Е Ш Е Н И Е

 

108/15.05.2017 г.

 

Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на тринадесети април,  година две хиляди и седемнадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА Д.А

АНГЕЛИНА Л.А 

 

 

Секретар П. Паскалева

Прокурор И. Николов

като разгледа докладваното от съдия Павлина Д.а ВНОХД № 72 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

Варненският Окръжен съд, с присъда № 112 по НОХД № 1194/2016г. по описа на същия съд, постановена на 13.12.2016г. е признал подсъдимия З.Г.И. за ВИНОВЕН в извършване на деяние, наказуемо по чл. 255, ал.З вр. ал.1, т. 2, 6 и 7, вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, за това, че през периода 15.07.2013 - 14.10.2013 г. в гр. Варна, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Е.К.А., в качеството му на управител на "Агро Бизнес Ком" ЕООД, ЕИК: 148096292, "Агро Продукт Инвест" ЕООД, ЕИК: 200944336, "Био Пром 2012", ЕООД, ЕИК: 201283471 и "Унистил 2003" ЕООД, ЕИК 103806282 избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - ДДС в размер на 2 269 630,49 лв. /два милиона двеста шестдесет и девет хиляди шестотин и тридесет лева и четиридесет и девет стотинки /, като затаил и потвърдил неистина в подадени пред ТД на НАП - Варна справки - декларации за данък върху добавената стойност за четири данъчни периода, които декларации се изискват по силата на ЗДДС като допуснал осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство, използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представянето на информация пред органите по приходите и приспаднал неследващ се данъчен кредит по фактури /конкретно посочени в присъдата/ общо в размер на 2 269 630,49  лв. Наложено е наказание по смисъла на чл. 58а, ал. 1 от НК  - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ при първоначален строг режим в затвор, както и “Конфискация” на ½ част от наличното  имущество.

С присъдата подс. И. е осъден да заплати направените по делото разноски.

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по жалба на процесуалния представител на подсъдимия И. – сл. защитник от първоинст. производство-  адв. Вл. Й. ***/, който оспорва изцяло законосъобразността на така постановената присъда, с твърдение за необоснованост поради липса на доказателства относно автора на подадените декларации и подателя им, за които факти подзащитният му не е правил признания. Моли за  отмяна на присъдата и оправдаване на подс. И., алтернативно – за намаляване на наложеното му наказание.

В с.з. пред състава на АС-Варна подс. И. се явява лично и се представлява от същия служебен защитник – адв. Вл. Й., който поддържа жалбата. В своя защита подс. И. заявява, че е съдействал на данъчните и разследващите органи във връзка с разследване за извършени престъпления  по чл. 255 от НК от лицето Д. Г., след което той самият е станал жертва на данъчен инспектор. Представителят на АП – Варна изразява мотивирано становище за неоснователност и на жалбата и предлага присъдата на ВОС да бъде потвърдена.

В последната си дума пред въззивната инстанция И. моли за отмяна на присъдата и връщане на делото на прокурора за доразследване или за намаляване на наложеното наказание.

 

Въззивният съд, след като прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира, че жалбата на подсъдимия И. е неоснователна по изложените по - долу съображения:

 

Съдебното производство пред ВОС е проведено по реда на глава XXVII от НПК, т.к.: 1. подсъдимият Зл. И. е направили подобно искане, заявявайки, че признава фактите и обстоятелствата, изложени в обв. акт, не желае да се събират доказателства за тях или нови такива; 2. съдът е установил наличие на надлежно събрани в хода на досъдебното производство доказателства, подкрепящи признатите факти. При констатиране на тези две предпоставки, правилно и законосъобразно първоинстанционният съд е приел, че самопризнанията на подсъдимия се подкрепят от събраните по делото доказателства в досъд. пр-во, след което е провел съдебно производство по диференцираната процедура по смисъла на чл. 371 т. 2 от НПК и е приел фактическата обстановка, изложена в обв. акт, а именно: Подсъдимият  З.Г.И. ***. Осъждан е по НОХД №2210/07г на ВРС за деяние по чл. 206 ал. 3 пр. 1 от НК, наложено е било наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 години, изпълнението на което е отложено с 5 годишен изпитателен срок; по НОХД № 1423/2012г. на ВОС за деяния по чл.255 ал.3 т.2 , т. 6 и т. 7 от НК  и по чл.313 ал.2 вр. ал.1 от НК, като му е наложено общо наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 години, изпълнението на което е отложено с 5 годишен изпитателен срок и по НОХД № 299/2015г.на ВОС за деяние по чл. 255, ал.3, вр.ал.1, т.2  и т.7 вр.чл. 26 ал.1 от НК, като е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет години при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, както и “Конфискация” на ½ част от налично  имущество.

Поради започнато разследване спрямо търговски дружества, с които подс. И. работел до 201Зг., същият предприел действия за осигуряване на нови дружества, чрез които да извършва престъпления против данъчната система, вкл-но и за осигуряването на нов съучастник в деятелността си. Такъв намерил в лицето на Е.К.А., който излязъл от затвора на 18.01.201Зг., където изтърпявал наказание лишаване от свобода за извършени престъпления против собствеността. А.се съгласил да бъде вписан като управител на дружествата, чрез които се осъществявала престъпната дейност. /Срещу А.се води отделно наказателно производство, поради отсъствието му от страната./ Подсъдимият се ориентирал към извършване на сделки със зърно, изкупено от земеделски производители без документи, тъй като имал опит като управляващ и представляващ "Агроклас"ЕООД в периода 12.08.2008 г. - 14.10.2008 г. По този повод познавал и лицата, занимаващи се с изкупуване на търговски дружества със задължения към бюджета, измежду които свидетелите Л.,  А., В.. В началото на 2013г. подсъдимия И., в съучастие с А., предприел действия по организиране на престъпната си схема от търговски дружества.

Двете дружества - «Агро Продукт инвест» ЕООД, регистрирано с решение на ОС Шумен с наименование «Белпорт» ЕООД и с регистрация по ЗДДС от 18.12.2009г. (дерегистрирано на 06.10.2014г.) и «Агро Бизнес ком» ЕООД, регистрирано с решение по ф.д.№1239/07г. на ОС Търговище с наименование «Бета транс 07» ЕООД и с регистрация по ЗДДС от 09.05.2007г. (дерегистрирано на 24.01.2014г.) имали един собственик -Т.П.П., като били закупени от контролираното от подс. И. лице К.П.Л. на 20.11.2012г. С протоколи от 25.02.2013г. св.Л. в качеството си на едноличен собственик взел решение за двете дружества поотделно: -  за    освобождаването си от поста управител на дружеството «Бета транс 07» ЕООД, съответно «Белпорт»ЕООД;  -за назначаването на Е.К.А. за управител на дружествата; Променил предмета на дейност на двете дружества, като включил производство, търговия, внос и износ на селскостопанска продукция, комисионни и счетоводни услуги, променил наименованието на дружеството от «Бета транс 07» ЕООД на «Агро Бизнес ком» ЕООД и съответно от «Белпорт»ЕООД на «Агро Продукт инвест» ЕООД. На 26.02.2013г. в офиса на нотариус С.С.в район PC Шумен,рег.№ 024, се е явил Е.К.А., който е декларирал съгласие да управлява дружествата «Агро Бизнес ком» ЕООД и «Агро Продукт инвест» ЕООД и подписите му били нотариално заверени. За формалната собственост на Л. върху дружествата и фактическия контрол на обвиняемите над дружествата «Агро Продукт инвест» ЕООД и «Арго Бизнес ком» ЕООД са налични доказателствата по делото: на 04.09.2013г. К.Л. прехвърлил собствеността и управлението на дружество «Агро бизнес ком» ЕООД на О.И. Д., чието копие на личната карта е било намерено при претърсване и изземване в помещението на ул. „Иваница Данчев"16, наето от подс.И.. Последният не е лице, което може да съхранява или обработва лични данни, обект на защита от ЗЗЛД.

«БИО ПРОМ 2012 » ЕООД, регистрирано с решение на ОС Варна с наименование «Норд био» ООД и с регистрация по ЗДДС от 08.03.2011г.(дерегистрирано на 01.10.2013г.). На 08.08.2012г. дяловете на дружеството били закупени от К.Й. В.. На същата дата В. бил назначен за управител и било променено наименованието на търговеца от «Норд био» ООД на «Био пром 2012 » ЕООД. С протокол от 25.02.201 Зг. св. В. в качеството си на едноличен собственик взел решение за двете дружества, поотделно оформени за всяко едно от тях, но с идентично съдържание: -назначаването на Е.К.А. за управител на дружеството. Променил предмета на дейност на двете дружества като включил производство, търговия, внос и износ на селскостопанска продукция, комисионни и счетоводни услуги. На 26.02.2013г. в офиса на нотариус С.С.в район PC Шумен,рег.№ 024, се е явил Е.К.А., който е декларирал съгласие да управлява дружеството «Био пром 2012 » ЕООД и подписите му били нотариално заверени.

