П Р И С Ъ Д А

3

 

23.03.2015 година, гр.Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД      НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ,

на ДВАДЕСЕТИ ТРЕТИ МАРТ     ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА,

в публично заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЛОЛОВА

 

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

секретар Г.Н.

прокурор АННА ПОМАКОВА

като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА

ВНОХД № 80 по описа за 2013 година

 

На основание чл.336, ал.1, т.3, чл.337, ал.1, т.1 и чл.338 от НПК

 

П Р И С Ъ Д И:

ОТМЕНЯ присъда № 10 от 15.02.2013 година по НОХД № 199/2012 година на Окръжен съд - Разград, в частта, в която подсъдимия Б.Х.М. е признат за виновен по чл.212, ал.6, вр.ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК и му е наложено наказание пробация, както и в частта, досежно присъдените разноски в полза на държавния бюджет на досъдебното производство и на Окръжен съд – Разград в хода на съдебното производство, като вместо това

ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Х.М., ЕГН **********, ЗА НЕВИНЕН в това, че за периода 14.04.2009 година до 31.12.2009 година в град Разград, при условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание, съзнателно дал възможност на друго Юридическо лице – Автобустранс ЕООД – град Разград, действащо чрез управителя си Б.М. да получи чуждо движимо имущество – сумата от 730.62 лева, като целева субсидия за траспорт от бюджета на Република България, без да има правно основание за това и случаят е маловажен, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл.212, ал.6, вр.ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК.

ИЗМЕНЯ присъдата в частта в която на подсъдимия М.А.Ф. е наложено наказание по смисъла на чл.54 от НК за престъпление по чл.212, ал.6, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК – Пробация, като на основание чл.55, ал.1, т.2, б.в от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                      2.

 

 

М  О  Т  И  В  И   към присъдата по ВНОХД № 80 по описа на Варненския апелативен съд за 2013г.

 

Предмет на въззивното производство е присъда №6/15.02.2013г. по НОХД № 199/2012г. на Окръжен съд - Разград, с която е налице произнасяне по отношение на подсъдимите Б.Х.М., М.А.Ф. и В.Н.Ц. както следва:

 

1. подс. Б.Х.М. е бил признат за ВИНОВЕН в извършване на деяние, наказуемо по  чл.212 ал.6 вр. ал.2 вр. с чл.26 ал.1 НК за това, че в периода 14.04.2009г. до 31.12.2009г. в гр. Разград, при условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание - „Справки за пробега по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 / 21.03.2005г. на МФ ( за категориите - инвалиди от войните и военноинвалиди от мирно време)" за месеците април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2009г., в които е вписал 4 853 неизпълнени курсове по основна градска линия № 5 от транспортната схема на Община Разград”, съзнателно е дал възможност на друго юридическо лице „Автобустранс" ЕООД, ЕИК 116024769, със седалище и адрес на управление в гр. Разград, бул. „Априлско въстание" № 5, действащо, чрез управителя си Б.Х.М., да получи чуждо движимо имущество - сумата 730,62 лв. (седемстотин и тридесет лева и 62ст.), като целева субсидия за транспорт от бюджета на Република България, без да има правно основание за получаване на такова имущество, като случаят е маловажен. На основание чл. 54 от НК му е наложено наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност  2 /два/ пъти седмично, ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА;

Със същата присъда подс. М. е бил признат и за НЕВИНОВЕН в това да е извършил описаното по-горе деяние в периода 10.04.2009г. - 13.04.2009г, както и в това, че при съставяне на посочените по-горе справки за пробега е вписал като невярно съдържание курсове над 4 853 броя до посочените в обвинителния акт 7229 броя и че е дал възможност на „Автобустранс"ЕООД да получи без правно основание целева субсидия за транспорт от Републиканския бюджет над размера 730,62лв. до посочения в обвинителния акт размер 1 512лв. , като е бил ОПРАВДАН в тези части от обвинението;

 

2. подс. М.А.Ф. е бил признат за ВИНОВЕН в извършване на деяние, наказуемо по чл.212 ал.6 вр. с ал.1 НК във връзка с чл.26 ал.1 НК за това, че в периода 01.01.2007 г. до 31.12.2009г. в гр.Разград, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание - „Месечни справки за изминал пробег" за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2007 година, за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2008 година, за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2009 година, в които са вписани общо 46 неизпълнени курсове по основна градска линия №8 от транспортната схема на Община Разград, които представил в Община Разград и получил чрез Едноличния си търговец "М.Ф." ЕИК 116011704, със седалище и адрес на управление с.Дянково общ.Разград, ул."Козлодуй" № 17, действащ чрез собственика и управителя си М.А.Ф., без правно основание чуждо движимо имущество - сумата 203,95 лв. (двеста и три лева и 95ст.) като целева субсидия за транспорт от бюджета на Република България, с намерение да го присвои, като случаят е маловажен. На основание чл. 54 от НК му е наложено наказание ПРОБАЦИЯ при следните лробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност 2 /два/ пъти седмично, ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА;

