П Р И С Ъ Д А

6

 

11.06.2015 година, гр.Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД      НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ,

на ЕДИНАДЕСЕТИ ЮНИ   ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА,

в публично заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

секретар Г.Н.

прокурор ИВАН ТОДОРОВ

като разгледа докладваното от съдия ЛАЗАРОВА

ВНОХД № 81 по описа за 2015 година

 

На основание чл.334, т.т.2, 3 и 6 от НПК

 

П Р И С Ъ Д И:

І. ОТМЕНЯ присъда № 22 от 23.02.2015 година по НОХД № 956/2014 година на Окръжен съд - Варна, в частта с която подсъдимата Л.Б.Б., с ЕГН **********, родена на *** ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна е призната за невинна в извършване на деяние чл.354а, ал.1, изречение 2 от НК и вместо това

ПОСТАНОВЯВА:

 

ПРИЗНАВА Л.Б.Б., ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 26.03.2013г., в гр. Варна, без надлежно разрешително, държала:

1. Прекурсори - солна киселина 3480 мл. на стойност 12,18лв, и толуол 2000 мл. на стойност 31,6 лв., поставени под контрол съгласно Регламент на ЕС № 273 / 2004г. - чл.2, буква "а", Приложение I, Категория 3;

2. Материали, предназначени за синтез на наркотично вещество метамфетамин, както следва: натриева основа с нетно тегло 1029,62 грама, на стойност 3,60 лв., поради което и на основание чл.354а, ал.1, изречение 2 и чл.54 от НК й НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на
20 000 лева.

 

ІІ. ИЗМЕНЯ същата присъда в частта, с която подсъдимата Л.Б.Б., ЕГН ********** е призната за виновна в извършване на деяние по чл.354а, ал.1, вр. чл.18, ал.2, вр.чл.20, ал.3 от НК, като прилага закон за същото наказуемо престъпление и приема, че е извършила деянието като извършител по смисъла на чл.20, ал.2 от НК.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Б. общо наказание, като й НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

 

На основание чл.67, ал.3 от НК съдът ПОСТАНОВЯВА изпълнение на пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” през изпитателния срок.

 

На основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към общо определеното наказание и наказанието ГЛОБА в размер на 20 000 лева.

 

ІІІ. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                      2.

 

МОТИВИ към присъдата по ВНОХД № 81 по описа за 2015 година на Варненски Апелативен съд, наказателно отделение

 

 

Предмет на въззивното производство е присъдата по НОХД № 956/ 2014 г. на Окръжен съд гр. Варна, постановена на 23.02.2015г., с която подсъдимите по делото били признати за виновни както следва: подс. М.О.К. в престъпление по чл. 354 А ал.1 от НК и подс. Л.Б.Б. по чл. 354 А, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 3 от НК. Съдът наложил на всяка от подсъдимите наказание лишаване от свобода за срок от по две години, изтърпяването на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК отложил с изпитателен срок от по четири години, както и наказание „глоба" в размер на по 5 000 лв. На основание чл. 67, ал. 3 от НК за всяка от подсъдимите съдът постановил и пробационна мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” през изпитателния срок. С присъдата съдът признал подс. Б. за невинна по обвинението за престъпление по чл. 354 а, изр. 2 от НК и на основание чл. 304, предл. 2 от НК я оправдал. На подсъдимите били възложените направените по делото разноски.

 

Въззивното производство е образувано по протест на прокурор при ВОП и жалби от защитниците на подсъдимите.

В протеста прокурорът счита, че при правилно изяснена фактическа обстановка съдът необосновано преценил, че доказателствата срещу подс. Б. не са достатъчно категорични и я е оправдал по второто обвинение. Изложен е коментар на доказателствата, придружен с правна оценка, че с подсъдимата е държала прекурсори и материали за производство на наркотични вещества, за което е оправдана изцяло и е имала качеството на извършител, а не на подбудител, по обвинението, за което е била осъдена. Формулирано е искане за отмяна на оправдателната част и постановяване на нова присъда, с която подс. Б. да бъде призната за виновна в деяние по чл. 354 А ал. 1 изр. 2 от НК, и за изменение на присъдата с прилагане на закон за същото престъпление по чл. 354 А ал. 1 вр. чл. 18 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, както и за определяне на подс. Б. общо наказание по чл. 23 ал. 1 от НК. Протестът се поддържа в съдебно заседание от представителя на ВАпП. Доразвиват се аргументите, произтичащи от доказателствения материал, в подкрепа на извода, че подс. Б. не е подбуждала останалите участници в процеса на изготвяне на наркотичното вещество, а е взела участие в изпълнителното деяние, с което е станала извършител. На следващо място прокурорът от ВАпП излага подробно становището си относно мотивите на съда, за да постанови оправдателна присъда за държане на вещества прекурсори, като счита, че съдът стеснително е тълкувал чл. 162 от НПК и не са били допуснати процесуални нарушения при извършеното процесуално следствено действие. Прокурорът приема, че гласните и писмените доказателства обосновават деяние с посочената съставомерност. Счита, че жалбите на подсъдимите срещу присъдата са неоснователни.

В жалбата на служебния защитник на подс. К. се счита, че присъдата е в нарушение на материалния закон и наложеното наказание е несправедливо. Посочва се, че от събраните по делото доказателства не е установено категорично и несъмнено, че подсъдимата е държала наркотичните вещества с цел разпространение, тъй като не е установено в този ден тя да е разпространила такива. Обръща се внимание, че са кредитирани показанията на свидетели  на обвинението, за сметка на обясненията на подсъдимата, че използва такива вещества като медицинско средство, като не е отчетено количеството вещество, активно действащия компонент и цената му. Защитникът счита, че следва да бъде прието че случаят е маловажен и да се приложи чл. 354 А ал. 5 вр. ал. 3 от НК. Защитникът поддържа искането си в хода на пренията пред въззивния съд.

В жалбата на защитника на подс. Б. е посочено, че присъдата е необоснована и постановена в нарушение на материалния закон, като е прието че подсъдимата е била подбудител на извършителя П.. Изложени са фактически и правни аргументи в посока на становището, че тя не е била подбудител. Твърди се, че подсъдимата не е участвала пряко в опита да се произведе високорисково наркотично вещество, а е спяла по време на опитите за това, поради което и следва да бъде призната за невинна. При условията на алтернативност, защитникът сочи, че ако подсъдимата е била съучастник, то нейното участие е по чл. 20 ал. 4 от НК, като е помогнала с парични средства, без да знае за какво се използват и как се употребяват тези химикали. Обърнато е внимание на възможността по чл. 58 б. “Б” вр. чл. 55 от НК. Счита се, че първоинстанционният съд не е отчел многобройните смекчаващи обстоятелства, поради което наложеното наказание е несъразмерно тежко. Обосновава искане за оправдаване по обвинението, за което е била осъдена, или преквалификация на извършеното по чл. 354 А ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 от НК с прилагане на чл. 58 б. “Б” вр. чл. 55 от НК и замяна с по-леко наказание, като отпадне кумулативно наложената глоба. В с.з. защитникът поддържа жалбата си и моли присъдата да бъде потвърдена в оправдателната й част. Оспорва становището на прокурора, като счита, че е допуснато нарушение на процесуалния закон, регламентиращ събирането на доказателства в хода на претърсването на квартирата на подсъдимата.

В последната си дума подс. К. се признава за виновна да е държала веществата за лична употреба, но не и за разпространение, твърди, че никога не се е занимавала с продажба.

В последната си дума подс. Б. моли да бъде оправдана. Признава, че е дала пари, но не е знаела каква е целта на извършеното от тях заедно мероприятие.

 

Въззивният съд с оглед събраните в хода на наказателното производство доказателства и при спазване пределите по чл. 314 и чл. 316 от НПК счита следното:

 

От фактическа страна.

 

Подс. К. и подс. Б. употребявали наркотични вещества. Подс. К. се занимавала и с разпространение на т. нар. „пико”, съдържащо метаамфетамин, и марихуана. Познавали свид. П., който употребявал и правел опити да произведе сам „пико”. Подс. Б. имала желание да се научи как да приготвя такова наркотично вещество. Знаела как да се снабди с необходимите прекурсори от склад за химически суровини в гр. Варна.

В началото на 2013г. подс. Б. живеела на квартира в гр. Варна, намираща се на ул. “Д-р Пискюлиев” № 12 вх. Б ет.4 среден апартамент, осигурена й от свид.Д.. През м.02.13г. заедно с нея жилището обитавали свид.К. и свид.К.. В края на м.02.13г. свид. К. се разделила с приятеля си и тъй като нямала пари да си плаща квартирата се прибрала при родителите си в гр. Шумен. Запазила ключа си за жилището, където останали нейни дрехи и вещи. Подс. Б. и свид. К. употребявали “пико”, заедно ходили и до склад за химически вещества. Свид. К. имала записки, в които били описани необходимите за производството му съставки. Свид. К. живяла там до 23.03.13г., когато подс. Б. я изхвърлила, защото се скарали. Свид. К. отишла в квартирата на свид.П. и Д. на бул. “Христо Ботев” № 6 вх.Б ет.3 ап.23.

През периода 13-19.03.2013г. подс. Б. била в гр. Сливен, където танцувала на частни партита. Запознала се със свид.К.К., приятел на приятеля на свид.Д., който се представил като готвач на “пико”. След това се върнала в гр. Варна.

На 24.03.2013г.след 17ч. подс. Б. отново поела към гр. Сливен и на следващия ден към 10.20ч. се върнала в  гр. Варна с л.а. „Форд Фиеста”, собственост на свид. Д., шофиран от свид.К.. Подсъдимата се обадила на свид. П., който отишъл в квартирата й и там се запознал със свид. К.. Уговорили се същата вечер да приготвят наркотици, като подс. Б. взела ключ за вила в м-ст Ален Мак от свой познат. Свид. П. дал на Б. пари за закупуване на  лекарствения препарат “Хюмекс грип”, срещу това да получи половината от направения наркотик. Тримата отишли до склад в промишлената зона в гр. Варна, откъдето закупили уреди и химически вещества – пет литрова туба солна киселина, бутилки толуол, натриева основа необходими за „готвенето”. Върнали се в квартирата на подс. Б. и оставили закупеното там. Другите необходимите вещества свид. К. носел от гр. Сливен. Разделили се, като се разбрали да се видят вечерта.

По-късно в квартирата на подс. Б. се срещнали свид. П., Д. и К.. Свид. Д. разбрал, че те ще ходят на вила да изготвят наркотични вещества. Подс. Б. и свидетелите П. и К. взели от квартирата необходимата им част от закупените през деня суровини, принадлежностите, таблетките „Хюмекс Грип”. Подс. Б. прибрала зад раклата в спалнята си тубата солна киселина, в която оставало 3480 мл, две бутилки толуол общо от 2000 мл, а в раклата – полиетиленов плик с натриева основа с нетно тегло 1029, 62 грама. Подготвила куфар и сак с дрехите на свид. Б., тъй като се разбрали в предходен разговор, че тя ще мине да си ги вземе.

Към 21.32ч. тримата пристигнали във вилата. Подс. Б. отключила и заедно пренесли съоръженията и суровините. Започнали да подготвят необходимите съставки – толуол, солна киселина, йод, фосфор и натриева основа, които заедно с изходната суровина ефедрин от таблетките „Хюмекс”, участвали в схемата за получаване на метаамфетамин. Било необходимо ефедринът да бъде поставен в колба, снабдена с обратен хладник, да се добави йод и червен фосфор в среда от фосфорна киселина и така получената смес да се кипи до получаването на метаамфетамин. В началото всички участвали, а след това свид. П. и К. продължили с процесите на кипене, събиране на веществото, смесване с други съставки. Към 02.58ч. на 26.03.2013г. свид. П. видял, че на свид. К. му се доспива и решил, че се нуждае от наркотично вещество. Тъй като нямали и везна за претегляне на веществото, свид. П. позвънил на подс. К., и я помолил да се срещнат.