Видно от заключението на изготвената техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., в ОБ. N5- преносим компютър марка ASUS със сер. N A9NOAS12720636В и N X52DEEX048D, иззет от офис, находящ се в гр. Варна, ул. „Ив. Данчев" 16, нает от подс. И., е установен файл със сканиран Договор за продажба на дружествени дялове от 08.08.2012 г. на „Норд био" ООД ЕИК 201283471 /по настоящем дружеството е с наименование Био пром 2012 ЕООД/, според, който едноличен собственик на капитала става св.К.В..

„УНИСТИЛ 2003" ЕООД ЕИК 103806282 е регистрирано с решение по ф.д. 590 /2003 на Варненски окръжен съд. Регистрирано по ЗДДС от 02.06.2003 г. и дерегистрирано на 10.05.2014 г. Едноличен собственик на капитала от 30.11.2011г. е Т.П.А.. За закупуването на това дружество св.А. е дал обяснения в разпита си като сочи, че при закупуването му е присъствал обв.И. който организирал прехвърлянето и нотариалната заверка на сделката. Св.А. е извършил и разпознаване, отразено в протокола за разпознаване на лица от 05.03.2014 г. С протокол от 25.02.2013г. св.А. , който към тази дата е изтърпявал наказание лишаване от свобода в Затвора Плевен за данъчно престъпление, в качеството си на едноличен собственик взел решение за: -освобождаването си от поста управител на дружеството „УНИСТИЛ 2003" ЕООД; -назначаването на Е.К.А. за управител на дружеството. Променил предмета на дейност на дружеството като включил производство, търговия, внос и износ на селскостопанска продукция, комисионни и счетоводни услуги. На 26.02.2013г. в офиса на нотариус С.С.в район PC Шумен,рег.№ 024, се е явил Е.К.А., който е декларирал съгласие да управлява дружеството „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и подписите му били нотариално заверени.

По този начин от подсъдимия И., в съучастие с А., били осигурени четирите дружества- «Агро Продукт инвест» ЕООД, «Арго Бизнес ком» ЕООД, „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и «Био пром 2012 » ЕООД, чрез които щяла да се продава селскостопанската продукция, закупена от земеделски производители без начислен ДДС и съставени първични счетоводни документи. Още преди да поеме управлението на четирите търговски дружества, А.сключил на 21.02.2013г. договор с „Информационно обслужване" АД София за удостоверителни услуги, въз основа на който получил електронен подпис със сертификат 792DC656A618E149, записан върху смарт- карта с N CHS143BP15-Р0026666 , иззета като Обект 19 от протокола за претърсване и изземване от 04.02.2014г. от офис, находящ се в гр.Варна, ул. „Иваница Данчев" 16, нает от подс.И.. С този ел. подпис са подавани по- късно пред НАП справките-декларации и дневниците за покупки и продажби на управляваните от А.и контролирани от подсъдимия търговски дружества. А.подал на 22.08. и 26.08.2013г. заявление-декларация от името на „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и «Агро Продукт инвест» ЕООД до Национална служба по зърното към МЗХ за регистриране като търговец на зърно по Закона за съхранение и търговия със зърно. Всички останали дружества, използвани от подс. И. в престъпната схема, нямат регистрация като търговец на зърно по ЗСТЗ.(т.6,л. 45-63)

Подсъдимият И. разполагал с контролирани от него дружества, чрез които да оформя доставки към «Агро Продукт инвест» ЕООД, «Агро Бизнес ком» ЕООД, „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и «БИО ПРОМ 2012 » ЕООД като това били „кухи" търговски дружества, притежавани от малограмотни и бедни лица- „Вид комфорт-85" ЕООД, собственост отново на св.А., "Борилил" ЕООД, собственик и управител на същото е св.Мерай Аптулов Хюсеинов, малограмотен, подписал „някакви документи" срещу сумата от 300 лева, след което разбрал, че му е била регистрирана фирма, тъй като започнал да получава „някакви глоби" за нея. В разпита си е заявил, че никога не е работил с тази фирма и няма представа кой работи с тази фирма, не знае как се подават декларациите, с какво се занимава фирмата. Категорично е заявил, че не е сключвал сделки с фирмите „Унистил 2003"ЕООД, „Агро бизнес ком"ЕООД и „Био пром 2012"ЕООД. Никога не е имал документи и печат на фирмата.

По отношение на "ДИАМЕД 2012" ЕООД, към момента на сключване на сделките, предмет на настоящото дело, собственик и управител на дружеството бил Г.Н.Т.. По делото, от приложеното извлечение от акт за смърт от Район Приморски, Община Варна (т.6,л.81) се установява, че лицето е починало на 14.01.2013г„ като няма отразени промени в търговския регистър за промяна на собствеността и управлението на това дружеството. По делото са налични доказателства, че съпругата на подсъдимия- Н.И.има регистриран трудов договор за периода 04.07.2013г. до 03.02.2014г. в това дружество , което е нелогично предвид смъртта на едноличния собственик на дружеството и факта, че другите трудови договори на служители на дружеството са прекратени непосредствено след смъртта на Г.Т.. Обстоятелството, че трудовия договор на Н.И.е единствения сключен трудов договор месеци след смъртта на едноличния собственик на "ДИАМЕД 2012" ЕООД води до извода, че подсъдимият е контролирал същото.

Видно от заключението по изготвената техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., на НИКК в ОБ. N5 преносим компютър марка ASUS със сер. N A9NOAS12720636В и N X52DEEX048D, иззет от офис, находящ се в гр. Варна, ул. „Ив. Данчев" 16 са установени файлове „Ведомости на „Диамед 2012" ЕООД, „уведомление до НАП по чл. 62 от КТ на Нонка И.".

„ЛАМПАРА" ЕООД е регистрирана през 2008г. по ф.д. на ОС Варна. От 13.10.2011г. едноличен собственик и управител е С.Н.С. Видно от показанията на св.С., в началото дружеството не е развивало дейност и са подавани нулеви декларации по ЗДДС. Винаги счетоводството се е водило от С.В.. Докато е бил собственик на капитала на фирма „Лампара" ЕООД е развивал строителна дейност. СД по ЗДДС, ведно с дневниците за покупки и продажби е подавал по ел. път от счетоводителката с неговия ел. подпис. Категорично е заявил, че никога не е имал сделки с фирма „Унистил 2003"ЕООД и не е издавал фактури към това дружество. За месец август 2013 г. счетоводителката му е подала нулева декларация на 13.09.2013 г., като на 16.09.2013 г. в 01.42.26 часа е подадена коригираща декларация, според която той имал доставки в размер на 1 271 583.10 лв. Тъй като на 16.09.2013 г. бил при счетоводителката Вакка, тя извършила проверка и установила, че коригиращата справка е подадена с ел. подпис на КЕП на ZHIKS-I IRANI EOOD. Още веднага те отново пуснали коригираща декларация до НАП. Още същия ден написали заедно със счетоводителката искане до НАП да го уведомят кой има право да подава декларации на фирмата и жалба до полицията. За нуждите на разследването св. С. е предоставил заверени копия от следните документи: 3 бр. СД по ЗДДС за месец август 2013 г., Писмо отговор от НАП., жалба до полицията, и писмо до НАП.

Видно от заключението на изготвената техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., в ОБ. N5- преносим компютър марка ASUS със сер. N A9NOAS12720636В и N X52DEEX048D, иззет от офис, находящ се в гр. Варна, ул. „Ив. Данчев"16, нает от подсъдимия, е установен файл със сканирана л.к. на Ж.А.П.; инсталиран Сертификат за ел. подпис на „Жикс Храни" ЕООД, с който са подавани СД на „Вид комфорт 85" ЕООД, „Лампара" ЕООД, „Фреш Ди Си" ЕООД и „Диамед 2012" ЕООД