Със същата присъда подс. Ф. е бил признат и за НЕВИНОВЕН в това, че при използване на посочените по-горе месечни справки за изминал пробег, в същите са били вписани като невярно съдържание курсове над 46 броя до посочените в обвинителния акт 776 броя и че е получил чрез Едноличния си търговец "М.Ф." без правно основание чуждо движимо имущество - целева субсидия за транспорт от Републиканския бюджет над размера 203,95 лв. до посочения в обвинителния акт размер 1228 лв, като е бил ОПРАВДАН в тези части от обвинението;

Подс. М.А.Ф. е признат и за НЕВИНОВЕН в това, че в периода 01.01.2007г до 31.01.2010 г. в гр.Разград, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание - „Списъци на учащи се и студенти" за месеците, януари, февруари, март, април, май, юни, юли, септември, октомври, ноември и декември 2007 година, за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2008 година, за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2009 година и м.януари 2010 година, в които е вписано, че са превозвани лица по категории, съгласно Наредба №2 / 2006г. на МФ по линията Разград - Дянково през Диамант - 25 км. и обратно, линията Разград - Лозята и обратно, линията Разград - Пороище и обратно, от транспортната схема на Община Разград, които списъци представил в Община Разград и получил чрез Едноличния си търговец "М.Ф." ЕИК 116011704, със седалище и адрес на управление с.Дянково, общ.Разград, ул."Козлодуй" № 17, действащ чрез собственика и управителя си М.А.Ф., без правно основание чуждо движимо имущество - сума в общ размер 8 487,55 лв. (осем хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и 55ст.) като целеви средства за транспорт от Републиканския бюджет, с намерение да го присвои, като на основание чл. 304 от НПК е бил  ОПРАВДАН по възведеното му обвинение по чл. 212 ал.1 НК във връзка с чл.26 ал.1 НК;

 

3. Подс. В.Н.Ц. е бил признат за НЕВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ в периода 1.07.2008г. до 31.01.2010г. в гр.Разград, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице - Главен експерт "Транспорт" в Община Разград, не положил достатъчно грижи за ръководенето и управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество - сумата от 5586,55лв. (пет хиляди петстотин осемдесет и шест лева и 55ст.), представляваща целеви средства от Държавния бюджет, предназначени за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания по групи правоимащи лица, съгласно Наредба N° 2 / 2006 г. на Министъра на финансите, като не е изпълнил задълженията, които е имал по длъжностна характеристика и в резултат от това е последвала значителна щета за Държавния бюджет на Република България - неоснователно изплатени на ЕТ "М.Ф."***, целеви средства за транспорт в общ размер на 5586,55 лв. (пет хиляди петстотин осемдесет и шест лева и 55ст.), като на основание чл. 304 от НПК е бил  ОПРАВДАН по възведеното му обвинение по чл.219 ал.1 НК във връзка с чл.26 ал.1 НК;

 

Със същата присъда е бил отхвърлен гражданския иск срещу подс.  В.Н.Ц., предявен от Държавата, представлявана от Министъра на финансите за сумата 5 586,55лв., предствляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - 1.07.2008г., до окончателното   й изплащане.

Налице е произнасяне по веществените доказателства по делото и досежно направените по делото разноски.

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по протест на прокурор при ОП – Разград Варна по отношение пълното оправдаването на двама от подсъдимите: - подс. Ф. за второто деяние по чл. 212 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК /по което е изцяло оправдан/; - подс. Ц. – за деянието по чл. 219 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК., в който се излагат доводи за доказаност на инкриминираните деяния. Молбата  е за отмяна на първоинстанционната присъда в тази й част като неправилна и незаконосъобразна и постановяване на нова, с която двамата подсъдими бъдат признати за виновни по така възведените им с обвинителния акт обвинения. В допълнителни писмени съображения са доразвити пространно доводи.

Недоволен от постановената присъда е останал и Министъра на финансите, който чрез процесуалния представител я е обжалвал в частта, в която е отхвърлен изцяло предявения гр. иск срещу подс. Ц..

Подадени са и жалби от процесуалните представители на подсъдимите М. и Ф., в които се навеждат твърдения за неправилност на присъдата в осъдителните й части поради липса на обективна и субективна съставомерност, като се прави искане  настоящата инстанция да постанови нова присъда, с която изцяло да признае подсъдимите за невинни.

 

В съдебно заседание пред състава на въззивния съд, представителят на АП-Варна не поддържа протеста в нито една от частите му, като намира същия за неоснователен, предвид съображенията на първоинст. съд, развити в мотивите към присъдата; излага подробно становище в насока на несъставомерност на деянията, предмет на обвинението пред първоинст. съд, за които двамата подс. Ф. и Ц. са били напълно оправдани. Моли за потвърждаване на присъда на ОС-Разград като правилна и законосъобразна.

Процесуалният представите на Министъра на финансите не изразява становище по протеста и жалбите на подсъдимите.

 Тримата подсъдими М., Ф. и Ц. се явяват и се представляват от упълномощени защитници. Жалбите се поддържат от подс. М. и Ф.. В последната си дума пред настоящата инстанция подс. М. желае да бъде оправдан; подс. Ф. заявява, че не счита за виновен и също моли да бъде оправдан; подс. Ц. моли за потвърждаване на присъдата на РОС като справедлива. 