Когато се видели на бензиностанция в гр. Варна свид. П. поискал от подс. К. да занесе във вилата пико за свид. К. и везна. Подсъдимата се съгласила и заедно с приятелят й свид.С. отишли да вземат везната от дома й. Последвали уточняващи разговори между нея и свид. П.. В близост до вилата подс. К. отново имала нужда от указания и затова позвънила и в 04.25ч. на свидетеля. След това подс. К. и свид. С. се присъединили към останалите във вилата.

След около час свид. К. и подс. Б. заспали. Свид. П. се опитал да продължи процеса на “готвенето”, но не успял, ядосал се и за да си компенсира част от парите взел полуготовата субстанция като я налял в две пластмасови шишета. След 07.40ч. подс. К. и свид. С. го откарали до квартирата му в гр. Варна, бул. “Христо Ботев” № 6 вх.Б ет.3 ап.23.

Подс. Б. останалата във вилата до към 14.56ч. на 26.03.13г., след което до към 19.29ч. била на територията на гр. Варна, а след 20ч. заедно със свид. К. напуснали града. В следващите дни били в гр. Сливен.

В ранните сутрешни часове на 26.03.2013г. свид. Д. бил задържан в І-во РУП при ОД на МВР, тъй като у него била намерена вещ, вероятен предмет на кражба. При проведената оперативна беседа той разказал пред свид.М., служител на полицията, за свид. П., подс. К. и подс. Б., които се занимават с разпространение на наркотично вещество – метамфетамин известен като “пико” на територията на гр. Варна, както и че същата вечер са били заедно на вила да правят такова.

На 26.03.2013г. от 15 до 15.10ч. бил извършен оглед на квартирата на свид. П.. От 15.20 до 16.55ч. било извършено и претърсване и изземване. Иззети били бутилките, взети от вилата, стъклен капак от йенска тенджера със следи от метамфетамин, ацетаминофен (парацетамол) и кофеин, прозрачна кутийка с капаче със следи от метамфетамин, ацетаминофен (парацетамол) и кофеин, черно стъкло със следи от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол), пластмасово шише с бяла винтова капачка със следи от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол),  метален бръснач с предпазител със следи от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол), бяло кристално вещество с наличие на амониев хидроген фосфат - нетно тегло 5,2 грама, синьо - бели капсули - 3,12 грама с наличие на ацетаминофен (парацетамол), синьо - бели капсули - 15,68 грама с наличие на ацетаминофен (парацетамол), лилаво кристално вещество, йод с нетно тегло 4.83 грама, прозрачно самозалепващо се полиетиленово пакетче, съдържащо множество полиетиленови пликчета, сива на цвят електронна везна, счупено на две метално ножче за бръснене, пластмасова лупа с дръжка, алуминиево фолио на топка с прикрепени медни пластинки, черна картонена кутийка с надпис "ОСВ", съдържаща листчета за свиване на цигари, метална тръбичка с навито черно тиксо в единия край, записки, касови бележки и др. По време на беседа със свид. Н., служител на полицията, свид. П. разказал за подс. Б., подс. К. и за случилото се през нощта. Полицейските служители предприели действия по установяване на подсъдимите.

В 15.50ч. на излизане от дома й и качване в л.а. „Хонда” модел “Сивик” рег № В 39 51 РН била установена подс. К.. Предприето било претърсване, но след покана да предаде доброволно незаконно притежавани предмети и вещи, тя предоставила своята вишнява раница, в която имало електронна везна със следи от тетрахидроканабинол, разпределени в няколко портмонета и пластмасова кутийка, отделни самозалепващи се пликове, съдържащи:

Полиетиленов плик с 1,82 грама жълто кристално вещество - метамфетамин със съдържание на активен компонент метамфетамин 17,8%, ведно с 10 бр. празни самозалепващи се полиетиленови пликчета,

0,32 грама бежово кристално вещество ­смес от метамфетамин, ацетаминофен (парацетамол) и хлорфенирамин със съдържание на активен компонент метамфетамин под 0,1%;

0,47 грама (разпределено в четири в четири обекта: 2бр. х 0,17гр., 1бр. х 0,04гр. и 1бр. х 0,09гр.) бежово кристално вещество - смес от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 31,6%;

0,10 грама жълто кристално вещество - смес от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 1,1%;

1,24 грама кремаво кристално вещество - смес от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 10,3%

1,81 грама жълто кристално вещество - смес от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 0,4%

марихуана с нетно тегло 1,51 грама (разпределена в пет броя самозалепващи пакетчета: 1 бр. х 0.25гр., 1 бр. х 0.18гр., 1 бр. х 0.31гр., 1бр. х 0.54гр., 1бр. х 0.23гр.) със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,50 %,

марихуана с нетно тегло 0,09 грама (саморъчно свита цигара) със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,50 %, както и

празни полиетиленови самозалепващи се пликчета, пликчета съдържащи ненаркотични субстанции, портмоне с парична сума от три банкноти от по 20 лв., тефтер и два мобилни телефона “Самсунг”.

С допълнителен протокол за доброволно предаване подс. К. предала 2бр- самозалепващи се пликчета едното със следи от амфетаминови производни, а другото съдържащо 0,08 грама кафяво кристално вещество - смес от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 39,5%, както и прозрачна тръбичка със следи от амфетаминови производни, както и два мобилни телефона “Нокиа”.

При личният обиск на подс. К., проведен в 18.15ч. във връзка със задържането й в РПУ, бил намерен и полиетиленов плик с размери 7/5см, съдържащ марихуана с нетно тегло 0,56 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,50 %. Веществото било предадено от служителя, извършил обиска на разследващия полицай с протокол за доброволно предаване.

От извършеното претърсване в дома на подс. К. *** били иззети още четири електронни везни – видимо счупени и без батерии, но със следи от тетрахидроканабинол и амфетаминови производни, както и опаковки от медикамента „ Хюмекс грип".

Полицейски служители, един от които свид. А., отишли до квартирата на подсъдимата Б., но тя била заключена. Докато чакали да се върне видели, че към вратата се насочва свид. Д. К.. Свидетелката обяснила на полицаите, че преди време е живяла на адреса и е дошла, за да си вземе подготвен багаж. К. отключила вратата и в нейно присъствие било извършено претърсване и изземване в апартамента. В по-голямото помещение – кухня/хол, били намерени 3бр. сламки със следи от амфетаминови производни, празно прозрачно полиетиленово пликче, по повърхността на което имало следи от амфетаминови производни, част от блистер с надпис “Humex”. В спалнята зад раклата били намерени пет литровата туба солна киселина, с остатъчно количество от 3 480 мл,  бутилките толуол – 2000 мл., както и пакетът натриева основа с количество 1029,62 грама, поставен в раклата. Свид. К. заявила, че не знае чии са тези вещи.