Дружествата "ОНИКС-ВАРНА" ЕООД и „Н и X" ЕООД са били еднолична собственост на Б.Г. Л., който единствен ги е представлявал. И двете търговски дружества са с предмет на дейност управление на питейни заведения. . За „Н и X" ЕООД от месец юли 2012 г. до дата на разпита му са се подавали нулеви СД по ЗДДС, тъй като дружеството не развивало дейност. За „Оникс Варна" ЕООД за периода м. август 2013 г. до м.02.2014г. се подавали нулеви СД по ЗДДС, тъй като дружеството също не развивало дейност. Справките-декларации по ЗДДС за двете дружества били подавали от счетоводителката на двете дружества-св.Г., по електронен път чрез ел. подпис на „Ваканин" ЕООД, който е УЕП. Подадените за м. 07, 09 и 11.2013г. СД по ЗДДС от името на "Оникс-Варна" ЕООД се явявали коригиращи на първоначално подадените, тъй като последващите документи са подадени от неизвестно за управителя Л. лице и не отговаряли на истината. В тази връзка св.Л. е подал жалба в Окръжна прокуратура Варна. Показания във връзка с тези факти дава и св.Г.- счетоводител на дружествата на св.Л.. Същата, за нуждите на разследването, е предоставила на разследващия орган образци от оригиналите на ползваните от двете дружества фирмени печати. Видно от заключението на изготвената техническа експертиза от 20.06.2016г. , положеният печат в графа „подпис" в оригинал на УЕП за упълномощаване, оттегляне, промяна на ел. адрес с вх. N 0300И0157367/23.05.2013 г. на „Оникс Варна" ЕООД е идентичен с печата на „Оникс Варна" ЕООД, иззет с протокол за претърсване и изземване от 04.02.2016 г. от адрес, находящ се в гр. Варна, ул. "Иваница Данчев" бл.16, партер.; положеният печат в графа „подпис" в оригинал на УЕП за упълномощаване, оттегляне, промяна на ел. адрес с вх. N 0300И0157368/23.05.2013 г. на „НиХ" ЕООД е идентичен с печата на „НиХ" ЕООД, иззет с протокол за претърсване и изземване от 04.02.2016 г. от адрес, находящ се в гр. Варна, ул. "Иваница Данчев" бл.16, партер.; положеният печат в графа „подпис" в оригинал на УЕП за упълномощаване, оттегляне, промяна на ел. адрес с вх. N 0300И0157368/23.05.2013 г. на „НиХ" ЕООД не е идентичен с оригиналните отпечатъци от печата, предоставени като образци на горецитираното дружество от св. С.Г.- счетоводител на дружеството.; Положеният печат в графа „подпис" в оригинал на УЕП за упълномощаване, оттегляне, промяна на ел. адрес с вх. N 0300И0157367/23.05.2013 г. на „Оникс Варна" ЕООД не е идентичен с оригиналните отпечатъци от печата, предоставени като образци на горецитираното дружество от св. С.Г.- счетоводител на дружеството.; Кръглият печат на „Оникс Варна" ЕООД, иззет с протокол за претърсване и изземване от 04.02.2016 г. от адрес, находящ се в гр. Варна, ул. "Иваница Данчев" бл.16, партер не е идентичен с оригиналните отпечатъци от печата, предоставени като образци на горецитираното дружество от св. С.Г.- счетоводител на дружеството.; Кръглият печат на „НиХ" ЕООД, иззет с протокол за претърсване и изземване от 04.02.2016 г. от адрес, находящ се в гр. Варна, ул. "Иваница Данчев" бл.16, партер не е идентичен с оригиналните отпечатъци от печата, предоставени като образци на горецитираното дружество от св.С.Г.- счетоводител на дружеството.

В хода на разследването е установено, че коригиращите декларации на "Оникс-Варна" ЕООД са подавани чрез електронния подпис на И.С.Ц.. Този електронен подпис е иззет при претърсване и изземване от офис, находящ се в гр. Варна, ул. „Ив. Данчев" 16, нает от подсъдимия и описан в протокола под номер 21-1 бр. картодържач сив цвят с пластмасова карта с N CHJCOP40713.

„ФРЕШ ДИ СИ" ЕООД ЕИК 200997602, е собственост на лицето Н.И. Т.от 21.06.2012г. като същия е едноличен управител на дружеството. В хода на разследването лицето не е установено и разпитано. От справката в търговския регистър се установява, че Т.е собственик на 109 търговски дружества. СД по ЗДДС до НАП през инкриминирания период са подавани с ел. подпис на „Жикс Храни" ЕООД, намерен( смарт-карта) в дома на св.Д.Е., счетоводител на дружествата, контролирани от подсъдимия и наета на работа от него след проведено интервю в ресторант „Одаята". Сертификатът на същия е бил инсталиран както на компютъра на св.Е., така и на два от компютрите, иззети от офиса на подс. И..

За придаване на достоверност на уж извършените покупки от тези „кухи" доставчици, той изготвял фактури с невярно съдържание, използвайки печатите, намерени у него и включвал фактурите в техните дневници за продажби. На дружествата "Вид Комфорт-85" ЕООД, "Диамед 2012" ЕООД, „Лапмара"ЕООД и „Фреш Ди Си"ЕООД справките -декларации по ЗДДС са подавани с ел. подпис на „Жикс Храни" ЕООД, което е видно от приложените документи от НАП- УЕП /Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес/и заявления /Заявления за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставени от НАП с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице/ и показанията на св. Е.. На дружествата „Н и Х"ЕООД, „Оникс Варна" ЕООД и „Борилил"ЕООД са подавани с електронния подпис на И.С.Ц., което е видно от приложените документи от НАП- УЕП и заявления и показанията на св. Е.. За продажбите горните дружества не са получили плащания от Агро Бизнес Ком" ЕООД,"Агро Продукт Инвест" ЕООД,"Био Пром 2012", ЕООД, и "Унистил 2003" ЕООД, и съответно не са внесли дължимия данък към бюджета.

След като подсъдимия И. в съучастие с Е.А.си осигурил електронни подписи, се „погрижил" и за снабдяването с печати на контролирани от него дружества, както и на такива дружества, които били реални търговци и собствениците им дори не знаели, че от името на дружествата им се издават фактури за доставки («Оникс Варна» ЕООД и «НиХ» ЕООД- св.Л.), за да се подпечатват с тях изготвените първични счетоводни документи (фактури), които впоследствие обв.И. представял на св. Е., която пък на тяхно основание изготвяла вторичните такива - дневници за покупки и продажби и СД по ЗДДС на съответните дружества. Поръчал печатите чрез св. В.В... С.Г., управител и собственик на ЕТ „Драски-М-Г." в разпита си заявява, че фирмата й е с предмет на дейност рекламна агенция. Фирмата предлага услуга изработване на печати, както механични, така и на дръжка. За издадените печати водят регистър. В него не се посочват датата на поръчване и получаване на печатите. Относно следните печати: „Zlatno runo ltd Veliko Тагпоуо","Енбиен"ЕООД, „Баркър естейт"ЕООД, „Инвестиционна компания фримонт"ЕООД, „КМИ груп"ЕООД, „Инвестиционна компания фримонт13"ЕООД, „Агро ойл А и С" ЕООД, „Доби"ЕООД, „Интервайн"ЕООД, „Добрич ойл агро"ЕООД, „Нортист"ЕООД, „Юпен-7"ЕООД, „Кини2012"ЕООД, „Агростандарт 2010"ЕООД, „Трансинвест"ЕООД, „Агро бизнес ком"ЕООД, „Крис-бо"ЕООД и „ДТЛ Трейдинг" ЕООД, които са вписани в регистъра, тя заявява, че са поръчани от едно и също лице, което се е представило с името В.. В повечето случаи за получаването на печатите е идвал един и същи мъж, който се е представял пред работещите в офиса като шеф на В.. При извършеното разпознаване на лица, проведено на 20.02.2014г., св.Г.е разпознала подс. З.И. като лицето, което е получавало печати от офиса. Св.Диана Коева, работеща като продавач-консултант в ЕТ „Нави 46-Иван И." от 1995 г. до настоящия момент е приемала поръчка за печат на дружеството „Био Пром 2012"ЕООД и е вписала заявката в регистъра на фирмата, но не е присъствала при получаването на печата от клиента.

При извършване на претърсване и изземване от дома, офиса и автомобила на подс. И. са намерени и иззети 49 бр. печати, от които 47 бр. на търговски дружества , един на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ВАРНА„ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" 230 и един на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" ШУМЕН - МЗХ 227. С тези два печата се придавал вид, че дружествата, от които формално е закупувано зърното, са регистрирани като търговци на зърно. От офиса са иззети освен двата печата на МЗХ, също и сканирани бланки на регистрационни карти на МЗХ и други документи, свързани с регистрацията на търговците.

Сред иззетите печати са такива за дружествата, чрез които подс. И. в съучастие с А.неправомерно ползвали ДДС -„Агро Бизнес Ком" ЕООД, ЕИК: 148096292, "Агро Продукт Инвест" ЕООД, ЕИК: 200944336, "Био Пром 2012", ЕООД, ЕИК: 201283471 и "Унистил 2003" ЕООД/за него са намерени два печата/, „Вид комфорт-85" ЕООД, „Борилил" ЕООД "Диамед 2012" ЕООД, „НиХ"ЕООД, „Оникс Варна"ЕООД, „Фреш Ди Си"ЕООД.

За да се обогатят неправомерно в максимален размер посредством организацията, която създали, обвиняемия И. изкупувал зърно от земеделски производители, неустановени в хода на досъдебното производство, като покупките оформял като да са извършени от името на търговски дружества с чийто данни, фактури, печати и електронни подписи разполагал. Създадените фактури били описвани в регистрите за покупки, а сумите по ЗДДС, отбелязани в тях- приспадали в СД по ЗДДС за съответния данъчен период.

