Р Е Ш Е Н И Е

 

118/27.06.2018

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  трети май  две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

               ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА

                                     СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

                                     

 

при секретар Г.Н.

и в присъствието на прокурор Светла Курновска

изслуша докладваното от съдия Янков внохд №77/2018г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

         

          Предмет  на настоящата въззивна проверка е присъда №89/29.11.2017г. по нохд №937/2017г. на Варненски окръжен съд , с която подсъдимите Т.Щ.Т., Р.Р.И., А.М.Р., Ц.М.М. са признати за виновни

в това, че в периода месец септември 2008 год. - 15.03.2010 год. в гр.Варна, при условията на продължавано престъпление, в съучастие помежду си като съизвършители, подс.Т. - в качеството на  управител, а останалите трима – като пълномощници на "Бик Ремонт Строй" ЕООД с ЕИК 200281624, избегнали установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 642 786.65 лв., като при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите съставили и използвали неистински документи и документи с невярно съдържание – фактури, с посочени издатели  „Георг Вас“ООД с ЕИК по булстат 148073621, ЕТ "Транс строй 2007 - Х. А. С." с ЕИК по Булстат 200302125, "С. 07" ЕООД с ЕИК по Булстат 200146628, "Арди Фиеста" ЕООД с ЕИК по Булстат 103957003, "Геоинвест БГ" ЕООД с ЕИК по Булстат 200685976, "Трансглобал" ДЗЗД с ЕИК по Булстат 175501624, "Д.еврострой" ЕООД с ЕИК по Булстат 104690756, "Васи билд инкорпорейт" ЕООД с ЕИК по Булстат 200733008 , потвърдили неистина в подадените пред НАП – Варна общо седемнадесет броя справки-декларации по ЗДДС /от месец септември 2008г. до месец март 2010г./ , които се изискват на основание чл.125 от ЗДДС, и приспаднали неследващ се данъчен кредит,  поради което и на основание чл. 255 ал. З, вр. ал. 1, т. 2, 6 и 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК мм наложил наказания както следва :

-         На подс.Т.Т. - „Лишаване от свобода“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален  „СТРОГ“ режим;

-         На подс.Р.И. - „Лишаване от свобода“ за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален  „СТРОГ“ режим;

-         На подс.А.Р. - „Лишаване от свобода“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което е отложено на основание чл.66 ал.1 НК за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ;

-         На подс.Ц.М. - „Лишаване от свобода“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което е отложено на основание чл.66 ал.1 НК за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

В тежест на подсъдимите са възложени и сторените по делото разноски.

 

Подаден е срещу така постановената присъда протест от Варненска окръжна прокуратура, в който единственото възражение е за явна несправедливост на наложеното наказание на подс.Р.И.. Иска се неговото увеличаване, като основното съображение за това е високата степен на обществена опасност на подсъдимия и деянието.

Срещу присъдата е постъпила и въззивна жалба от адв.С.Г. в качеството й на защитник на подсъдимия Т.Т., в която се правят възражения за неправилност и незаконосъобразност на присъдата, т.е. за допуснато нарушение на закона при постановяване на съдебния акт. Иска се неговата отмяна и постановяване на нов, с който осъдителната присъда да бъде отменена и жалбоподателят да бъде признат за невинен и оправдан по предявеното му обвинение.

Подадена е жалба срещу присъдата и от адв.Н.Б. в качеството му на защитник на подс.Р.И., в която бланкетно се навеждат доводи за наобоснованост, неправилност на присъдата, нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и за явна несправедливост на наложеното наказание.

В съдебно заседание протестът се поддържа изцяло от представителя на Апелативна прокуратура, иска се увеличаване на наказанието на подс.Р.И. – чрез отмяната на приложението на чл.55 НК по отношение на този подсъдим и определяне размера на наказанието при условията на чл.54 НК. Подадените от подсъдимите жалби прокурорът счита за неоснователни и моли да бъдат оставени без уважение.

Защитникът на подс.Т.Т. – адв.Г. също поддържа жалбата си изцяло, настоява за оправдаване на жалбоподателя поради липса на виновно поведение. Подс.Т. желае отлагане на наказанието по реда на чл.66 ал.1 НК.

Жалбата на подс.Р.И. се поддържа от защитника му адв.Н.Б. само по отношение на възраженията за допуснати съществени процесуални нарушения, и за явна несправедливост на наложеното наказание. В крайна сметка се иска намаляне на наложеното на подсъдимия наказание, което и той изтъква като свое единствено желание.

Подсъдимите А.Р. и Ц.М. лично и чрез защитниците си изразяват задоволство от постановената присъда и заявяват, че не желаят да се възползват от правото си по чл.320 ал.6 НПК.

 

          Варненският апелативен съд на основание чл.314 ал.1 НПК  извърши изцяло проверка правилността на обжалваната присъда и  като взе предвид подадените протест и жалби, както и становищата на страните, констатира:

 

          Установено е от фактическа страна по делото следното:

 

          През 2007 г. - 2008 г. подс. Р.Р.И. /Р.Р.И./  живеел в съседство с подс.Т.Щ.Т.. Отпреди се познавал и бил близък и с И.Н.Я., който пък по това време съжителствал с подс. А.М.Р..

През 2008 г. подс. Т. имал здравословни проблеми, не работел, а се нуждаел от средства. Подс. И. му предложил да регистрира търговско дружство и да го предостави  на него и на И.Я., за да работят с него. Обещал му да му дава по 200-300 лв. месечно, да му заплати предстоящата операция на окото. Подс. И. и И.Я. го уверили, че всичко с това дружество щяло да бъде законно и той се съгласил.

На 01.07.2008 г. и на 22.06.2009 г. подс. Т.Т. упълномощил подс.И. да извършва всички правни и фактически действия от негово име и за негова сметка, да го представлява пред всички лица, организации и учреждения в страната и чужбина, да започне до приключване на процедура за откриване и регистриране на него име на фирма по негова преценка - ЕТ, ЕООД, ООД, да представлява дружеството навсякъде пред всички органи и трети лица, като подписва вместо него навсякъде където е необхоД., да подава всякакви искани, молби, жалби, декларации и други от името и за сметка на дружеството, да получава всички официални документи да извършва всякакви сделки на управление разпореждане с активите и пасивите на новооткритата на негово име фирма, да го представлява пред всички банки и да извършва всякакви действия, сделки и всякакви други операции без ограничение по всякакви банкови сметки на фирмата, да извършва неограничено теглене, прехвърляне и приемане на суми и на всякакви документи, да извършва и приема правни действия по или във връзка разплащателни, депозитни и други по вид сметки на фирмата в банките, да открива и закрива всякакви сметки на името на фирмата, да получава и предава суми и документи от и на лица и организации, да назначава и освобождава служители на фирмата, да сключва договори - граждански, трудови и търговски с лица и при условия каквито договори ...да представлява дружеството пред всички съдилища в РБ. Документите необходими за вписването на дружеството уредил подс. И.. Съобразно наличните в системата „Апис" обявени актове" на дружеството, същите били изготвени на 02.07.2008 г. В учредителния акт, в заявлението за вписването на обстоятелства на ЕООД бил посочен адрес - ул.„Ген. Паренсов" № 32, на който имало поляна.

На 10.07.2008 г. подс.Т. упълномощил З.С.К.да го представлява пред общинска администрация, НАП, съдебната власт, МВР, РДНСК, банковите институции, нотариус, АВп, и всички институции, да получава и подава документи, да осъществява регистрация и дерегистрация на фирмата, да подава СД и свързани с дейността на фирмата документи, както и да подписва същите от негово име, да открие набирателна сметка в избрана от него банка като за целта внесе и изтегли уставния капитал на дружеството. Със сметката можел да оперира само З.С.К.или упълномощени от него лица. З.С.К.внесъл в АВп съответните документи и на 05.08.2008 г. в търговския регистър било вписано „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" с ЕИК 200281624. Подс.Т. бил вписан като негов управител. Адресът, на който нямало и обективно не можело да има офис на дружеството - гр. Варна, ул. „Ген. Паренсов" № 32, бил вписан в регистъра като седалище и адрес на управление на дружеството. Дружеството било регистрирано по реда на ДОПК в ТД - Варна на 05.08.2008 г.

По инициатива на лицето било регистрирано по ЗДДС считано от 01.09.2008 г. , като заявлението за това подписал подс.Т.. На 03.09.2008 г. дружеството регистрирало фискално устройство.

На 18.09.2008 г. и на 09.12.2008 г. подс.Т. упълномощил подс. Р. да представлява „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД пред всички общински, административни и данъчни органи, пред министерства, всички кметства и общини, съставяйки, подписвайки и получавайки документи и книжа от нейно име /на фирмата/, пред НАП; да подписва договори и да издава фактури от името на фирмата; да съставя, подписва и получава документи и книжа от нейно име, да участва в търгове, да борави с банковите сметки, да открива и закрива банкови сметки на фирмата пред всички банки в страната, да представлява фирмата пред съд, прокуратура и следствие, да преупълномощава трети лица.

Подс.Т. и подс.Р. открили на 15.12.2008 г.разплащателна сметка на дружеството в „ЦКБ" АД. Постъпилите по нея средства от дейността на дружеството теглила в периода 29.12.2008 г. - 03.09.09 г. Р.. От нея еднократно изтеглил сума подс.Т.. Подсъдимите Т.,  Р. и И. открили на 20.08.2009 г. разплащателна сметка на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД в „ПРОКРЕДИТБАНК" АД . И тримата имали правото да оперират с нея, но това правели - теглили постъпилите по нея средства до 19.02.2010 г.,  Р. и И..

От името на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД, подс.Т. сключил договори:

-      На 02.08.2008 г., 05.09.2008 г., 07.10.2008 г. - с „БАЖАНИКА СТРОЙ ЕООД - с. Приселци;

-      На 19.09.08 г. - с „НОВИМЕКС" ЕООД - гр. Свищов . Изпълнението му организирала Р., а Т. подписал протокол за установяване на завършеното и заплащането, както и фактурите от изпълнителя;

-      На 05.12.2008 г. - с „ВИПСТРОЙ 99"ЕООД;

-      На 14.01.2009 г. с Община Руен. Изпълнението на договора осъществила обв. Р. ***. Изпълнението на договора организирала Р.;

-      На 26.06.2009 г., 14.07.2009 г. и 14.07.2009 г. и 26,08.2009 г. с Община Шумен. Всичко свързано с изпълнението му, вкл. издаването на фактури за плащанията , осъществила  Р.;

-      На 07.05.2009 г. и 12.06.2009 г. с Община Вълчи дол . Изпълнението му организирала Р.;***. Изпълнението му, включително издаването на фактурите по повод плащания от възложителя изготвила и подписала Р..

Подсъдимата   Р.,   като   пълномощник   на   „БИК   РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД сключила и изпълнила договори:

-      На 25.01.2009 г. с Община Шумен ;

-      На 04.03.2009 г. и 13.05.2009 г. - с „РОЯЛ" ООД - гр. Добрич ;

-      На 11.05.2009 г. с МГУ „Св. Иван Рилски"- гр. София, а подс.И. подписал една от издадените фактури ;

-      На 16.05.2009 г. с Община Белово ;

-      На 24.07.2009 г. и 04.09.2009 г. с Община Омуртаг ;

-      На 26.05.2009 г. с Община Лисичково - обл. Пазарджик ;

-      През м. 11.2009 г. с Кметство Хърсово. По повод сключването на този договор Р. е призната за виновна в извършването на престъпление по чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за което й е наложено административно наказание .

Свид.Г.В.Г., копия на документите на когото били представяни, а името му присъства като част от работниците на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" по повод участията на дружеството в търгове за малки обществени поръчки, довели до сключването на договори : с общини Руен, Белово, Кнежа , Омуртаг, Вълчи дол, Лисичково, заявил, че обектите не са му известни, не ги е посещавал и не е подписвал никакви документи за тях.

Към 2008 г. подс. Ц. М. развивал търговска дейност -отглеждал животни - крави, телета, прасета, които след това продавал чрез „ЦИМ ФЕРМ" ЕООД, на което бил едноличен собственик на капитала и управител. По повод на закупуването на лек автомобил,  М. се запознал с подс. И., който бил продавачът. Автомобилът бил лизингов. Подс. М. заплатил исканата от И. цена. Последният не плащал вноските на лизингодателя и МПС било отнето от М.. И. му предложил да го упълномощи да развива търговска дейност от името на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" - ЕООД, да извършва продажби чрез него и да си приспада сумите по ЗДДС. На 10.09.2008 г. подс.Т. упълномощил подс. Ц.М.М. да действа като търговски пълномощник на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД като извършва всички дейности, води преговори и сключва договори от името и за сметка на фирмата, да закупува стоки от името на фирмата и за нейна сметка, да продава същите, където намери за добре и на цени, каквито договори, да представлява фирмата пред всички държавни съдебни и частни учреждения, включително пред НАП, данъчни служби, митници, кметства, общини и съответните администрации, ФЛ и ЮЛ и кооперации като подписва всички необходими документи, да представлява фирмата пред всички банки в страната и чужбина, да открива сметки на името на фирмата, да г закрива, да тегли и суми от тях, да внася суми, да прехвърля суми по други сметки, да извършва всички видове банкови операции от името и за сметка на фирмата, да оттегля дадени от името на фирмата пълномощни на трети лица за всякакви действия и по всякакъв повод.

С това пълномощно подс. М. открил на 10.09.2008 г. сметка на дружеството в ПИБ" АД и само той получавал по нея - в периода 10.09.2008 г. - 28.11.2008 г. постъпили от продажби от името на търговското дружество суми. Сметката закрила подс.Р. на 08.12.2008 г.

На 08.12.2008 г. подс.М. разкрил разплащателна сметка на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД в „ПИБ" АД. По нея в периода 19.08.2009 г. - 26.02.2010 г. отново постъпвали суми по продажби, които правел от името на дружеството. Постъпилите суми теглел само той. Закрил сметката на 31.05.2010 г, след като започнала проверка от НАП на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД по ЗДДС .

