстанция.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка,ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите правни изводи,че са били налице предпоставките за замяна на наказанието при условията на член 43а точка 2 от НК.

А с оглед предходните многократни  осъждания на С.С.А.,с оглед и на последното му осъждане и ефективно изтърпяване на наказание"Лишаване от свобода"в размер на ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ през 2007 година и без данни за реабилитация било по член 86 от НК,било по член 87 от НК,то е законово неприложима разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕНС СЪД прави изводите си,че жалбата на защитата на С.С.А. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а постановеното в съдебно заседание от 27.02.2014 година Определение по ЧНД №109/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явява законосъобразно,обосновано и справедливо и като такова,следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание член 452 алинея 3 от НПК във връзка с член 345 алинея 1 предложение второ от НПК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                            Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение от съдебно заседание на 27.02..2014 година по ЧНД № 109/2014 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е било заменено частично наложеното на С.С.А.,ЕГН ********** по НДОХ978/2013 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД наказание"ПРОБАЦИЯ",изразяващо се в пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес"за срок от 2 години с периодичност 2 пъти седмично,"Задължителни периодични срещи с пробационен служител"за срок от 2 години и"Безвъзмезден труд в полза на обществото"в размер на 200 часа годишно за срок от 2 години,с наказание"Лишаване от свобода"за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ДВАДЕСЕТ и ЕДИН ДНИ,което да бъде изтърпяно при СТРОГ режим в Затвор.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                   1:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ :

 

                                                                                   2: