Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

                                               87/15.05.2018 година

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Година 2018                                                                                    Град Варна

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                      Наказателно отделение

На двадесет и седми април               Две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

ЧЛЕНОВЕ: ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

 

УЛЯНА САВАКОВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

 

Като  разгледа докладваното от съдия САВАКОВА ВНОХД № 79 по описа за 2018 година,за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Добричкият окръжен съд, с присъда по НОХД №  185 /2015година, постановена на 13.06.2016година е признал подс. Й.Б.Й. за невиновен и го ОПРАВДАЛ по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.123 ал.1 от НК .

 Присъдата на първоинстанционния съд е била отменена от Апелативен съд Варна с решение по ВНОХД № 352/2016 година -първи състав НО ,като  подсъдимия е бил признат за виновен ,в това ,че   kа 08.03.2013г. в гр.Добрич, в качеството на управител  на „Дани специал”ООД-гр.София, при извършване на запояване на автомобилни радиатори в пещ, работеща с природен газ, в обект „Радиаторен завод Маяк” ЕООД в гр.Добрич, ул.„Ангел Стоянов” №1,  причинил смъртта на И.Н. С., с ЕГН-********** от гр.Добрич, поради немърливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, като нарушил следните подробно посочени разпоредби: Чл.275 ал.1 от  КТ/Кодекса на труда/,Чл.7ал.1, ал.2 и 3 от ­ ЗБУТ, Чл.151 ал.1 т.13,б.а и б/  от Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./ за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи  на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ,чл.Чл.247 ал.1 т.1 от същата  Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./, Чл.247 ал.1 т.3,Чл.247 ал.2 т.1/същата наредба/ и Чл.248./същата наредба/т.4 и т.6, чл.300/същата наредба/чл.л.359 ал.1 т.1 т.2/а/ и т.6,както и Чл.168а ал.(3) от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване,както и чл.176,и чл.196 от същата, Чл.55т.5 от Наредба №Iз-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за ПАБ при експлоатация на обектите,  и Чл.1. от Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ. бр.102/22.12.2009г./-   Чл.2.(1)и чл.2 ,поради което и на основание чл.123 ал.1 от НК ,вр. с чл.54 му е наложил наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода ,чието изпълнение е отложил за срок от четири години.

Въззивното производство пред АС Варна за проверка на тази присъда се провежда за втори път ,тъй като с Решение № 211/27.02.2018година по касационно наказателно дело №617/2017 година на Второ НО ,ВКС на РБ е отменил въззивната присъда № 2/02.02.2017 година на Варненския апелативен съд НО ,Първи състав ,постановена по ВНОХД 352/2016 година и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав от стадия на съдебното заседание.

Въззивното производство пред АС Варна е образувано по протест на Окръжен прокурор Добрич срещу така постановената от първата инстанция оправдателна присъда,в който се сочи че присъдата е неправилна .Моли настоящата инстанция да я отмени и да постанови осъдителна такава ,с която да признае подс. за виновен.Представителят на Апелативна прокуратура Варна в съдебно заседание поддържа протеста и моли за уважаването му . Заема становище за  изясненост на фактическата обстановка.Оспорва се  субективната страна на деянието, а именно дали е виновен подсъдимия Й. като представляващ на „Дани специал” ООД - гр.София, поради немарливо изпълнение на занятие да е допуснал смъртта на пострадалия.В полза на становището си навежда следното:счита, че подсъдимият следва да носи наказателна отговорност, като в тази връзка следва да се посочи заключението на изготвената комплексна СТЕ, според която към момента на възникване на взривното разрушение на процесната пещ тя е била технически неизправна и потенциално опасна за експлоатация.Експертизата е установила две технически неизправности, като втората техническа неизправност именно касаеща възможносттите за контрол и обратна връзка, защита от изтичане на горим газ, при възникване на неизправност тип „загасяне на пламъка”, след първично запалване и експлоатация е била обективен, причинен фактор за безконтролно и опасно изтичане на неизвестен обем горим газ след изгасяне на пламъка, преди възникване на взрива.Именно тази втора техническа неизправност била в причинно-следствена връзка с възникването на взрива и съответните следствени ударни разрушения, деформации и отломки от пещта. Причинно-следствената верига се финализирала с ударни натоварвания върху работника и съответния особено тежък вредоносен резултат.Констатацията на вещото лице била, че кумулативно съществуващите дефекти /технически неизправност в процесната пещ/ в запалването и съответно защитата при изгасването, без съмнение са могли да бъдат разпознати, диагностицирани чрез съответните нормативно регламентирани технически прегледи, преди да бъде пусната пещта отново в експлоатация. Също така процесното съоръжение с повишена опасност, при установено обективно състояние, чрез тези прегледи, идентично с това, което е констатирано в момента на възникване на злополуката, без съмнение не би било допуснато от компетентните органи в редовна експлоатация.От заключението на двете вещи лица, изготвили комплексна съдебно -техническа експертиза, възложена в съдебно заседание се установява, че взрива причинил смъртта на пострадалия е в пряка причинно следствена връзка с образуването на взривна газова концентрация в процесната пещ, следствие технически неизправна и фактически нефункционираща, конструктивно предвидена и монтирана защита срещу безконтролно изтичане на невъзпламенен природен газ, ведно с използване на нерегламентиран, опасен начин на запалване на пещта от пострадалото лице.Изводът, който може да се направи, според прокурора е, че тази неустановена своевременно техническа неизправност на пещта е довела до смъртоносния резултат. Собственикът на дружеството е лицето, което е следвало да организира и контролира извършването на технически преглед от специалисти на пещта, още повече, че през 2013 година е било взето решение за пускане на газоподаването, същото е било спряно през 2011 година, поради неплащане на сметки. Това задължение на управителя възниква от разпоредбата на чл.247, ал.1, т.1 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.Като не е сторил това своевременно, при пускане на газоподаването и заводът е продължил да извършва дейност, подсъдимия Й. е следвало най-малкото да сведе до знанието на всички служители чрез заповед, разпореждане и т.н., че пещта не е преминала технически преглед и се забранява използването й до второ нареждане.Подсъдимия Й. ясно е съзнавал, че пещта не е преминала такъв технически преглед след закупуване на завода през 2008 година. Има данни за последен технически преглед през 2000 година, при предходен ползвател на пещта.Същевременно макар на свидетелката Б. да са били делегирани права на ръководител на производство и същата да е инициирала запалване на пещта, с оглед поета поръчка, то тя е била командирована съгласно нарочна заповед и не е знаела кога пещта е преминала технически преглед.Освен това техническият преглед от лицензирани специалисти е платена услуга, чийто разход следва да бъде разрешен, най-малкото одобрен от управителя на фирмата, както и избора на такива специалисти.Тези обстоятелства, според представителя на прокуратурата , водят до извод, че подсъдимия Й. с бездействието си е осъществил престъпния състав на престъплението по чл.123, ал.1 от НК , поради което Ви моли да бъде уважен протеста на Окръжна прокуратура - Добрич.

Като повереник на частния обвинител се явява адв.Д.: –който не изразява становище по съществото на обвинението и заявява ,че  с подсъдимия са постигнали извънсъдебна спогодба във връзка с претърпените вреди, поради което нямат правен интереси към настоящия момент.

Защитата на подс. адв.Ж.  – намира протеста на Окръжна прокуратура - Добрич срещу присъда № 21/13.06.2016 година по НОХД № 185/2015 година по описа на Окръжен съд - Добрич за  неоснователен и необоснован. Заявява ,че присъда на ДОС е законосъобразна, което я прави и правилна.Поддържат изцяло аргументите, които са изтъкнали в защитата си по същество по НОХД № 185/2015 година на ДОС, както и в касационната жалба и допълнението към нея срещу присъда № 2/02.02.2017 година по ВНОХД № 352/2017 по описа на Апелативен съд – Варна.