 

Съставът на АС – Варна, след проведеното въззивно съдебно следствие, като разгледа съображенията, развити в протеста и жалбите на подсъдимите и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено следното:

По отношение на частично постановените оправдателни диспозитиви от първоинстанционния съд по спрямо подсъдимите М. и Ф. за деяния по чл. 212 ал. 6 вр. ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК /за подс. Ф. за първото деяние/, поради липса на протест досежно тях, същите са влезли в законна сила.

Съдебното производство пред РОС е проведено по реда на глава XXVII от НПК – чл. 371 т. 1 /л. 137 от НОХД № 199/12г по описа на РОС/, като първоинст. съд  е одобрил изразеното от тримата подсъдими съгласие да не се провежда разпит на част от свидетелите /изчерпателно изброени в протокола от с. з. /

От събраните в хода на досъдебното производство, първоинстанционното и въззивно съдебно следствие доказателства се установява от фактическа страна следното:

Подсъдимият Б.М. бил управител на „Автобустранс’’ЕООД с предмет на дейност на търговското дружество автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, подготовка и квалификация на кадри и всяка друга дейност, незабранена от закона. Едноличен собственик на капитала на „Автобустранс"ЕООД бил „Автобус - Транс - Инвест’’ АД, чийто представител бил отново Б.М.. „Автобустранс”ЕООД, притежавал лиценз № 521, издаден на 7.06.2005г. от Министъра на транспорта и съобщенията, за превоз на пътници, със срок на валидност до 06.06.2010г.

Подсъдимият М.Ф. бил собственик на ЕТ „М.Ф." с предмет на дейност, обхващаш вътрешна и външна търговия, таксиметрови и други услуги за населението, ресторантьорство, хотелиерство, производство на стоки и услуги, строителна дейност, туристическа дейност в страната и чужбина.

Подсъдимият В.Ц. бил назначен на длъжността Главен експерт „Транспорт” в дирекция „Управление на стопанските дейности" в Община Разград. (л.70 -73, т.8 от ДП, заповед № 25/06.10.2006г. на кмета на Общината и дл. характеристика). Считано от 14.04.2008г., длъжността, която Подс..Ц. заемал преминала към дирекция „Инвестиционни дейности и околна среда" , а от 01.10.2008г. длъжността преминала към дирекция „Стопански дейности и околна среда” /№ № 1563/20.06.2008г. и 3307/15.12.2008г на кмета на Община Разград, л.43 и 51, т.8 от ДП/. На подс. били вменени функции по осигуряване на качествено транспортно обслужване на гражданите на Община Разград, контрол върху транспортното обслужване и състоянието на техническите средства за организацията на движението по пътищата. Горното налагало подс. Ц. да разработва транспортната схема на общината и проекти за промени в нея, да изготвя конккурсни документации за провеждане на процедури за възлагане на обществен превоз на пътници по линии от транспортната схема на общината, да участва в комисиите по провеждане на конкурсите и по контрола върху изпълнение на договорите от транспортните фирми за обществен превоз на пътници, да съгласува проекти за маршрутни разписания за специализиран превоз на пътници, за маршрутни разписания за редовни автобусни линии и техните промени, да проверява подадените справки от фирми, извършващи обществен превоз на пътници с договори с Община Разград, имащи право на субсидии във връзка с реализираните загуби по вътрешноградския транспорт. Освен тези си задължения подс. Ц. изготвял периодично работни планове за своята дейност, които съгласувал със заместник - кмета, включващи неговите задължения за участие в конкурсни комисии, проверки за спазване на маршрутните разписания, дейности, свързани с обслужването на транспортната схема в общината, изготвяне на месечни справки за изминат пробег по линиите от транспортната схема.

Със заповед № 1479/10.07.2007г. на кмета на Общината и след проведен конкурс „Автобустранс” ЕООД бил определен за изпълнител на обществен превоз на пътници по комбинацията градска линия № 5 и градска линия № 4а, като следвало да се сключи на договор в 30 - дневен срок след влизане в сила на заповедта. Такъв бил сключен /договор № 430/01.08.2007г/ с предмет, включващ осъществяването на обществени превози на пътници по редовни автобусни линии градска линия №5 и градска линия № 4а от утвърдената транспортна схема на Община Разград и срок на действие - от деня на неговото подписване до 30.08.2014г. „Автобустранс” ЕООД се задължило да изпълнява превоза по автобусните линии с пет броя автобуси /„Рено мастер’’ с per. №№ С 9369 МН, С9483 МН, С9482 МН, С9463 МН, С 9480 МН и резервен автобус „Рено мастер" с per. № С 9820 МР/ Изрично в чл. 13 от договора страните предвидили условие, да не се извършват превози с други автобуси, освен когато изпълнението е обективно невъзможно с посочените основни и резервен автобус, като само в този случай се допускало извършването на превоза с друг автобус, притежаващ сходни характеристики. На практика,  дружеството„Автобустранс” ЕООД изпълнявало задълженията си както с основните пет автобуса, така и с автобус per. № РР 88 94 АМ, управляван от свидетеля М.. С... Съгласно маршрутното разписание на градска линия № 5, автобусите трябвало да извършват превоз на пътници по маршрута жк ”Орел - център - „Балканфарма”АД” и обратно, като дължината на един курс била 4,650км. в едната посока, или 9,3км. в двете посоки. Съобразно маршрутното разписание, както и взетото впоследствие решение /№567/24.11.2009г. на Общинския съвет/ било изготвено ново разписание от „Автобустранс"ЕООД в периода април - декември 2009г.  било за 20 095 броя курсове по градска линия № 5. От тях дружеството - превозвач изпълнило 15 242 броя курсове с посочените шест автобуса. В този период подс. Б.М. подписвал справки /изготвени от техн. отдел/, именувани „Справка за пробега по чл.5 ал.1 от Наредба № 2 / 21.03.2005г. на МФ за категориите - инвалиди от войните и военноинвалиди от мирно време” за месеците април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2009г./ Това наименование се запазило, въпреки, че наредбата била отменена на 01.01.2006г./ Справките били представени в Община Разград с цел изплащане в полза на „Автобустранс” ЕООД на държавни субсидии за покриване на загубите, реализирани по градските линии, които представляваното от него дружество изпълнявало. В тях обаче, броят на неизпълнените курсове възлизал общо на 4 485 курса.

