Р Е Ш Е Н И Е

 

   110

 

Варна,   31.05.2016 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

Секретар С.Д.

Прокурор Илия Николов

Като разгледа докладваното от съдия Денева НДВ №75 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.424 ал. 1 вр. чл. 422 ал. 1 т.5 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД № 1269/2015 година по описа на Районен съд – гр.Добрич и отмяна на Определение №38/02.10.2015г., с което е одобрено споразумение спрямо осъдената А.Х.М..

Производството по възобновяване е инициирано във връзка с нарушение на материалния закон и с искане делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

 В съдебно заседание пред Варненския Апелативен съд осъдената М. се явява лично и се представлява от защитник – адв. М.С. ***, редовно упълномощена в с.з.

Представителят на Апелативната прокуратура намира искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД № 1269/2015 година по описа на Районен съд – гр.Добрич за основателно, тъй като е допуснато визираното в него нарушение на материалния закон.

         Защитникът на осъдената също счита, че има нарушение на материалния закон и моли производството по делото да бъде възобновено.

         Осъдената М. моли делото й да бъде възобновено.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане, както и след като взе предвид становищата на страните по делото, Варненският Апелативен съд прие за установено от фактическа и правна страна следното:

С Определение №38/02.10.2015 година по НОХД №1269/2015 година на основание чл.382 ал.7 от НПК Районен съд – Добрич е одобрил споразумение постигнато с обвиняемата А.Х.М., с което същата е призната за виновна в извършено престъпление по чл.234, ал.1, вр. чл.26, ал.1 НК. На основание чл.55, ал.1, т.2, б. „б“, пр.1 НК съдът й е определил наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от шест месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице - два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от шест месеца.

Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в сила при постановяването му на 02.10.2015г.

АС – Варна прецени, че така подаденото искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД №1269/2015 година по описа на Районен съд – Добрич, с аргумент за допуснато съществено процесуално нарушение е допустимо, а по същество и основателно, по следните съображения:

Определението по НОХД №1269/2015 година на Районен съд – Добрич, действително е постановено при съществено нарушение на закона по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 от НПК. От приложените писмени доказателства по делото се установява, че съдът е нарушил материалния закон, тъй като неправилно е приложил разпоредбата на чл.55 т.2, б. „б“, пр.1 НПК, заменяйки предвиденото в чл.234, ал.1 НК наказание „лишаване от свобода“ с наказанието „пробация“. Действащата към момента на извършване на престъплението разпоредба на чл.234, ал.1 НК е предвиждала наказание с минимален праг от една година „лишаване от свобода“, т.е законодателят е определил императивно минимален размер на санкцията, което автоматично изключва приложението на чл.55 т.2, б. „б“, пр.1 от НПК. По този начин одобрявайки споразумението, първостепенният съд е нарушил материалния закон. Допуснатото нарушение по чл.348, ал.1, т.1 НПК е съществено и представлява основание по чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело. С оглед на изложеното, искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на делото е основателно и като такава, следва да бъде уважено.

Водим от горното и на основание чл. 424 ал.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

Р Е Ш И:

 

       ВЪЗОБНОВЯВА НОХД №1269/2015г. по описа на Районен съд – гр.Добрич.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването Определение №38/02.10.2015г., постановено по НОХД № 269/2015г. по описа на Районен съд – гр.Добрич, с което е одобрено споразумение с осъдената А.Х.М..

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр.Добрич, от стадия на съдебното заседание.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                             2.