Счетоводната дейност на дружествата, използвани от подсъдимия И. и съучастника му А.се осъществявала от св.Д.И.Е., която е разпитана по реда на чл. 223, ал.1 от НПК в присъствието на съдия при ВОС. От показанията на свидетелката става ясно, че през 2009 г. в електронния вариант на вестник „Позвънете" тя видяла обява „Търсим самостоятелен счетоводител за фирми." и позвънила обявения телефонен номер. Говорила с мъж, който я поканил на интервю. Интервюто със свидетелката се провело от обв. И. в заведение „Одаята" в близост до сградата на НАП. Той я попитал колко пари ще иска на една фирма за счетоводно обслужване, а свидетелката отговорила, че заплащането ще зависи от документооборота. Подс.И. й казал, че фирмите са няколко и че работата ще е различна и се договорили, че ще той ще й заплаща всеки месец различна сума според извършената работа. Св.Е. сочи, че няма сключен писмен договор за счетоводно обслужване с подсъдимия. От 2009 г. до настоящия момент между двамата активно е получавана и връщана документация. Св. заявява, че в личния й компютър, който е бил иззет при претърсването и изземването от жилището й в гр. Варна, ул. „Идеал Петров" 1а, ет.4, ап.29 на 04.02.2014 г. има инсталирана счетоводна програма, в която са вписани всички фирми, които е обслужвала счетоводно. Всички имена на дружества, които фигурират в базата данни на счетоводната програма, с изключение на три фирми, са й били предоставени за обслужване от подсъдимия и само и единствено с него е контактувала за тези дружества като той й е представял само ДДС фактури. Трите фирми, които не са били свързани с подс. З.И., ги е водила през 2008 г. За счетоводното обслужване на дружествата, след като я наел на работа, й казал, че трябва да осчетоводява носените от него фактури и да съставя СД по ЗДДС, ведно с дневниците. След като ги изготвяла, подсъдимия ги вземал. Не й било известно кой ги е подавал в НАП. Тя никога не била подавала декларации на дружествата пред НАП физически на хартиен носител и дискета, защото нямала пълномощно. Това продължило за около месец. След това св.Е. казала на подс.И., че по този начин не й е удобно и той й занесъл ел. подписи, заедно с паролите за всяко дружество. В началото всички дружества ползвали един ел. подпис, след това били разпределени по групички с различни ел. подписи. Такова било положението и към инкриминирания период. Този факт се потвърждава и от приложените по делото УЕП и Заявления за подаваните СД на дружествата, разследвани по делото. След като подавала декларациите чрез подписа, св.Е. връщала ел. подписи на подс.З.И.. Св.Е. категорично е заявила, че само и единствено той  й е носил и вземал документите на всички фирми и винаги е бил сам при контактите си с нея. По предоставени от него документи, св.Е. е подавала по ел. път СД по ЗДДС на следните фирми: "Агро Бизнес Ком" ЕООД, "Агро Продукт Инвест" ЕООД, "Био Пром 2012" ЕООД, гр. Варна, "Унистил 2003" ЕООД, "Оникс-Варна" ЕООД, „Унистил 2003" ЕООД, "Диамед 2012" ЕООД, „НиХ" ЕООД и "Фреш Ди Си" ЕООД.

Като контрагенти на горепосочените фирми е засичала "Твс-Прайм" ЕООД, „Витамино" ЕООД, „Капо БГ" ЕООД, „Карго логистик" ЕООД, „Еко-мес 2010" ЕООД, "Еклипс  Груп"    ЕООД,    "Докстотал    Комюникейшън"    ЕООД"ПроСолюшънс Крю" ЕООД, "7М и В ГРУП" ЕООД, "Прим Технолоджи"ЕООД.

Св.Е. не познава Е.К.А.. Подс. З.И. й донесъл ел. подпис с име Е., но тя не знае дали се касае за едно и също лице. Никога при нея не е имало съпътстващи документи към данъчните фактури- договори за транспортни услуги, договори за търговия или договори за съхранение на стоките, касаещи цитираните дружества, спецификации /подробен опис на стоките/ по фактурите. Обикновено, когато се касаело за извършването на услуга, следвало да има договор за извършване на услуга. За фактурите, които й е носил подсъдимия, не е имало никога такива. Св. Е. заявява, че никога не е разполагала с баланс, отчет за приходи и разходи, оборотна ведомост и разпечатки по счетоводни сметки, както и ГДД на цитираните фирми. Относно иззетия при претърсването и изземването от жилището й тефтер, подробно описан като ВД 1 в ППИ /протокол за претърсване и изземване/от 04.02.2014 г., който й е предявен, св. Е. обяснява, че в него си е водила бележки и записки, съобразно дадените указания от подс И. по телефона или устно, когато й е носил ДДС фактури за дружествата,  тя следвало да ги разделя по дружества. Тези схеми направила за свое улеснение, за да може да осчетоводи купчината с фактури. За нея и нейната работа било важно хартиеният документ да отговаря на електронно осчетоводения документ и по този начин ДДС декларацията да е сбор на всички налични хартиени документи, които са й представени. За страница 17, която е прикрепена към лист от тефтера, св.Е. е заявила,че й е била предоставена от подсъдимия, като срещу всяко дружество било записано какво трябва да направи. Върху този лист ръкописният текст е изписан от нея, тъй като подс. й се обаждал, за да я пита за различни обстоятелства, като например дали на 14 число е подадена декларация за дадена фирма и съответно й давал указания какво да запише в документите до НАП. Така например за фирма „БО БО ГАРДЪН" - Булстат -200922845 е записано „ако никой не пуска ние сме с нулева " , за което св.Е. обяснява, че си е отбелязала след като е проверила, че за тази фирма последно е пускана декларация през месец юли 2013. Бележката за тази фирма означавала, че след като провери на 14 число, че не е пускана декларация тя трябвало по електронен път да подаде нулева справка-декларация по ЗДДС за това дружество. Св. Е. заявява, че от лятото на 2013 г. подс. И. й носел такъв лист с указания за всяко дружество, но е останал само този, защото другите ги е изхвърлила.Този лист най-вероятно се е отнасял за данъчен период септември 2013 г., но не е сигурна. Случвало се било подс. И. да й нарежда да подава по електронен път коригираща декларация за „Оникс Варна" ЕООД, като първата декларация е била подадена от друго лице чрез друг електронен подпис. Информация за ползваните от нея електронни подписи, предоставени й от него, св.Е. заявява, че се съдържа в иззетия от дома й компютър. В него бил инсталиран софтуер за всеки един конкретен подпис. Относно иззетите при претърсването в дома й два електронни подписа /на Е.А.и Живко Панайотов/ЖиксХрани ЕООД/, св.Е. заявява, че само тях й е оставил подс. И., който няколко дни преди това взел другите електронни, като споменал, че му трябват за откриването на банкови сметки чрез тях. На св.Е. не й било известно какви банкови сметки притежават дружествата, но е сигурна че имат такива, защото е имало банкови преводи. На 04.02.2014 г. било извършено претърсване на жилището на св. Д.Е., находящо се в гр. Варна, ул. „Идеал Петров" 1а, ет.4, ап.29. От него са иззети и приобщени като веществени и писмени доказателства вещи и документи, подробно описани от ВОС в мотивите към присъдата, респ. от прокурора в обв. акт.

По този начин за данъчен период м.06.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на "Био пром 2012" ЕООД ЕИК 201283471 с вх. № 0300-1990185/15.07.2013г. с електронния подпис на Е.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 73 666.91 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки - по фактури с № Ю0...045/01.06.2013г. и № Ю0...046/20.06.2013г. с издател "Вид Комфорт-85" ЕООД, ЕИК 103937246. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от Вид Комфорт-85" ЕООД, с което си действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество "Био пром 2012" ЕООД в размер общо на 73 666.91 лв.

За данъчен период м.07.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на "Био пром 2012" ЕООД ЕИК 201283471 с зх. № 0300-2007111/14.08.2013г. с електронния подпис на Е.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 241 599.21 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки - по фактури с № 20..044/01.07.2013г., №20..045/01.07.2013г., № 20..047//06.07.2013 г., №20..048/12.07.2013г., №20..050/12.07.2013г., 20..052/14.07.2013 г„ № 20..054/16.07.2013 г. с издател "Диамед 2012" ЕООД, ЕИК 103590361, № 200124/05.07.2013г., №20..0130/07.07.2013г., №200132/10.07.2013г., №200133/10.07.2013г., №200137/19.07.2013г., №200138/24.07.2013 г., с издател „НиХ"ЕООД, ЕИК 200695632, №20018/25.07.2013 г., с издател „Борилил"ЕООД, ЕИК 201514939. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подсъдимия, Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от "Диамед 2012" ЕООД, „НиХ" ЕООД и „Борилил" ЕООД с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество "Био пром 2012" ЕООД в размер общо на 241 599.21 лв.

За данъчен период м.07.2013г. е подадена Справка — декларация по ЗДДС на "Агро продукт инвест" ЕООД ЕИК 200944336 с вх. № 27001129923/14.08.2013г. с електронния подпис на.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 24 584.01 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки - по фактури с с № 200..040/01.07.2013г. с издател "Диамед 2012" ЕООД, ЕИК 103590361, № 200..0129/07.07.2013г. с издател „НиХ"ЕООД, ЕИК 200695632. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс..И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от "Диамед 2012" ЕООД и НиХ"ЕООД с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество „Агро продукт инвест" ЕООД в размер общо на 24 584.01 лв.