За да оправдае подсъдимия Добрички окръжен съд по време на съдебното следствие допуска и извършва множество процесуално следствени действия за да попълни фактическата обстановка, която видно от събраните по делото доказателства е с непълноти, така както е фиксирана в обвинителния акт на Окръжна прокуратура.Извършен е разпит на място, както и е допусната и назначена двойна техническа експертиза.На база на така установената фактическа обстановка първоинстанционния съд е изследвал обстойно събраните по делото доказателства като е направил  целокупен анализ на същите.В  обвинителния акт и това е съществено в обстоятелствената част на същия и разбира се свързан с диспозитива на обвинението, посочване на множество специални нормативни актове, които изразяват и фиксират нарушение на правилата за безопасност на труда.Няма спор, че такива нарушения са извършени и са допуснати и са били факт извършен от подсъдимия като управител едноличен собственик на капитала на цитираното дружество.Ноторно известно е обаче, че нормата на чл.123, ал.1 от НК е бланкетна, в това отношение е категорична, както правната доктрина, така и константната съдебна практика, постановленията на ВС № 2/27.09.1979 година, изменени с Постановление № 7/06.07.1987 година на Пленума на ВС.Във връзка с това се изисква конкретното нарушение на специални кумулативни актове или акт по отношение условията за безопасност на труда да има пряка причинна, непосредствена връзка със съставомерния вредоносен резултат, който произлиза от изискванията на разпоредбата на чл.123, ал.1 от НК или в случая смъртта на пострадалия  в нашия казус.Според защитата , първоинстанционния съд е направил подробен анализ като се е спрял на всяко едно от извършените нарушения.Дори при прочита на  обвинителния акт ще се види , че производствената ситуация в процесното предприятие  е представена като хаотично производство.В същото време обаче,  от материалите по делото и то документи е, че там е съществувал организиран производствен процес. Назначен е бил началник производство М.И.ов, назначен е енергетик с длъжностна характеристика, който е имал задължения по експлоатация на процесната пещ, бригадир П.П., който се е занимавал непосредствено с производствената дейност и експлоатацията на тази машина. Т.е. управителя, в случая подсъдимия е делегирал права на тези длъжностни лица, които са били назначени по съответния ред, които са били компетентни, предвид, че са работили години наред в това производство.Факта е, че през 2011 година газоподаването е било прекъснато поради неуредени сметки с фирмата доставчик. През 2013 година представител на фирмата, не е доказано, че това е управителя, т.е. подсъдимия е подписал документ, с който газоподаването се възстановява. Но това не означава, че производството и експлоатацията, т.е. производството, респективно експлоатацията, работата на тази пещ се възобновява.

Действително е изминал период от две години, който може да се тълкува като продължителен и следва според специалните нормативни актове да бъде извършен специален технически преглед с оглед допускане в експлоатация на процесната пещ. Това става тогава ,когато възникне потребност тази пещ да функционира, да работи, защото до момента, до пускането й в действие няма как да възникне опасност от взрив, респективно от подаване на газ в пещта, от безконтролно изтичане на газ, от нерегламентирано действие от страна на трети лица и да се получи процесния взрив.И тук се поставя въпроса по същество знаел ли е подсъдимият затова, че други трети лица са предприели действия по експлоатация и пуск на процесната пещ.Доказано е по делото, че той не е бил уведомен, той не е знаел, че съществува поръчка, той не е знаел, че изобщо тази пещ ще бъде пусната в производство. Затова говорят събраните по делото доказателства, показанията на свидетеля М.И.ов, който години наред е началник производство и забележете той е вписан във фирмения регистър като началник производство, официално реално е изпълнявал тази длъжност, който казва, че когато има поръчка на стойност под 10 000 лв. и става въпрос за спичане на радиатори под бройката от 10 дори 20 радиатора управителя на дружеството не се уведомява.

В случая съществува един друг факт, че дори не е било необходимо да се изискват средства, резолюция, санкция на управителя за отпускане на средства, т.к. материалите, които са били нужни за спичане на въпросните два радиатора са били в наличност в склада.По-нататък свидетелката Б., която е имала не една, две заповеди, първата, с която е командирована и да изпълнява длъжността задълженията началник производство до връщането на М.И.ов на работа, еднолично и по своя инициатива решава да приеме тази поръчка, която е приета по електронен път, по пощата. Няма никакви данни, които да доказват освен бегло споменаване от нейна страна, че тя е била уведомила управителя, че ще изпълни тази поръчка.По своя инициатива Б. и П.М., който е имал задълженията и длъжностна характеристика да обезпечава правилната експлоатация на пещта предприема действия по изпитания, но според своите разбирания.

В показанията си П.М. казва и то в съдебно заседание, защо трябват външни специалисти, защо трябват такива комисии, машината просто си работи. Прави си изпитания и машината работи някъде от около 08.30 часа на 04.03. до около 15:00 часа при което единствен дефект, който е заявен от пострадалия Нури, който работи непосредствено на тази пещ, че количката за вкарване на радиаторите има някаква повреда, която се отстранява.

Няма данни подсъдимия да е знаел, да е уведомяван за да извърши следващите се според специалните нормативни актове изисквания да обезпечи прегледа, техническия преглед, относно експлоатацията на процесната пещ.

От назначената по време на съдебното следствие допълнителна комплексна двойна СТЕ са установени, вече след прецизен оглед на ел.таблото на цялата пещ, това, което не бе свършено по време на досъдебното производство, че съществуват неизправности по процесната пещ и бих казал най-главната е тази, че е създаден мост, шунтиране на кабел между клейми 7.3 и 7.5, т.е. извършване замяна на реле от типа КЗА с парче кабел между тези клейми, което де факто изключва технологичната защита на пещта, която контролира изтичането на газ в горивната камера при загасяване на пламъка и прави възможно ръчното палене по метода на открития пламък.

От заключението на вещите лица по първоначалната експертиза е видно, че за да започне спичането на самите радиатори в горивната камера трябва да се създаде температура около 380º. Ако това се върши по обичайния начин, правомерно запалване на пещта от ел.таблото тогава ще бъдат необходими някъде около 50-60 минути – час за да се достигне тази температура за да започне спичането. Когато обаче пещта се запали по този неправомерен начин ръчно палене по метода на открития пламък тази температура се постига за много по-кратко време. Установено е по делото безспорно, че пострадалия С. е най-компетентния човек, който по отношение експлоатацията и работата с тази пещ.Завод Метал Маяк от момента от когато съществува, единствения в България, който има предмет на дейност спичане на радиатор. Де факто в самия завод,  и в страната няма, не е имало по-компетентен човек от пострадалия С.. Поставя се въпроса това субективно вмешателство, тази манипулация шунтирането чие дело.И могъл ли е пострадалия или най-вече свидетеля П.М., който се грижи за експлоатацията и той е квалифициран енергетик, най-малкото е електроинженер да знае за това. Има данни по делото, че работници от завода, от този цех са виждали пострадалия С. да заплава по този начин пещта.

Видно от графологичната експертиза по делото е, че при инструктажа, който се извършва на присъствения лист, съществува подпис от пострадалия С., в 8.30 часа той започва работа и де факто, т.к. взрива става 5-10 минути след това той се е подписал, че напуска. Сега евентуално той би могъл да бъде заинтересован по-бързо да се извърши тази операция с изпичането на двата радиатора.