След проведен конкурс в общината за изпълнител на обществен превоз на пътници по автобусни линии Разград - с.Дянково  и Разград - с.Дянково (през „Диамант"), както и за градска линия № 8. За изпълнител бил обявен ЕТ "М.Ф.” /заповед № 2468/20.10.2006г. на кмета на Община Разград/, като между страните бил сключен договор-  № 327/22.11.2006г,  с утвърдената транспортна схема на Общината с приложени към него маршрутни разписания за всяка от линиите при срок на действие на договора - от момента на подписването му до 3.11.2011 г. Съгласно маршрутното разписание на градска линия № 8, автобусите извършвали превоз на пътници по маршрута сп.”Водна централа - сп.ЖК"В.Левски" /без включване и на спирка „Автогара”/ и обратно, като било предвидено курсовете да се осъществяват само в делнични дни. Дължината на курса на градска линия № 8 била 5,2 км. Поетото от ЕТ М.Ф.” договорно задължение в инкриминирания период обхващало изпълнението на 1520 курса: за 2007г. - 508 броя курсове, а за 2008г. и 2009г - по 506 броя курсове по градска линия № 8. За целия този период служителите във фирмата на подс.Ф., изготвили проекти на „Месечни справки за изминат пробег”, в които отчитали извършените курсове, вписани в пътните листи на шофьорите на автобусите. В тях  броя на неизпълнените курсове възлизал общо на 46 курса.

Справките за изминат пробег се представяли в Общината и се  обработвали от св.С.С., заемаща през инкриминирания период длъжността счетоводител в Община Разград. Двамата с подс. В.Ц., в качеството му на главен експерти „Транспорт" ги обработвали, като извършвали проверка, дали декларираните в справките за изминат пробег курсове по градските линии съответстват на броя на курсовете по сключените договори. Подсъдимият Ц. изготвял справки за пробега на автобусите, в които като начални данни вписвал данните от сключените договори и броя и дължината на курсовете. Когато установявала декларирани курсове в повече от договорените, св.С. коригирала справките за изминат пробег, представени от подсъдимите М. и Ф., и в разпределението на субсидиите се вземали предвид само тези курсове, които били договорени. Служителите на общината не разполагали с механизъм, по който да извършват проверка на така декларираните в справките курсове, поради което разпределяли субсидиите само въз основа на отчетения от подсъдимите М. и М.  пробег, съобразявайки  и постъпилите от държавния бюджет средства за покриване на загубите на вътрешноградския транспорт за всеки месец и приетите критерии съгласно решение № 638/21.07.2003г., решение № 90/15.03.2004г. на Общински съвет Разград и и заповед № 211/13.03.2001 г. на Кмета на Община Разград. Справките, подписани от св С. и подс. Ц. се предоставяли за одобрение на св.Л. Ц. *** и след неговото одобрение на субсидиите за съответния месец, същите се изплащали на фирмите - превозвачи.

В периода 2007г-2009г. в Община Разград по реда на субсидиране от Държавата на загубите по вътрешноградските пътнически превози, на четири пъти и на различни траншове била преведена държавна субсидия за компенсиране на загубите по вътрешноградските превози в общо в размер на 155 893 лева. Възоснова на Наредба № 3/04.04.2005г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони получените от Общината субсидии, съгласно решение № 638/21.07.2003г. на Общински съвет Разград за показателите, подлежащи на субсидиране пробег и реализирана загуба на километър пробег, допълнено с последващо решение № 90/15.03.2004г. за определяне на коефициенти,  както и на базата на представените справки за изминат пробег на фирмите – превозвачи /„Автобустранс"ЕООД; „Алкатур”; ЕТ „М.Ф.”;  ЕТ’’С.Я.”; ЕТ”Карина”/ били разпределени и изплатени субсидиите без преходен остатък за следващите години.