От данните по постъпилите в двете сметки суми е видно, че от името на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД в периода 26.02.2010 г. подс. М. направил продажби на „СТАРК К.Т", „ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД, „ЕТА МЕТАЛ" ЕООД, „ГИПС" АД, „БИН ПХЕВКС" ЕООД, „СИГРОТЕХ" ЕООД, „А." АД, на Румяна И. Величкова, „НОВА СТЪКЛО" ЕАД „ИНЖЕНЕР СТРОЙ" ЕООД. От името на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД като продавач, извършил продажби на животни на МЕСОКОМБИНАТ - гр. Разград, като издал фактури № 33/12.09.08 г, № 34/23.09.08 г, № 35/30.09.2008 г., № 73/11.10.2008 г, № 75/14.10.08 г, № 76/21.10.2008 г.; №77/28.10.2008 г.; № 82/21.11.2008 г.; № 83/26.11.2008 г, №133/19.12.2008 г.-; №134/23.12.2008 г.; № 141/21.01.09 г.; № 142/22.01.09 г.-, № 143/26.01.09 г.№ 148/26.02.2009 г.; № 151/23.03.2009 г.; № 156/04.04.2009 г.; № 157/14.04.2009 г, № 462/14.05.09 г. Договорът с МЕСОКОМБИНАТА подписал за „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД подс. Т.Щ.Т..

Подс. М. съставил от името на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД всички необходими документи, както и фактура за продажба на „ДИКА 1"ЕООД с БУЛСТАТ 200740337 - предходен доставчик на „АГРОЕЛИТ-2009" ЕООД №184/01.09.2009.

М. сключил договор на 08.09.2009 г. от името на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД и издал след това от негово име съответните документи /фактура от 14.12.2009 г./ с МБАЛ - Шумен. Издал на „АГРОЕЛИТ 2009" ЕООД с ЕИК 200696780 - дружество, на което също бил представител фактури от „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД номер 195/01.10.09 г. /т.6, л.128 л.129,130,131/; №198/01.10.09 г. /т.6, л.132,133,134,135/; 182/21.10.09 г. /т.6, л.136/; 569/05.11.09 г. /т.6, л.139,140,141,142/.

От името на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД  М. издал фактури на „Дика 1" ЕООД, на което бил също пълномощник, за да ползва това дружество данъчен кредит № 183/27.08.09 г.;184/01.09.09г.; 562/26.10.09 г.; 584/29.12.09 г.; 180/06.01.10 г.; 181/12.01.10 г.; 182/25.01.10 г., 183/25.01.10 г. 184/26.02.10 г.; 187/28.02.10 г.; 661/22.03.10 г.; 662/31.03.10 г.; 663/31.03.10 г.; 671/15.04.10 г.; 672/17.04.10 г.; 673/20.04.10 г. Сделките са били разследвани по ДП № 152/11 г. по описа на ОД на МВР - Шумен. М. издал от името на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД фактури на „БИН ПХЕКС" ЕООД - № 81/1.11.08 г. и № 476/28.09.09 г. Сделките са били разследвани по ДП № 330/15 г. по описа на ОД на МВР - гр. Разград.

Действията на М., както и издадените от него документи, били със знанието на подс. И.. Последният контактувал с лицето, извършвало счетоводната дейност на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД . Фактурите издадени от подс. М. били отразени в дневниците за продажба на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД. От писмените доказателства по делото /протокол за извършена насрещна проверка на „АГРОЕЛИТ 2009" ЕООД/ е видно, че освен подс. М. с дейността на това дружество бил ангажиран и подс. И..

Подс. Р.И. представил документи от страна на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ"ЕООД при извършена насрещна проверка на „МЕСОКОМБИНАТ РАЗГРАД" АД.

За да не бъдат внесени дължимите по ЗДДС суми по продажбите, подсъдимите съставяли, подписвали и декларирали неосъществени покупки от „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД за съответния данъчен период. Такива фактури съставял и подс. И. - сам и заедно със съпругата си - свид. Ж. К.М..

Съобразно декларираното в НАП в „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД работили : И.Н.Я. - от и до 21.10.2008 г. подс. Р.Р.И./Р.Р.И./ от 29.09.2008 г. до 03.05.2010 г., подс. А.Р. - от 17.02.2009 г. до 03.05.2010 г. и от 04.06.2007 г. до 17.02.2009 г. /Подс. Р. работила в този период съобразно декларираното и в „ГЕОРГ ВАС" ЕООД/, както и подс. Ц.М. - от 09.07.2009 г. до 22.10.2009 г.

На останалите, декларирани като наети по трудов договор в дружеството - Г.В.Г., И.В.М., И.М.Д. не им е било известно това обстоятелство. Н. И.Н. - син на И.Н.Я. обяснил, че работил около два месеца в „БИК РЕМОНТ СТРОЙ". Бил нает от подс. И., не е подписвал ведомост за заплата, получавал суми от И.. За работниците в дружеството не са подавана информация за осигуряването /декларация обр.6 НОИ/.

Регистрирането на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД по ЗДДС довело до задължението, да бъдат водени регистрите по чл.124, ал.1 - дневник за покупки и такъв за продажби, в дневника за продажби да бъдат отразявани издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършени продажби по чл. 119 от ЗДДС; да бъдат отразявани в дневника за покупки получените данъчни документи; да декларира ДДС за всеки данъчен период посредством справка-декларация /СД/, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, които да се подават заедно със СД съобразно разпоредбата на чл.125, ал.3 от ЗДДС.

За да бъдат изготвяни регистрите и СД по ЗДДС, подс. И. и подс.Р. се свързали със свид. И.Х.Х. - собственик и управител на ДЗЗД „АКАУНТ” и се договорили тя да извършва счетоводно обслужване на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД. Договорът за това, от 01.09.2008 г., подписал подс. Т.Щ.Т. .. Счетоводното обслужване, което извършвала Х., било оформянето на регистрите по ЗДДС и месечните СД. Фактурите й носели най-често И., а и Р.. Няколко пъти дошъл и Т.. По впечатления на свид. Х., нещата във фирмата движел основно подс. И.. Свид. Х. не е изготвяла ведомости за заплати, не са й били представяни други документи освен фактури. При прекратяване на дейността й, тя предала на подс. Т. счетоводни документи на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" по опис.

На 25.11.2008 г. подс. Т.Щ.Т. подал уведомление за упълномощаване на свид. И. Х. да подава по електронен път декларации, документи или данни по ЗДДС, ЗКПО,декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване ли изменение на трудови договори, за промяна на работодателя по КТ.

На 14.10.2008 г. З.К. предал в ТД на НАП СД и регистрите по ЗДДС за данъчен период м.септември 2008 г. СД получила вх. 03001123145/14.10.2008 г. В дневника за покупки били посочени   сделки с "ГЕОРГ ВАС" ЕООД - гр. Варна, БУЛСТАТ 148073621 по фактури с номера 0.. 107/11.09.2008 г. на стойност 19 260 лв. и ДДС 3852 лв, 0..108/19.09.2008 г. на стойност 46484 лв и ДДС 9296.80лв., 0..111/24.09.2008 г. на стойност 15583 лв. и ДДС 3116.60лв., 0.. 117/24.09.2008 г. на стойност 2660 лв. и ДДС 532 лв., 0.. 118/26.09.2008 г. на стойност 2345 лв. и ДДС 469 лв., 0..110/29.09.2008 г. на стойност 23810 лв. и ДДС 4762 лв., 0..116/25.09.2008 г. на стойност 19475 лв. и ДДС 3895 лв., Съобразно декларирания като платен по сделките ДДС, сумата от 25923.40 лв. била приспадната като данъчен кредит и бил деклариран резултат за възстановяване 3335,93 лв.

На 10.11.2008 г. била подадена от Кирчев СД и регистрите по чл. 124 от ЗДДС за данъчен период м.октомври 2008 г. СД получила вх.номер 03001126483/10.11.2008 г. В дневника за покупки били декларирани такива от „ГЕОРГ ВАС" ЕООД - фактури с номера: 0..133/10.10.2008 г. на стойност 312.50 лв. и ДДС 62.50 лв., 0..134/12.10.2008 г. на стойност 23500 лв. и ДДС 4700 лв., 0..135/14.10.2008 г. на стойност 24000 лв. и ДДС 4800 лв., 0..136/17.10.2008 г. на стойност 15000 лв. и ДДС 3000 лв., 0..137/20.10.2008 г. на стойност 12500 лв. и ДДС 2500 лв., 0..138/23.10.2008 г. на стойност 21000 лв. и ДДС 4200 лв., 0..139/28.10.2008 г. на стойност 1250 лв. и ДДС 250 лв. Сумите по ДДС по тях - в размер на 19512.50лв. били приспаднати като данъчен кредит и в СД бил деклариран резултат сума за внасяне 3 350,68 лв.

Съгласно подаденото на 25.11.2008 г. от  подс.Т. уведомление, свид. И. Х. е упълномощена да подава по електронен път декларации, документи или данни по ЗДДС, ЗКПО, декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване ли изменение на трудови договори, за промяна на работодателя по КТ. Чрез електронния си подпис свид. Х. подала следващите СД и регистри:

- СД за данъчен период м. ноември 2008 г. получила входящ номер 03001142394/11.12.2008г. В дневника за покупки, съобразно представените от подсъдимите И. и Р. фактури, били декларирани такива от ЕТ"ТРАНС СТРОИ 2007 Х. А. *** с ИЕК 200302125 - фактури с номера: 0..06/19.11.2008 г. на стойност 2800 лв. и ДДС 560 лв., 0..07/19.11.2008 г. на стойност 2260 лв. и ДДС 452 лв., 0..08/20.11.2008 г. на стойност 24000 лв. и ДДС 4800 лв., 0..09/22.11.2008 г. на стойност 23600 лв. и ДДС 4720 лв., 0.. 10/25.11.2008 г. на стойност 20000 лв. и ДДС 4000 лв., 0.. 11/27.11.2008 г. на стойност 6680 лв. и ДДС 1336 лв., 0.12/30.11.2008 г. на стойност 2940 лв. и ДДС 588 лв., 0... 14/30.11.2008 г. на стойност 26600 лв. и ДДС 5320 лв., 0..15/30.11.2008 г. на стойност 150 лв. и ДДС 30 лв. Сумите по ДДС по тях били приспаднати като данъчен кредит - 21 806 лв. и в СД бил деклариран резултат 29,25 лв. за внасяне.

- На 13.01.2009 г. били подадени СД и регистрите за данъчен период м. декември 2008 г. /СД вх. 03001159256/13.01.2009г./. В дневника за покупки били декларирани такива от „С. 07" ЕООД - гр. Аксаково с ЕИК 200146628 - фактури с номера 0..67/02.12.2008 г. на стойност 294 лв. и ДДС 58.80лв., 0..69/04.12.2008 г. на стойност 2400 лв. и ДДС 480 лв., 0..70/09.12.2008 г. на стойност 45800 лв. и ДДС 9160 лв., 0..71/13.12.2008 г. на стойност 45800 лв. и ДДС 9160 лв., 0..72/29.12.2008 г. на стойност 36500 лв. и ДДС 7300 лв, 0..73/29.12.2008 г. на стойност 30400 лв. и ДДС 6080 лв, 0..74/29.12.2008 г. на стойност 24500 лв. и ДДС 4900 лв, 0..75/30.12.2008 г. на стойност 20200 лв. и ДДС 4040 лв, 0...76/30.12.2008 г. на стойност 500 лв. и ДДС 100 лв. Сумата от 41 278.80лв. - платена съобразно фактурите като ДДС била приспадната и в СД бил декалариран резултат за възстановяване 23,11 лв.

- СД   за   данъчен   период   м.   януари   2009   г.   получила   вх.03001166984/14.02.2009г. В дневника за покупки били посочени такива от „С. 07" ЕООД - фактури с номера 0..83/19.01.2009 г. на стойност 28720 лв. и ДДС 5744 лв, 0..84/06.01.2009 г. на стойност 2600 лв. и ДДС 520 лв, 0..85/10.01.2009 г. на стойност 25000 лв. и ДДС 5000 лв, 0..86/11.01.2009 г. на стойност 30000 лв. и ДДС 6000 лв, 0..87/16.01.2009 г. на стойност 46400 лв. и ДДС 9280 лв. Сумата по ДДС - общо в размер на 26 544лв. била прспадната като данъчен кредит и в СД бил деклариран резултат сума за внасяне 73,90 лв.

- СД и регистрите за данъчен период м. февруари 2009 г. били подадени на 13.03.09 г. СД получила вх. 03001187537/13.03.2009г. В регистъра за покупки били декларирани такива от „С. 07" ЕООД - фактури с номера 0..88/10.02.2009 г. на стойност 22500 лв. и ДДС 4500 лв, 0..89/20.02.2009 г. на стойност 24500 лв. и ДДС 4900 лв, 0..90/28.02.2009 г. на стойност 24000 лв. и ДДС 4800 лв, 0..91/23.02.2009 г. на стойност 3933 лв. и ДДС 786.60лв, 0..92/28.02.2009 г. на стойност 66990 лв. и ДДС 13398 лв. Сумите по ДДС по тях - общо в размер на 28 384.60 лв. била приспадната като данъчен кредит и в СД бил деклариран резултат от дейността сума за внасяне 292,76 лв.

- СД   за   данъчен   период   м.   март   2009   г.   получила   вх.03001200791/13.04.2009г. Съобразно посоченото в представения с нея регистър на покупките, в който били отразени такива от „С. 07" ЕООД - фактури с номера 0.. 133/06.03.2009 г. на стойност 38330 лв. и ДДС 7666 лв., 0.. 134/14.03.2009 г. на стойност 42750 лв. и ДДС 8550 лв., 0.. 136/20.03.2009г. на стойност 24000 лв. и ДДС 4800 лв., 0.. 137/31.03.2009 г. на стойност 23400 лв. и ДДС 4680 лв. сумата от 25696 лв. била приспадната като данъчен кредит и в СД бил заявен резултат от дейността: за възстановяване 15,60 лв.