Но независимо от това по делото безспорно се доказа, че подсъдимия не е знаел, не е могъл да знае, че процесната пещ ще влезе в експлоатация за да изпълни всички следващи му се от специалните нормативни актове задължения.

В случая се получава така, че съществува един нов пряк следствено, причинно следствен процес, действията на Б., П.М. и пострадалия С., които са в пряка причинна връзка със съставомерния резултат, със смъртта на пострадалия.

Докато от доказателствата се вижда, че нарушенията, извършени, може да се направи обоснован извод, че нарушенията на условията за безопасност на труда де факто извършени от подсъдимия не са в пряка причинно следствена непрекъсната релевантна правна връзка, поради което считаме, че подсъдимия не е извършил деяние, което следва да се квалифицира по смисъла на чл.123 от НК.С  тези аргументи  моли съдът  да остави без уважение протеста на Окръжна прокуратура - Добрич и да потвърди изцяло атакуваната с протеста присъда № 21/13.06.2016 година по НОХД № 185/2015 година по описа на Добрички Окръжен съд.

 

ПОДС.Й.: – Заявява,че всичко това което в последствиe e  научил, че е правено е може би с цел по-бързо да влезе работника да изпече определена продукция да станат и да си заминат. Те и затова са се подписвали влезнал и излезнал. Може би цялото това нещо е правено единствено от гледна точка, без аз да съм запознат, за да може по час, два да свършат и да си ходят. Самият подс. като е ходел почти не се чувствал като собственик, защото те /работещите/са си в собствен район от 20-25 години, а той  идва от София. Взел кредит за да купи завода и като ходел там питал, разпитвал, никой нищо не казвал.

В последната си дума подс. Й.: - Моли да се потвърди присъдата на Окръжен съд – Добрич.

 

След преценка на оплакванията и доводите на страните ,както и след цялостна служебна проверка на присъдата ,на основание чл.313 и чл.314 от НПК ,съставът на Апелативен съд Варна констатира следното :

Съдебното производство пред Окръжен съд Добрич е протекло по общия ред ,като по делото са събрани множество доказателства –гласни и писмени както в ДП и изслушани и назначени необходимите и достатъчни СТЕ и такива в съдебното производство ,като съдът е вложил много голямо старание и усилия  ,включително с провеждане на съдебно заседание в присъствието на технически експерти и изслушване на свидетели на място в предприятието ,собственост на подсъдимия,за подробно и обстоятелствено изясняване на относимите по делото факти,включени към предмета на доказване .Практически тези факти не се оспорват от страните  по делото,а се оспорва връзката на тези факти с отговорността на собственика-подс. Й.  и налице ли е от обективна и субективна страна извършено от него престъпление ,предмет на обвинението по чл.123 от НК.

         От фактическа страна правилно е установено следното : Подс.Й.Б.Й. е роден на ***г***, живущ ***, несемеен, със средно образование, управител на „Дани Специал„ЕООД-гр.София, неосъждан.Подсъдимият  Й. станал едноличен собственик на капитала и управител на „Дани–Специал”ЕООД-гр.София,след закупуването на бившия завод Радиаторен завод „Маяк“в гр.Добрич през 2008г.Такъв бил и към момента на злополуката – 08.03.2013година.Една от дейностите на дружеството е производство на охладителни радиатори, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид в страната и чужбина и др. непротиворечащи на закона.Като актив на производственото предприятие съществували и били придобити от „Дани–Специал”ООД-гр.София две пещи за спичане на радиатори.Едната от тях  френско производство, която не е била пускана в експлоатация и втора -”българска”, изработена от несъществуваща стопанска единица през 1986г., за която няма почти никаква документация и която работила по конкретни поръчки до 2011г.При смяната на собствеността и управлението на бившия„Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич, всички работещи подпиС. нови трудови договори и останали на работа в „Дани–Специал”ООД-гр.София,собственост на подс.. Всички наети работници, освен редовни писмени договори, имали и съответни длъжностни характеристики. Пострадалият И. Н.С. също сключил трудов договор №73/01.05.2008г. и останал на работа в новото  дружество.Договорът му бил да изпълнява  длъжността - „запойчик”, за която работа , конкретните му трудови задължения били да извършва обработка на детайли, чрез запояване, като тези вменени задължения били посочени и в длъжностна характеристика. Основното трудово задължение на пострадалия С. било свързано с изработването на радиатори с българската пещ за запояване, чрез спояване на детайлите,като бил подчинен пряко на Началник производство /51 и 53 т.1 от ДП/.

       Процесът на запояване се извършвал в пещ изработена в Р България и въведена в експлоатация през 1986г., работеща с природен газ.Запалването й се извършвало от пулт за управление, при спазване на определена технологична последователност, като процесът бил описан, като „Технологична инструкция за техника на безопасност на труда при работа на пещ за спичане №83014/25100.08043”, разработена и утвърдена през месец февруари 1986г. при въвеждането й в експлоатация/още в стария завод Маяк/.Пещта била изработена в България по модел на закупена преди нея френска пещ.Според оригиналната технологична конструкция, затоплянето на пещта се осъществявало от две газови горелки: едната главна-В и втора допълнителнаС.По време на фазата на увеличение на температурата и двете горелки работели едновременно.Когато пещта достигнела температура на регулиране, главната горелка, която се регулирала чрез клапан, се поставяла на прекъсващ ход, а допълнителната горелка автоматично се изключвала.Времетраенето на повишаване на температурата траело около 1 час.Затоплянето на горелката с непрекъсващ режим А се осъществявало от запалваща свещ, подхранвана от трансформатор.Горелка А била снабдена с устройство за контрол на пламъка.Ако нямало пламък трите горелки се затваряли, чрез мигновено действащо реле и прекъсвали подаването на газ.Запалването на пещта ставало при спазване на определена последователност:- отваряне на главния клапан на газ от таблото за газ, включване на главен шалтер, включване на „пуск свещ”, пускане на вентилатор за повторен цикъл, пускане на вентилатор за продухване, поставяне на селекторен ключ в позиция „регулиране”, проверка дали времето за спойка отговаря на желаното и запалване на горелката с постоянен режим.Всички тези действия се извършвали от командното табло.При неправилно запалване следвало да светне индикатор.

        Поради неуредени взаимоотношения-неизплатени сметки към газаснабдяващата компания между „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич и „ЧТК”-АД, газоподаването към „Радиаторен завод–Маяк„ ЕООД, вече част от „Дани–Специал”ЕООД-гр.София било спряно в началото на месец май 2011г.От този момент до 04.03.2013г. пещта не е работила, като газоподаването било възстановено на 28.02.2013г., установено с  от Протокол №31 от същата дата.През този период работниците, включително и И. Н.С., били основно в неплатен отпуск, като ги викали в завода за различни дейности, когато ръководителя на производството свид.М.И.ов преценял/вписан и във фирмения регистър като управител /, че определени работници са му нужни за изпълнение на определена поръчка.

Ежедневната дейност на предприятието се ръководела от свид.М.И.ов, който като ръководител производството  и бил управител на „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД вземал решенията, а управителя и собственик на дружеството – подс.Й. бил уведомяван само за по-големи поръчки.При така създадената организация това ставало  при поръчки за изработването на повече от 10 броя радиатори, когато се налагало да бъдат одобрявани по-големи първоначални разходи за материали,каквито нямало налични в складовете.Принципно поръчките пристигали по електронна поща до „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич или клиентите се свързвали по телефона със свид.М.И., който решавал дали да приеме поръчката и как да организира работата по изпълнението й.

