Р Е Ш Е Н И Е

    

 

123/03.07.2018 г.

 

        Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на трети май, година две хиляди и осемнадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                    ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при секретаря Г. Н.

прокурора Светла Курновска

разгледа докладваното от съдия Живка Денева ВНАХД № 78  по описа на съда за 2018г., за да се произнесе взе предвид:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІ от НПК.

 

Окръжен съд - Варна, по реда на чл. 83а и следващите от ЗАНН, с Решение № 20 по НАХД № 1409/2017г. по описа на същия съд, постановено на 22.01.2018г., е наложил на търговско дружество  „СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ" ЕООД, с ЕИК 202810663, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик" бл.40, вх. Б, ет.8, ап. 67 и с едноличен собственик на капитала и негов управител Д.С.Б., ЕГН **********,  имуществена санкция в размер на 15 443.50 лв. /петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки/, за това, че дружеството би могло да се обогати с тази сума в резултат на извършено от Д.С.Б. престъпление по чл.248а, ал. 3, вр. ал.1 от НК

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по жалба от адв. Н. Б. ***/ в качеството му на пълномощник на „СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от управител Д.С.Б., в която се навеждат доводи за неправилност на така постановеното решение, като се оспорват фактическите и правни изводи на първоинст. съд в две насоки: на първо място, към момента на постановяване на атакуваното решение, не са били налични всички законови предпоставки за налагане на имуществената санкция; на второ място се претендира за необоснованост на постановеното решение, доколкото също е вътрешно противоречиво и страда от липса на мотиви. Искането е за отмяна на така постановения съдебен акт.

 

В с.з. управителят на дружеството Д.Б. редовно призован не се явява, представлява се от редовно упълномощения си защитник адв. Н. Б. /ВАК/, който поддържа жалбата.

Представителят на АП – Варна намира жалбата за неоснователна и предлага на АС-Варна да потвърди решението на първоинстанционния съд, като правилно и законосъобразно.

Въззивният съд, след като прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на решението на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира, че жалбата на пълномощника на търговско дружество „СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от управител Д.С.Б., е неоснователна.

В съответствие със събрани по делото доказателства, относими към предмета на доказване, Варненският Окръжен съд  е приел за установено от фактическа страна следното:

Образуваното първоинстанционно производство е било инициирано от прокурор от Окръжна прокуратура Варна, с което на основание чл.83б,  ал.1, т.1, вр.чл.83а, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за административните нарушения и наказания, е било отправено предложение за налагане на имуществена санкция в размер до 1 000 000 лева, но не по-малко от 15443,50 лв. на търговско дружество "Стройпром инвест“ЕООД Варна с ЕИК 202810663, със седалище и адрес гр.Варна, р-н„Одесос“, бул.“Вл.Варненчик“ бл.40, вх.Б, ет.8, ап.67 и с едноличен собственик на капитала и негов управител – Д.С.Б. с ЕГН **********.

Предложението се основава на внесен обвинителен акт срещу Б. за това, че на 18.08.2016г. в гр.Варна, като управител и представляващ „Стройпром Инвест" ЕООД, за да получи кредит от „Българо - Американска кредитна банка" АД в размер на 15443,50лв., договорен с Анекс №5 от 17.08.2016г. към Договор за револвираща кредитна линия на земеделски производители с обезпечение залог на вземания към ДФ„Земеделие" - Разплащателна агенция по схемите и мерките за директни плащания на Общата селскостопанска политика от 03.07.2015г., представил неверни сведения, че дружеството няма непогасени публични задължения като представил неистинско Удостоверение за наличието или липсата на задължения №030201600219458/11.08.2016г., издадено на основание чл.87, ал.6 от ДОПК от ТД на НАП - Варна - престъпление по чл.248а, ал.З вр. ал.1 от НК.

Според представителят на държавното обвинение, „СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 202810663 би могло да се обогати със сумата в размер на 15443,50 лв../петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки, в резултат на гореописаното деяние.

Нещо повече, в кориците по делото се съдържат писмени доказателства, че след внасянето на обвинителния акт е проведено и завършено съдебно производство по НОХД 533/17г. по описа на ВОС, в което по реда на диференцирана процедура Б. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тях, т.е  признал извършеното правонарушение, поради което на основание чл.248а, ал.3 вр. ал.1 и чл.54, ал.1 от НК му е било  наложено наказание  лишаване от свобода за срок от една година, което на основание чл.58а, ал.1 от НК е намалено с 1/3 до ОСЕМ МЕСЕЦА, както и наказание ГЛОБА в размер на 2000,00 лева., т.е. осъден е за престъпление, изброено измежду лимитативно посочените в чл.83 от ЗАНН.