По описания по-горе механизъм, на „Автобустранс" ЕООД за периода м.април - м.декември 2009г. били изплатени субсидии за всички изпълнявани от него градски линии в размер 30 902,74лв., въпреки, че стойността за реално извършения пробег по градска линия № 5 възлизал на 30 172,12лв. Стойността на получените неследващи се субсидии за декларираните, но неизпълнени 4 853 броя курсове по тази градска линия възлизало на 730,62лв. за нереализиран пробег от 31 591 км.; На подс. М.Ф., за целия период от 2007 до 2009г, въпреки, че имал неизпълнение 46 бр. курсове, чрез ЕТ били изплатени субсидии за 2007г. - в размер на 831 лв./вместо полагащите му се 765 лв./;  за 2008г. - 2 062 лв. /вместо полагащи се 1 991 лв./ и за 2009г. - 2 101, 69 лв. /вместо полагащите се 2 034,74 лв/. Неследващите се, но платени субсидии възлизали общо на 203,95лв. за нереализиран пробег от 1758 км.

Освен за компенсиране на загубите на превозвачите по вътрешноградския транспорт, възоснова на Наредба № 2/31.03.2006г. на МФ се предвиждало отпускалне и на държавни средства за компенсиране и на намалените приходи на фирмите - превозвачи от прилагането на намалени цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници. Средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставяли до размер, определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване на приоритетите за разходване на бюджетните средства, определени със закона за държавния бюджет за съответната година.

При осъществяване на междуселищния транспорт по линиите Разград - с.Дянково и обратно през завод „Диамант”, ЕТ „М.Ф." издавал абонаментни карти по обслужваните от него междуселищни линии на категории пътници: - на ученици и пенсионери, като в билетния офис на фирмата свидетелите С.Ш. и С.Ф. съставяли следните списъци: „Списък на учащи се и студенти, пътуващи по линията Дянково - Разград - през Диамант - 25км. и обратно", „Списък на учащи се и студенти, пътуващи безплатно ПГПО „Станка Николица Спасо - Еленина", „Списък на пенсионерите, пътуващи за лозята по линията Дянково - Разград”, „Списък на ученици до 16 години, пътуващи по линията Дянково - Разград - през Диамант - 25км. и обратно”. Всеки месец двете свидетелки получавали компютърно напечатани списъците, съдържащи имена и лични данни на пенсионерите и учениците над 16г. възраст и студентите. По отношение на списъците с имена на ученици до 16г. възраст практиката била различна - понякога билетопродавачите получавали напечатани предварително списъци с имена и данни, но по-често ги съставяли на място - при идването на ученика в офиса, те го вписвали с отбелязване на имена и лични данни при следната практика: -учениците до 16г. възраст получавали безплатни абонаментни карти два пъти годишно; учениците над 16 - годишна възраст, вкл. и учениците от ПГО"Станка Николица Спасо - Еленина", както и пенсионерите, получавали абонаментни карти всеки месец на намалени цени. Учениците представяли на билетопродавачите бележник, а пенсионерите представяли бележка от НОИ, удостоверяваща, че са се пенсионирали. Свидетелките не проверявали по друг начин самоличността на лицата, на които издавали карти за пътуване. Двете свидетелки С.Ш. и С.Ф. издавали абонаментните карти само въз основа на представените бележници и удостоверения от НОИ, а лицата се подписвали срещу името си в съответните списъци. Впоследствие те предавали списъците на св.Е.А. и подс.Ф. *** с цел получаване на държавна субсидия. При постъпването им в Община Разград, списъците на учениците и пенсионерите, на които са били издадени карти за пътуване, били предавани от деловодството директно в счетоводния отдел. Св. С. С. извършвала формална проверка за наличието на право за издаване на безплатна карта или закупена по намалена цена /пълното изписване на ЕГН в списъците, повтарящи се ЕГН, дали в населеното място на съответния ученик няма училище и т. н./, като при констатиране на грешка /в ЕГН, повторение или е включено лице, нямащо право на безплатна или по намалени цени карта и т. н. /, тя го изключвала и не го вземала предвид при формирането на размера на дължимите на превозвача държавни субсидии. В края на всеки списък отбелязвала изключените лица само като брой, но не и като имена. След съставянето и подписването на всяка справка, свидетелката я представяла на подс..В.Ц.. Последният също не осъществявал контрол върху списъците с имена на ученици и пенсионери, т. к. това не влизало в задълженията му и подписвал изготвените справки. Последният, който ги одобрявал бил отново зам.кмета на общината - св.Л. Ц., който също ги подписвал и субсидиите се изплащали на фирмите - превозвачи.

По този ред подсъдимият М.Ф. получил чрез едноличния си търговец различни суми от държавния бюджет за различни години /2007-2010г/ и за различни категории лица /изброени подробно в първоинст. съд. акт/, отпуснати за компенсиране на намалените приходи от издадените безплатни карти и карти, продадени на намалени цени /. 

Заключението по ССчЕ, назначена в хода на първоинст. съдебно производство е установило, че за издадените карти на посочените по-горе групи лица с неправилно изписани единни граждански номера, които не са били ученици, за повтарящите се имена и за лицата, които са починали, ЕТ „М.Ф.” е получил за целия инкриминиран период субсидии общо в размер на 7 952,60 лв.