За данъчен период м.07.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на "Унистил 2003" ЕООД ЕИК 103806292 с вх. № 19001038222/14.08.2013г. с електронния подпис на А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 493 959.46 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки - по фактури с №200053/14.07.2013г., №20045/01.07.2013г., № 200055/18,07.2013г, №200056/23.07.2013г. с издател "Диамед 2012" ЕООД, ЕИК 103590361, №200136/18.07.2013г. и №200142/29.07.2013г. с издател „НиХ"ЕООД ЕИК 200695632, №20021/27.07.2013г., с издател „Борилил"ЕООД, ЕИК 201514939. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от "Диамед 2012" ЕООД, „Борилил"ЕОО Ди „НиХ" ЕООД с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество "Унистил 2003" ЕООД в размер общо на 493 959. 46 лв.

За данъчен период м.07.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на "Агро Бизнес Ком" ЕООД ЕИК 148096292 с вх. № 2501024055/14.08.2013г. с електронния подпис на подс.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 55 888.09 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки — по фактури с № 200..042/01.07.2013г. и № 200..051/13,07,2013г. с издател "Диамед 2012" ЕООД, ЕИК 103590361, № 200..0127/07.07.2013г. с издател „НиХ" ЕООД, ЕИК 200695632, № 200..0127/07.07.2013г. с издател „Борилил"ЕООД, ЕИК 201514939. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от „Борилил"ЕООД "Диамед 2012" ЕООД и НиХ"ЕООД с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество "Агро Бизнес Ком" ЕООД в размер общо на 55 888.09 лв. лв.

За данъчен период м.08.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на "Био пром 2012" ЕООД с вх. № 0300-2022526/16.09.2013г. с електронния подпис на А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 163 138.95 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки - по фактури с № 20065/06.08.2013 г., № 20067/12.08.2013 г., №20074/24.08.2013 г. с издател "Диамед 2012" ЕООД, ЕИК 103590361, № 200144/01.08.2013 г. с издател „НиХ"ЕООД, ЕИК 200695632, №02010/01.08.2013 г., №02014/12.08.2013 г., №02018/16.08.2013 г. и №02021/18.08.2013 г. с издател „Оникс Варна"ЕООД ЕИК 103786157. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от „Оникс Варна"ЕООД "Диамед 2012" ЕООД и НиХ"ЕООД с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество "Био пром 2012" ЕООД в размер общо на 163 138.95 лв. .

За данъчен период м.08.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на "Агро продукт инвест" ЕООД ЕИК 200944336 с вх. № 27001133262/16.09.2013г. с електронния подпис на Е.К.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 86 631.89 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки - по фактури с № 200060/01.08.2013г. и № 200070/18.08.2013г с издател "Диамед 2012" ЕООД ЕИК 103590361, 2000150/06.08.2013г. и № 2000162/24.08.2013г с издател „НиХ" ЕООД, ЕИК 200695632 и №0200.016/12.08.2013г. с издател „Лапмара" ЕООД, ЕИК 200944336. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от „Лампара" ЕООД , "Диамед 2012" ЕООД и „НиХ" ЕООД, с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество "Агро продукт инвест" ЕООД в размер общо на 86 631.89 лв.

За данъчен период м.08.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на "Унистил 2003" ЕООД ЕИК 103806292 с вх. № 19001039437/16.09.2013г. с електронния подпис на Е.К.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 464 991.62 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки — по фактури с № 200062/05.08.2013 г. и № 200077/28.08.2013г. с издател "Диамед 2012" ЕООД, ЕИК 103590361, № 200147/01.08.2013г., №200152/06.08.2013г., №200153/09.08.2013 г. и №200159/23.08.2013 с издател „НиХ"ЕООД, ЕИК 200695632, № 0200008/01.08.2013г, №0200012/07.08.2013г №0200023/26.08.2013г. №0200026/30.08.2О13г. и №0200027/30.08.2013г. с издател „Лампара"ЕООД, ЕИК 200944336. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от „Лампара" ЕООД, "Диамед 2012" ЕООД и „НиХ"ЕООД, с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество "Унистил 2003" ЕООД в размер общо на 464 991.62 лв.

За данъчен период м.08.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на "Агро Бизнес Ком" ЕООД ЕИК 148096292 с вх. № 2501025 883/16.09.2013г.с електронния подпис на Е.К.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 120 332.61 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки — по фактури с № 2000156/13.08.2013г. с издател „НиХ"ЕООД, ЕИК 200695632, № 020013/09.08.2013г., № 020017/15.08.2013 г., № 02019/ 17.08.2013г., №020028/30.08.2013 г. и № 020029/30.08.2013 г. с издател „Оникс Варна"ЕООД, ЕИК 103786157. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от „Оникс Варна" ЕООД и „НиХ" ЕООД, с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество "Агро Бизнес Ком" ЕООД в размер общо на 120 332.61 лв.

За данъчен период м.09.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на „Био пром 2012" ЕООД с вх. № 0300-2041277/14.10.2013г. с електронния подпис на Е.К.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 52 114.00 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки - по фактура с №20..078/02.09.2013 г., с издател "Диамед 2012" ЕООД, ЕИК 103590361. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от "Диамед 2012" с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество „Био пром 2012" ЕООД в размер общо на 52 114.00 лв.

За данъчен период м.09.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на „Агро продукт инвест" ЕООД ЕИК 200944336 с вх. № 27001136669/14.10.201 Зг. с електронния подпис на Е.К.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 153 505.89 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки - по фактури с № 200079/02.09.20!Зг., №200081/03.09.2013г., №200084/06.09.2013г. № 200088/16.09.2013г. и № 200094/27.09.2013г. с издател "Диамед 2012" ЕООД, ЕИК 103590361. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от "Диамед 2012" с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество „Агро продукт инвест" ЕООД в размер общо на 153 505.89 лв.

За данъчен период м.09.2013г. е подадена Справка -декларация по ЗДДС на "Унистил 2003" ЕООД ЕИК 103806292 с вх. № 19001041709/14.10.2013г. с електронния подпис на Е.К.А.. В нея била приспадната неправомерно сумата 238 962.15 лв. на основание декларирани сделки, описани в регистрите за покупки - по фактури с № 01023/ 02.09. 2013 г., № 01024/ 05.09. 2013 г., № 01025/ 05.09. 2013 г., № 01026/ 09.09. 2013 г., № 01027/ 09.09. 2013 г., № 01028/ 23.09. 2013 г., № 01029/ 26.09. 2013 г. и № 01030/30.09. 2013 г. с издател „Фреш Ди Си"ЕООД, ЕИК 103786157. В подадената справка-декларация, изготвена с действията на подс.И., Е.А.реално декларирал неосъществени доставки от „Фреш Ди Си"ЕООД, с което действие неправомерно бил начислен данъчен кредит в полза на търговско дружество "Унистил 2003" ЕООД в размер общо на 238 962.15лв.

През инкриминирания период четирите дружества «Агро Продукт инвест» ЕООД, «Арго Бизнес ком» ЕООД, „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и «Био пром 2012» ЕООД, са имали открити банкови сметки както следва:

„   Агро Бизнес ком“ЕООД :

-       „Райфайзен    банк"    ЕАД    Банкова    сметка    *** -лв.

-       Банка „Пиреос"

Сметка BG03PIRB71791601243626^B ПИБ BG 22FINV91501016010225-По сметките за инкриминирания период няма движение.

-       „Интернешънъл  „Асет банк"        -IB AN

BG66IABG74791000675000

По тази сметка са постъпвали суми от клиенти - „Карго Логистик"ЕООД, като парите са теглени от Д.С.А.и О.Г. Гавраилов.

Дати и суми на теглене:

Дамян Светлинов Атанасов

15.08.2013г-73500,00лв

16.08.2013г-70200,00лв

20.08.2013г-66850,00лв

21.08.2013г-11700,00лв

30.08.2013МЗ 1340,00

В показанията си от 10.06.2016г св.Д.С.А.заявява, че е теглил пари от тази банка, като той физически не е взел парите, а само се разписвал на банковия документ. Пълномощното и документите от банката за изтеглените суми са били съхранявани от друго лице. Не си спомня колко пъти е теглил пари от банката, но е поне два пъти. Категорично заявява, че не е взел изтеглените пари от сметката на дружеството. За услугата получавал възнаграждение в размер на 50 лева. Лицето О.Г. Гавраилов е извършил следните тегления от сметката на дружеството:

03.09.2013г-159560,00лв

04.09.2013г- 59700,00лв

16.09.2013г-32230,00лв

В хода на разследването това лице не е установено на известните адреси в страната, поради което не е разпитан.

От приложените банкови извлечения се установява, че дружеството не е извършвало плащания към доставчиците си.

- „Био Пром 2012"ЕООД Дружеството е имало разкрити следните банкови сметки:

-       „Пощенска банка" АД банкова сметка *** ***-

По сметката са превеждани парични суми от клиенти на дружеството за извършени доставки- "Витамино" ЕООД, "Капо БГ" ЕООД, като при постъпване на паричните средства в банката са теглени на същата дата от Л.О.И.-Т., въз основа на пълномощно от 15.08.2013г., нотариално заверено от нотариус С.С.в район PC Шумен,рег.№ 024, с упълномощител Е.К.А. и упълномощен Л.О.И.-Т., с което св.И.-Т.е упълномощена да представлява „Био Пром 2012"ЕООД пред всички банки в страната.