Съставът на веществата, иззети от квартирата на свид. П. е установен в хода на разследването от  извършената физико химическа експертиза, като видно от посоченият начин на производство на “пико”, по част от тези вещи - стъклен капак от йенска тенджера и прозрачна кутийка с капаче със следи от метамфетамин и парацетамол (ацетаминофен); черно стъкло, пластмасово шише с бяла винтова  капачка  и  метален  бръснач  с  предпазител  със  следи  от метамфетамин и парацетамол (ацетаминофен) се явяват средство за синтез на наркотично вещество „метамфетамин".

От заключението безспорно се установява, че в бутилките се съдържа високорисково наркотично вещество метамфетамин, във фазата на редукцията и пречистването на метамфетамина, при което са се получили 360 мл. течност с жълт оттенък с основен компонент толуол със следови количества метамфетамин, ефедрин, 1-фенил-2-пропанон /фенилацетон/ и парацетамол.

Установено е, че е иззет прекурсор - солна киселина 13 мл., поставен под контрол съгласно Регламент на ЕС № 273 / 2004г. - чл.2, буква "а", Приложение I, Категория 3; материали, предназначени за синтез на наркотично вещество метамфетамин, както следва: йод 4,83 грама; съоръжения, предназначени за синтез на наркотично вещество метамфетамин, както следва: стъклен капак от йенска тенджера и прозрачна кутийка с капаче със следи от метамфетамин и парацетамол (ацетаминофен); черно стъкло, пластмасово шише с бяла винтова капачка и метален бръснач с предпазител със следи от метамфетамин и парацетамол (ацетаминофен).

Иззетите от подсъдимите и свид. П. вещества били изследвани с експертни справки, а след това в две физико-химични експертизи – по Протокол 240/11.06.2013г. и по Протокол № 13/НАР-1126. Заключенията им били приобщени в с.з. Видно е, че са установени следи и количества на амфетамен, метаамфетамин и тетрахидроканабинол, вещества под контрол съгласно ЗКНВП към чл. 3 ал. 2, включен в Списък І – “растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Солната киселина и толуола са сред веществата, поставени под контрол в Регламент 273/2004г. на ЕС, а натриевата основа е един от материалите, с чието участие могат да бъдат получени метаамфетамини. Конкретните характеристики и количества на веществата, установени от експертните изследвания, за прецизност са посочени в описаните от фактическа страна действия, свързани с установяването и изземването им.

С оглед съдебно оценителната експертиза стойността на наркотичните вещества, намерени в подс. К. – възлиза на 29, 15лв., а общата стойност на прекурсорите и материалите за синтез на наркотични вещества, държани от подс. Б. – е 47, 38лв.

Наказателното производство по отношение на свид. П. било приключено със споразумение, одобрено от ВОС по НОХД № 869/14г., с което свидетелят бил признат за виновен по две обвинения, а именно в това че на 26.03.2013 г. в гр. Варна, в съучастие като съизвършител с Л. Б.Б. и неустановено лице, без надлежно разрешително, с цел разпространение, направил опит да произведе високорисково наркотично вещество – метамфетамин, като опитът останал недовършен по независещи от дееца причини във фазата на редукцията и пречистването на метамфетамина, при което получили 360 мл. течност с жълт оттенък с основен компонент толуол със следови количества метамфетамин, ефедрин, 1-фенил-2-пропанон /фенилацетон/ и парацетамол - престъпление по чл.354а, ал.1, пр.1 вр. чл.18, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК, за което му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и осем месеца, отложено на основание чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от три години, и в това че на 26.03.2013 г. в гр. Варна, без надлежно разрешително, държал:

1. прекурсор – солна киселина 13мл, поставени под контрол съгласно Регламент на ЕС №273/2004г.-чл.2, б.а, приложение I, категория 3;

2. материали, предназначена за синтез на наркотично вещество метамфетамин, както следва/ йод 4,83 грама;

3. съоръжения, предназначени за синтез на наркотично вещество метамфетамин, както следва/ стъклен капак от йенска тенджера и прозрачна кутийка с капаче със следи от метамфетамин и парацетамол (ацетаминофен); черно стъкло, пластмасово шише с бяла винтова капачка и метален бръснач с предпазител със следи от метамфетамин и парацетамол (ацетаминофен) - престъпление по чл.354а, ал.1, изр.2 от НК, за което с приложението на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца, отложено на основание чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от три години. По чл. 55 ал. 3 от НК на свидетеля не било наложено наказание глоба. По чл. 23 ал. 1 от НК му било определено като общо по-тежкото от така наложените, а именно лишаване от свобода за срок от една година и десет месеца, отложено на основание чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от три години.

 

Изложената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства чрез показанията на свидетелите П., К., К., К., С., Д., Д., свидетел № 1/14г., С., М. Т. и М. П – от досъдебното производство, свидетелите, служители на полицията – М., Н. и А., приобщените по делото експертни заключения, писмените доказателствени средства, документите и веществените доказателства, които са безпротиворечиви и взаимнодопълващи се. В съвкупността на доказателствата, върху които гради изводите си от фактическа страна съставът приобщи частично и обясненията на подсъдимите, като отхвърли отделни техни твърдения с оглед изолираността и неубедителността им.

Съдът подходи внимателно към обсъждане на показанията на гласните източници, с оглед съображението на защитата на подс. К., че първоинстанционният съд е преценявал и кредитирал само свидетелите на обвинението. Допълнителен фактор, налагащ задълбоченото изследване на отделните твърдения е свързаността на множество свидетели с употребата на наркотични вещества, съдимостта им, пристрастието им към интересите на подсъдимите. В процеса на проверка на гласните доказателствени средства съставът обсъди вътрешната им последователност, съпостави ги помежду си и спрямо обективните писмени доказателствени средства, писмени и веществени доказателства.