 

Така изложената фактическа обстановка се установява от гласните и писмени доказателствени източници и доказателствени средства: частичните обяснения на тримата подсъдими М., Ф. и Ц., депозирани пред първоинст. и въззивния съд ; показанията на свидетелите Б.С., С.С., Д.Д.а, Д.Х., В.В., Ст.М., Ф.А., С.Ш., Л.Ц., Ст.А., С.Ф., Е.А., Св.М., М.Х., РР.., М.С.., както и тези на св.Й.С.., депозирани на ДП и приобщени в хода на съдебното следствие по реда на чл.373 ал.1 НПК; заключенията по назначените на ДП и в хода на първоинст. и въззивно съдебно следствие графическа експертиза; съдебно-счетоводни експертизи и комплексно съдебно-автотехническа-счетоводна експертиза и допълнителна такава; писменните доказателства и доказателствени средства – протоколи за разпит на обвиняемите и свидетели; за доброволно предаване, за претърсване и изземване; свидетелства за съдимост; удостоверения за актуално състояние на „Автобустранс”ЕООД и ЕТ „М.Ф.”; лиценз за превоз на пътници; длъжностна характеристика на подс.В.Ц. и работни планове за извършваната от него дейност; заповеди №№ 1479/10.07.2007г. и 2468/20.10.2006г. на кмета на Община Разград за определяне на изпълнителите на транспортните линии от проведените конкурси; договор № 430/3108.2007г., сключен между Община Разград и „Автобустранс”ЕООД и одобреното маршрутно разписание на градска линия № 5; договор № 327/22.11.2006г., сключен между Община Разград и ЕТ М.Ф.", с приложено към него маршрутно разписание за градска линия № 8; пътни листи, удостоверяващи курсовете на автобусите, обслужващи градска линия № 5 - събрани в хода на ДП и в хода на съдебното следствие; справки, именувани „Справка за пробега по чл.5 ал.1 от Наредба № 2/21.03.2005г. на МФ за категориите - инвалиди от войните и военноинвалиди от мирно време” за месеците април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2009г; пътни листи, удостоверяващи курсовете на автобусите, обслужващи градска линия № 8; справки, именувани „Месечни справки за изминат пробег" за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2007г., за месеците: януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2008 година, за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2009 година; справки за финансови резултати; писма от М.Ф.,***, към които били приложени горните месечни справки; решение № 638/21.07.2003г. на Общински съвет Разград; последващо решение № 90/15.03.2004г. на ОС Разград; заповед № 211/13.03.2001 г. на Кмета на Община Разград; справки за пробега на автобусите, обслужващи вътрешноградските линии, изготвени от В.Ц.; справки за разпределение на субсидиите за вътрешноградски транспорт в Община Разград, изготвени от св.С. и подс.В.Ц. и одобрени от зам. кмета Л.Ц.; списъци на учащи се и студенти, пътуващи по линията Дянково - Разград - през Диамант - 25км. и обратно; списъци на учащи се в ПГ по облекло „Станка Николица Criaco - Еленина; списъци на пенсионерите, пътуващи за лозята по линията Дянково - Разград; списъци на ученици до 16 години, пътуващи по линията Дянково - Разград - през Диамант - 25км. и обратно; справки и удостоверения от училищата - събрани на ДП и в хода на съдебното следствие; писмо и списъци на ученици от МОМН; справки от Националната база данни население; справки за разпределение на субсидиите за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания на учащи се и пенсионери в Община Разград, подписани от св.С., подс.В.Ц. и одобрени от зам. - кмета св.Л.Ц.; веществени доказателства;

По реда и със средствата на НПК, първоинстанционният съд е събрал всички необходими и относими към предмета на доказване фактически данни, които допринасят за изясняване и разкриване на обективната истина. Установил е една подробна, точна и правилна фактическа обстановка на базата на задълбочен и подробен анализ на събраните доказателствени източници.

По искане на защитата на двамата подс. М. и Ф., въззивният съд допусна и назначи комплексна съдебно-автотехническа-счетоводна  експертиза и допълнителна такава. Заключенията по тях установиха увеличение, както в параметрите на декларираните, но неизпълнени курсове, така и в следващия се за изминаване и реално изминат  пробег от „Автобустранс”ЕООД и ЕТ „М.Ф.”. Това увеличение неминуемо утежнява положението на подсъдимите, липсва обаче протест досежно тази разлика в стойността, поради което и заключенията по тези експертизи не могат да доведат до промяна във фактическите и правни изводи и на настоящата инстанция. Въззивният съд, /както впрочем и РОС/, базира изводите си на установеното от заключенията по назначената в хода на първоинст. съдебно следствие счетоводни експертизи, основаващи се на събраните в наказателния процес доказателства, които по безспорен начин установяват размери на субсидиите, които са получени от „Автобустранс” ЕООД и ЕТ”М.Ф.”.