- СД и регистрите по ЗДДС за данъчен период м. април 2009 г. постъпили в НАП на 13.05.2009 г. СД получила вх. 03001214339/13.05.2009г. Като право на данъчен кредит била приспадната сумата от 56 004 лв. - ДДС платен през периода съобразно представения дневник на покупките, на „АРДИ ФИЕСТА" ЕООД - гр. Варна с БУЛСТАТ 103957007 по фактури 0.. 174/01.04.2009 г. на стойност 1135 лв. и ДДС 227 лв., 0..175/08.04.2009 г. на стойност 57980 лв. и ДДС 11596 лв., 0.. 176/10.04.2009 г. на стойност 30000 лв. и ДДС 6000 лв., 0.. 177/15.04.2009 г. на стойност 44900 лв. и ДДС 8980 лв., 0.. 178/21.04.2009 г. на стойност 1445 лв. и ДДС 289 лв., 0.. 179/20.04.2009 г. на стойност 24000 лв. и ДДС 4800 лв., 0.. 180/30.04.2009 г. на стойност 70980 лв. и ДДС 14196 лв., 0.. 181/30.04.2009 г. на стойност   49580 лв. и ДДС 9916 лв. В СД бил деклариран резултат от дейността през периода 47,06 лв. за внасяне.

- СД    за    данъчен    период    м.    май    2009    г.    получила    вх. 03001231711/15.06.2009г. В дневника за покупките били декларирани такива от „ГЕОИНВЕСТ БГ" ЕООД - гр. В. Търново с ЕИК 200685976- фактури номера: 0..2/08.05.2009 г. на стойност 33046 лв. и ДДС 6609.20лв., 0..4/08.05.2009 г. на стойност 32660 лв. и ДДС 6532 лв., 0..5/11.05.2009 г. на стойност 32640 лв. и ДДС 6528 лв., 0..6/12.05.2009 г. на стойност 12480 лв. и ДДС 2496 лв., 0..7/15.05.2009 г. на стойност 56320 лв. и ДДС 11264 лв., 0..8/19.05.2009 г. на стойност 42160 лв. и ДДС 8432 лв., 0..9/21.05.2009 г. на стойност 32660 лв. и ДДС 6532 лв., 0.. 13/08.05.2009 г. на стойност 26813 лв. и ДДС 5362 лв., 0.. 14/25.05.2009 г. на стойност 11790 лв. и ДДС 2358 лв., 0..16/25.05.2009 г. на стойност 1145 лв. и ДДС 229 лв., 0.. 17/26.05.2009 г. на стойност 33550 лв. и ДДС 6710 лв., 0.. 18/26.05.2009 г. на стойност 27640 лв. и ДДС 5528 лв., 0.. 19/29.05.2009 г. на стойност 25650 лв. и ДДС 5130 лв., 0..20/16.05.2009 г. на стойност 25000 лв. и ДДС 5000 лв., 0..23/20.05.2009 г. на стойност 25670 лв. и ДДС 5134 лв., 0..22/26.05.2009 г. на стойност 670 лв. и ДДС 134 лв. Сумите по фактурите като ДДС по тях - общо 73 710.80лв. били приспаднати като данъчен кредит и в СД бил заявен резултат за периода - за внасяне 114,44 лв.

- СД за данъчен период м.юни 2009 г. получила вх.№ 03001242985/13.07.2009 г. В дневника за покупки били описани такива от „ГЕОИНВЕСТ БГ" ЕООД - гр. В. Търново - фактури 0..26/05.06.2009 г. на стойност 37520 лв. и ДДС 7504 лв., 0..27/12.06.2009 г. на стойност 59550 лв. и ДДС 11910 лв., 0..28/15.06.2009 г. на стойност 8300 лв. и ДДС 1660  лв., 0..29/23.06.2009 г. на стойност 46329 лв. и ДДС 9265.80лв., 0..30/26.06.2009 г. на стойност 69270 лв. и ДДС 13854 лв., 0..31/30.06.2009 г. на стойност 7800 лв. и ДДС 1560 лв., 0..25/01.06.2009 г. на стойност 2468 лв. и ДДС 493.60лв., Сумите по ДДС по тях - общо 56 515.40лв. били приспаднати и като резултат от дейността за периода в СД била декларирана сума за внасяне 195,20 лв.

На 08.07.2009 г. в търговския регистър била вписана промяна за „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД. Бил вписан нов адрес на управление - гр. Варна, ул. „Свобода", бл. 18, вх. 1, ет. 1, ап. 25, на който дружеството никога не е имало офис, подсъдимите не са го обитавали, а обитаващите имота продължават да получават кореспонденция за „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД.

-На 12.08.2009 г. били подадени СД и регистрите по ЗДДС за данъчен период м. юли. СД получила вх. 03001255466/12.08.2009г. В дневника за покупки били посочени такива от ДЗЗД „ТРАНСГЛОБАЛ" - Варна с БУЛСТАТ 175501624 - фактури: 0.. 114/03.07.2009 г. на стойност 900 лв. и ДДС 180 лв., 0.. 116/08.07.2009 г. на стойност 31150 лв. и ДДС 6230 лв., 0.. 117/31.07.2009 г. на стойност 9900 лв. и ДДС 1980 лв., 0.. 119/02.07.2009 г. на стойност 70230 лв. и ДДС 14046 лв., 0.. 120/30.07.2009 г. на стойност 57290 лв. и ДДС 11458 лв., 0..121/14.07.2009 г. на стойност 19030 лв. и ДДС 3806.13 лв., 0.. 122/15.07.2009 г. на стойност 3850лв. и ДДС 770 лв., 0..123/17.07.2009 г. на стойност 2968 лв. и ДДС 593 лв., 0.. 125/21.07.2009 г. на стойност 49850  и ДДС 9970.16 лв., 0.. 127/03.07.2009 г. на стойност 21986.39 лв. и ДДС 4397.28 лв, 0.. 115/24.07.2009 г. на стойност 1300 лв. и ДДС 260 лв. При деклариране на резултата от дейността за месеца били приспаднати сумите ДДС по тях - общо 53 691.35 лв.и в СД бил деклариран резултат 121,32  лв. за внасяне.

- СД    за    данъчен    период    м.    август    2009    г.    получила   вх. 03001274671/14.09.2009 г.    За    периода    били    заявени    покупки    от „ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД - фактури с номера: 0..138/01.08.2009 г. на стойност 1030 лв. и ДДС 206 лв, 0.. 139/10.08.2009 г. на стойност 9750 лв. и ДДС 1950 лв, 0.. 140/11.08.2009 г. на стойност 4570 лв. и ДДС 914 лв., 0..141/17.08.2009 г. на стойност 43991 лв. и ДДС 8798.20 лв, 0.-142/18,08.2009 г. на стойност 11615 лв. и ДДС 2323 лв, 0.. 143/19.08.2009 г. на стойност 68550 лв. и ДДС 13710 лв, 0.. 144/21.08.2009 г. на стойност 3270 лв. и ДДС 654 лв, 0.. 145/27.08.2009 г. на стойност 1230 лв. и ДДС 246 лв, 0.. 147/04.08.2009 г. на стойност 10820 лв. и ДДС 2164 лв, 0.. 172/27.08.2009 г. на стойност 5000 лв. и ДДС 1000 лв. Сумите ДДС по тях - общо 31 965.20 лв. били приспаднати като данъчен кредит и в СД бил деклариран резултат сума за внасяне 96,87 лв.

-СД     за     данъчен    период     м.     септември     получила     вх. 03001288657/14.10.2009г. В дневника за покупките били посочени такива от „ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД" - фактури с номера: 0.. 166/01.09.2009 г. на стойност 2850 лв. и ДДС 570 лв, 0.-167/09,09,2009 г. на стойност 71700 лв. и ДДС 14340 лв, 0.. 169/28.09.2009 г. на стойност 2650 лв. и ДДС 530 лв, 0.. 170/29.09.2009 г. на стойност 7000 лв. и ДДС 1400 лв, 0.. 171/30.09.2009 г. на стойност 27500 лв. и ДДС 5500 лв, 0.. 174/10.09.2009 г. на стойност 1600 лв. и ДДС 3200 лв, 0.. 175/19.09.2009 г. на стойност 7600 лв. и ДДС 1520 лв, 0.. 176/01.09.2009 г. на стойност 82000 лв. и ДДС 16400 лв, 0.. 179/24.09.2009 г. на стойност 63210 лв. и ДДС 12642 лв. След приспадане на ДДС  от тези сделки - общо 56 102 лв, в СД бил заявен , резултат 85,62 лв. за внасяне.

- СД   за   данъчен   период   м.   октомври   2009   г.   получила   вх. 03001302729/13.11.2009г. В дневника за покупки били посочени такива от „ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД - фактури с номера 0..205/02.10.2009 г. на стойност 1820 лв. и ДДС 364 лв, 0..206/14.10.2009 г. на стойност 15980 лв. и ДДС 3196 лв, 0..207/29.10.2009 г. на стойност 72000 лв. и ДДС 14400 лв, 0..208/15.10.2009 г. на стойност 1428 лв. и ДДС 285.60 лв, 0..209/21.10.2009 г. на стойност 1955 лв. и ДДС 391 лв, 0..210/23.10.2009 г. на стойност 34000 лв. и ДДС 6800 лв, 0..211/26.10.2009 г. на стойност 30500 лв. и ДДС 6100 лв, 0..213/22.10.2009 г. на стойност 4300 лв. и 860 лв. ДДС. Сумите като ДДС по тях - общо 32 396.60 лв. били приспаднати като данъчен кредит и в СД бил деклариран резултат от дейността 57,06 лв. за внасяне.

- СД за данъчен период м. ноември 2009 г. получила вх. 03001318799/14.12.2009г. В дневника за покупки, представен с нея били посочени такива от „Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД - гр. В. Търново с БУЛСТАТ 104690756 - фактури с номера 0..287/29.11.2009 г. на стойност 4000 лв. и ДДС 800 лв, 0..280/03.11.2009 г. на стойност 755 лв. и ДДС 151 лв, 0..282/0/8.11.2009 г. на стойност 69000 лв. и ДДС 13800 лв, 0..283/23.11.2009 г. на стойност 18750 лв. и ДДС 3750 лв, 0..284/24.11.2009 г. на стойност 2726 лв. и ДДС 545.20 лв, 0..285/23.11.2009 г. на стойност 102800 лв. и ДДС 20560 лв, 0..286/26.11.2009 г. на стойност 1660 лв. и ДДС 332 лв. След приспадане на ДДС по тях - общо 39 938.20 лв, като резултат от дейността през периода в СД била посочена сума за внасяне 40,99 лв.

- СД за данъчен период м. декември 2009 г. получила вх. 03001328172/14.01.2010 г. Като данъчен кредит била приспадната сумата от 41430.40 лв. - ДДС платен съобразно представения дневник за покупките при сделки с „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" ЕООД - гр. Белослав, с ЕИК 200733008 - фактури с номера 0..45/03.12.2009 г. на стойност 1410 лв. и ДДС 282 лв, 0..46/21.12.2009 г. на стойност 1162 лв. и ДДС 232.40 лв, 0..47/23.12.2009 г. на стойност 23500 лв. и ДДС 4700 лв, 0..48/04.12.2009 г. на стойност 33550 лв. и ДДС 6710 лв. 0..49/19.12.2009 г. на стойност 80230 лв. и ДДС 16046 лв, 0..50/23.12.2009 г. на стойност 13100 лв. и ДДС 2620 лв, 0..51/29.12.2009 г. на стойност 54200 лв. и ДДС 10840 лв. Като резултат за периода в СД била декларирана сума за внасяне 89,14 лв.

- СД за данъчен период м. януари 2010 г. вх. 03001347293/15.02.2010г, била с нулеви данни - без продажби и покупки по ЗДДС.

- СД   за   данъчен   период   м.   февруари   2010   г.   получила   вх. 03001362685/15.03.2010 г. В дневника за покупки, представен с нея били посочени такива от „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" ЕООД - фактури с номера 0..102/25.01.2010 г. на стойност 715 лв. и ДДС 143 лв, 0..103/09.02.2010 г. на стойност 4900 лв. и ДДС 980 лв, 0..104/17.02.2010 г. на стойност 2622 лв. и ДДС 524 лв, 0..106/25.02.2010 г. на стойност 12500 лв. и ДДС 2500 лв, 0.. 107/28.02.2010 г. на стойност 38700 лв. и ДДС 7740 лв. След приспадане на ДДС по тях - общо 11 887.40 лв. в СД бил деклариран резултат 61,59 лв. за внасяне.