 

Анализът на въззивната инстанция по събраните по делото доказателства и с оглед възраженията на подсъдимите и защитниците протече по при съобразяване на следното:

 

І. Относно предназначението на наркотичните вещества, установени на 26.03.13г. в подс. К..

Подсъдимата сочи, че тези вещества били за нейна лична употреба, тъй като ги прилагала по медицински причини. Тези обяснения съставът отхвърля като противоречащи на гласните и писмени доказателствени средства и веществените доказателства.

Свид. М. Т., по прякор „Ч.”, осъден за  производство на наркотични вещества, пред съда отрича да познава подсъдимите. След прочитане на показанията му от ДП първо заявява, че не желае да коментира прочетеното, а след това обяснява, че тогава мислел, че става въпрос за друга М. с червена коса, която отговаря на същото описание. На 26.07.2013г. пред разследващите, свидетелят е дал показания, съдържащи описание на момиче – М.,***, до завод Електрон, управлява зелена Хонда Сивик, с червена коса, познава я от около година. При толкова много идентификационни елементи не би могло да се счита, че е говорил за момиче, различно от подс. К.. Знае, че тя приема метаамфетамин „пико” и марихуана и че „помага да се разпространява метаамфетамина, като намира клиенти, а също така извършва и продажби. Виждал съм как М. продава пико на нейни клиенти. През месец декември 2012г. присъствах на продажба на пико от страна на М.. М. обикновено носи малко количество „пико” в себе си, което продава след като й се обадят по телефона и си уговорят среща.”. Към момента, в който свидетелят е излагал показанията си е бил задържан в затвора от 27.02.2013г. по присъда, която е изтърпявал и към момента на явяването му пред съда – на 10.11.2014г. Съставът счете, че следва да кредитира показанията на свидетеля от ДП, тъй като те са обвързани с останалите доказателства – показанията на свид. С., К., И, П., които категорично индивидуализират подс. К., като лице занимаващо се с разпространение на наркотични вещества.

Свид. М. П, също изтърпяващ присъда за разпространение на наркотични вещества, твърди пред съда, че е виждал подс. К. в апартамента на свид. С. С., където ходил да пуши трева, но тя какво била правила там не знае. Никога не е купувал от нея наркотик. В приобщените в с.з. показания от ДП той е описал подс. К., като лице, което често е ходело при П. да си купува пико. Чувал бил от познати, че тя продава пикото, което купува от П.. В с.з. след прочитане на показанията, свидетелят е посочил, че си няма идея как ги е дал – като първо заявява, че не е бил разпитван, след това не си спомня да е дал тези обяснения, но пък подписът по протокола за разпит е негов. Неубедителното и нелогично отхвърляне на заявеното в ДП не може да обоснове извод за отсъствие на първоначалните му показания, още повече при отсъствие на спор за авторството на подписа му.

Свид. С. С. – от 10.05.2014г. изтърпяващ наказание за притежание на наркотични вещества през м.07.2013г., за които сочи, че се е снабдил от подс. К.. Познава я отдавна, вземал от нея пико, купувал го. Цената, която плащал била по 20-30лв. на доза, на пакетче. Поръчвал по телефона за колко пари, а понякога се разбирали на място, като наркотикът бил предварително подготвен и се давал от ръка на ръка.

Свид. К. в ДП, в показания, приобщени чрез прочитане, сочи, че „от П. и Л. съм чувала, че „М. е човекът”, т.е. разполага с пари, марихуана и пико.

Свид. И, чиито показания от ДП са приобщени в с.з., сочи, че познава подс. К. и свид. П., че и двамата се занимавали с пико, което продавали. Твърди, че подс. К. го черпила един или два пъти в края на 2012г. Разказва, че свид. П. и подс. К. ходили по купони и черпили с пико, който иска, казвали му че ако негов познат търси пико, те могат да намерят, защото имали схема.

По съдържанието си тези показания – на свид. Т. и П от ДП, на свид. С., К., И и на свид. П., имат характер на косвени доказателства относно изясняване на предназначението на веществата, държани от подс. К. на 26.03.13г. Анализът им само допълнително допринася за установяване на начина на живот, придобиване на доходи, обичайните занимания на подсъдимата. Чрез тези свидетелски показания се установява за подс. К., че живее до “Електрон”, кара зелена Хонда Сивик и взема и продава пико за 20-30лв., на пакетче, и марихуана. Движи се с хора, които са употребяващи и продаващи наркотични вещества.

Към момента на задържането й подсъдимата е предала доброволно 4 мобилни телефона. По данните от мобилния оператор за два от ползваните от нея номера – 0892 474 344 и 0893 432 102, се установява денонощната й активност и движение в рамките на града, очевидно в разрез с очакваното поведение на ученичка в 11 клас на ВМГ “Св. Н. Чудотворец” в гр. Варна.

От състоянието на иззетите от дома й 4 електронни везни – видимо счупени и без батерии, се установява тяхната активна употреба. По повърхността на три от тях са намерени следи от марихуана, а по четвъртата – от метаамфетамини. Тези факти също косвено подкрепят тезата, че подсъдимата трайно се занимава с разпространение на наркотични вещества.

Основно доказателствено значение за установяване на предназначението на веществата – метаамфетамини и марихуана, намерени в раницата и в подс. К. на 26.03.13г. имат съставените писмени доказателствени средства – протокол за претърсване и изземване от л.а., протокол за доброволно предаване от подс. К., протокол за доброволно предаване от П.Н. с приложено към него копие от протокол за личен обиск на подс. К.. Иззетите при тези действия веществени доказателства също красноречиво очертават предварителната подготовка, разпределението на отделни пакети, съответния начин на съхранение на различните вещества и разкриват намеренията на подсъдимата да ги разпространи.