Дати и суми на теглене:

21.08.2013г-556000,00лв

21.08.2013г- 560809,58лв

27.09.2013г- 159800,00лв

27.09.2013г- 159400,00лв

30.09.2013г- 50497,00лв

30.09.2013г- 159400,00лв В приложеното банково извлечение е записано „теглене от Л.И..

-       „Юробанк България" IB AN BG46BPBI794010766203.  Сметката е открита на 21.08.2013г. с посочено упълномощено лице да тегли суми св. Л.О.И.-Т.. За инкриминирания период няма движение по сметката. Лицето Л.О.И.-Т.в показанията си от 16.06.2016г е заявила, че е разполагала с пълномощни от "Агро Продукт Инвест" ЕООД и "Био Пром 2012" ЕООД да оперира с банковите им сметки в Юробанк.

-       „Уникредит  Булбанк"АД Банкова сметка ***.

Сметката е открита на 2.05.2013г и по нея няма движение за инкриминирания период.

-       „Райфайзен банк"      Банкова      сметка      IBAN *** . Сметката е открита на 11.03.2013г. и по нея няма движение за инкриминирания период. Клиентът имал регистрирано онлайн банкиране с активен достъп чрез сме известие от телефон 0882984844, ползван от подс.. З.И. през инкриминирания период.

-„  Унистил 2003"ЕООД .

Дружеството  в  периода  06/2013г-09/2013г  е  имало  разкрити следните банкови сметки:

-       „Интернешънъл   Асет    банк"   -сметка    IBAN    ***. Сметката е открита на 13.08.2013г и закрита на 02.06.2014г .По сметката са постъпвали плащания от клиенти за извършени доставки от „Унистил 2003 "ЕООД на „Еклипс груп „ЕООД, като парите са теглени в брой /кешово/ от Е.К.А..

Дати на теглене: 13.08.2013г-1153386,76лв; 14.08.2013г- 556576,27лв; 15.08.2013г- 546382,72лв; 16.08.2013г- 303335,52лв; 20.08.2013г-106115,04лв; 22.08.2013г-285000,00лв; 22.08.2013г-297000,00лв; 22.08.2013г- 290000,00лв; 26.08-.2013г-1363650,00лв; 27.08.2013г-   66690,00лв; 28.08.2013г- 166430,00лв; 03.09.2013г- 527350,00лв; 09.09.2013г-  333550,00лв; 24.09.2013г- 298500,00лв; 25.09.2013г- 75830,00лв; 26.09.2013г-   94130,00лв.

 

- „ Агро продукт инвест „ЕООД Дружеството  в  периода  06/2013 г-09/201Зг  е  имало  разкрити следните банкови сметки:

-   „Юробанк     България" ЕООД        IB AN BG40BPBI79401076895 5. Сметката е открита на 27.09.2013г,  като е посочено упълномощено лице да тегли суми св. Л.О.И.-Т.. По сметката са превеждани парични суми от дружеството "Капо БГ" ЕООД за извършени доставки, като при постъпване на паричните средства в банката са теглени на същата дата от св.Л.О.И.-Т.. Дати и суми на теглене 27.09.2013 г.- 159 900.00 лв. 27.09.2013 г.- 68 600.00лв. От приложените банкови извлечения се установява, че дружествата „Агро Бизнес Ком„ЕООД ЕИК 148096292, "Агро Продукт Инвест „ ЕООД ЕИК 200944336, "Био Пром 2012"ЕООД ЕИК 201283471 и „Унистил 2003"ЕООД ЕИК 103806282 не са извършвали плащания към доставчиците си.

Изяснено е, че предходните доставчици на четирите дружества- «Агро Продукт инвест» ЕООД, «Арго Бизнес ком» ЕООД, „УНИСТИЛ 2003" ЕООД и «Био пром 2012 » ЕООД, не са извършвали доставки на зърно към тези дружества. Не са налице доказателства за реално прехвърляне на собственост по смисъла на чл. 6 от ЗДДС на процесиите доставки, обективирани с описаните фактури в очетните регистри по чл 124 от ЗДДС, подавани до НАП от дружествата „Агро Бизнес Ком„ЕООД ЕИК 148096292, "Агро Продукт Инвест „ ЕООД ЕИК 200944336, "Био Пром 2012"ЕООД ЕИК 201283471 и „Унистил 2003"ЕООД ЕИК 103806282 ,т.е горният данъчен кредит е ползван неправомерно на основание чл. 6 , и във връзка с чл. 68 ал 1 т 1 от ЗДДС.

От проведеното разследване е установено, че предходните доставчици на „Диамед 2012 " ЕИК 103590361; „НиХ"ЕООД ЕИК 200695632; „Борилил" ЕООД ЕИК 201514939 ;Оникс-Варна"ЕООД ЕИК 103786157, „Лампара „ЕООД ЕИК 200944336 и „Фреш Ди Си"ЕООД, ЕИК 103786157 не са извършвали доставки към тези дружества. Като предходни доставчици са посочени дружествата: "ДОКС ТОТАЛ КОМЮНИКЕЙШЪН" ЕООД, ЕИК201865967 със седалище гр. София, жк.«Зона Б-18»№ 9, Б, ет.4, ап.19,представлявано от С.П.Л./ не установен и разпитан. /. От СД и дневниците за продажби се установява, че няма декларирани продажби към „Диамед 2012 " ЕИК 103590361; „НИХ"ЕООД ЕИК 200695632; „Борилил" ЕООД ЕИК 201514939 ;Оникс-Варна"ЕООД ЕИК 103786157, Лампара „ЕООД ЕИК 200944336 и „Фреш Ди Си"ЕООД, ЕИК 103786157 . Дружеството е декларирало единствено извършване на услуги към друго дружество -„Виденовлукс" ООД.

"7М и В ГРУП" ЕООД, ЕИК 200475294 и "ТВС - ПРАЙМ" ЕООД , двете със със седалище гр. София, жк.«Надежда П»бл.№ 263, вх.Б, ет.7, ап. 47, са представлявани от св.Г.П.Г.. Последният е разпитан като свидетел в хода на досъдебното производство като е заявил, че към момента е в затвора и не си спомня нищо. От приобщените по делото СД и дневниците за продажби се установява, че през периода двете дружества са подавали нулеви декларации по ЗДДС.

"ПРО СОЛЮШЪНС КРЮ" ЕООД е представлявано от А.И. С.. По досъдебното производство е приложено писмо от майката на С. и медицинска документация, от която е видно, че лицето има психично заболяване, /т. 6, л.70-73./ По делото е приложено и писмо от НАП, от което е видно, че за месеците 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 и 12.2013 г. дружеството не е подавало СД и дневници за покупки и продажби.

"ПРИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД е представлявано от св.М.Т.Ц.. Последният е заявил, че не е работил с дружеството. Приложено е писмо от дружеството, според което не са имали сделки с „Диамед 2012" ЕООД, „Н и X" ЕООД и „Борилил" ЕООД. От приложените СД и дневниците за продажби на това дружество се установява, че няма декларирани продажби към „Диамед 2012" ЕООД, „Н и X" ЕООД и „Борилил" ЕООД.

Във връзка с размера на неправомерно ползвания от двамата съучастници данъчен кредит и дължимия към бюджета ДДС било установено следното:

«Агро Бизнес Ком„ЕООД ЕИК 148096292 в периода 01.06.2013г-30.09.2013г ползва данъчен кредит от следните доставчици : „Диамед 2012 " ЕИК 103590361; „НИХ"ЕООД ЕИК 200695632; „Борилил" ЕООД ЕИК 201514939 ; „Оникс-Варна"ЕООД ЕИК 103786157. Общо неправомерно ползвания данъчен кредит възлиза на 176 220,70лв. от следните доставчици и размери:

„Диамед 2012 " ЕИК 103590361-  30476,00лв

„НИХ"ЕООД ЕИК 200695632    -   21115,20лв

„Борилил" ЕООД ЕИК 201514939-        12365,69лв

„Оникс-Варна"ЕООД ЕИК 103786157-  112263,81лв

Неправомерно е намален дължим ДДС за внасяне /получател„Карго логистик"/посочен в СД като ДДС за възстановяване в размер на 100 255,84лв.

Общо задълженията на „Агро Бизнес Ком" ЕООД ЕИК 148096292 към бюджета за инкриминилания период възлизат на 276 476,54лв

Агро продукт Инвест" ЕООД ЕИК 200944336 в периода 01.06.2013г-30.09.2013г ползва данъчен кредит от следните доставчици : „Диамед 2012 " ЕИК 103590361; „НИХ"ЕООД ЕИК 200695632; „Лампара „ЕООД ЕИК 200944336 Общо неправомерно ползвания данъчен кредит възлиза на 264 721,65 лв. и съответно дължимия към фиска е в същия размер.