От заключението на изготвената графическа експертиза  се установява, че саморъчните подписи срещу „управител: инж.Б.М.” в „Справки за пробега по чл.5 ал.1 от Наредба № 2/21.03.2005г. на МФ, подадени от месец април до месец декември, 2009г., са изпълнени от подс.Б.М.. По отношение на месечните справки за изминат пробег, /представени в общината от подс.Ф./ се установява, че подадените за месеците 11-12 на 2007г., 2, 3 и 6 на 2008г. са изпълнени лично от подсъдимия, а останалите справки - от месец 01. на  2007г. до м. 12 на 2009г., не са изпълнени от него.

Настоящата инстанция възприема изцяло фактическите изводи, до които е достигнал първоинстанционният съд. Много детайлно и задълбочено РОС е изследвал въпросите, свързани с изясняване дължината на един курс на градска линия № 8, фактическото неизпълнение на броя курсове по градски линии № № 5 и 8, за които е повдигнато обвинение, доколко подсъдимите са знаели за неизпълнението на тези курсове и съответно за вписването им в месечните справки като извършени, както и доколко подс.М.Ф. е бил наясно с вписването в списъците на лица, нямащи право на абонаментни карти за пътуване, но получили такива. Тези въпроси се поставиха от защитата на обсъждане и пред въззивната инстанция, но изводите на последната не се отличават от направените вече такива от страна на първоинст. съд: -реално извършените от „Автобустранс" ЕООД курсове по градска линия № 5 за инкриминирания период м.април - м.декември, 2009г. са 15 242 броя, вместо уговорените с договора 20 095 броя. При това положение превозвачът не е изпълнил 4 853 броя курсове. Този извод се базира както на заключението на вещото лице, изготвило счетоводната експертиза, взело под внимание всички писмени доказателствени източници, така и на показанията свидетелите М.. С.. и Й. С..; - броят на неизпълнените курсове по линия № 8 от ЕТ „М.Ф.” е 46, т. к. само за тях липсва отбелязване в пътните листи, че са изпълнени.

Досежно наличието на безспорни и категорични доказателства, имащи отношение към субективната съставомерност на деянията на двамата подсъдими М. и Ф.: първоинст. съд е изхождал от позицията, че доколкото двамата подсъдими са управители на фирмите - превозвачи, то те са били наясно с цялата дейност, осъществявана от техните служители. В тази насока досежно подс. М. са цитирани показанията на св.М. Х. - служител в яАвтобустранс"ЕООД, дадени в с. з., в които тя е заявила, че именно подс.М. е бил човекът, който е следял за разписанието на автобусите и дали има неизпълнени курсове. Съпоставяйки тази информация с установеното вече от заключението на в.л. по ССЧЕ относно големия брой на неизпълнените курсове и подписването от страна на подс. М. на изготвените справки за изминатия пробег в счетоводството на „Автобустранс ”ЕООД, РОС е достигнал до извода, че подс. М., подписвайки тези справки  е съзнавал факта на отразените, но неизпълнени курсове. Този извод не се споделя от състава на въззивната инстанция, поради естеството на квалифициращия състав на повдигнатото обвинение спрямо подс. М. – за деяние по чл. 212 ал. 6 вр. ал. 2 от НК – същия е признат за виновен за това, че чрез съставяне на документи с невярно съдържание - справки, съзнателно е дал възможност на друго юридическо лице „Автобустранс" ЕООД, действащо, чрез управителя си Б.Х.М., да получи чуждо движимо имущество - сумата 730,62 лв. (седемстотин и тридесет лева и 62ст.), като целева субсидия за транспорт от бюджета на Република България, без да има правно основание за получаване на такова имущество, като случаят е маловажен. От съществено значение в случая е факта, че подс. М. е действал в качеството си на управител на две дружества – на „Автобус - Транс - Инвест’’ АД и на „ Автобустранс" ЕООД, първото общинско дружество и едноличен собственик на капитала на второто еднолично дружество. Подписвайки през този период от време – 14.04.-31.12.2009г справките, изхождащи от едно счетоводство и на двете дружество, не може по безспорен и категоричен начин да се направи извод , че подс.  М. е действал със съзнанието, че чрез съставяне на документи с невярно съдържание, дава възможност на другото дружество, /чийто еднол. собственик на първото такова и управител е отново той/, да получи чуждо имущество без правно основание - целева субсидия за транспорт, при условие, че и двете дружества имат идентичен предмет на дейност. Гореизложеното обоснова извода за субективна несъставомерност на действията на под. М., поради което същият, на основание чл. 304 от НПК бе оправдан от състава на АС-Варна и по това обвинение.

 

По отношение съставомерността на деянието по чл. 212 от НК за  подс.Ф.: изводите на първоинст. съд се споделят в тази им част, т. к. от показанията на служителите във фирмата му се установи, че именно те са съставяли справките (шест от тях са съставени от самия подсъдим), но М.Ф. се е запознал с тях, преди да ги представи в общината и при тяхното представяне същият е съзнавал факта на отразените, но неизпълнени курсове. С действията си той е осъществил деянието, наказуемо по чл.212 ал.6 вр. ал. 1 НК, т. к. е използвал документи с невярно съдържание - месечни справки за изминал пробег за периода м.януари, 2007 - декември, 2009г., в които са вписани 46 неизпъпнени курсове по основна градска линия № 8 от транспортната схема на Община Разград, въз основа на които получил чрез ЕТ "М.Ф." без правно основание сумата 203,95лв., като случаят е маловажен, предвид ниския размер на получените средства.