При посочените процесуално следствени действия у подс. К. са установени разнородни по количества, самостоятелно опаковани 9 отделни полиетиленови плика, съдържащи различни количества смеси с метаамфетамини. В полиетиленов плик с 1,82 грама жълто кристално вещество - метамфетамин със съдържание на активен компонент метамфетамин 17,8%, са били подготвени и 10 бр. празни самозалепващи се полиетиленови пликчета. Марихуаната в раницата й е била поставена в отделна кутийка, наброява пет приготвени пликчета – чийто грамаж е различен – от 0,18г до 0, 54г. Налице готова свита цигара, която съдържа 0, 09 г марихуана. По везната, поставена в кутийка, в раницата й са открити следи от активно действащия компонент на марихуаната.

При последващо действие подс. К. е предала доброволно две пакетчета, съдържанието на едно от което е било вече употребено, а по второто е намерено количество смес от метаамфетамин 0, 08 грама и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 39,5%. Не е предала обаче, установеното впоследствие при задържането й в РПУ, при личния й обиск количество от 0, 56 г марихуана.

Установените от ФХЕ общо 2, 16г марихуана, държани от подс. К., са били достатъчни за изготвянето на 24 цигари със съдържание 0, 09г – каквото е количеството в намерената в раницата й цигара.

В предадените от подс. К. вещи са установени общо 5, 84г метаамфетамин. Най-малкото по количество наркотично вещество в отделно пликче сред подготвените в раницата й било с тегло 0, 04г. Не са необходими специални знания, за да бъде пресметнато, че общото количество е позволявало да бъдат изготвени 146 подобни пликчета. В други две пакетчета количеството е възлизало на по 0, 17г метаамфетамин – “пръсването” на общото количество в други с подобно тегло е позволявало изготвянето на малко повече от 34 подобни пакета.

Изложеното ведно с факта, че тези наркотични вещества са намерени в раницата на подсъдимата след излизането й от дома й, категорично препятства кредитирането на твърденията й, че са били за личната й употреба. Видно от следите от метаамфетамин по празното пакетче, предадено от нея, тя вече е била употребила такова вещество.

Несъстоятелни са и обясненията, че си е делила наркотика на дози, за да контролира приема си. Намерените в нея пакетчета са с различни количества – от 0, 04г до 1, 82 г, което изключва твърдението, че са обслужвали нейния “контролиран прием”.

Изготвените писмени доказателствени средства и фотоалбума за претърсването и изземването позволяват да бъдат формулирани изводи за умения, опит и рутинност в действията по смесване на необходимите съставки в отделните пакетчета, за оразмеряването на част от тях при други условия, а и готовност за следващо оразмеряване – предвид празните пакетчета и електронната везна. Подготвени са били различни по вид и количества високорискови наркотични вещества, съхранявани на отделни места, улесняващи предстоящо разпространение. Разграниченията на видовете и различните грамажи на наркотичните вещества също са били подготвени с оглед очакваните заявки от “клиенти”, основно обусловени от парите, които всеки от тях може да даде.

Стойността, която вещото лице по СОЕ е посочило като съответна на теглото на метаамфетамините и марихуаната, намерени у подс. К. – 29, 15лв., е оценка, изготвена по нормативната уредба за нуждите на наказателните производства. Няма легален пазар, на който да се купят 5, 84г метаамфетамини и 2, 16 г марихуана. Известно е, че тези вещества биха донесли много по-голяма от чистата им стойност сума при противозаконното разпространение сред потребителите им. Свидетелите сочат за цена на пакет от 20 до 30лв. – в зависимост от поставеното в него количество. Самата подсъдима сочи пред вещото лице по СППЕ, че еднократната й доза възлиза на 50-60лв. Установено е, че на прием може да се консумира точица от метаамфетамина, която също има своята нелегална цена.

За броя и предназначението на пакетите в раницата на подсъдимата вече бяха изложени подробни съображения, налице е експертна оценка за стойността на веществата, като тяхната относителна/”пазарна” стойност е извън предмета на доказване с оглед повдигнатото обвинение.

Поради изложените съображения съставът счете, че инкриминираните наркотични вещества са били държани от подс. К. с цел разпространение.

 

ІІ. Относно упражняваната от подс. Б. фактическа власт върху прекурсорите и материалите за синтез на наркотични вещества, намерени в квартирата й.

Първоинстанционният съд отхвърлил като източник на доказателства изготвения протокол за претърсване и изземване от квартирата на подс. Б., счел, че не са налице доказателства - касов бон, фактура, за установяване както точно е закупено от химическите складове на 25.03.13г. Показанията на свидетеля М. А. участвал при извършване на претърсването в качеството си на длъжностно лице – младши оперативен при І-во РУП при ОД на МВР – Варна, че по намерената туба и бутилки е нямало прах, според ВОС, не могат да обосноват тезата на обвинението, че на 25.03.2013г. подсъдимата Б. с К. и П. са отишли до складовете на “Химтекс” от които са закупили химични вещества, върнали са се в квартирата и са оставили част от тях там. От друга страна, съдът отчел, че достъп до жилището са имали много лица, там системно са се употребявали наркотици и не може с категоричност да се приеме, че намерените химически вещества са закупени и държани от подсъдимата Б..

Изложения прочит на доказателствата не се споделя от състава на въззивната инстанция, по следните съображения:

Гласните доказателствени средства в тази част на фактическата обстановка включват обясненията на подс. Б., показанията на свид. К., П., К., А., К., косвено и свид. Д..

Обясненията на подс. Б., изложени в с.з., са наситени с множество вътрешни противоречия, драматични обрати, демонстрирана самокритика относно епизодичната употреба на наркотични вещества.

Назад във времето, през януари-февруари 2013г., според обясненията на подс. Б. изцяло по искане на свид. К., но срещу 50 лв. за такси дадени от подсъдимата, посетили химическите складове в промишлената зона на гр. Варна. Подсъдимата чакала на касата, а свидетелката платила. Тогава подс. Б. видяла кафяви бутилки, не знаела какво е това, и те били намерените в дома й. Свид. К. ги била оставила в торби по средата на стаята. Подсъдимата попитала дали са незаконни, а свидетелката казала, че си има склад. Подсъдимата й казала да ги разкара, защото миришело на химия, а В. казала, че ще ги разкара след като си свърши работата. Подсъдимата не посочва какво е станало след това – вършила ли е нещо с тези бутилки свид. К., примирили ли са се с миризмата на веществата в спалнята им, защо изгонвайки от квартирата свид. К. не й е дала и бутилките.