От 26.02.2013г. свид.М.И. излязъл в продължителен отпуск и отпътувал за чужбина – Р Армения.За да го замества по време на отпуска и да ръководи производството пристигнала от гр.София   свид.И. Б..За командироването на свид.Б., като ръководител производство в „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич били издадени от управителя –подс.Й. две заповеди : Заповед №58/25.02.2013г. на подс.Й., а с друга Заповед №59/25.02.2013г., с които й било възложено за срока на отсъствие на свид.М.И.ов, тя да поеме и неговите задължения по провеждане на различните видове инструктаж в завода / още повече ,че служителят отговарящ за охрана на труда починал в края на м.февруари с.г./.Междувременно по електронна поща до „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД-гр.Добрич се получила поръчка за изработка на два броя радиатори от „Балканкар Рекорд”АД-гр.Пловдив. Свидетелката И. Б. работила в „Дани–Специал”ЕООД-гр.София, като изпълнявала длъжността главен счетоводител.След разговор със свид.Б. работниците, на които не били изплащани трудови възнаграждения за период над 6 месеца се съгласили да започнат работа, след като получили аванс от по 100 лева.

Последвало възстановяване на газоподаването на 28.02.2013г., но технически преглед и профилактика на пещта, съгласно разпоредбите на  чл.359 ал.1 т.5 от Наредба /ПМС№171/16.07.2004г./ за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ не бил извършен и тази на чл.168а ал.3 от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване/Дв. бр.88/1999г.Поради малкия обем на поръчката , само за два радиатора и тъй като в склада на предприятието имало достатъчно материали за изработката им, свид.Б. решила да приеме поръчката и разпоредила на свид.П.Г.П., който разпределял работата в цеха на запойчиците, като техен бригадир /без да има изрична заповед за "бригадир", но негласно бил приет за такъв/ да приготви необходимите материали и да създаде необходимата организация за изработването на радиаторите. Свид.И. Б. не счела за необходимо да уведоми подс.Й., в качеството му на едноличен собственик и управляващ „Дани–Специал”ЕООД-гр.София за поръчката и за това, че има намерение да пусне в експлоатация пещта за изпичане на радиаторни пити, респ. преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

На 04.03.2013г. пещта била пусната за тестване.Пострадалият И. С. съобщил за проблем с тавата за вкарване и изкарване на радиатори на свид.П.М./ началник механична група/.Заедно установили, че не работи количката за подаване на радиаторни пити, която не влизала в пещта.Свид.М. отстранил проблема, като подменил бутона за подаване и пещта заработила нормално, като теста продължил до около 15.00ч.След което бил съставен протокол за извършеното, който бил подписан от свид.П.М. и от свид.И. Б..В него бил отразен и проблема с количката за подаване на радиаторни пити, който бил отстранен, както и времетраенето на изпитването.

На 08.03.2013г., сутринта свид.П.Г.П.,разпределящ работата на запойчиците, като техен главен майстор-бригадир, събрал работниците на инструктаж-оперативка около 08.00ч. Свид.П. ги инструктирал, разпределил им работата за деня и постр.И.Н. С. се върнал при пещта.Около 08.30ч. свид.П. минал покрай пещта и установил, че тя е запалена и работи.Пострадалият бил застанал до скарата за подаване на радиатори.Свидетелят разменил няколко думи с него и го подминал.Насочил се към компресорното хале и излизайки от там чул силен взрив от посока пещта.Счупили се стъкла и паднала мазилка.Някой извикал на свид.П. да спре централно газта.Чувайки силния идващ от към пещта взрив, натам се насочили и останалите работници от предприятието.

Един от първите пристигнали на място бил свид.М.Ю.Х., който заварил пострадалия сам, лежейки по гръб на около 2-3м. от пещта с отворени очи, със сърдечна и дихателна дейност, но неконтактен.Тялото му се намирало пред горелките, а не на работното му място пред пещта и зад обезопасителната ламарина.Тази ламарина била направена по образец от френската пещ служила за предпазване на човека, който работи пред пещта от огън или взрив.Цялата газова инсталация се намира вляво на пещта, горелките  са отляво, електрическото табло-пулта за управление се намира вдясно, за да са максимално отдалечени, а човека който работи е по средата на пещта.Краката му били към горелките, като част от тялото лежала върху жълтата ограничителна линия, ограждаща пещта.Тази жълта линия ограничавала достъпа до доста от машините, като очертавала безопасни и опасни зони в цеха и около процесната пещ, както и указвала къде да се движат мотокарите.Част от ламарините на пещта били изкъртени, като някои от тях се намирали върху пострадалия.На главата му,  в дясната част на челото имало струйка кръв, а по гърба на дясната ръка имал леки изгаряния.Свид.Б.Д., свид.И.Н., свид.К.К., свид.В.С., свид.Б.Х., свид.Г.Г. и други, които след взрива се озовали там сложили пострадалия И. С. върху дървена скара и го изнесли навън.Там свид.К.К. опитал да измери пулса на пострадалия, но констатирал, че вече няма такъв.Незабавно бил подаден сигнал на тел.112.Малко по–късно на мястото на произшествието пристигнал екип на ЦСМП, който констатирал настъпила смърт на И.Н. С..След тях пристигнали и служители на Полицията, които направили огледа на местопроизшествието,и втори оглед в присъствието  на вещо лице ел.инженер,  първия -сложил началото на настоящото наказателно производство, като към протокола бил съставен и фотоалбум.Същият ден обектът бил проверен от инспектори от Дирекция „Инспекция по труда”-гр.Добрич, които съставили предписание за множество нарушения на разпоредбите на Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и тези на Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ. бр.102/22.12.2009г./.

Така установената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите: С.И. С., И.И.Н., Л. И.Н., П.М.М., И.А.П., П.И.Г., Т.Т.Т., М.С. И., В.Х.С., М.Д.Т., Б.И.Д., И.П.Н., М.Х.Х., Р.Т.Г., К.В.К., К.И.К., П.Г.П., С.В.М., Б.Х.Х.;, К.Д.Ж., Г.М.Г., А.К.А., М.Ж.И., И.Г.Б., К.С.К., Т.Р.Т., Е.С.Ч. и Г.В.Т., подробните обяснения на подсъдимия Й.Й., приложените като веществени доказателство документи, приложените по делото писмени доказателства-събрани в хода на досъдебното производство, служебно изисканите от съда и тези, представени от защитата в хода на съдебното следствие, приобщени към доказателствения материал към приключване на съдебното дирене ,описани подробно в съдебния протокол в последното съдебно заседание на първата инстанция,приети и приобщени по реда на чл.283от НПК .В своята цялост посоченият доказателствен материал се явява относително еднопосочна и взаимно допълваща се съвкупност от обективни констатации и субективни възприятия,  вариращи в напълно допустими граници и без да са налице съществени и непреодолими противоречия  .

Установените от съда незначителни  несъответствия в  значителна степен са резултат от значителния период от време, изминал от инцидента, както и от субективното отношение на разпитваните към воденото следствие и търсената отговорност.При така установените ясни факти , предмет на спора по същество се явява експертната интерпретация на установените по делото факти:В ДП е била назначена, обсъдена и приета по делото съдебно–медицинската експертиза за аутопсия на трупа на И.Н. С. .От същата е установено , че при огледа и аутопсията се установили: гръдна травма -счупване на множество ребра в дясна гръдна половина, разкъсване на плеврални листи, контузия, разкъсване и размачкване на десен бял дроб и наличие на кръв в дясна гръдна половина, коремна травма-разкъсване на черен дроб, травми на крайниците - счупване на дясна бедрена кост и двете кости на дясна подмишница, точковидни ожулвания по лицето и дясната ръка, ожулвания на десен лакът и под ляво коляно, разкъсна рана в областта на дясното бедро, изгаряне I-II степен по гърба на дясната ръка.Експертът дал заключение, че причина за смъртта на И.Н. С. е тежка гръдна травма–контузия и разкъсване на десен бял дроб и излив на кръв в гръдната кухина.Всички описани травматични увреждания били резултат от удар с или върху твърди, тъпи предмети.На взетата при аутопсията кръвна проба не бил извършен химически анализ, респ. не била установена концентрация на алкохол в кръвта на пострадалия И.Н. С. към момента на злополуката.