 

Със Заповед № 1001501/06.04.2010 г. органът по приходите възложил ревизия на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" по ЗДДДС за периода 01.09.2008 г. -28.02.2010 г. В хода на ревизията от дружествата - доставчици и от ревизираното лице „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД не били представени документи и доказателства удостоверяващи реалността на извършените доставки на стоки и услуги, СМР и направените плащания. Не са били представени доказателства за това дружествата-доставчици да са притежавали материални дълготрайни активи, офиси, кадрова обезпеченост, закупени материали и пр. Проверката завършила с издаването на ревизионен доклад и Ревизионен акт № 181003155/26.10.2010 г. При ревизията било установено, че не са били налице условията визирани в чл. 6 и 9 от ЗДДС , за да се приеме, че е налице доставка, а именно : прехвърлянето на правото на собственост и друго вещно право върху стоката или извършване на услуга. Такава реалност на доставките не е установена, не са били установени доказателства за това доставчиците да са имали техническа, технологична, материална и кадрова обезпеченост за извършване на услугите, посочи в издадените фактури. Направен е извод, че не са били налице данъчни събития по смисъла на чл.25, ал.2 от ЗДДС - основание за изискуемост на данък според чл.25, ал.5, т.1 от ЗДДС, респективно - основание за начисляване на данък според чл.86, ал.1 от този закон. С оглед разпоредбите на чл.70, ал.5 от ЗДДС, чл.68, ал.1,  вр. чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС органът по приходите е направил извода, че не е възникнало право на приспадане на данъчен кредит в размер на 25 923,40 лв. за данъчен период м. септември 2008 г., в размер на 19 512,50 лв. за данъчен период м. октомври 2008 г. по фактурите с издател „Георг Вас" ООД; за данъчен период м. ноември 2008 г. -21 806 лв. по фактурите с издател ЕТ „ТРАНС СТРОЙ 2007 Х. А. С."; за данъчен период м. декември 2008 г. - 41 278,80 лв., за данъчни периоди: м. януари 2009 г. -26 544 лв., м. февруари 28 384,60 лв., м. март 2009 г. - 25696 лв.по фактури с издател „С. 07" ЕООД; за данъчен период м. април 2009 г. - 56 004 лв. по фактури с издател „Арди фиеста" ЕООД; за данъчен период м. май 2009 г. - 73710,80 лв., м. юни 2009 г. - 56515,40 лв. по фактури с издател „ ГЕОИНВЕСТ БГ" ЕООД; за данъчни периоди: м юли 2009 г. - 53691,35 лв., м. август 31965,20 лв., м. септември 56 102 лв., м. октомври 2009 г. - 32396,60 лв. по фактури с издател „ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД; за данъчен период м. ноември 2009 г. - 39 938,20 лв. по фактури с издател „Д.ЕВСТРЙ"ЕООД; за данъчен период м. декември 2009 г. - 41430,40 лв., м. февруари 2010 г. - 11887,40 лв. по фактури с издател „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" ЕООД.

Ревизионният акт бил получен от подс. Р.Р.И. на 29.10.2010 г.  Актът не е обжалван.

„БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС считано от 21.04.2010  г. на основание  чл.106, ал.2, т.2 б.„Б" вр. чл.176, т.1 от ЗДДС с акт за това от 29.03.2010 г. по причина - данъчно задълженото лице не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК.

В хода на досъдебното производство по повод обективната възможност на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД и доставчиците му в периода м. септември 2008 г. - февруари 2010 г. е установено следното:

1.“ГЕОРГ ВАС“ ООД с БУЛСТАТ 148073621 е вписано в търговския регистър при ОС - Варна с решение от 08.12.2006 г. по ФД № 4933/06 г. на ОС - Варна. Към датата на вписването на дружеството, негов управител бил вписан Г.А.В.. На 21.02.2007 г. била вписана промяна. Вместо В., като собственик на дяловете и управител на дружеството била вписана свид. Д.Х.М. – близка на И.Я.. Без промяна останали седалището и адреса на управление на дружеството - с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна. На 17.04.2007 г. „ГЕОРГ ВАС" ООД било регистрирано по ЗДДС. Дружеството регистрирало фискално устройство на 28.05.2008г. На 08.05.2007 г. в търговския регистър отново били вписани промени в дружеството. Като собственици на дяловете били вписани свид. Д.Х.М. и свид. С.В.Д., дружеството от ЕООД било променено на ООД. Като седалище и адрес на управление в регистъра бил вписан гр. Варна, кв. „Вл. Варненчик" бл. 32, вх. 2, ет. 60. Съгласно вписването управител на дружеството била свид. Д.Х.М.. Тя се свързала със свид. И. Х. и поискала кантората й „ ДЗЗД „Акаунт" да обслужва счетоводно „ГЕОРГ ВАС" ООД. На 31.05.2007 г. упълномощила свид. И.Х.Х. /"Акаунт" ДЗЗД/ да подава по електронен декларации, документи или данни по ЗДДС, ЗКПО, такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори на търговеца. При досъдебното производство е установено, че счетоводното обслужване се изразявало в отчитане съобразно представените документи - фактури, на извършените сделки през съответния данъчен период, чрез попълване на дневниците за покупки и продажби, на месечните справки-декларации по ЗДДС и подаването на последните в НАП по електронен път чрез електронния подпис на свид. Х.. Фактурите в кантората носела свид. М..

В хода на досъдебното производство е установено, че вписания като адрес на управление на „ГЕОРГ ВАС" ООД , бил за кратко обитаван от свид. М., но на него никога не е имало негов офис на дружеството.

До и към м. септември и октомври 2008 г. свид. Д.Х.С.била наемател на барче в кв. „Трошево" в гр. Варна. Там работела и подс.Р., която живеела на съпружески начала с И.Н.Я.. Я. й предложил да придобие дяловете на „ГЕОРГ ВАС", като й обещал той да развива дейност с него - в строителството, а на нея да дава суми от печалбата. Лично свид. М. не е извършвала никаква търговска дейност чрез това дружество. В него работел И.Я., заедно със С.В.Д. – негов близък. С пълномощно от 21.05.2007 г. С. предоставила правата на търговски пълномощник на „ГЕОРГ ВАС" ООД на свид. С.В.Д.. И.Я. й казвал кога по сметките на дружеството имало постъпили суми, тя ги теглела и му ги предавала. За това веднъж той й дал 50 лв. Към м. септември - октомври 2008 г. дружеството имало депозитна сметка в ПОЩЕНСКА БАНКА , разплащателна сметка в „ПРОКРЕДИТ БАНК" и в „БАНКА ДСК" ЕАД. Понеже не получавала никакви суми от дейността на дружеството, на 20.11.2007 г. тя продала дяловете си в дружеството на И.Н.Я. , но той не заявил и това обстоятелство не било отразено в търговския регистър.

Свид. С.В.Д. обяснил, че към 2008 г. се занимавал с поставяне на всякакъв ламарини по къщите - улуци др. По тази причина, за да развива дейност с Я. приел предложението му да стане собственик на „ГЕОРГ ВАС". Единственото нещо, свързано с това дружество, което Димитров направил е да отиде при нотариус, заедно с Д. М.. Категоричен е, че не е извършвал никаква дейност с него и не е подписвал документи на или от името на фирмата. Направил пълномощно на подс.Р., защото щял да заминава за Р Гърция. Категоричен е, че не е подписвал документи на или от името на тази фирма и че с нея работели Я. и подс. Р..

Съобразно декларираното в НАП между 04.06.07 г. -17.02.09 г. в дружеството работила подс. А.М.Р., а собствениците му -не. За лицата, декларирани като работещи по трудов договор не са внасяни осигуровки декларация обр.6 на НОИ за 2008 г. От тях в хода на ДП са разпитани свид. В. С. Р., К.М.К. и М.Г.Ч.. И тримата са заявили, че не са работили в „ГЕОРГ ВАС" ООД.

От заключението  СГЕ - т.15, л.115-146 и т.17, л.37-85 се установява, че ръкописният текст и подписа от името на подс.Т. във фактурите от „ГЕОРГ ВАС" ООД   /т.5, л. 220-223/: № 0..107/11.09.2008 г., 0..108/19.09.2008 г., 0..111/24.09.2008 г, 0.. 117/24.09.2008 г, 0.. 118/26.09.2008 г, 0.. 110/29.09.2008 г, 0.. 116/25.09.2008 г. са изпълнени от подс.И..

Текстът във фактури №:0..133/10.10.2008 г. т.5, л.224; т. 2 л. 299/, подписана от подс. Т.; 0..134/12.10.2008 г. / т.5, л.225; т. 2 л. 300/ 0..135/14.10.2008 г. /т.5, л.225; т. 2 л. 300 е изпълнен от свид Ж. К.М., а са подписани за „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД от подс.Т..

Ръкописният текст и подписите за „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" във фактури 0.. 136/17.10.2008 г. /т.5, л.226; т. 2 л. 301/; 0..137/20.10.2008 г./т.5, л. 226; т. 2 л. 301/; 0..138/23.10.2008 г. /т.5, л.227; т. 2 л. 302/; 0..139/28.10.2008 г. /т.5, л.227; т. 2 л. 302/ са изпълнени от подс.М. .

Фактурите към „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД са декларирани в дневниците за продажби за м. септември и октомври 2008 г. /т. 9, л. 146, 140/. Общата стойност на посочените в тях сделки е 227 179,30 лв, а ДДС приспаднат чрез тях от „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД е 45 435,86 лв.

„ГЕОРГ ВАС" ООД е проверявано по ЗДДС за периода 17.04.2007 г. -30.11.2008 г. Проверката е завършила с издавеното на ревизионен акт, като са установени задължения по ЗДДС в особено големи размери -50 766,35 лв. Дружеството е дерегистрирано по ЗДДС от 23.07.2009 г. на основание чл.106, ал.2, т.2 б.„Б" вр. чл.176, т.3 от ЗДДС по причина „данъчно задълженото лице системно не е изпълнило задълженията си по чл.125 ЗДДС като не е подало СД за данъчни периоди м. февруари - м. май 09 г.

2. ЕТ „ТРАНС СТРОЙ 2007-Х. А. С." БУЛСТАТ 200302125

Заявлението на Х. А. С. за вписване на обстоятелства относно ЕТ от 03.06.2007 г. били представени заедно с останалите необходими документи за вписване в АВп от пълномощник на 31.07.2007 г. На 15.08.2008 г. в търговския регистър бил вписан ЕТ „ТРАНС СТРОЙ 2007 - Х. А. С.". С оглед заявеното като седалище и адрес на управление на ЕТ бил вписан адрес в гр. Варна, кв. „Вл. Варненчик", бл.405, вх.18, ет.5, ап.13. Търговецът бил регистриран по ДОПК на 15.08.2008 г., а по ЗДДС на 19.09.2008 г. , а на 23.09.2008 г. регистрирал фискално устройство.

На 19.09.2008 г. Х. А. С. упълномощил свид. С.А.Б. - З./титуляр на УЕП - ЕТ „САБ КОМЕРС-С.Б.“/ да подава по електронен път декларации, документи или данни по ЗДДС, ЗКПО, такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори на търговеца.

На 25.11.2008 г. със същите права упълномощил свид. И.Х.Х. /"Акаунт ДЗЗД"/.

Фактурите от ЕТ „ТРАНС СТРОЙ 2007 Х. А. С." са вписани в регистъра за продажби на ЕТ и са декларирани за данъчния период -м. ноември 2008 г. От тях фактура № 0...14/30.11.2008 г./т.5, л.197; т. 2 л. 274/ е неподписана от страните, а останалите - с номера 0..06/19.11.2008 г. /т.5, л.193; т. 2 л. 270/; 0..07/19.11.2008 г./т.5, л.193; т. 2 л. 270/; 0..08/20.11.2008 г. /т.5, л.194; т. 2 л. 271/; 0..09/22.11.2008 г. /т.5, л.194; т. 2 л. 271/; 0..10/25.11.2008 г. /т.5, л.195; т. 2 л. 272/; 0..11/27.11.2008 г. /т.5, л.195; т. 2 л. 272/; 0.12/30.11.2008 г. /т.5, л.196; т. 2 л. 273/ и 0..15/30.11.2008 г. / т.5, л.197; т. 2 л. 274/ са подписани само за съставител. Извършената СГЕ /т.1, л. 105-111/ е установила, че фактури с номера 0..07/19.11.08г., 0..06/19.11.08г., 0..09/22.11.08г., 0..08/20.11.08г., 0..11/27.11.08г., 0..10/25.11.08г., 0..13/30.11.08г, 0..12/30.11.08г., 0..15/30.11.08г., 0.. 14/30.11.08г. попълнила свид. И.Х.Х.. Според свид. Х. е възможно да ги е попълнила в един ден, но не могла да посочи причината поради която сторила това.

Размерът на сумата, платена като ДДС по тях - 21 806 лв. е приспадната от „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД за данъчен период м. ноември 2008 г.

При проведеното разследване е установено, че на адреса, вписан като адрес на управление не е живял Х. А. С. и на него той е напълно неизвестен. На него не е имало офис ЕТ или на  дружество. От 2012 г. Х. А. С. е извън Р България, обявен е на ОДИ, което не е дало резултат.

Свид. С.А.Б. - З. обяснила, че не е извършвала счетоводно обслужване на ЕТ. След лятото на 2008 г. в счетоводната й кантора дошли жена, която се представила като А. и мъж, който се представил като Х.. Жената я наела да направи регистрация на трудовите договори и да подава декларации за задължително осигурявана и пр. Заявила, че не е изготвяла и подавала СД по ДДС. След като не получила уговореното заплащане, прекратила контактите си тази жена.

Свид. М.Й.Г., която към м. ноември 2008 г. работела като отчетник счетоводство в СК „Варна Консулт" ЕООД - гр. Варна, на която управител била И.Х.Х. обяснила, че в кантората идвала, за да носи счетоводни документи /фактури/ подс. А.Р..

С акт от 24.04.2009 г. ЕТ ТРАНС СТРОЙ 2007 -Х. А. С."  е дерегистриран по ЗДДС считано от 19.05.2009 г. на основание чл.106, ал.2, т.2 б.„Б" вр. чл.176, т.3 от ЗДДС по причина -данъчно задълженото лице системно не е изпълнило задълженията си по чл.125 ЗДДС като не е подало СД за данъчни периоди м.декември 2008 г. - м. февруари 2009 г.

 

3.„С. 07" ЕООД БУЛСТАТ 200146628 е вписано в търговския регистър на 06.06.2008 г. Като собственик на дяловете и негов управител бил вписан свид. Г.С.Д., а като седалище и адрес на управление - гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Побити камъни" № 22. На 17.09.2008 г. дружеството регистрирало фискално устройство. На 21.11.2008 г. било регистрирано по ЗДДС на адрес гр. Шумен, ул. „Генерал Тошев" № 1 вх. 4, ап. 90.