Свид. К. от своя страна съобщава, че преди са ходили заедно с подс. Б. до химическите складове в Промишлена зона и подс. Б. закупила 1л Толуол, 1л фосфорна киселина и 1л солна киселина, а към момента на напускането на квартирата от свидетелката подс. Б. отново носела бутилки. Предназначението на тези вещества е известно на свидетелката, с оглед установеното от графологичната експертиза за подробните записки относно необходимите съставки за изготвяне на пико.

При очевидните проблеми в отношенията между подсъдимата и свид. К. и интересите на подсъдимата да се защити по това обвинение, е нормално да има две противоречиви тези – чии са бутилките. Но не може да бъде прието за оправдано в спалнята на подсъдимата да има чужди вещи, принадлежащи на човек, когото подсъдимата е изгонила от дома си, свързани със специфична миризма, една от които е петлитрова туба, заемаща и доста място зад раклата. Още повече при внасянето им подсъдимата съзнавала, че е уместен въпросът дали са забранени вещества. В тази част обясненията на подс. Б. съставът не кредитира.

Свид. К. е взела багажа си и го е занесла в квартирата на свид. П.. Към този момент прекурсорите и натриевата основа, предмет на обвинението, не са били в квартирата на подс. Б., тъй като са били закупени от подсъдимата и свид. П. и К. на 25.03.13г.

За този ден подсъдимата обяснява, че заедно със свид. П. и К. ходили до същия склад, поискали й 30 или 50лв., тя дала, те донесли торби, които оставили в багажника. П. й поискал 30 или 50 лв. за термометър и стъклария, не й споменал, че ще взема химически вещества. Когато отишли на вилата /за където тръгнали защото имало работещ бойлер и искала да е в интимни отношения със свид. К./ и свид. П. и К. изкарали тези неща, тя не искала да ги гледа и мирише, опила се и заспала. Твърденията на подсъдимата, че закупените прекурсори и материал били оставени в багажника на колата, съдът не кредитира с оглед показанията на свид. П. и К..

За подготовката вечерта на 25.03.13г. свид. П. казва – „Материалите ги взехме от нейната /на подс. Б./ квартира, става въпрос за хапчетата, консумативите – солна киселина и други добавки, но не се сещам как се казват. Всичко това беше в кафяв куфар, те бяха в тях и след това ги поставихме в куфара, след това в колата и отидохме на вилата.”.

Свид. К. – „Мисля, че още същия ден като пристигнахме от Сливен, тогава обикаляхме складовете. След това се върнахме в квартирата. Свечеряваше се вече. В квартирата все още нямаше мисля никой…. До химическите складове ни водиха на Л. познати… Прекурсорите ги плати Л.. След това ги занесохме в квартирата й. Преди да тръгнем за вилата взехме някои от прекурсорите, но не мога да се сетя точно кои. Мисля, че имаше и таблетки. Л.ги взе. Не зная откъде ги взе. По това време имаше и други момчета.”.

Действително към този момент в квартирата на подс. Б. е бил и свид. Д.. Свидетелят твърди, че в тях е имало двама души от гр. Сливен, които заедно с П. - свид. П. и подс. Б. се уговаряли да готвят пико на някаква вила.

С оглед на конкретните факти, съобщени от свид. П. и К., съставът прие, че след закупуването на 25.03.2013г. на прекурсорите и материалите за производство на метаамфетамини, те са били оставени на съхранение в дома на подс. Б.. С част от тях тримата са отишли във вилата, където да ги употребят и да създадат чрез тях наркотични вещества. Останалата част подс. Б. оставила на съхранение в спалнята си, прието от фактическа страна от настоящия състав.

На въпроси на защитника на подс. Б., в края на разпита си свид. К. съобщил, че не помни колко са били бутилките. Отговорил е, че може и да са били останали в колата, и е разсъдил, че ако са мислели да отиват към вилата, значи са били останали в колата. Но заявява, че не помни кога и как са изнасяни бутилките. Тези твърдения са неубедителни и в противоречие с казаното от същия свидетел минути по-рано в хода на разпита. Доколкото първоначалните му спомени, изложени в свободния му разказ, са по-пълни и категорични, а и подкрепени от свид. П., косвено и свид. Д., съдът счете, че след закупуването им, те са били качени в квартирата на подсъдимата, а след това част от тях е била подготвена за предстоящото „готвене”.

Обективно тези свидетелски показания се подкрепят от писменото доказателствено средство по делото.

Протоколът за претърсване и изземване от жилището на ул. „Д-р Пискюлиев” № 12, вх. Б, ет. 4, ап. среден, не е съставен в нарушение на процесуални норми. Действието е извършено на 26.03.13г. между 19.40ч.-20.25ч., в присъствието на две поемни лица, експерт от БНТЛ, свид. Д. К., която е осигурила достъпа до жилището. Протоколът бил предоставен на съдия от компетентния съд и бил одобрен на 27.03.13г. в 11.30ч. Не се споделят изложените от първоинстанционния съд съображения, че свид. К. нямала качеството на лице което използва жилището и действието по разследването е следвало да се проведе след установяване на подсъдимата Б., или при преценка, че не е търпяло отлагане е можело да се извърши в присъствието на домоуправител или на представител на общината или кметството.

/За прецизност следва да се посочи, че подс. Б. е напуснала града след 20ч. на 26.03.2013г., след което в същия и следващите дни е водила дълги разговори със свид. К., не е обитавала известните за нея адреси, била призована чрез баща си и е знаела, че трябва да се яви в Първо РУП през м.04.2013г., но се е явила и е била разпитана в качеството на свидетел едва на 27.05.2013г./.

Свид. К. е лице, което е имало ключ за жилището, идвала е след проведен разговор, за да прибере подготвените от подс. Б. свои вещи – факти, потвърдени и от показанията на свид. А.. В жилището е имало неин собствен багаж. Независимо, че тя е живяла през този месец в гр. Шумен, е упражнявала владение и върху това жилище. Нейната фактическа власт не е била прекъсната, ключът й е давал възможност да влезе във всеки момент и да се разпореди със своето имущество. Поради изложеното и съставът прие, че тя е лице, което «използва помещението» по смисъла на чл. 162 ал. 1 от НПК. Извършвайки процесуално-следственото действие в нейно присъствие, разследващите не са допуснали нарушение на правилата по НПК.