Правилен е извода на РОС и досежно обект. и субективна несъставомерност на второто обвинение по чл. 212 от НК по отношение на подс. Ф.: не са събрани достатъчно и категорични доказателства, че този подсъдим е знаел за наличието на лица в списъците на учениците и пенсионерите, на които са издадени безплатни карти и такива по намалени цени, но които са нямали право да получат такива карти,  за да съзнава качеството на документа - че е с невярно съдържание и че именно поради това си съдържание документът мотивира друго лице да извърши акт на имуществено разпореждане в полза на дееца. Не се установява подсъдимият да е съзнавал, че в изготвяните и представяни в Община Разград ежемесечни списъци на лица от съответните категории граждани, на които са издадени абонаментни карти за пътуване по намалени цени, са вписвани несъществуващи и неправоимащи лица, тоест, че списъците са с невярно съдържание относно реалния брой на лицата, на които за съответния месец са издадени такива карти. Изложените доводи в тази насока в мотивите към съдебния акт се споделят изцяло от настоящата инстанция, поради което не следва да се преповтарят.

 

По отношение на подс. Ц.:  изводите на РОС и по този пункт на обвинението са обосновани и правилни- не са налични доказателства за извършено престъпление по чл.219 ал.1 НК във връзка с чл.26 ал.1 НК: от длъжностната характеристика на подс.  в качеството му на Главен експерти „Транспорт” не се установява да му е поверено имущество, което да ръководи, управлява, стопанисва и пази. Неговите задължения са били експертни и изпълнителски, свързани с осигурявавнето на функционирането на транспортната мрежа в Община Разград и с осигуряването на качествено обслужване на населението в общината. В този смисъл на подсъдимия не може да бъде вменено неизпълнението на задължение за полагане на грижи за управление и запазване на преведените от държавния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване на отделните категории пътници по автомобилния транспорт. В този смисъл правилно и законосъобразно допуснатия за съвместно разглеждане гр. иск с правно основание чл.45 ЗЗД срещу подс. Ц. е бил отхвърлен от РОС като неоснователен.

 

Настоящата съдебна инстанция намира обаче, че е налице явна несправедливост на наложеното наказание на подс. М. Ф. за деянието по чл. 212 ал. 6 вр. ал. 1 от НК по следните съображения: първоинстационният съд обосновано е отчел степента на обществена опасност на деянието като висока, предвид характеристиките и механизма на извършване на същото, но не може да се сподели, че причиняването на имотна вреда на Държавата, представлява отегчаващо обстоятелство. От друга страна, правилно е констатирано като смекчаващо такова чистото съдебно минало на подсъдимия. Към това следва да се добави и изминалия не малък период от време от извършване на деянието – повече от пет години, както и многократното отлагане на делото, но не по вина на подс., с което е пренебрегнат разумния срок за реализирането на наказателната отговорност. Гореизложеното даде основание на въззивната инстанция да приеме, че са налице единствено  и само смекчаващи отговорността обстоятелства, явяващи се изключителни такива по смисъла на чл. 55 ал. 1 т. 2 б ”в” от НК и да определи наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

Предвид на всичко изложено по-горе, съставът на въззивния съд  постанови нова присъда по реда на чл. 336 ал. 1 т. 3 вр. чл. 337 ал. 1 т. 1 и чл. 338 от НПК, с която 1. отмени първоинст. съдебен акт в наказателно-осъдителната му част по отношение на подс. М. и призна подс.  Б.Х.М. за НЕВИНЕН в извършване на деяние, наказуемо по  чл.212 ал.6 вр. ал.2 вр. с чл.26 ал.1 НК за това, че в периода 14.04.2009г. до 31.12.2009г. в гр. Разград, при условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание - „Справки за пробега по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 / 21.03.2005г. на МФ ( за категориите - инвалиди от войните и военноинвалиди от мирно време)" за месеците април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2009г., в които е вписал 4 853 неизпълнени курсове по основна градска линия № 5 от транспортната схема на Община Разград”, съзнателно е дал възможност на друго юридическо лице „Автобустранс" ЕООД, ЕИК 116024769, със седалище и адрес на управление в гр. Разград, бул. „Априлско въстание" № 5, действащо, чрез управителя си Б.Х.М., да получи чуждо движимо имущество - сумата 730,62 лв. (седемстотин и тридесет лева и 62ст.), като целева субсидия за транспорт от бюджета на Република България, без да има правно основание за получаване на такова имущество, като случаят е маловажен, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДА  по това обвинение; 2. измени първоинст. съдебен акт в частта, в която на подс. М.Ф. е наложено наказание по смисъла на чл. 54 от НК за деяние по чл. 212 ал. 6 вр. ал. 1 от НК, като на основание чл. 55 ал. 1 т. 2 б ”в” от НК му наложи наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева; 3. потвърди присъдата в останалата й част.

 

При служебната проверка на присъдата, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното производство или в с. з., / които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда.

 

Водим от горните съображения, въззивният състав на АС-Варна постанови своя съдебен акт.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.               2.