Свид. Г.С.Д. се запознал с подс. Р.И. чрез И.Я..  И. му предложил да регистрира дружество, да го упълномощи да работи с него в строителството, за което да му плаща някой лев от печалбата. Необходимите за регистрацията документи /вкл. договор за наем на имота, вписан като адрес на управление/ набавил подс. И.. Свид. Д. не е обитавал вписания адрес на управление на „С. 07" ЕООД и на него не е имало офис на дружеството. До 31.03.2009 г. подс. И. работил без пълномощно със „С. 07"ЕООД. С пълномощно от 31.03.2009 г. свид. Д. упълномощил подс. Р.И. да представлява „С. 07" ЕООД пред всички общински, административни и данъчни органи и организации, министерства, кметства и общини, да съставя, подписва и получава документи и книжа от нейно име, да я представлява пред НАП, подписвайки всякакъв вид документи от името на фирмата, да подписва договори и да издава фактури от името на фирмата, да съставя, подписва и получава документи и книжа от нейно име, да участва в търгове, да открива и закрива банкови сметки на фирмата, да тегли и внася суми в неограничен размер в тях, да преупълномощава трети лица. Свид. Д. оттеглил пълномощното на 24.04.2009 г., защото подс. И. не му давал никакви суми, а фирмата работела. Сам той не развил никаква дейност с него. И след оттеглянето на правомощията му, И. продължил „да работи" от името на „С. 07" ЕООД. Плащал на свид. Д. да подписва фактури на „С. 07". Фирмата нямала складова база, нито техника, или МПС. В периода м. декември 2008 - м. март 2009 г. дружеството не е имало наети работници. Свид. Д. заявил, че счетоводството водела позната на подс. И.. Казал, че освен „С. 07" ЕООД , на подс. И. било и „БИК РЕМОНТ СТРОЙ ЕООД, макар и да се водело на подс. Т. ".

СД и регистрите по ЗДДС на „С. 07" ЕООД за данъчни периоди от м. декември 2008 г. до м. март 2009 вкл. подавала в ТД на НАП свид. М.Й.Г. на основание пълномощно от свид. Г. Д.. В този периода свид. Г. работела като отчетник „счетоводство" в управляваната от свид. И. Х. СК „Варна Консулт" ЕООД - гр. Варна. Работата й се изразявала в обработването на първичните счетоводни документи на клиентите, които по това време били около 40 дружества, между които и „С. 07" ЕООД, както и подаване на СД по ЗДДС пред НАП. Това налагало да бъде упълномощена от управителите им. Според свид. Г. документацията на „С. 07" ЕООД, както и на ЕТ „ТРАНС СТРОЙ - Х. А. С." й носела подс. Р..

Установено е, че и на адреса, вписан като такъв по ЗДДС в гр. Шумен, никога не е имало офис на „С. 07" ЕООД. С акт от 04.05.2010 г. дружеството е дерегистрирано по ЗДДС считано от 21.05.2010 г. на основание чл.106, ал.2, т.2 б.„Б" вр. чл.176, т.1 от ЗДДС.

В дневниците за продажби на „С. 07" ЕООД за данъчни периоди от м. декември 2008 г. до м. март 2009 г. включително, са включени посочените по-горе фактури към „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД.

От заключението на назначената в хода на ДП СГЕ /т.17, л. 37-83/ се установява, че фактури с номера: 0..67/02.12.2008 г. /т.5, л.178; т. 2 л.256, т.9, между л.198 и л.199/; 0..69/04.12.2008 г. /т.2 л.257; т.9, между л.198 и 199/; 0..70/09.12.2008 г. /т.5, л.179; т.2 л.257 т.9,между л.198 и 199/; 0..71/13.12.2008 г. /т.5, л.180; т.2 л.258; т.9, между л.198 и 199/ 0..72/29.12.2008 г. /т.5, л.180, т.2 л.258, т.9, между л.198 и 199/; 0..73/29.12.2008 г. /т.5, л.181; т.2 л.259, т.9, между л.198 и 199/ 0..74/29.12.2008 г. / т.5, л.181; т.2 л.259, т.9, между л.198 и 199/ 0..75/30.12.2008 г. /т.5, л.182; т.2 л.260; т.9 между л.198 и 199/ са подписани за съставител от свид.Г. Д., текстовете в тях са изпълнени от подс.Р., а текстовете във фактури с номера: 0..76/30.12.2008 г. /т.5, л.186; т.2, л.260; т.9, л. между л.198 и 199/; 0..83/19.01.2009 г. /т.5, л.185; т.2 л.262, т.9, л.227/; 0..84/06.01.2009 г. /т.5, л.183; т. 2 л.261, т.9, л.226/; 0..85/10.01.2009 г. /т.5, л.183; т.2 л. 261, т.9, л.225/; 0..86/11.01.2009 г. /т.5, л.184, т.2 л.261,т.9, л. 229/; 0..87/16.01.2009 г. /т.5, л.184, т.2 л.261; т.9, л.228/ 0..88/10.02.2009 г./т.5, л.185; т.2 л.262, т.9 между л.202 и 203/; 0..89/20.02.2009 г./т.5, л.186; т.2 л.263, т.9 между л.202 и 203/ 0..90/28.02.2009 г./т.5, л.187, т.2 л.264, т.9 между л.202 и 203/; 0..91/23.02.2009 г. /т.5, л.186; т.2 л.263, т.9 между л.202 и 203/ са подписани от подс.Т.; 0..92/28.02.2009 г. /т.5, л.187, т.2 л.264, т.9 между л.202 и 203/;0.. 133/06.03.2009 г. /т.5, л.188, т.2 л.265, т.9 между л.202 и 203/;0.. 134/14.03.2009 г./т.5, л.188, т.2 л.265, т. 9 между л.202 и 203/; 0.. 136/20.03.2009г. /т.5, л.189, т.2 л. 266, т.9 между л.202 и 203/; 0..137/31.03.2009 г./т.5, л.189, т.2 л.266, т.9 между л.202 и 203 попълнил подс.И..

С оглед посочените в тях стойности, „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД неправомерно приспаднал данъчни кредите в размер на 41 278,80 лв. за данъчен период м. декември 2008 г., 26 544 лв. за данъчен период м. януари 2009 г., 28384,60 лв. за данъчен период м. февруари 2009 г. и 25 696 лв. за данъчен период м. март 2009 г. /общо 121 903,40 лв.

4.„АРДИ-ФИЕСТА" ЕООД; БУСТАТ 103957003

През 2005 г. свид. М.З.Д.се запознала със свид. С.В.М., която живеела по това време на съпружески начала с Д.И.И.- вписан като собственик на дяловете и управител на друг от доставчиците на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД - „Д.ВСТРОЙ" ЕООД. Свид. М. настоявала двете да работят заедно в строителния бизнес. По тази причина свид. Д. регистрирала „АРДИ ФИЕСТА" ЕООД. Документите по регистрацията уредила свид. М.. „АРДИ ФИЕСТА" ЕООД било в писано в търговския регистър с Решение от 16.08.2005 г. по ФД № 2917/05 г. на ОС - Варна. Като седалище и адрес на управление били вписани гр. Варна, кв. „Вл. Варненчик" бл.220, вх.1, ет.2, ап.5 - адрес, който свид. М.З.Д.обитавала в момента. Свид. Д. била вписана като собственик на дяловете му и негов управител. Обективно тя нито развивала дейност с него, нито се интересувала от това каква е дейността му. Търговска дейност с него развивала свид. С.В.М. , упълномощена на 23.11.2005 г. от управителя  свид. Д. да действа като търговски представител, да извършва всякакъв вид дейност, да сключва договори, сделки от името на фирмата и за нейна сметка, да закупува стоки и ги продава където намери за добре, да извършва външнотърговска дейност, да представлява дружеството навсякъде, пред всички административни, финансови, данъчни, общински служби и учреждения, съдилища и нотариуси, ФЛ и ЮЛ, да получава всякакви суми от вкл. заплати, дивиденти, хонорари и други плащания и разписва с подписа си, където е необхоД., да представлява дружеството пред данъчните органи, като изготвя, подава документи, да получава документи и книжа, да подписва и получава актове..., да открива и закрива банкови сметки и да борави с тях да разписва от нейно име всякакви документи и книжа пред всички органи и инстанции като извършва всички необходими правни и фактически действия от нейно име и за нейна сметка, да преупълномощава трети лица. Въпреки упълномощаването, свид. М. й носела и свид. Д. подписвала документи.

На 03.11.2006 г. „АРДИ ФИЕСТА" ЕООД било регистрирано по ЗДДС, но дружеството не регистрирало фискално устройство.

На 27.06.2007 г. свид. М.З.Д.упълномощила свид. Ц. Д. Р. да подава декларации, документи или данни по ЗДДС, ЗКПО, такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори на „АРДИ ФИЕСТА"ЕООД. Към тази дата свид.Р. извършвала счетоводно обслужване и на „Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД. Според свид.Р. дейността й като счетоводител по отношение и на „АРДИ ФИЕСТА" ЕООД, се изразявала в попълване на дневниците и СД по ЗДДС и продължила 2-3 месеца. Фактурите й носела свид. С. М.. Прекратила обслужването на дружеството поради неплащане на уговореното възнаграждение. С пълномощни от 14.05.2008 г. и 12.03.2009 г. свид. М.З.Д.предоставила правото да подава декларации, документи или данни по ЗДДС, ЗКПО, такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори на „АРДИ ФИЕСТА"ЕООД на М. Х. А. - управител на „ЕВРОКОНСУЛТ-ТИМ" ЕООД, който по това време извършвал същата дейност и за „Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД.

„АРДИ ФИЕСТА" ЕООД не е имало работници и не е подавало СД и регистри по ЗДДС за данъчен период м. април 2009 г. Към този период свид. М.З.Д.вече не живеела на адреса, вписан като такъв на управление на дружеството. На него никога не е имало офис на „АРДИ ФИЕСТА" ЕООД.

Свид. С.В.М. потвърдила, че само тя работила с „АРДИ ФИЕСТА" ЕООД без да пояснява каква търговска дейност извършвала с него. Познавала подс. Р.И. и знаела, че „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД било негово дружество. Заявила категорично, че фактурите от „Арди Фиеста" към това дружество не са нито съставяни, нито подписвани от нея, както и че не е извършвала сделки с „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД.

Извършената в хода на досъдебното производство СТЕ /т.17, л.37-83/ е установила, че ръкописно изписаният текст и подписа, положен от името на подс. Т. във фактурите на „АРДИ ФИЕСТА" ЕООД номера: 0.. 174/01.04.2009 г./ т.5, л.151; т.2 л.235/, 0..175/08.04.2009 г./т.5, л.152; т.2 л.236/, 0..176/10.04.2009 г. /т.5, л.153; т.2 л.237/; 0..177/15.04.2009 г. /т.5, л.154; т.2 л.238/; 0..178/21.04.2009 г. /т.5, л.156; т.2 л.240/; 0..179/20.04.2009 г. /т.5, л.155; т.2 л.239/; 0..180/30.04.2009 г. /т.5, л.157; т.2 л.241/; 0..181/30.04.2009 г. /т.5, л.158; т.2 л.242/ са изпълнени от подс. И..

Съобразно отразената във фактурите стойност на сделките, за данъчен период м. април 2009 г. приспаднало ДДС в размер на 56 004 лв.

С акт от 16.01.2009 г. „АРДИ ФИЕСТА" ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС считано от 30.03.2009 г. на основание чл.106, ал.2, т.2, б.„Б" вр. чл.176, т.1 и 4 от ЗДДС по причини - данъчно задълженото лице не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК; същото има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения. Поради това фактурите, посочени в регистъра за покупки на БИК РЕМОНТ СТРОЙ са издавани след датата на дерегистрацията и това не поражда правото на ползване на данъчен кредит от техния получател „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД.

 

5.„ГЕОИНВЕСТ  БГ" ЕООД с БУЛСТАТ 200685976 е вписано в търговския регистър на 16.04.2009 г. Собственик на дяловете му и негов управител бил свид. П.Г. И., а седалището и адреса на управление - гр. Велико Търново, ул. „Ивайло" № 3, ет.1. На 08.05.2009 г. дружеството било регистрирано по ЗДДС с адрес идентичен с адреса и седалището на управлението му. Дружеството не е регистрирало фискално устройство.

На 15.06.2009 г. свид.П. И. упълномощил свид.И.Х.Х. да подава по електронен път декларации, документи или данни по ЗДДС ЗКПО, такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори на търговеца. Титуляр на УЕП е „АКАУНТ ДЗЗД" - дружество, което е собственост и е управлявано от свид. И. Х..

СД и регистрите за данъчен период м.май 2009 г. й предал подс. Р.И. на основание пълномощно, което му дал свид.И.. Съобразно СД и регистрите, представени с нея, през данъчен период м.май 2009 г. „ГЕОИНВЕСТ БГ" ЕООД не е извършвало покупки и продажби.

СД и регистрите на „ГЕОИНВЕСТ БГ" ЕООД за данъчен период м.юни 2009 г. били подадени по електронен път от свид.Х.. От представения дневник за продажби, през този данъчен период такива са били извършени на „Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД и ДЗЗД „ТРАНГЛОБАЛ". Продажби са били извършени само на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД .

Свид. П.Г. И. е роднина с И.Н.Я. и чрез него се запознал и с подс.Р.. Свидетелят твърди, че вписал дружеството по предложение на Я., за да работи с него. Към момента на регистрацията му бил в компания с подс.Т., който му обещал, че ще работи с дружеството като подизпълнител на обекти на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД. Обяснил, че вписал адрес на управление в гр. В.Търново, защото към момента на вписването работел в този град. Заявил, че дружеството работело в строителството, но не е имало складове, нито ДМА, или работници. Казал, че с дружеството работил за „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД по два обекта, че получил плащанията за тях в брой от подс. Т.. Липсата на счетоводна документация обяснил с това, че тя му била открадната в гр.Шумен, но не уведомил никого за кражбата. Съобразно разпоредбата на чл.112, ал.3 от ЗДДС в такива случаи данъчната администрация следва да бъде уведомена в срок от 24 часа.