Съдът е обсъдил и  заключението на ВЛ по назначената в хода на досъдебното производство и приета по делото комплексна съдебно-техническа експертиза, относно техническата изправност и безопасност, фактическото и документално съответствие с техническите изисквания и определени регламенти в нормативните документи и стандарти,техническите възможности за диагностика на дефекти и неизправности, преди момента на настъпване на трудовата злополука, като е било установено , че към момента на възникване на взривното разрушение на процесната пещ, тя е била технически неизправна и потенциално опасна за експлоатация.Според този експерт  моментът на възникване на опасността, чрез експлоатация на пещта е възникнала през 2005г. и хронично се е развивала за период от осем години, като първите три не са били от ползвателя на СПО „Дани Специал”ЕООД-гр.София.Основен предмет на експертизата била причината за взривното разрушаване на пещта за термична обработка на автомобилни радиатори, работеща с метанова газова инсталация, така също и съответствието между нормативните изисквания за ответните технически лица относно ЗБУТ и длъжности изпълнявани от назначени и определени отговорни лица, за оценка на риск, провеждане на обучение и инструктаж при работа с газови инсталации.Експертът е приел , че за процесната пещ не е била налична необходимата техническа документация за регламентирана и безопасна експлоатация: 1.Обяснителна записка към проекта, 2.Разработени и утвърдени по съответния ред инструкции за експлоатация  и такива за действия при аварийни ситуации, 3.Протоколи от 72ч.проба, 4.Актове касаещи периодични изпитвания и изследвания за техническа неизправност и безопасност, 5.Протоколи относно пожаробезопасност, 6.Утвърден списък на правоспособните лица /обучени и инструктирани/ за работа с конкретно работно оборудване ползващо СПО/съоръжения с повишена опасност / и др.Той сочи, че са налице данни за престой/без експлоатация поради липса на газозахранване/ на процесната пещ 2/две/ години, като нерегламентираното и небезопасното пускане в експлоатация е било извършено седмица преди злополуката.Пак според вещото лице, преди възникване на злополуката, процесната пещ е била в състояние на непроверени и недоказани по съответния ред техническа изправност и безопасност, като недоказаната безопасност е в различни аспекти, а преди възникването на злополуката,  пещта е била в състояние на фактическа /кумулативна/техническа неизправност и опасна за експлоатация.Експертът сочи два дефекта-технически неизправности, съществуващи към момента на възникване на злополуката: 1.Дефект-техническа неизправност, касаещ възможностите за запалване по електрически път; 2.Дефект-техническа неизправност касаещ възможностите за контрол и обратна връзка/защита от изтичане на горим газ/, при възникване на неизправност тип”загасване на пламъка”,след първично запалване и експлоатация.Според него, в чисто технически аспект първата неизправност не била в пряка причинно-следствена връзка с взривното разрушаване и възникване на злополуката.Наличието на тази неизправност е било обективното условие предпоставящо използването на други”методи” за запалване на процесната пещ, като поредицата от гласни доказателства показвали, че неотстраняването на тази опасна предпоставка, както и несъздаването на съответните инструкции, във времето са утвърдили запалване на пещта по метода” открит пламък с хартия”/каквито веществени доказателства са открити и при провеждане на първоначалния оглед –хартия и запалка/.

     Втората техническа неизправност е била обективен причинен фактор за безконтролно и опасно изтичане на неизвестен обем горим газ, след изгасяне на пламъка преди възникване на взрива.Именно тази втора техническа неизправност била в причинно-следствена връзка с възникването на взрива и ответните следствени ударни разрушения, деформации и отломки от пещта.Причинно-следствената верига се финализирала с ударни натоварвания върху работника и ответния особено тежък вредоносен резултат.

       Според този експерт , преди момента на взрива е възникнала трета техническа неизправност-изгасване на пламъка на горящата горелка.Именно тази трета техническа неизправност-/изгасването/,  възникнала при кратковременната експлозия, но същата не била в пряка причинно–следствена връзка с взрива, поради експлоатационната предвидимост на изгасването и техническите възможности за елиминиране на неговото влияние при технически неизправна защита /отсъствие на втората техническа неизправност/.Тази трета техническа неизправност е възниквала при експлоатацията на пещта и преди деня на злополуката, като същата била допустима и инструкционно предвидима за процеса на горене.В основата на изгасването на пламъка е било възникване на неизвестна друга техническа неизправност, която е ирелевантна.Вещото лице отчело, че кумулативно съществуващите два дефекта/технически неизправност в процесната пещ/ в запалването и в защитата при изгасването, без съмнение са могли да бъдат разпознати /диагностицирани/, чрез съответните нормативно регламентирани технически прегледи, преди да бъде пусната пещта отново в експлоатация.Същото така процесното СПО/съоръжение с повишена опасност/,каквото е пещта , при установено обективно състояние, чрез тези прегледи, идентично с това което е констатирано в момента на възникване на злополуката, без съмнение не би било допуснато от компетентните органи в редовна експлоатация.

             По отношение съответствието на процесната пещ и техническата документация с техническите норми, регламентирани в съответните документи по ЗБУТ и други, касаещи експлоатацията и прегледите, заключението на ВЛ е, че процесното съоръжение е с повишена опасност газова инсталация, към пещ за спичане на сърцевина и пещта, като работно оборудване и технически продукт, в документален и фактически аспект не съответства на десетки технически изисквания и определения, регламентирани в множество относими нормативни документи.Технологичният процес с използването на процесната пещ, работеща с метанова газова инсталация не съответствал и на изискванията относно периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.В конкретиката на несъответствията били посочени нарушения на няколко нормативни  акта: ЗБУТ/чл.7/, Наредба/ПМС №171/16.07.2004г.за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията,инсталациите и уредите за природен газ,/чл.151,чл.247,чл.248,чл.300,чл.359/, Наредба №7 /23.09.1999год.за „Минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване”,/чл.168а,чл.176,чл.196/,НаредбаIз-2377/15.09.2001г. за „Правилата и нормите за ПАБ при експлоатация на обектите”/ чл.55/, и Наредба №РД-07-2/16.12.2008г. за „Условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд”/чл.1 и чл.2/.

           И в заключение вещото лице направило извод, че причините за взрива на процесната пещ били–основни и непосредствена.Посочените основните причини били нерегламентирано пускане в експлоатация/в противоречие  с техническите норми съгласно ЗТИ и редица наредби/ на технически неизправно и потенциално опасно съоръжение с повишена опасност от тип” Промишлена газова инсталация” към пещ за спичане на сърцевини.Извършване на технологичен процес на спичане на сърцевини за радиатори, с използване на работно оборудване и персонал, в противоречие с използване на работно оборудване и персонал, в противоречие на десетки нормативни изисквания/обучения/инструктажи/оценка на риск/ по ЗБУТ.    Категоричното заключение на ВЛ е, че непосредствената причина за взрива е образуване на взривна газова концентрация в пещта, като следствие от липса на физическа защита срещу безконтролно изтичане от горелката на природен газ плюс използване на нерегламентиран, опасен метод на запалване на пещта от пострадалото лице.Експертът счита, че между взривното следствие и момента на възникване на тежката трудова злополука без съмнение има пряка причинно-следствена връзка.