За да достигне до тази фактология по делото, първоинстанционният съд се е базирал на цялата доказателствена съвкупност по делото, включително и на материалите по НОХД № 533/17г по описа на ВОС.

Настоящата инстанция изцяло възприема фактическите и правни изводите, до които е достигнал ВОС: юридическото лице „СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ" ЕООД, би могло да се обогати със сумата от 15 443.50 лв. /петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и три лева и петдесет стотинки/, в резултат на извършено от Д.С.Б. престъпление по чл.248а, ал. 3, вр. ал.1 от НК. 

Съгласно чл.83 а от ЗАНН, на юридическо лице, което се е обогатило, или би се обогатило от престъпление по чл. 108а, 109, 110 (приготовление към тероризъм), 142 - 143а, 152, ал. 3, т. 4, чл. 153, 154а, 155, 155а, 156, 158а, 159 - 159г, чл. 162, ал. 1 и 2, чл. 164, ал. 1, чл. 171, ал. 3, чл. 172а - 174, 209 - 212а, 213а, 214, 215, чл. 216, ал. 3, 225в, 227, ал. 1 - 5, 242, 243, 244, 244а, 246, ал. 3, 248а, 250, 252, 253, 254б, 255, 255а, 255б, 256, 260а – 260в, 278в - 278д, 280, 281, 282, 283, 301 - 307, чл. 307б, 307в, 307г, чл. 308, ал. 3, чл. 319а - 319е, 320 - 321а, 327, 352, 352а, 353б - 353е, 354а - 354в, 356к и 419а от Наказателния кодекс, както и от всички престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, когато са извършени от:

1. лице, овластено да формира волята на юридическото лице;

2. лице, представляващо юридическото лице;

3. лице, избрано в контролен или надзорен орган на юридическото лице, или

4. (изм. – ДВ, бр. 81 от 2015 г., в сила от 21.11.2015 г.)  работник или служител, на който юридическото лице е възложило определена работа, когато престъплението е извършено при или по повод изпълнението на тази работа, се налага имуществена санкция до 1 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата, когато тя е имуществена.

Санкцията се налага независимо от осъществяване на наказателната отговорност. Съдът разглежда делото и въз основа на събраните доказателства преценява:

1. получило ли е юридическото лице неправомерна облага;

2. има ли връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице;

3. има ли връзка между престъпното деяние и облагата за юридическото лице;

4. какъв е видът на облагата и размерът й, ако е имуществена.

Всичко това е сторено от решаващия съд. Установен е размера на сумата, с която дружеството би могло да се обогати– неправомерно получения в резултат на престъплението по чл.248а банков кредит. Налична е връзката между   извършителя и ЮЛ – осъдения Д.С.Б. е едноличен собственик на капитала и управляващ ЮЛ. Налице е връзката между престъпното деяние и недължимата облага. Установено е по безспорен и категоричен начин, че за да получи кредит от „Българо - Американска кредитна банка" АД в размер на 15443,50лв., Д.Б. представил неверни сведения, че дружеството няма непогасени публични задължения като представил неистинско Удостоверение за наличието или липсата на задължения №030201600219458/11.08.2016г., издадено на основание чл.87, ал.6 от ДОПК от ТД на НАП – Варна.

В този смисъл, релевираните от страна на защитата доводи, че не е налична „облага“ по см. на чл.83 а от ЗАНН, не могат да бъдат споделени.

Приключилото наказателно производство е установило наличието на причинна връзка между неправомерно получения кредит, наличието на връзка между подс. Б. и юридическото лице, което той управлява, логично и доказаната връзка между неправомерната облага и вероятността същата да премине в патримониума на „СТРОЙПРОМ ИНВЕСТ" ЕООД.  

Правилно и законосъобразно, решаващият съд е определил и размера на имуществената санкция, тя не надвишава размера на получената облага. Санкцията е приложима във всички случаи при наличието на изброените в чл.83а от ЗАНН предпоставки, като не са налични хипотези на алтернативност.

Правилен е бил изводът на решаващия съд, а именно, че са налични материално-правните основи за налагане на имуществена санкция, като тази хипотеза представлява особена процедура, развиваща се независимо от наказателната отговорност, т.е при наличието на обективните фактори се санкционира съответното ЮЛ.

Коментираната проблематика не касае и хипотезата на маловажен случай, поради което жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение, а решението потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

При служебната проверка на решението, на основание чл. 314 от НПК, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното  производство или в с. з./, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат друго изменение или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда, поради което и на основание чл. 83д, ал.4, т.5 ЗАНН, вр.чл. 338 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна, 

    

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 20 на Окръжен съд - Варна по НАХД № 1409/2017г. по описа на същия съд, постановено на 22.01.2018г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.