Свид. И. заявил, че дружеството нямало банкова сметка, ***, тъй като то е имало разплащателна такава в „ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД. Заявил също,че фактурите с издател „ГЕОИНВЕСТ“ били попълнени и подписани лично от него. Показанията му се опровергават от извършената в хода на досъдебното производство СГЕ /т.17, л. 37-83/, чието заключение е, че ръкописно изписания текст и подписа от името на Т. Щ. Т. във фактури на „ГЕОИНВЕСТ БГ" ЕООД номера:

0..2/08.05.2009 г. /т.5, л.122; т. 2 л. 209/; 0..4/08.05.2009 г. /т.5, л.122; т. 2 л. 209/; 0..5/11.05.2009 г. /т.5, л.123; т. 2 л. 210/; 0..6/12.05.2009 г. /т.5, л.123; т. 2 л. 210/; 0..7/15.05.2009 г. /т.5, л.124; т. 2 л. 211/; 0..8/19.05.2009 г. /т.5, л.124; т. 2 л. 211/; 0..9/21.05.2009 г. /т.5, л.125; т. 2 л. 212/; 0..13/08.05.2009 г. /т.5, л.125; т. 2 л. 212/; 0..14/25.05.2009 г. /т.5, л.126; т. 2 л. 213/; 0..16/25.05.2009 г./т.5, л.127; т. 2 л. 213/; 0..17/26.05.2009 г./т.5, л.127; т. 2 л. 214/; 0..18/26.05.2009 г./т.5, л.128; т. 2 л. 215/; 0..19/29.05.2009 г./т.5, л.128; т. 2 л. 218/; 0..26/05.06.2009 г./т.5, л.131; т. 2 л. 218/; 0..27/12.06.2009 г./т.5, л.131; т. 2 л. 218/; 0..28/15.06.2009 г. /т.5, л.132; т. 2 л. 219/; 0..29/23.06.2009 г. /т.5, л.132; т. 2 л. 219/; 0..30/26.06.2009 г. /т.5, л.133; т. 2 л. 220/; 0..31/30.06.2009 г./т.5, л.133; т. 2 л. 220/; 0..25/01.06.2009 г. /т.5, л.130; т. 2 л. 217/; 0..20/16.05.2009 г. /т.5, л.129; т. 2 л. 216/; 0..23/20.05.2009 г. /т.5, л.129; т. 2 л. 216/; 0..22/26.05.2009 г./т.5, л.130; т. 2 л. 217/ са изпълнени от подс. Р.И.. Подпис във фактурите от страна на „ГЕОИНВЕСТ БГ" ЕООД липсва.

По декларираните чрез посочените по-горе фактури сделки, „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД неправомерно приспаднал данъчен кредит по ЗДДС в размер на 73710,80 лв. за данъчен период м. май 2009 г. и 56 515,40 лв.за данъчен период м. юни 2009 г.

 

6.ДЗЗД „ТРАНСГЛОБАЛ" БУЛСТАТ 175501624

ДЗЗД ТРАНСГЛОБАЛ - Варна било създадено с договор от 07.07.2008 г. М.С.М. притежавал 97% от дяловете в него /съобразно данните в системата АЛИС/, а три процента - свид. Е.Б.А.. Дружеството е вписано в търговския регистър на 07.07.2008 г. Като седалище и адрес на управление е вписан адрес гр. Варна, бул. „Хр Ботев" № 10, а като управител - М.С.М.. На 07.03.2007 г. дружеството регистрирало фискално устройство за търговски обект в гр. Сухиндол, обл. В. Търново , а на 15.07.2008 г. било регистрирано по ЗДДС с адрес гр. Сухиндол, ул. „Ал. Константинов" № 7. На 01.07.2009 г. в търговския регистър била вписана промяна. Като собственици на дяловете в дружеството били вписани Х. Б. Х. и Д.А.С.. Като седалище и адрес на управление бил вписан гр. Сухидол, обл. В. Търново, ул. „Алеко Константинов" № 7.

Свид. Х. Б. Х.в обяснил, че се запознал с „М." от Варна, който му предложил да му продаде фирма, като му заплати за това 200 лв. и понеже се нуждаел от пари, приел предложението. На следващия ден отишъл с М. при нотариус в гр. Варна и там подписал документи, които не прочел. Не се поинтересувал дори от името на фирмата, която придобил. След това с М. отишъл в Горна Оряховица, взел 3 кочана фактури и му ги дал, защото именно М. щял да се занимава с дейността на дружеството - да поставя тротоарни плочки. Не му е известно дали дружеството имало дейност, офис и пр. Заявеният като постоянен адрес от свид. Х.в е вписан като адрес на управление на дружеството в търговския регистър. Той и Д.А.С. не са го обитавали и на него никога не е имало офис на"ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД.

Свид. Е. А. не знае, че е бил собственик на дяловете на ДЗЗД „ТРАНСГЛОБАЛ". Знаел, че работил за това дружество. Работил като шпакловчик-бояджия на обект ТЕЦ - Варна. С него работел и М.М.. Наел го Е. от гр. Д.Чифлик. По-късно се запознал с Н. Х.в, който се представял като шеф на тази фирма. Свид. Н. Х.в вземал личните карти на работещите, вкл. и неговата, за да им направи пропуски за ТЕЦ-а. М.М. е напуснал територията на Р България.

Д.А.С. е починал на 13.11.2009 г. /акт за смърт № 1717/14.11.09 г. на район „Одесос" - Община Варна /справка НБД Население/.

С оглед представеното в НАП уведомление, на 23.07.2008 г. М.С.М. упълномощил свид.Е.С.М. да подава по електронен път декларации, документи или данни по ЗДДС ЗКПО, такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори на дружеството. Свид. М. е счетоводител, собственик и управител на „ЕЛИАТ" ЕООД - гр. Варна. Тя обяснила, че не познава и не се е срещала със собственика и управителя на „ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД. С нея се срещнал свид. Н. Г. Х.в от гр. Шумен. Той й представял документацията, която тя обработвала. Подавала СД и дневниците за покупки и продажби на фирмата по електронен път с електронен подпис. Обслужвала дружеството до средата на 2009 г. Преустановила работата си за него, защото установила, че дружество, чиято документация й носел свид. Н. Х., източвало ДДС. При преустановяване на работата си върнала на свид. Х. документите на дружеството, които били в кантората й. От документите, които й били представени, не видяла такива за това дружеството да притежава офис, нито складове ДМА, или персонал.

Свид. Н. Г. Х. заявил, че през 2008-2010 г. се занимавал със строителна дейност. Бил упълномощен да представлява фирма, но не могъл да посочи името й. Представлявал и други фирми. Извършвал дейността си на територията страната, без да посочи конкретни обекти. Твърди, че „ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД било подизпълнител на обектите и че дружество БИК РЕМОНТ СТРОЙ не му е познато. Свид. Х. открил на 24.07.09 г. депозитна сметка на „ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД в „ЦКБ" АД и само той боравил с тази сметка.

„ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД декларирало в дневниците си продажби към „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД през данъчни периоди м. юли, август и октомври 2009 г. Общата им стойност е 870 775,75 лв., а приспаднатия от купувача ДДС възлиза общо на 174 155,15 лв, от които за м. юли 2009 г. - 53691,35 лв, за м. август 2009 г. - 31965,20 лв, за м. септември 2009 г. - 56102 лв. и за данъчен период м. октомври 2009 г. - 32396,60 лв.

СГЕ извършена в хода на досъдебното производство /т.17 л. 37-83/ е установила, че ръкописно изписания текст и подписите във фактури:

114/03.07.2009 г. т.5, л. 69; т.2 л.167;

0..116/08.07.2009 г. т.5, л.69; т.2 л.167 ;

0..117/31.07.2009 г. т.5, л.73; т.2, л.171;

0.. 115/24.07.2009 г. т.5, л.72; т.2 л.170;

0…138/01.08.2009 г. т.5 л.73; т.2 л.171;

0…139/10.08.2009 г. т.5 л.74; т.2 л.172;

0…140/11.08.2009 г. т.5 л.75; т.2 л.173;

0…141/17.08.2009 г. т.5 л.75; т.2 л.173;

0…142/18.08.2009 г. т.5 л.76; т.2 л.174;

0…143/19.08.2009 г. т.5 л.76; т.2 л.174;

0…144/21.08.2009 г. т.5 л.76; т.2 л.174;

0…145/27.08.2009 г. т.5 л.77; т.2 л.172;

0…147/04.08.2009 г. т.5 л.74; т.2 л.172;

0…172/27.08.2009 г. т.5 л.78; т.2 л.176;

0…166/01.09.2009 г. т.5 л.78; т.2 л.176;

0…167/09.09.2009 г. т.5 л.80; т.2 л.177;

0…169/28.09.2009 г. т.5 л.82; т.2 л.180;

0…170/29.09.2009 г. т.5 л.82; т.2 л.180;

0…171/30.09.2009 г. т.5 л.83; т.2 л.181;

0…174/10.09.2009 г. т.5 л.74; т.2 л.178;

0…175/19.09.2009 г. т.5 л.81; т.2 л.179;

0…176/01.08.2009 г. т.5 л.79; т.2 л.177;

0…179/24.09.2009 г. т.5 л.81; т.2 л.179;

0…205/02.10.2009 г. т.5 л.84; т.2 л.182;

0…206/14.10.2009 г. т.5 л.84; т.2 л.182;

0..207/29.10.2009 г. т.5, л.87 ; т.2 л.185;

0..208/15.10.2009 г. т.5, л.85; т.2 л.183;

0..209/21.10.2009 г. т.5, л.85; т.2 л.183;

0..210/23.10.2009 г. т.5, л.86; т.2 л.184;

0..211/26.10.2009 г. т.5, л.87; т.2 л.185 и

0..213/22.10.2009 г. т.5, л.86; т.2, л.184 са изпълнени от подс. Р.И..

Ръкописният текст попълнили подсъдимите Р.И. и А.Р., а И. се подписал от името на подс.Т. на фактури с номера:

0..119/02.07.2009 г. т.5, л.68; т.2 л.166

0.. 120/30.07.2009 г. т.5, л.68; т.2 л.166

0..121/14.07.2009 г. т.5, л.70; т. 2 л.168

0..122/15.07.2009 г. т.5, л.70; т.2 л.168

0..123/17.07.2009 г. т.5, л.71; т.2 л.169

0..125/21.07.2009 г. т.5, л.71; т. 2 л.169

Подс.А.Р. попълнила фактура №0.. 127/03.07.2009 г. „ТРАНСГЛОБАЛ" ДЗЗД е дерегистрирано по ЗДДС от 04.11.2009 г. на основание установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС.

 

7.„Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД с БУЛСТАТ 104690756

Дружеството е вписано в търговския регистър на ОС, гр.В. Търново с решение от 08.06.2007 г. по ФД № 943/07 г. Като седалище и адрес на управление е вписан адрес гр. В. Търново, ул. „Поборническа" № 54, а като негов управител - Д.И.И.. Към датата на вписването на дружеството, а и след това - Д.И.живеел със свид. С.В.М. ***. И двамата познавали подс. Р.И. и подс.А.Р..

Дружеството не е регистрирало фискално устройство. Регистрирано е по ЗДДС на 31.07.2007 г. Преди това, на 20.06.2007 г. Д.И.И.упълномощил М. Х. А. „да извършва всякакви правни действия от името и за сметка на „Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД, да го представлява пред всички държавни институции, ЮЛ и ФЛ, да получава и подписва всякакви документи от дружеството, да извършва всякакви сделки на управление,...да го представлява като търговски пълномощник, като извършва всякакви действия, свързани с дейността на „Д.ЕВСТРОЙ“ ЕООД, да представлява дружеството при осъществяването на търговски сделки в страната и чужбина, като го ангажира с подписа си, да представлява фирмата във всички дела, да подписва договори от името и за сметка на фирмата....да открива банкови сметки в лева и валута във всички банки ....на името на дружеството и да оперира и се разпорежда без ограничение с тях — да тегли, внася, нарежда преводи, закрива сметки и всякакви други операции, да получава и предава от името на фирмата стоки, суми, вещи и документи от и на лица, фирми и организация, да подписва дружествени документи, комисионни, търговски, наемни, трудови и друго и договори, вкл. и данъчни документи; да съставя подписва фактури, декларации и документи от името на дружеството, да преупълномощава трети лица с правата си.

На 16.07.2007 г. М. Х.в А. в качеството си на пълномощник на „Д.ЕВСТРОЙ“ ЕООД преупълномощил свид. М.П.И.. Последният обяснил, че се познавал с М. Х. А., който към 2007 г. се занимавал със строителство. Имал и магазин за мобилни апарати на Колхозния пазар в гр. Варна. Свид. М.И. обяснил, че веднъж закупил мобилен апарат от този магазин и допуснал, че по този начин А. се сдобил с данните му за пълномощното. Заявява, че А. неколкократно му предлагал да го упълномощи по повод дейността на няколко фирми, но всеки път той отказвал. Упълномощаването не му е известно и не е извършвал дейност от името на „Д.ЕВ СТРОЙ" ЕООД.

На 24.01.08 г. Д.И.И.упълномощил свид. С.В.М. да представлява дружеството вкл. пред ТД на НАП, НОИ,РУСО РЗОК, съда, всички кметства при Община Варна, всички останали административни, държавни и общински органи и трети лица, като за целта подписва вместо него навсякъде, където е необхоД. ....да подава всякакви искания, молби, жалби , декларации и др., от името на и за сметка на дружеството, да подписва констативни протоколи, да получава всякакви документи, пред представлява дружеството пред всички банки в страната, като отрива сметки на мето на фирмата по нейна преценка, да тегли и внася суми в неограничен размер, да нарежда преводи в страната чужбина...., да закрива вече съществуващите сметки; да се грижи за управлението и доброто стопанисване всички недвижими имоти и движими такива - собственост на дружеството, да сключва договори - граждански, трудови и търговски с лица и при условия каквито договори. На това основание свид. М. открила сметка на дружеството - на 07.05.08 г. в БАНКА ДСК и оперила с нея до 19.12.2008 г.