               От заключението на ВЛ по назначената в хода на досъдебното производство и приета по делото СМЕ по писмени данни №149/2013г. е посочено , че установените при огледа и аутопсията травматични увреждания на пострадалия И.Н. С. са били резултат на много силен удар с или върху твърд тъп предмет с широка плоскост и голяма маса.Ударът бил нанесен в дясната половина на тялото и крайниците и е довел до тежка гръдна и коремна травми с множество счупвания на ребра, разкъсване на бял и черен дроб.Експерта се е позовал  на данните от извършената аутопсия на трупа на И. С. и протокола за оглед на местопроизшествие от 08.03.2013г.Според него уврежданията причинили смъртта на пострадалия И. С. са в пряка причинно-следствена връзка с настъпилата авария.

На досъдебното производство е назначена, а в последствие и приета по делото комплексна двучленна съдебно-медицинска и техническа експертиза, относно механизма на получаване на фрактури и разкъсващи телесни увреждания на пострадалия И.Н. С., както и връзки между взривното разрушаване на метановата пещ, механизма на уврежданията и настъпилата смърт.Вещите лица са дали заключение, че при взривните деформационно-разрушителни повреди на процесната пещ, в различна степен/локално и при 100%  разрушение на връзките/ и на различни разстояния, са били отделени метални конструкции/ламарини, капаци и др. / в южната и северната страна на пещта, като някои от тях са с относително голяма площ и маса.В горната част на пещта била налице метална конструкция с надлъжна фрактура.Металната конструкция с относително голяма маса и площ е била отделена от северната страна на процесната пещ, с образуване на отвор.Тази метална конструкция била  в пряка, причинно-следствена връзка с ударното натоварване върху тялото на пострадалия И. С..Фиксираното положение на тази конструкция при огледа от компетентните органи било различно от положението в края на удара, преди преместване на пострадалото лице върху дървената скара.Според ВЛ механизма на удара е различен - пострадалото лице/работник, разположено към момента на взрива, с лице към северната част на процесната пещ, дясно от зоната на горелките и технически неизправната запалителна свещ, с дясна сагитална половина към изходно положение на металната конструкция.Последвалия взрив и динамично отделяне на паралелепипедната метална конструкция, последващо ударно натоварване върху дясната сагитална половина на пострадалото лице, локализирано върху дясната половина на тялото.След което са настъпили последващи фрактури на костните структури на гръдния кош и десните крайници плюс разкъсвания на вътрешните органи и др. увреждания, плюс динамично преместване на системата удряща металната конструкция ведно с тялото на пострадалия.Последващо падане на пострадалия и установяване на около 5-6м. от пещта.Налице била причинно-следствена връзка между настъпилият взрив, отделянето на масивната металната конструкция, последвалия удар в дясната половина на тялото и крайниците на пострадалия и причинените увреждания довели до смъртта на И. Нерсет С..

            От заключението на експерта в хода на досъдебното производство и приета по делото графическа експертиза №54 е безспорно установено , че изследваните положени подписи под №14, срещу името на И.Н. С. в присъствен лист-инструктаж на „Дани Специал”ЕООД-гр.София от 08.03.2013г. и разположени на и под редовата линия, със син цвят на химикалната паста, за проведен ежедневен инструктаж, както и час на влизане в 7:40ч. и за час на излизане в 15:40ч.  били положен от самия пострадал,от което следва че работникът се е подписал при влизане в обекта и за излизането си.

В открито съдебно заседание, проведено на 15.02.2016г., съдът е допуснал изготвянето на двойна комплексна съдебно-техническа експертиза, която е възложена на вещите лица - Ивко Пенков И. и Любомир Сашев Стайков, които да отговорят на въпросите, посочени от страните с писмени молби и одобрени от съдебния състав в закрито заседание.Вещите лица са отговорили на въпросите на защитата на подс. и  прокурора,а частния обвинител не е проявил  интерес.

От заключението на вещите лица - Ивко И. и Любомир Стайков след обстоен преглед на електрическото табло/запечатано на 08.03.2013г, по време на огледа от служители на полицията/ и цялата система за управление на технологичните процеси на процесната пещ било установено,  че са установили две дефект-технически неизправности, касаещи възможностите за контрол и обратна връзка /защита от изтичане на горим газ/, при възникване на неизправност от тип „загасване на пламъка” след първично запалване и експлоатация.Първата, наречена Дефект №1 е замяната на реле от типа КЗА с парче кабел/мост/ между клеми 73 и 75.Това техническо изменение/субективно въздействие/ изключвало технологичната защита на пещта, която контролира изтичането на газ в горивната камера при загасване на пламъка в нея и правело възможно ръчното палене на пещта по метода на открития пламък.Втората, наречена Дефект №2 е темпоралната разрушителна повреда в токоносещото сечение на йонизиращия датчик.Именно този дефект е техническия мотив, според експертите за първия дефект-мостовото шунтиране на релето.Описаните дефекти са довели до неконтролирано изтичане на природен газ в пещта след изгасването на пламъка в нея.Заключението на двете ВЛ е категорично, че взрива причинил смъртта на пострадалия И. С. е в пряка причинна връзка с образуването на взривна газова концентрация в процесната пещ, следствие технически неизправна и фактически нефункционираща, конструктивно предвидена и монтирана защита срещу безконтролното изтичане на невъзпламенен природен газ, ведно с използването на нерегламентиран, опасен начин за запалване на пещта от пострадалото лице.

Заключенията на вещите лица по описаните експертизи не са оспорени от подс.Й.Б.Й. и неговият процесуален представител, както и от останалите участници в процеса и се кредитират изцяло и от  настоящата  инстанция, като  изготвени  напълно  безпристрастно от компетентни лица имащи специални знания и в съответствие с  изискванията  в конкретната научна и експертна област .

От изложението   следва, че въпроса  за наличието или липса на  вината на подсъдимия следва да бъде преценявана изключително въз основа на изискуемите от закона стандарти , които той е следвало да предприеме в подобна ситуация и съответно извършените от него фактически действия.В посочената насока съдът ясно и категорично е отговорил налице ли са факти и обстоятелства ,обуславящи пряка непосредствена причинна връзка между действията или бездействието на подс.Й. в качеството му на собственик на ДАНИ Специал ЕООД -довели до настъпилата смърт на работника, поради определено неспазване на технологични правила и норми.В аспекта именно  на наказателното право , не всяка връзка между деянието и крайния резултат е достатъчна от обективна страна за наказателна отговорност. Конкретното деяние/действие или бездействие/ на определено лице не винаги е причината за настъпване на вредоносните общественоопасни последици.

От тази гледна точка съдът следва да направи преценката  дали той е такава предпоставка, без която престъпния резултат неминуемо не би настъпил.Ако едно начално човешко действие дава хронологическо начало на един процес, което  начало може да бъде нарушаващо определени норми, това още не значи, че не могат да настъпят нови, отделни, самостоятелно водещи, т.е. на собствено основание действия на други лица, които пряко да причиняват престъпния резултат.