„ Био пром 2012"ООД ЕИК 201283471 в периода 01.06.2013г-30.09.2013г ползва данъчен кредит от следните доставчици : ВИД Комфорт 85"ЕООД ЕИК 103937246; „Диамед 2012 " ЕИК 103590361; „НИХ"ЕООД ЕИК 200695632; „Борилил" ЕООД ЕИК 201514939 ;Оникс-Варна"ЕООД ЕИК 103786157. Общо неправомерно ползвания данъчен кредит възлиза в размер на 530 519,07 лв. и съответно дължимия към фиска е в същия размер.

„Унистил 2003"ЕООД ЕИК 103806292 в периода 01.06.2013г-30.09.2013г ползва данъчен кредит от следните доставчици : „Диамед 2012 " ЕИК 103590361; „НИХ"ЕООД ЕИК 200695632; „Борилил" ЕООД ЕИК 201514939 ; Лампара „ЕООД ЕИК 200944336 ;„Фреш Ди Си"ЕООД, ЕИК 103786157. Общо неправомерно ползвания данъчен кредит възлиза в размер на 119 7913,23 лв. и съответно дължимия към фиска е в същия размер.

Размера на неправомерно ползвания данъчен кредит през инкриминирания период 01.06.2013г-30.09.2013г, се определя въз основа на изчислените от ССЕ дължимите данъци по ЗДДС от дружествата са както следва:

 

„Агро Бизнес Ком „ЕООД ЕИК 148096292 общо     - 276 476.54лв

В т.ч по данъчни периоди :

07/2013г   -55 888,09лв

08/2013г   120332,61лв

09/2013г   100 255,84лв

„Агро продукт Инвест" ЕООД ЕИК 200944336 общо 264 721.65лв.

В т.ч. по данъчни периоди :

07/2013г   - 24584,01лв

08/2013г   -86631,75лв

09/2013г   -153505,89лв

„ Био пром 2012"ООД ЕИК 201283471 общо 530 519.07лв.

В т.ч по данъчни периоди:

06/2013г   -73666,91лв

07/2013г   -241599,21лв

08/2013г   -163138,95лв

09/2013г-  -52114,00лв

„Унистил 2003"ЕООД ЕИК 103806292 общо 1 197 913,23лв

В      т.ч    по     данъчни    периоди    :

07/2013г   -493959,46лв

08/2013г   -464991,62лв.

09/2013г   -238965,15лв

Общият размер на неправомерно ползвания от съучастниците данъчен кредит възлиза на 2 269 630.49 лв./ два милиона двеста шестдесет и девет хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет и девет стотинки/

Освен, че цялата дейност на дружествата „Агро Бизнес Ком„ЕООД ЕИК 148096292, "Агро Продукт Инвест „ ЕООД ЕИК 200944336, "Био Пром 2012"ЕООД ЕИК 201283471 и „Унистил 2003"ЕООД ЕИК 103806282 се  ръководела от подс.И., въпреки правния статут на Е.К.А. като управляващ тези четири дружества.

При извършеното претърсване и изземване от жилището на св.Е., счетоводно обслужваща тези четири търговски дружества, са намерени и иззети Фактури на „Био пром 2012 ЕООД за периода м. 02. -08.2013 г. - л.2-л.138. , като от тях чрез СПЕ са изследвани тези, касаещи инкриминирания период. От заключението на извършената съдебно почеркова експертиза на фактури, приложени по делото в Син класьор -ВД 2, от 59-95л.- издадени на Витамино ЕООД за периода 01.07.-28.07.2013 г. е видно, че подписът в графа «съставил» в

- оригинал фактура N 2000000208/28.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И..

- оригинал фактура N 2000000207/27.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-       оригинал фактура N 2000000205/25.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

 - оригинал фактура N 2000000203/25.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-       оригинал фактура N 2000000201/24.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000200/24.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-       оригинал фактура N 2000000199/23.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000197/22.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000196/21.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-       оригинал фактура N 2000000195/20.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-       оригинал фактура N 2000000194/19.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-       оригинал фактура N 2000000192/18.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-  оригинал фактура N 2000000191/17.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-       оригинал фактура N 2000000189/16.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-  оригинал фактура N 2000000188/15.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000187/15.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

 - оригинал фактура N 2000000185/14.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-  оригинал фактура N 2000000184/13.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-  оригинал фактура N 2000000182/12.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-  оригинал фактура N 2000000181/12.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000180/11.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-  оригинал фактура N 2000000178/10.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000177/10.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000176/10.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000174/09.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000173/08.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000171/07.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000168/06.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000169/06.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000166/05.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

-       оригинал фактура N 2000000165/05.07.2013 г. доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000164/04.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000164/04.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000162/03.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000161/02.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000160/02.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000159/02.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000157/01.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

- оригинал фактура N 2000000156/01.07.2013 г. с доставчик „Био пром 2012" ЕООД е изпълнен от обв. З.И.

 

От заключението на техническите експертизи се установява, че в иззети и описани в ППИ от 04.02.2013г. на офис, находящ се в гр. Варна, ул. „Ив. Данчев" 16, нает от подсъдимия, както следва:

В Обект 4- USB по Техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., са установени файлове с фискални бонове на дружествата: „НиХ" ЕООД, Вид комфорт 85 ЕООД, Агро бизнес ком ЕООД, Агро продукт инвест ЕООД, Био пром 2012 ЕООД, кредитни известия на Витамино ЕООД;

В преносим компютър марка ASUS със сер. N A9NOAS12720636B и N X52DEEX048D., ОБ. N5 по Техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г.,Установени са файлове с: кредитни известия към „Витамино" ЕООД; Сканирана л.к. на Ж.А.П.; Сертификат за инсталиран ел. подпис на „Жикс Храни" ЕООД, с който са подавани СД на „Вид комфорт 85" ЕООД, „Лампара" ЕООД, „Фреш Ди Си" ЕООД и „Диамед 2012" ЕООД.Има инсталирана счетоводна програма, както и счетоводни бази; Множество файлове със сканирани договори за продажбата на дружествени дялове на различни дружества.Сканиран файл с Договор за продажба на дружествени дялове от 08.08.2012 г. на „Норд био" ООД, ЕИК 201283471 /по настоящем дружеството е с наименование „Био пром 2012" ЕООД, според, който едноличен собственик на капитала става К.В., който през инкриминирания период е собственик на „Био пром 2012" ЕООД; Сканирани фактури на „Агро бизнес ком" ЕООД , които са извън инкриминирания период; Файлове със сканирани фактури и други документи на различни дружества, които кореспондират със иззетите документи и печати от офиса, ползван от подсъдимия; Ведомости на „Диамед 2012" ЕООД, уведомление до НАП по чл. 62 от КТ на Нонка И., съпруга на подс.И.; 

В персонален компютър сив цвят и сер. N 051722362 -ОБ. N6 по Техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., В него са установени: Сертификат за инсталиран електронен подпис на О.И. Д.. Има инсталирана счетоводна програма, както и счетоводни бази на „Агро бизнес ком" ЕООД и „Био пром 2012" ЕООД; Фактури и други документи за други дружества; Файл със сканирана фактура на „Биопром 2012" ЕООД за 11.03.2013 г.; Установени са файлове с фискални бонове на дружествата: „Агро бизнес ком" ЕООД и „Фреш ди си" ЕООД Установените файлове в компютъра кореспондират с иззетите документи от офиса на подсъдимия — посочените собственици и управители по документите съвпадат с иззетите копия на лични карти на различни лица. Тези данни от личните карти подс. И. е използвал при оформянето на документите за прехвърлянето на множество дружества на посочените лица, които на по-късен етап е използвал във връзка с дейността си. От показанията на св. Д. Е., е видно, че през различните периоди той и е носил документи за различни дружества, като с определени фирми е извършвал дейност по 3-4 месеца, след което е продължавал дейността си с други.

В преносим компютър марка ASUS Еее РС900НА с N CCAE06LP1300T1, ОБ. N7 по Техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., са установени множество файлове, сред които сертификат за инсталирани електронни подписи на О.И. Д., на С.В.К.и на „Жикс Храни" ЕООД, като само с последния са подавани СД на „Вид комфорт 85" ЕООД, „Лампара" ЕООД, „Фреш Ди Си" ЕООД и „Диамед 2012" ЕООД; Сканирана СД на „Био пром 2012" ЕООД за д.п. 09/2013 г., дневник покупки на „Био пром 2012" ЕООД за данъчен период 08/2013 г., фискални бонове на различни дружества и приемо-предавателни протоколи със земеделски производители;  В преносим компютър марка "GIGABYTE" със сер. N TVTW7TFCCCCCCB8080756(H33eT от жилището на обв.И.), ОБ. N8 по Техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г.; са установени множество файлове, както и Сертификат за инсталиран електронния подпис на „Агро бизнес ком" ЕООД, който е ползван преди инкриминирания период. Наличието на този сертификат доказва връзката на обв. И. с дружеството, както и осъществявания контрол над него.   В  преносим  компютър марка ASUS     и  сер.  N 1A79N0AS451811(иззет от жилището на подсъдимия). ОБ. N9 по Техническа експертиза вх. N 2014-03215/17.07.2014 г., е установен файл - дневник покупки на „Био пром 2012" ЕООД за данъчен период 02/2013г. Наличието на този файл доказва връзката на обв. И. с дружеството,  като и осъществявания контрол над него. Отделно от това е установен файл с инсталиран сертификат „Трансинвест" ЕООД - С.Д.С.