На 11.03.2008 г. и на 12.03.2009 г. Д.И.И.упълномощил М. Х.в А. /титуляр на УЕП - Евроконсулт -ТИМ ЕООД/ да подава по електронен декларации, документи или данни по ЗДДС ЗКПО, такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори на търговеца, като в периода 30.06.2008 г. - 30.09.2008 г. М. Х. А. бил упълномощен и от С.В.М. да открива банкови сметки на „Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД и да оперира и се разпорежда без ограничение с тях,да подписва договори, приемно-предавателни протоколи, да съставя подписва фактури, декларации и документи от името на дружество, да участва от името на дружеството в търгове.

В хода на ДП е установено, че декларираният като постоянен и настоящ адрес *** на М. Х. А. е бил такъв, на който живял за кратко - за няколко месеца на квартира.

От показанията на свид. А.Н.А. е установено, че поне в периода м. февруари - м. март 2008 г. М. Х. А. бил управител на „Евроконсулт ТИМ" ЕООД - счетоводна кантора, в която тя работела като счетоводител. Счетоводното обслужване се договаряло от М. А. и с него контактувал управителят на „Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД.

На 14.07.2009 г. Д.И.И.упълномощил Ц.ка Д. Р. /титуляр на УЕП - Мейсам ООД/ да подава по електронен декларации, документи или данни по ЗДДС ЗКПО, такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори на търговеца. Свид. Р. обяснила, че „Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД нямало ДМА, нито складове, или работници. Не го е обслужвала счетоводно, а само попълвала СД и дневниците по ЗДДС към тях, като фактурите й носел Д. - управителят на „Д.ЕВСТРОЙ". Прекратила обслужването на „Д.ЕВСТРОЙ" защото й направило впечатление, че съобразно представените й документи, това дружество имало като продавачи и купувачи едни и същи дружества, което силно я усъмнило в коректността и истинността на отчитаното на дейността на търговеца.

Свид. С.В.М. обяснила,че била упълномощена да представлява „Д.ЕВСТРОЙ" защото живеела с Д.И.. Не е обяснила развивала ли е дейност с „Д.ЕВСТРОЙ", но била категорична, че фактурите от това дружество към „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" не са попълвани от нея, и сделките, за които са съставени не й говорят нищо. Счита, че както тези, така и фактурите с издател „АРДИ ФИЕСТА" били използвани от подс. Р.И., защото той знаел, че тя е пълномощник на тези две дружества, а заедно с него и подс. А.Р. участвала в малки обществени поръчки.

В хода на ДП е установено, че Д.И.И.не е обитавал адреса, вписан като адрес на управление на „Д.ЕВСТРОЙ", че на него не е имало офис на търговско дружество. Д.И.И.е напуснал Р България в началото на 2012 г. Постоянният му и настоящ адрес е в с. Въглен, но е живял там само за кратко през 2009 г. Близките му не знаят точното му местонахождение, освен, че живее извън страната.

Заключението на ВЛ по извършената СГЕ е, че фактури с номера:

0..287/29.11.2009 г. т.5, л.48 т.2 л.151;

0..280/03.11.2009 г. т.5, л.45 т.2 л.148;

0..282/08.11.2009 г. т.5, л.46 т.2 л.149;

0..283/23.11.2009 г. т.5, л.46; т.2 л.149;

0..284/24.11.2009 г. т.5, л.47; т.2 л.150;

0..285/23.11.2009 г. т.5, л.47; т.2 л.150 и

0..286/26.11.2009 г. т.5, л.48; т.2 л.151 са попълнени изцяло, вкл. подпис, от подс.Р.И. /т.1 л. 105-11/.

          Декларирайки покупки чрез тези фактури, „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД приспаднало за данъчен период м. ноември 2009 г. ДДС в размер на 39 938,20 лв.

„Д.ЕВСТРОЙ" ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС на 16.03.2010 г. на основание чл.176, т.3 от ЗДДС.

 

8. „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" ЕООД; БУЛСТАТ 200733008

Заявлението за вписване на обстоятелства относно ООД, учредителния договор на „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ", спесимен на подписа и останалите документи, необходими за вписването на търговско дружество са подписани от В.М.И. на 20.05.2009 г. На същата дата - 20.05.2009 г. в качеството й на управител на „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" В. И. упълномощила З.С.К.да я представлява пред „всички органи и институции свързани с дейността на дружеството..., да подписва всички необходими документи и да извършва всички действия за всякакви необходими регистрации, да получава съответните органи удостоверения за направените регистрации, да внася от името на фирмата СД по ДДС - лично и с посочен от него електронен подпис като подписва същите от нейно име за нейна сметка, заявления за регистрация, данъчни декларации, документи за регистрация на банкови сметки др, да договаря и подписва от името и сметка на дружеството договори, при необхоД.ст да я представлява при участия в търгове, да осъществява търговска и друга дейност от мето на дружеството за негова сметка като подписва необходимите документи,...да открие и закрие набирателна сметка на дружеството при неговата регистрация като внесе и изтегли уставния капитал, да открива и закрива разплащателни сметки на дружеството като разполага с тях както по свое усмотрение, да тегли пари в брой да получава информация за движение по същите, да я представлява пред нотариус при продажба или прехвърляне на дяловете на дружеството на свое име или на трети лица, да преупълномощава трети лица с , да разполага с имуществото на дружеството, вкл. да го ипотекира, да сключва лизингови договори, да я представлява пред банкови институции, вкл. да подписва всички необходими документи за банков кредит, да разполага със средствата от кредитите по свое усмотрение .

Документите за вписването представил З.С.К.. „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" е вписано в търговския регистър на 29.05.2009 г. със седалище и адрес на управление - гр. Белослав, обл. Варна, ул. „Васил Априлов" № 32 със собственик на капитала и управител В.М.И.. Регистрирано е по ЗДДС на 01.07.2009 г. Дружеството не е регистрирало фискално устройство.

На 02.06.2009 г. В.М.И. направила искане за откриване на разплащателна сметка на дружеството в „ИНВЕСТБАНК" АД. Упълномощени да боравят със сметката били тя и З.С.К..

На 13.08.2009 г. В.М.И. упълномощила С.З.К.да подава по електронен декларации, документи или данни по ЗДДС, ЗКПО, такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори на търговеца.

В подадените СД и регистри по ЗДДС за данъчен период м. декември 2009 г. и м. февруари 2010 г. „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" ЕООД не е декларирало продажби към „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД.

З.С.К.е починал на 27.06.2012 г.  Документите, които се намирали в кантората му са предадени от сина му С.З.К.. От тях е видно, че З.К. е изготвял и предавал СД и регистрите по ЗДДС на „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" ЕООД. В хода на досъдебното производство е установено, че В.М.И. ***. Същият се отдава от нея под наем от м. април 2010 г, а В. И. е напуснала Р България на 04.03.2010 г. На адреса вписан като седалище и адрес на управление на „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" ЕООД никога не е имало офис на фирма.

Извършената по делото СГЕ /т.1, л. 101-117/ е установила, че фактури с номера: 0..45/03.12.2009 г. т.5, л.15; т.2, л.129; 0..46/21.12.2009 г. т.5, л.17; т.2 л.131; 0..47/23.12.2009 г. т.5, л.17; т.2 л.131; 0..48/04.12.2009 г. т.5, л.16; т.2 л. 130; 0..49/19.12.2009 г. т.5, л.16; т.2 л.130 0..50/23.12.2009 г. т.5, л.18; т.2 л.132 0..51/29.12.2009 г. т.5, л.18; т.2 л.132 0..102/25.01.2010 г. т.5, л. 12;т.2 л.126; 0..103/09.02.2010 г.т.5, л.13; т.2 л.127; 0..104/17.02.2010 г. т.5, л.13; т.2 л.127; 0.. 106/25.02.2010 г. т.5, л.14; т.2 л.128 и 0..107/28.02.2010 г. т.5, л.14; т.2, л.128 са попълнени от подс. Р.И..

Всички, с изключение на фактури с № 0.. 106/25.02.2010 г.и 0..107/28.02.2010 г, които са неподписани за получателя, са подписани за „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД от подс. Р.И..

На основание отразените в тях стойности, „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД приспаднало ДДС общо в размер на 53 317,80 лв, от които за данъчен период м. декември 2009 г. - 41 430,40 лв. и за данъчен период м. февруари 2010 г. - 11 887,40 лв.

          С акт от 28.06.2010 г. „ВАСИ БИЛД ИНКОРПОРЕЙТ" ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС считано от 28.07.2010 г. на основание чл.106, ал.2, т. 2, б.„Б" вр. чл.176, т.1 от ЗДДС по причини - данъчно задълженото лице не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК.

От заключението на назначената в хода на ДП ССчЕ се установява, че не е налице правото на данъчен кредит по посочените по-горе фактури в размер на 642786,65 лв., че вместо декларирания като резултат от „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД за периода м. септември 2008 г. - м. февруари 2010 г. общо ДДС за внасяне 1281 лв., е следвало да декларира ДДС за внасяне в размер на 648 886,65 лв. и неправомерно е ползван данъчен кредит в размер на 642 786,65 лв.

 

         

          Това са фактите по делото и те са установени по един несъмнен начин – включително и чрез признанията на подсъдимите, направени в рамките на производството по чл.371 т.2 НПК. При така изложената и приета за установена както от първостепенния, така и от настоящия съд фактология, в подадените протест и въззивни жалби се отправят различни критики към съдебния акт, на които и ще спре вниманието си въззивният съдебен състав.

 

          По жалбата на подс.Т.Т. :

          В нея се твърди неправилност и незаконосъобразност. Част от наведените оттам насетне доводи по същината си представляват такива за необоснованост – доколкото се твърди, че подсъдимият не е извършвал вменените му във вина действия /а съдът е приел противното/, а друга част са в насока нарушение на материалния закон, допуснато с осъждането на подсъдимия /който според защитата следва да бъде оправдан/.  Нито първото,     нито второто твърдяно нарушение е налице.

На първо място следва да се посочи, че съгласно т.8.3 от Тълкувателно решение № 1/6.04. 2009 г. на ОСНК на ВКС, изявлението на подсъдимия по чл.371, т.2 от НПК не може да бъде оттеглено след постановяването на определението по  чл.372, ал.4 НПК. В настоящия случай подсъдимият е признал фактите и обстоятелствата, такива каквито са отразени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Както при първото разглеждане на делото, така и в хода на настоящето производство се навеждат твърдения, които са категорично несъвместими с направеното самопризнание и неговата доказателствена относимост. Затова и по отношение настойчивите твърдения на защитата, че подс.Т. не е извършвал действия от името и за сметка на дружеството, не е съставял и подписвал документи с невярно съдържание, не е откривал банкови сметки следва да се обърне внимание, че на няколко места в обстоятелствената част на обвинителния акт  се посочва точно обратното. Така на л.3 се сочи, че Т.Т., А.Р. и Р.И. са открили разплащателни сметки на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД в ЦКБ АД и ПРОКРЕДИТ БАНК, като от първата еднократно сума е изтеглил и подс.Т.. Малко по-напред пък е упоменато, че въпросното дружество е регистрирано по ЗДДС , като заявлението за регистрация е подписано от Т.. На гърба на л.5 /стр.6/ от обвинителния акт е посочено :  „За да не бъдат внесени дължимите по ЗДДС суми по продажбите, подсъдимите съставяли, подписвали и декларирали неосъществени покупки от „БИК РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД за съответния данъчен период“. И по-нататък – на л.7 е прието, че договорът от 01.09.2008 г. за счетоводно обслужване на дружеството, е подписан от подс. Т.Щ.Т.. Счетоводното обслужване било извършвано от св. Х. – тя оформяла регистрите по ЗДДС и месечните СД, въз основа на фактури, които й били носени най-често от И. и Р., а няколко пъти и от Т.. Установено е от заключенията на вещото лице по назначените графологически експертизи /които факти също са намерили място в обвинителния акт/, че част от документите с невярно съдържание – фактури, издадени от „ГЕОРГ ВАС“ООД и „С. 07“ЕООД, са подписани от подс.Т.Т. в качеството му на управител на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ“ЕООД. С оглед изложеното очевидна е несъстоятелността на направените в жалбата възражения за липсата на действия от страна на Т., извършени в качеството му на управител на въпросното търговско дружество.

На следващо място е уместно да се изтъкнат съображенията на ВКС на РБ, залегнали в посоченото тълкувателно решение, и в частност в негови т.8.1 и 8.2. В т.8.1  касационната инстанция е заела следното становище по отношение рамките на възможната в хода на тази процедура защита: „ Допустимата защита на подсъдимия остава ограничена в рамките на признатите фактически положения по обвинителния акт. В тези предели могат да се установяват и противопоставят правопроменящи и правопогасяващи обстоятелства, свързани с приложимия материален закон, с предпоставките и съдържанието на наказателната отговорност. В обсега на същите са излагане на съображения за необхоД.ст от приложение на относимите основни институти на наказателното право; очертаване на аргументи за обективните и субективни признаци на престъпния състав и обоснованата от тях правна квалификация, визирана в особените норми на наказателния кодекс; релевиране на възражения за наказателна неотговорност и погасителна давност; предлагане на доводи за индивидуализация на санкционните последици. Всичко това обаче е възможно при условие, че е съвместимо с фактологията по обвинителния акт и не внася съществени изменения в нейните очертания“. В т.8.2 пък са очертани рамките на въззивната проверка като е прието, че въззивният съд не разполага с процесуална възможност да реши делото на основата на фактическа обстановка, различна от очертаната в обвинителния акт и да приеме фактически положения, несъвместими с признатите факти – ако разбира се  процесуалната дейност на първостепенния съд е осъществена при съблюдаване нормативната уредба на диференцираното производство. Несъмнено в случая е така – налице са предпоставките за прилагане на особената процедура. На първо място налични са действително направени волеизявления по  чл. 371, т. 2 НПК  от всички четирима подсъдими в присъствието на защитниците им, които са потвърдили желанията на своите подзащитни. На второ място законосъобразна се явява доказателствената преценка на съда, че самопризнанията на подсъдимите се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства. Те са установени чрез гласни и писмени доказателствени средства : - гласни - обясненията на обвиняемите, показанията на посочените във фактическото изложение свидетели; - писмени – документи, подавани пред органа по приходите – справки-декларации, регистри, съставени фактури между фирмите-доставчици и инкриминираното дружество, пълномощни, заявления, документи представени от НОИ, ревизионни актове. Следва да се посочат и изготвените съдебно-счетоводна експертиза и графологически експертизи – като вид способи за доказване, установяващи определени факти, а именно : дължимия данък добавена стойност, както и авторството на изследваните документи.