Въззивният съд намери ,че по делото е безспорно установено ,че в завода  е имало  добра организация на работата  към момента на инцидента в „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД, вече част от „Дани–Специал”ЕООД-гр.София,която е била съобразена с намалените обеми и поръчки на работата, но това по никакъв начин не може да води до изводи за наличие  хаос и липса на какъвто и да бил надзор и контрол от страна на работодателя.Това е така , защото въпреки липсата на достатъчно работа ,която редовно да уплътнява работното време на работниците, работодателят е пренаел всички работници при същите задължения ,които те са имали при стария работодател-завод „Маяк“.Всеки от тях независимо от новия собственик е запазил длъжността си ,за която е имал съответна квалификация и способности.В голяма степен е била запазена и структурата на ръководството,отговорностите  и длъжностите ,на които са се намирали отделните групи специалисти и работници.В конкретния случай на пещта, като уникално и единствено за България техническо съоръжение , е работил и най- опитния и добър работник – пострадалия -като запойчик, който единствен е бил запознат и обучен да работи със съоръжението ,източник на повишена опасност. Същият е бил на пряко подчинение на ръководител производство съгласно длъжностната си  дл. х-ка, в случая на свид.М.И. ,а в неговото отсъствие на командированата на негово място свид.Баркачева и на нач. механична група – свид.П.М./ който е и ел. инженер и е отговарял на механичната и ел. част – според показанията на свид.М.И./,а също и на свид. П.П. – ръководител участък.

На всички тези лица по вертикала са били с възложени определени ръководни, надзорни и технически   функции,поради което не е следвало да се допуска изобщо работа с пещта – източник на повишена опасност, без надлежна проверка на съответен държавен орган за нейната сигурност,при положение че същата не е  работила почти две години.

Именно поради това и настоящият съдебен състав, счете, че със своето бездействие подс.Й. е нарушил разпоредбите на чл.275 ал.1 от  КТ - Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника и служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени; на чл.7ал.1 от ЗБУТ -  Работните места трябва да отговарят на минималните изискания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; на чл.7 ал.3 от ЗБУТ - На работните места се създават условия за опазване здравето на работещите лица и осигуряване на безопасност, като: т.1 работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат безопасността  и здравето на работещите, се отстраняват във възможно най-кратък срок.; на чл.1. от Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ. бр.102/22.12.2009г./ и на чл.2.(1)- Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. (2) Работодателят писмено определя: 1. видовете обучения и инструктажи; 2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; 3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; 4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.

Следва обаче да се има  предвид, че нито едно от тези нарушения не е в пряка причинно-следствена връзка с крайния резултат, смъртта на пострадалия И. С., респ. взрива на пещта.И. С. е работил на това работно място и на точно тази пещ повече от 15 години.Друга такава пещ на територията на Р България няма и практически никой не е бил по добре обучен от него за работа с нея.

Разпоредбата на чл.7 ал.2 от ­ЗБУТ  - Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването е неотносима към подс.Й. или неговите задължения като работодател, ръководител или ползвател, тъй като указва за издаването на бъдеща Наредба от страна на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Разпоредбите на чл.247 ал.1 т.1 от Наредба/ПМС№171/16.07.2004г./ за Устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ - „Ползвателят в съответствие с вида на газопровода, съоръжението, инсталацията или уреда за природен газ е длъжен”: 1.да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация и да ги поддържа в съответствие с техническите изисквания по наредбата, с нормите и правилата за пожарна и аварийна безопасност и техническата им документация; на чл.247 ал.1 т.3/същата наредба/ да осигури ефективен контрол на работата на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и на обслужващия персонал; на чл.247 ал.2 т.1/същата наредба/Ползвателят по ал.1:1. (изм.-ДВ, бр.99 от 2011г.) осигурява поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и газовите уреди от лица, които са вписани в регистъра по чл.36 ал.1 от ЗТИП за извършване на такава дейност и на чл.248./същата наредба/ (Изм.-ДВ, бр.32 от 2009г.) Ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения по чл.1а, когато 4. не е извършен технически преглед на съоръженията съгласно чл.359 ал.1 т.1-6; 6. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на съоръжението, касаят ползвателите на такива съоръжения.

Подс.Й. като управител и представляващ „Дани–Специал”ЕООД-гр.София е ползвател от 28.02.2013г., когато е сключил договор за доставка на природен газ с газоразпределителната компания.До момента на прекъсване на газоподаването към цеха ползвател е било дружеството „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД, управител на което е свид.М.И.ов и ръководител производство ,а към момента на възстановяването на газоподаването свид.Б.- ръководител на предприятието по заместване.

 Следователно с надлежни заповеди от подс.е била създадена необходимата организация съответните длъжностни лица да организират безопасното използването на съоръжението – източник на повишена опасност .При наличието на лице със специални функции,при отсъствието на свид. М.И., свид.Б. и свид.П.М., управителят –собственик – подс. Й. е организирали управленския и производствения процес по начин, че лицата са могли да вземат самостоятелни решения както за приемане на поръчката за обработване на два радиатора в пещта ,обслужвана от пострадалия,както и са взели неправилното самостоятелно решение за тестване на машината след включване на газоподаването , без собственикът да е бил информиран по какъвто и да е начин за газоподаването .  

Разпоредбите на чл.359 ал.1 т.1 т.2/а/ и т.6- Органите на технически надзор извършват следните технически прегледи на съоръженията по чл.1а т.1-5 и 8 

1. първоначални-след регистрация на съоръжението

 2. периодични-а/ на съоръжения по чл.1а т.1-5 веднъж на 12 месеца

 5. когато не са експлоатирани повече от 12м., касаят дейността на органите на технически надзор и също така са неотносими към подс.Й. в нито едно негово качество.

Разпоредбата на чл.300./същата наредба/За газови инсталации и съоръжения, които не са въведени в експлоатация в продължение на 6 месеца, след датата на последното изпитване на плътност, при въвеждането им в експлоатация се извършва повторно изпитване, като се проверяват и състоянието на спирателната, контролната и предпазната арматура, димоходите, вентилационните и горивните системи, както и комплектността на газовите уреди е неотносима към процесния случай, тъй като се отнася за газови инсталации и съоръжения, които не са въведени в експлоатация в продължение на 6 месеца след датата на последното изпитване на плътност.

Нарушение на разпоредбите на чл.168а ал.(3) от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване/Дв. бр.88/1999г. - След реконструкция и други промени в производствените процеси, продължителен период на престой, възникване на извънредни обстоятелства, като природни бедствия, аварии и др., които могат да имат вредни последици за безопасността на работното оборудване, работодателят осигурява извършването на извънредни проверки и при необходимост изпитвания с цел да се гарантира спазването на изискванията за безопасност и здраве при  работа и своевременното откриване и отстраняване на възникнали неизправности; на чл.176 /същата наредба/- Използваното самостоятелно или в състава на технологични система работно оборудване трябва да бъде поддържано така, че да отговаря на изискванията за безопасност и опазване здравето при работа през целия период на използването му, в т.ч. монтиране и извеждане от експлоатация; на чл.196./същата наредба/- Не се допуска работното оборудване да създава рискове от експлозия ,свързани както с него, така и с произвежданите, използваните или съхраняваните от него субстанции и на чл.55 от Наредба №Iз-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за ПАБ при експлоатация на обектите- Не се разрешава:5. експлоатацията на оборудване, което не отговаря на изискванията на технологичните инструкции и техническите спецификации, не могат да се вменят като отговорност на подс.Й., тъй като от разпита на всички свидетели имащи отношение към управлението на производствения процес и ежедневното управление на предприятието „Радиаторен завод–Маяк„ЕООД, като част от „Дани–Специал”ЕООД-гр.София е безспорно установено , че подс. Й.Й.-като управител  не е знаел нито за приетата поръчка, нито за възстановеното газоподаване към завода, нито пък по някакъв начин е бил уведомен за самоинициативата на свид.И. Б. да изпълни поръчката, като пусне в експлоатация пещта за изпичане на радиаторни пити.И това е така, защото при утвърдения и ясен механизъм на изпълнение на поръчките –в случая два радиатора и свид.М.И.- отсъстващ управител на производството в гр.Добрич и свид.Б. ,която го е замествала не са били длъжни и не са уведомили управителя собственик на дружеството,за извършваните действия .Особено ценни в посочената насока са показанията на свид.М.И. ,който макар и отсъствал от предприятието в момента ,практически е бил заместван от свид.Б./ гл.счетоводител/ със заповед на подс.,а механичните и електроремонтни дейности са били извършвани от свид.П.М. / в качеството му на Нач. Механична група и електроинженер/,без значение дали свид.И. е бил там или в отпуск ,както е и  в случая.В посочената насока са и показанията на свид.Тракийска ,която обяснява ,че поддръжката на пещта и изпробването на същата са били извършвани от свид.Мекерьов вкл. и преди пускането на пещта /л.171 от НОХД/.