 

Така възприета от настоящата инстанция и ВОС фактология се базира на събраните на досъдебното производство доказателства /гласни, писмени и веществени/ по отношение на фактите, подлежащи на доказване по смисъла на чл. 102 от НПК, чрез допустимите от НПК способи и чрез съответните доказателствени средства, които от своя страна съставът на ВОС е приобщил към доказателствения материал на делото и  въз основа на тях е достигнал до фактическите изводи на прокуратурата, отразени в обв. акт и приети изцяло от подсъдимия З.И.. За да направи това обаче, първоинст. съд е преценил и съобразил, че всички процесуално-следствени действия по разследването са извършени при спазване на реда и изискванията на НПК. Подс. И. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се е съгласил /л.151 от НОХД, това е сторил вкл-но и защитникът му – адв. Й./ да не се събират доказателства за тези факти. Като последица от това и в изпълнение на задълженията си, първоинстанционният съд е постановил, че производството ще протече в рамките на посочената диференцирана процедура – след като разбира се, е установил, че самопризнанията на подс. се подкрепят от събраните на досъдебното производство доказателства /за което съмнения не възникват и у настоящия съдебен състав/. След постановяване на определението по чл.372 ал.4 НПК, изявленията на подс. И.  по чл.371 т.2 НПК не могат да бъдат оттегляни. В тази насока е ТР №1/06.04.2009г. на ВКС на РБ - т.8.1., съгласно което цялостното признаване на фактите, изложени в обвинителния акт, обуславя ограничения  и в пределите на инстанционния контрол: „Допустимата защита на подсъдимия остава ограничена в рамките на признатите фактически положения по обвинителния акт. В тези предели могат да се установяват и противопоставят правопроменящи и правопогасяващи обстоятелства, свързани с приложимия материален закон, с предпоставките и съдържанието на наказателната отговорност. В обсега на същите са излагане на съображения за необходимост от приложение на относимите основни институти на наказателното право; очертаване на аргументи за обективните и субективни признаци на престъпния състав и обоснованата от тях правна квалификация, визирана в особените норми на наказателния кодекс; релевиране на възражения за наказателна неотговорност и погасителна давност; предлагане на доводи за индивидуализация на санкционните последици. Всичко това обаче е възможно при условие, че е съвместимо с фактологията по обвинителния акт и не внася съществени изменения в нейните очертания.”

В контекста на изложеното по-горе, възраженията на защитата на подс. И. – адв. Й. за това, че не е доказано по несъмнен начин, че подзащитният му е автор на подадените справки-декларации /т. к. не ги е подавал лично той/, се преценяват от състава на АС-Варна като несъстоятелни: за да възприеме тези фактически обстоятелства, ВОС се е базирал на отразеното в обстоятелствената част на обвинит. акт досежно действията на подс. И. – л. 7 /на гърба/ и л. 8 от НОХД и тези на св. Е., които факт. обстоятелства подс. И. е признал в изявлението си в с. з. на 13.12.2016г – л. 151 от НОХД и се е съгласил да не се събират доказателства за тях.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, първоинст. съд е направил правилен правен извод, че  деянията на подсъдимия З.И. осъществяват от обективна и субективна страна признаците на състава на престъплението по чл. 255, ал.З вр. ал.1, т. 2, 6 и 7, вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

 

Направени от първоинст. съд изводи досежно приложимия материален закон във връзка с престъпните действия на подс И., намерили отражение във фактите, установени по делото и приети от него се споделят изцяло и от въззивната инистанция.  Събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства установят по категоричен начин, че всички описани сделки не са реални - за да подготви невярното деклариране в процесните справки- декларации подсъдимият е използвал фалшиви фактури - визиращи фиктивно сключени през периода сделки и съответно плащане. Тези документи са били с невярно съдържание относно удостоверяването на възникнали данъчни събития, подлежащи на облагане и начисления данък от продавача. Налице е изискуемият от закона резултат да се избегне установяването и плащането на данъчни задължения в действителния им размер. На практика, именно подс. И., в съучастие с А.е осъществявал фактически дейността на цитираните по-горе дружества, а чрез посредственото извършителство на счетоводителя – св. Е.  е  затаил истина и потвърдил неистина в подадените пред ТД на НАП - Варна справки - декларации за данък върху добавената стойност за четири данъчни периода / за м. 06,07.08 и 09. 2013г/ и в крайна сметка е приспаднал неследващ се данъчен кредит, респективно това е до невъзможност за установяване на данъчни задължения по облагаеми доставки, като общият размер възлиза на 2 269 630.49 лева. Умисълът е пряк, защото подс.И. е съзнавал и искал настъпването на целените последици - укриването на данъчни задължения чрез изградения механизъм за симулиране на търговска дейност чрез фирми доставчици, които само формално фигурират в първичните счетоводни документи, именно с цел да удостоверят плащане, с цел данъчно облекчение, което няма правно основание.

 

Споделят се и останалите съображения на ВОС по отношение на съставомерните признаци.

 

 

Искането на подс. И. пред въззивната инстанция  за отмяна на първонист. съдебен акт и връщане на делото на прокурора за доразследване не е мотивирано с никакви доводи, освен с твърдението му, че е жертва на престъпна схема, реализирана от лицето Д. Г. и той се е съгласил само да съдейства. Поради това и съставът на АС-Варна го намира за безпочвено и лишено от правно съдържание.

 

Всичко изложено по-горе обуславя за настоящата инстанция извод за неоснователност на искането на защитата и на подс. И. за отмяна на първоинст. съдебен акт и връщане на делото за доразследване или изменение на същия с приложение на закон за същото или по-леко наказуемо престъпление поради несъставомерност на деянието по чл. 255 ал. 3 от НК. 

 

Алтернативно оплакване се прави от защитата и подс. И. за несправедливост на наложеното наказание, което те намират за завишено. Съставът на въззивната инстанция не намери опора в това твърдение: Първоинстанционният съд, за да определи съответното наказание, е подложил на внимателен анализ всички обстоятелства, предвидени в разпоредбата на чл. 54 от НК, като е  отчел от една страна, наличието на едно единствено смекчаващо отговорността обстоятелство – продължителният период от време на провеждане на наказателното производство, което не е по вина на подсъдимия; от друга страна е отчел наличието на множество отегчаващи отговорността обстоятелства – богатото и съдържателно съдебно минало на подс. с двукратно осъждане  за деяния по чл. чл.255 ал.3 от НК; размерът на избегнатите данъчни задължения, многократно надминаващ съставомерния  праг на квалиф. признак "особено големи размери"; обстоятелството, че почти всяко едно от деянията, включено в съвкупността  на продължаваното престъпление, само по себе си осъществява квалиф. признак "особено големи размери"; обстоятелството, че деянието е извършено при условията на чл. 26 от НК, което е индиция  за системност и престъпна находчивост у подс. И.. Така изложеното във връзка с отегчаващите отговорността обстоятелства, обосновано е довело до извода за високата степен на обществена опасност на деянието и на дееца, а като цяло - да се индивидуализира наказанието над средния предвиден в закона размер, а именно на шест години лишаване от свобода, което след редукцията по чл.58а ал.1 от НК /с оглед разглеждането на делото по реда на чл.372,ал.4 вр с чл.371,т.2 от НПК/ същото е определено на четири години, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор.

Настоящата инстанция счита, че определено в този размер, предвид преценката за постижимост на целите на превенцията, наказанието ще реализира целите по смисъла на чл. 36 от НК.  В този смисъл оплакването за несправедливост на наказанието също се преценява като неоснователно.

 

По отношение на кумулативно предвиденото наказание  “Конфискация”, следва да се отбележи, че то е законосъобразно наложено в размер на ½ част от наличното  имущество на подс. И..

 

При служебната проверка на присъдата, въззивният съд констатира, че определения от първоинст. съд тип затворническо заведение за изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода“ от подс. И. следва да се отмени: съгласно последните изменения в нормата на чл. 301 ал. 1 т. 6 от НПК и чл. 57 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗПС/- ДВ бр. 13/17г, в сила от 07.02.2017г/, съдът определя само първоначалният режим на изтърпяване на наказанието /в случая „строг“/, но не определя типа на затворническото заведение. В този смисъл се налага изменение на присъдата, като се отмени определеното от ВОС затворническото заведение.

 

При служебната проверка на присъдата не бяха констатирани други нарушения /допуснати на досъдебното производство или във фазата на съдебното следствие/, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора.

 

Водим горното и на основание член 334 т. 3 и чл. 338 от НПК, ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН  СЪД ,

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

ИЗМЕНЯ присъда № 112/13.12.2016г., постановена по НОХД № 1194/2016 г. от ОС-Варна, като я ОТМЕНЯ в частта, с която е определен вида на затворническото заведение, в което подс. З.Г.И. следва да изтърпи наложеното му наказание.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда в останалата й част.

 

 

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВКС на РБ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК  от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.     

 

                                                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ:  1:                   2.