От изложеното следва, че възражения свързани с доказателствена недостатъчност и необоснованост не могат да намерят място във въззивното производство при процес, следващ правилата на процедурата по чл.371 т.2 НПК. А точно такива са част от доводите на защитата в посочената жалба, поради което и те ще бъдат оставени без разглеждане.

          Допустимите пък за разглеждане – по приложението на материалния закон, са неоснователни. Те се свеждат до твърдения, че подсъдимият Т. не е взел участие в извършването на престъплението, и неговата дейност се е ограничила да издаването на пълномощни на останалите трима подсъдими. Твърдение, което както се посочи и по-напред първо е невярно и не почива на доказателствена основа, и второ - е в противоречие с направеното от самия подсъдим признание на фактите, намерили място в обстоятелствената част на обвинителния акт. На подсъдимите са предявени обвинения, а впоследствие и са признати за виновни за избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, постигнато чрез три от формите на изпълнително деяние, посочени от чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, 6 и 7 НК – потвърждаване на неистина в подадените общо седемнадесет справки-декларации по ЗДДС и като последица от това приспадане на неследващ се данъчен кредит, както и използване на неистински  и документи с невярно съдържание /фактури за извършени сделки с доставчиците на задълженото лице/ при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите. Очевидно е от доказателствата по делото, а след признанията на подсъдимите - и безспорно установено, че сделките с посочените доставчици – дружествата „Георг Вас“ООД, ЕТ "Транс строй 2007 - Х. А. С.", "С. 07" ЕООД, "Арди Фиеста" ЕООД, "Геоинвест БГ" ЕООД, "Трансглобал" ДЗЗД, "Д.еврострой" ЕООД, "Васи билд инкорпорейт" ЕООД са привидни, не са реално осъществени. Документите пък, които „удостоверяват“ извършването на тези сделки, са с невярно съдържание – това са данъчни фактури и дневници за покупки и продажби. Фактурата сама по себе е необходим счетоводен документ при осъществяването на една сделка, но не и достатъчен за да докаже реална доставка на стоки или услуги. В случая издаването на фактури и тяхното осчетоводяване /включването им в дневниците за покупки и продажби/, както и впоследствие включването им в месечните справки-декларации по ДДС, цели да придаде реалност на сделките, и в крайна сметка за дружеството да възникне право на данъчен кредит, с което да бъде намалено данъчното задължение към държавата. Което и се е случило - данъчнозадълженото лице „Бик Ремонт Строй“ЕООД  чрез действията на подсъдимите Т.Т., Р.И., А.Р. и Ц.М. неправомерно е начислило данъчен кредит в размер на 642 786,65 лв. от декларирани доставки с посочените седем дружества. Това е размерът и на данъчните задължения, чиито установяване и плащане подсъдимите са избегнали, а това последното е станало възможно чрез използването на документи с невярно съдържание /посочените фактури и дневници за покупки и продажби/ при воденето на счетоводството на дружеството и при представянето на информация пред НАП, чрез потвърждаване на неистина в подадените справки-декларации по ЗДДС , а оттам – и приспадане на неследващ се данъчен кредит.  Очевидно е от изложеното , че с действията си подсъдимите са осъществили както от обективна страна визираното в текста на чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 , 6 и 7 НК престъпление, така и от субективна – при наличието на характерния за съучастническата дейност общност на умисъла. При съобразяване със задължителното становище, застъпено в т.3 наТълкувателно решение № 4/12.03.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2015 г., ОСНК, правилно съучастническата роля на всеки един от подсъдимите е била преценена като съизвършителска.    Всъщност в жалбата на подс.Т. се твърди основно субективна несъставомерност – че нямал представа какво вършат упълномощените от него лица. Същото възражение е правено и пред окръжния съд, който аргументирано го отхвърлил. Съображенията на съда в тази насока срещат пълно разбиране и у настоящият състав и се свеждат до следното : - първо отново следва да се обърне внимание, че подсъдимият Т. е признал фактите по обвинителния акт. Тези факти включват редица действия от страна на Т. /посочени по-напред/, които ведно с действията на останалите трима подсъдими са довели до осъществяване на изпълнителното деяние, и съответно – до съставомерния релзултат /укриване на данъчни задължения/; - на второ място - подс.Т. е едноличен собственик на капитала на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ” ЕООД. Сам той признава, че е подписвал необходимите документи за да получава възнаграждение. Това е правил с ясното съзнание, че не развива търговската дейност, отразена в подписаните документи за дружеството, което привидно има големи обороти. Част от фактурите по сделките с дружествата-доставчици „ГЕОРГ ВАС“ООД и „С. 07“ЕООД, са подписани от подс.Т.Т. в качеството му на управител на „БИК РЕМОНТ СТРОЙ“ЕООД, а тези фактури са с невярно съдържание, тъй като сделки на се извършвани. За това подсъдимият също е бил с ясно съзнание; - на следващо място - и четиримата подсъдими са били наясно, че собственото на Т. дружество не притежава никакви собствени или наети складове, транспортни средства, стоки, наети работници и т.н. Пълната липса на материално-техническа обезпеченост /а според настоящия състав – и интелектуална/ за осъществяването на голям брой сделки , при което всяка от тях на значителна стойност – от една страна, и осчетоводяването на тези сделки – от друга, изключва незнание за тяхното неизвършване. Т.е. категорично изключва субективната несъставомерност на деянията.

 

По протеста на Варненска окръжна прокуратура и жалбата на подс.Р.И.

Две са възраженията в жалбата на подс.И., които се изтъкват и поддържат в съдебно заседание – допуснато съществено процесуално нарушение, и явна несправедливост на наложеното наказание. Последното пък е и единственото основание за недоволство от страна на прокуратурата в подадения протест. Т.е. както в жалбата, така и в протеста се навеждат доводи за явна несправедливост на определеното на подс.Р.И. наказание, но разбира се всеки с обратен знак.

Като допуснато съществено процесуално нарушение се изтъква от страна на защитата фактът, че по отношение на подс.Р.И. с обвинителния акт е повдигнато обвинение за извършено данъчно престъпление в качеството на помагач – по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, 6 и 7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.4 НК, а с присъдата е признат за виновен като съизвършител – по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т.2, 6 и 7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 НК. Всъщност това твърдение е само наполовина вярно. Както в обстоятелствената част на обвинителния акт, така и в диспозитива му, словом е посочено, че Р.И. е извършил престъплението като съизвършител, а в диспозитива при изписване цифровото изражение на квалификацията на престъплението е направена привръзка с чл.20 ал.4 НК, вместо с чл.20 ал.2 НК. Това е очевидна техническа грешка, която съдът само е отстранил. По дефиниция /съобразно разпоредбата на чл.348 ал.3 т.1 НПК/ съществено процесуално нарушение е това, което е довело до ограничаване процесуалните права на страните. В конкретния случай за да се приеме, че въпросната техническа грешка е съществено процесуално нарушение, то тя би следвало да ограничи правото на защита на подсъдимия – да му попречи да разбере в какво е обвинен. Нещо, което категорично не е така – в нито един момент от процеса прокуратурата не е твърдяла, че Р.И. е участвал като помагач. Самият той в съдебно заседание, в присъствието на адвоката си, след докладване на обвинителния акт от прокурора, е заявил, че разбира обвинението и се признава за виновен. Следва и да се отбележи, че в съдебната практика в подобни случаи преимуществено се отдава значение на словния текст на обвинението, а не на неговото цифрово изражение. Поради това и въззивният съд не счита, че въпросното разминаване между текст и цифри, което е било коригирано от съда с присъдата, представлява каквото и да било нарушение, а още по-малко – съществено.

За явната несправедливост на наказанието – в конкретния случай съдът счита, че възражението направено по този повод в протеста е основателно /съответно - неоснователна се явява жалбата на подсъдимия/.  Следва да се отбележи, че първоинстанционният съд е положил максимални усилия за събирането на доказателства , имащи значение за индивидуализацията на наказанията на подсъдимите, като  включително са назначени предсъдебни доклади, и са извършени разпити на подсъдимите за материалното им състояние и семейното им обкръжение. С оглед становището на ВКС на РБ по отношение характера на тези предсъдебни доклади, изразено в Решение №288/26.03.2018г. по н.д. №997/2017г. на ІІ н.о., настоящата инстанция няма да се спира върху тях. Налице е обаче подценяване на някои от отегчаващите вината обстоятелства /и неотчитане на други като такива/ по отношение на подс.Р.И.. Като „изключително“ смекчаващо вината по своя характер обстоятелство и за четиримата подсъдими е бил отчетен дългия период от време, изминал от довършване на деянието и от образуване на досъдебното производство до неговото приключване и внасяне на обвинителен акт в съда. Прието е, че този срок противоречи и надхвърля виждането за „разумност“, въведено като изискване от законодателя в разпоредбата на чл.22 ал.1 и 2 НПК, и произтичащо и от чл.6.1. от ЕКЗПЧОС. Разумният срок като период от време, в който следва да приключи едно досъдебно производство не е абстрактно понятие, напротив – то има своите обективни измерители , сред които на първо място следва да бъдат поставени фактическата и правна сложност на делото. Няма съмнение, че настоящото дело представлява фактическа сложност /правната е спорна/ - инкриминираният период от време обхваща седемнадесет данъчни периода по ЗДДС /т.е. 17 месеца/, в рамките на който са създадени 134 фактури с невярно съдържание, съответно няколко дневника за покупки и продажби, и всички тези документи включени в седемнадесет броя справки-декларации по ЗДДС. „Доставчици“ на дружеството, с което са работили подсъдимите, са седем дружества. Следвало е всички те да бъдат проверени, да се издирят и разпитат множество свидетели. Всичко това е следвало да бъде проверено надлежно чрез назначаване на съдебно-счетоводни експертизи, и на криминалистически експертизи. Следвало е и да бъде изяснена ролята на всеки един от четиримата подсъдими. Това преполага един по-продължителен период от време. Въпреки изложеното и настоящият съдебен състав си дава сметка, че при продължило /и продължаващо все още/ наказателно производство вече осем години, то подсъдимите имат право на компенсация за това – още повече, че самите те не са отговорни за тази продължителност на процеса. Това тяхно право обаче също не е абсолютно/т.е. не винаги следва да се прецени като „изключително“ по смисъла на чл.55 ал.1 НК/, и то следва да бъде преценено ведно с останалите по делото доказателства , които са от значение при определяне на наказанията. Именно това не е сторено при индивидуализацията на наказанието на подс.Р.И.. Към момента на довършване на деянието – 2010 година той е бил осъждан общо седем пъти /понастоящем-вече дванадесет/. Това го окачествява като личност с изключително висока степен на обществена опасност. Има три деца, но всички те са пълнолетни, т.е. сами се грижат за себе си. Към изложеното следва да се добави и следното : очевидно е от доказателствата по делото, че движещата роля при извършване на престъплението се пада именно на подс.Р.И. – той е основната двигателна сила в задружната дейност на четиримата подсъдими. Той е свързващото звено между тях, той е предложил на подс.Т. да регистрира дружество, той се е познавал с останалите двама подсъдими, голяма част от фактурите са подписани именно от него. Не на последно място следва да се отчете и размерът на укритите данъчни задължения – 53 пъти над установения от закона в чл.93 т.14 НК критерий за особено големи размери. И на последно – изключително висока е степента на обществена опасност и на деянията от този вид, тъй като са придобили обезпокоителни размери в последно време, пряко засягат фиска, а поради предните две причини – и застрашават финансовата стабилност на държавата. Поради тези съображения и при наличие на единствено смекчаващо вината обстоятелство /изразено съжаление за извършеното/ въззивният съд категорично счита, че на подс.Р.И. следва да бъде определено наказание към максимума, предвиден от текста на чл.255 ал.3 НК, и по-точно – шест години лишаване от свобода. Разбира се той следва да бъде компенсиран , поради продължаващия вече осем години процес /считано от довършване на деянието/, при което съдът намира за справедливо да му определи наказание от четири години и шест месеца лишаване от свобода – при режима определен и от първостепенния съд. Това наказание разбира се следва да бъде определено /в съответствие с разпоредбата на чл.373 ал.2 НПК/  при условията на чл.58а НК – т.е. редуцирано с една трета до размера на три години лишаване от свобода. В тази насока следва да бъде изменена присъдата – като наказанието се определи при условията на чл.54 НК и чл.58а НК , а не при условията на чл.55 НК – не са налице основания за това. Всъщност по изложените съображения такива не са налице и за останалите подсъдими /с изключение на Т., който страда от тежко очно заболяване и е инвалидизиран при 52%/, но при липса на протест е напълно излишно този въпрос да бъде обсъждан.

При извършената служебна проверка не бяха констатирани процесуални нарушения.

Предвид изложеното, и като намира че са налице основания за изменение  на атакуваната присъда, на основание  чл.337 ал.2 т.1 НПК и чл.338 НПК Варненският апелативен съд 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

1.ИЗМЕНЯ присъда №89/29.11.2017г. по нохд №937/2017г. на Варненски окръжен съд в частта, в която на подс.Р.Р.И. за престъплението по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, 6, и 7 НК вр. чл.26 НК вр. чл.20 ал.2 НК на основание  чл.55 ал.1 т.1 НК е определено наказание две години и шест месеца лишаване от свобода, като определя наказанието при условията на чл.54 НК и чл.58а НК и ГО УВЕЛИЧАВА НА ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

2.ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

          Решението подлежи на обжалване и протест пред ВКС на РБ в 15-дневен срок , считано от уведомлението на страните.

 

 

Председател :                                   Членове :