От всички посочени по горе нарушения на подс.Й., чрез действие или бездействие от негова страна  не е настъпил съставомерния резултат, но при създадената организация  на работа – не би и настъпил ,поради неинформираността му за тях,и незнанието за тези проблеми ,което е поставено в зависимост от поведението на други лица,задължени да действат и да го информират  и   което е по-важно, този резултат не би и настъпил ,ако те изпълняваха задълженията си,за провеждане на техническия контрол от съответния държавен орган .При такъв правомерен и обективен подход не би настъпил и съставомерния резултат защото :Пещта / като съоръжение с повишена опасност/  не би следвало да бъде изобщо въведена в експлоатация, респ. не би последвало изтичане на невъзпламенен природен газ, не би последвало подаване на огън отвън в пещта, не би последвал взрива и смъртта на пострадалия И. С..Този взрив не би се случил от само себе си, тъй като в пещта не би имало газ и огън.И тук правилно следва да бъде отчетено  , новото самостоятелно изцяло неправомерно поведение на другите лица от ръководството на предприятието –свид.Б., свид.М. и свид. П.П.. Техните действия по възстановяване на газоподаването, създаване на вътрешен протокол за работа със съоръжението в завода/за което те нямат компетентност / –без проверка на съответния държавен технически орган –е   дало   началото  на новия причинно следствен процес, тъй като са изцяло противоречащи на посочените по горе специални правила за това съоръжение.И това е така ,защото до техните действия  пещта не представлява съоръжение с повишена  опасност –тя е в  цеха, в нея няма газ и където и да се намира друг работник в обсега, или извън обсега й, не би настъпил взрива й и смъртта на И. С..

Отделно от това от по експертен път е установено като причина довела до злополуката е обстоятелството ,че е била налице нерегламентирана субективна намеса –мостово шунтиране на релето и замяната му с парче кабел между клеми 73 и 75 /изключващо технологичната защита на пещта,която контролира изтичането на газ в горивната камера при загасяне на пламъка и прави възможно ръчното палене на пещта по метода на открития пламък.По делото от разпита на множеството свидетели не е установено в кой момент е станала тази намеса ,както и кое и лицето, което я е извършило.Очевидно е обаче, че пострадалия е знаел за нея ,и е започнал работа именно чрез запалване с открит пламък /установено от веществените доказателства още при първоначалния оглед-хартия и запалка/ . Отделно от това пак лицата ,участващи във вътрешното изпитване,П., М. и пострадалия са били наясно с това действие,както и с това, че се касае за забранено действие ,което органите по технически контрол не биха допуснали.   

Ако работодателят преди тези действия е знаел посочените самоорганизиращи  действия на ръководител, за това че се извършват дейности източник на повишена опасност по самоинициатива от лица без правоспособност и макар да няма инцидент, това евентуално предходно знание вече предполага, че при последваща проява на тези лица, той би могъл да  носи наказателна отговорност,какъвто не е настоящия случай.

Липсата на тези позитивни факти имат решаващо значение при преценката на поведението на подс.Й., тъй като ако то би съществувало в релацията подс.Й.свид.Б.свид.П.П. или пък директно подс.Й. разпорежда на свид.П.П. и пострадалия, тогава независимо от всички недопустими и неправомерни действия на двамата биха били производни не само на знание, но и на устна заповед, което обстоятелство вече би превърнало конкретния субект на престъпление подс.Й. в лице, което ще носи наказателна отговорност за професионална непредпазливост.

И тъй като подс. Й. няма неправомерни възлагателни действия, било чрез свид.Б., било директно на пострадалия., то той няма и обективна и субективна връзка с  причинно следствения комплекс от обстоятелства , довели до престъпния резултат.Поради това и между поведението на други лица,от което е възникнал резултата  и организирането на работата от страна на подс. няма пряка причинно- следствена връзка,поради което и правилен е извода , че в конкретния случай подс.Й. не може да носи наказателна отговорност.

Безспорно поведението на пострадалия е важен фактически въпрос, който има и правно значение за наказателната отговорност на подсъдимия, респ. за гражданската.По въпроса къде се е намирал пострадалия има писмени, гласни доказателства, а за действията му след изгасването на пещта и няколко експертни заключения.От огледният протокол и фотоалбума може да се направи извод, че пострадалият се е намирал на 2-3 метра от горелките.От друга страна, почти всички свидетели сочат и това  е безспорно , че около пещта и другите опасни машини е имало зона за безопасност, ограничена с жълта лента по пода/, тъй наречената "опасна зона".Всички са категорични относно това, къде е неговото работно място след запалването на пещта – пред нея и зад преградната ламарина.Действително той е нарушил всички мерки за безопасност при работа с процесната пещ и в голяма степен е допринесъл за крайния резултат.

           Съдебният състав е обсъдил и кредитирал ли то правилно   обясненията  на  подс.Й.Б.Й., дотолкова, че възпроизвеждайки отчасти своето поведение внася някаква известна по повод станалия инцидент.Обясненията на подсъдимият се явяват като база за  анализ и сравнение с извършените по делото следствени  действия и събрани по надлежния ред доказателства, които кореспондират изцяло с направените от подсъдимия самопризнания.В настоящия процес  подс.Й. демонстрира лоялно отношение към воденото срещу него наказателно производство, както и че спомага за изясняване на фактическата обстановка и за установяване на обективната действителност по повод на станалата трудова злополука, както с дадените подробни обяснения, така и със своевременното представяне на разследващите на всички изисквани от тях документи, като дава възможност за процесуална икономия и бързина на процеса.

              При така установената фактическа обстановка, след преценка на всички релевантни за делото доказателства поотделно и в тяхната взаимна връзка съгласно чл.14 и чл.18 от НПК първоинстационния съд  правилно е приел , че подс.Й.Б.Й. с действията си не  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението визирано  в  чл.123 ал.І от НК.               

От  субективна  страна  подс.Й.Б.Й. не е извършил  деянието по чл.123 ал.І от НК, тъй като обвинението  не е  доказано  по  несъмнен  начин  по  смисъла  на чл.303  ал.2  от  НПК.

Поради горните съображения съдът приема за установено по безспорен начин, че подсъдимият не е проявил небрежност или немарливост  при осъществяване на задълженията си като работодател, които по своята същност представляват правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност и дори да е нарушил посочените по- горе нормативни актове, стандарт или правилата за работа,то нарушението му не в пряка причинно следствена връзка -с действията си да е причинил смъртта на И.Н. С. на 08.03.2013 г. в гр.Добрич,поради което и правилно на основание  чл.304 от НПК е бил оправдан по така възведеното обвинение.

 Поради изложеното и въззивния съд намери протеста за неоснователен, а присъдата  на първоинстанционния съд за обоснована ,правилна и законосъобразна и на основание чл.334т.6  и чл.338 НПК, въззивният съд

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда №21 13.06.2016 година  на Окръжен  съд – гр.Добрич  ,  постановена по НОХД № 185/2015г. по описа на същия съд.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от съобщаването на страните пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: