Р Е Ш Е Н И Е

 

56

 

Варна, 15.04.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, втори състав, в публично съдебно заседание на осми април две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

при участието на секретаря Соня Дичева и на прокурор Иван Тодоров, като разгледа докладваното от съдия Тончева НДВ №78 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 424, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т.5 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на наказателно дело НОХД №5665/2018 година по описа на Районен съд – гр.Варна, отмяна на постановеното определение, с което е одобрено споразумение за решаване на делото и връщането му за ново разглеждане от стадия на досъдебното производство. Искането е направено в срока по чл.421 ал.1 от НПК.

Производството по възобновяване е във връзка със съществени нарушения на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК.

В съдебното заседание прокурорът поддържа искането от Главния прокурор за възобновяване на наказателното дело.

Варненският апелативен съд, след като взе предвид искането от Главния прокурор, изразеното становище и като прецени доказателствата по делото, прие за установено следното:

На 13.12.2018 година в РС-Варна е депозирано споразумение за решаване на делото в досъдебното производство по чл.381 от НПК, според чието съдържание обв.Х.И.Х. признава вината си за извършено престъпление по чл.343 ал.3 пр.1, пр.4 вр. ал.1 б.б от НК, като му се налага наказание от една година лишаване от свобода, отложено по чл.66 ал.1 от НК с минималния изпитателен срок, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца.

В съдебното заседание на първостепенния съд страните са потвърдили волята си по споразумението, като същото е получило одобрение по реда на чл.382 ал.7 от НПК. Съдебният акт е влязъл в сила на 20.12.2018 година.

С оглед очертания предмет в искането от страна на Главния прокурор, настоящият състав фокусира вниманието си върху релевираните оплаквания за материална и процесуална незаконосъобразност на определението по чл.384 ал.1 от НПК. 

Определението по НОХД №5665/2018 година на Районен съд – Варна е постановено при съществено нарушение по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. От приложените в досъдебното производство констативен протокол за ПТП с пострадало лице и докладна записка за обслужване на произшествие се установява неправоспособността на осъденото лице – факт с директно значение за материалната квалификация на деянието[1] с оглед наличието на квалифициращо обстоятелство по чл.343 ал.3 пр.6 от НК, както и относно невъзможността да се наложи наказание по чл.37 ал.1 .7 от НК според т.6 б.а от ППлВС 1-1983.

Първостепенният съд е пренебрегнал горното обстоятелство, като с одобряването на споразумение за престъпление с квалификация по чл.343 ал.3 пр.пр.1, 4 вр. ал.1 б.б от НК и налагане на наказание по чл.37 ал.1 т.7 от НК освен особено същественото нарушение на материалния закон е допуснал и особено съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.2 от НПК, изграждайки вътрешното си убеждение без да осъществи проверка  по чл.381 ал.7 от НПК за пълно съответствие на волята на страните по споразумението с доказателствените материали от досъдебното производство.

Изложеното налага извод за основателност на искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на делото, като същото се върне в стадия на досъдебното производство за отстраняване на особено същественото нарушение на материалния закон.

Водим от горното и на основание чл. 425, ал.1, т.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД №5665/2018 година по описа на Районен съд – гр.Варна.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването определение от 20.12.2018 година, постановено по НОХД №5665/2018г., с което е одобрено споразумение за решаване на делото в досъдебното производство.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от стадия на досъдебното производство на РП-Варна.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

Председател:                                                         Членове: 1.

 

 

                                                                                                    2.[1] Същата в принципен план страда от непълнота поради неправилно изписване на цифровата квалификация в постановлението за привличане на обвиняем, привнесено като недостатък и в акта по чл.382 ал.7 от НПК