С оглед приетото и кредитирано доказателствено средство, се установява, че в квартирата, напусната предната вечер от подс. Б., свид. П. и К. е намерена част от блистер от „Хюмекс” с четири празни места за капсули. За тези таблетки свид. К. дава показания, че са били взети на тръгване от подс. Б.. Петлитровата туба, експертно установена като солна киселина, е съдържала количество 3480мл. Намерени били две бутилки толуол и торба, съдържаща 1029,69г натриева основа. Видно е, че от солната киселина и таблетките са взети отделни количества, напълно съответстващо на твърденията на свид. П. и К.. Останалата част от тези материали е била оставена от подс. Б. на съхранение в квартирата й.

Не е доказано твърдението, че за жилището са имали ключове множество лица и че е възможно намерените солна киселина, толуол и натриева основа да принадлежат другиму. Свид. К. е напуснала на 23.03.13г., свид. К. преди това. Жилището е било обитавано само от подс. Б. към инкриминираната дата. Начинът, по който са попаднали там тези вещества е описан от свид. П. и К.. На 26.03.13г. – независимо, че физически не е била в квартирата си, подс. Б. е имала фактическа власт върху тези вещи и е упражнявала своето владение върху тях.

Изложените доказателства според съставът категорично обосновават извод, че подс. Б. е държала прекурсорите и материалите за синтез в квартирата си, установени от разследващите на 26.03.13г.

 

ІІІ. Относно участието на подс. Б. в опита за производството на наркотично вещество.

Първоинстанционният съд е приел, че подс. Б. е организирала производството на наркотични вещества като е свързала свидетелите К. и П., осигурила е място за извършване на готвенето, пазар на половината продукция, както и прекурсорите необходими за изготвяне на крайния продукт. От друга страна съдът намерил, че не са налице доказателства тя да е взела участие в самия процес на “готвене” на наркотичното вещество, да е имала необходимите за приготвяне на наркотично вещество знания и умения.

За да изясни участието на подс. Б. в процеса на производство на наркотичното вещество, съдът съобрази доказателствения материал по делото.

Видно от показанията на свид. П. пред съда – „Свързах се с Л.Б., тя организира „готвенето” на вилата, отидохме там аз с Л.Б., „готвача”, на когото не се сещам името, той беше от Сливен, с бяла кола, марката не помня. Отидохме там, започна „готвенето”, минаха се може би 4-5 часа, след това слязохме до града, …По някой време „готвача” заспа, както и Л. Б., това беше вече към сутринта… Всички участвахме във вилата… „готвача” си разбърка хапчетата, започна да си отделя дехидратина, после го изпари, събра го, смеси с другите съставки, почна да го прави и аз стоях там…. Л. с свърза с „готвача”, тя организира нещата, аз не го познавам, вилата я организира. Всичко това тя организира.”.

Свид. К. – първоначално заявява, че не желае да отговори на въпроса какво са правили, когато отишли в другата квартира. На въпросите на прокурора обяснява следното – „Вилата не зная на кого е, но я отключи Л.. Имаше един приятел на Л., който се правеше, че той разбира. Той започна да борави с химиите и накрая аз като видях, че той си прави, се отдръпнах. Докато бяхме там дойдоха едно момиче и едно момче. Възможно е да е била и тя /сочи подсъдимата М.К./, но не съм сигурен.”. Този свидетел не сочи подс. Б. да е била против извършваната от тях дейност, както и да е заспала преди него – което поставя обясненията на подсъдимата в тази част в противоречие с неговите твърдения. Съдът кредитира показанията на свид. К., тъй като са обвързани с тези на свид. П.. Двамата свидетели, действително са взели участие в процеса на производство на забраненото вещество, като свид. П. е получил и съответното наказание, но това не налага автоматичното изключване на тяхната достоверност. Проверката на показанията им самостоятелно, съпоставката им едни спрямо други и с останалите доказателства обосновава високата им доказателствена стойност.

Свид. Н. С., който придружавал подс. К., в свободния си разказ пред съда сочи, че когато отишъл във вилата, видял едно заспало момиче, две момчета и свид. П., стъклени прибори, цветни вещества, колбички. От аромата на тези вещества му се доспало, станало му лошо. На въпросите на прокурора, посочва „Там имаше едно момче, което спи, но не го познавам, може и това момиче да е било там, което е тук /сочи подс. Л.Б./, но не съм сигурен.”. Свидетелят е потвърдил показанията си от ДП, в които описва: „В къщата имаше две момчета и едно момиче, както и П.. Не познавам двете момчета и момичето, тогава ги видях за пръв път. Доколкото си спомням през входната врата се влизаше в стая. Във въпросната стая имаше прибори като фунии, шишета, стъкленици, както и някакви прахове. Мисля, че във вилата бяхме към 03.00-04.00ч. П. се пробваше да прави нещо – премесваше нещо в шишетата върху една печка. Започна да ми става лошо от изпаренията, тъй като миризмите бяха неприятни. Имаше още едно момче, което показваше на П. какво да прави и как да го прави, какви съставки да слага. Едното момче и момичето се опитваха да заспят.”.

Съставът съобрази, че част от гласните източници – показанията на свид. П., Д. и С. сочат, че заедно със свид. К. от гр. Сливен е пристигнало и още едно неустановено лице, което и е присъствало известно време във вилата в м-ст Ален Мак. Видно е, че данните за него са само ориентировъчни, като той не е посочван от свидетелите и подсъдимите като участник в конкретните действия спрямо предмета на обвинението.

Данните за проведените телефонни връзки на подс. Б., К. и свид. П. обективно прецизират времевите рамки на активността на всеки от тях и периодът на престоя им в наетата вила.

По делото е приложен диск – т. 2, л. 193, изпратен в хода на ДП от Космо България Мобайл ЕАД, в който се съдържат подробни данни за проведените от ползвания към 25-26.03.13г. от подс. Б. телефонен номер – 0895 033 837, регистриран на името на Ф.В.А. – лице, което е пояснило, че си е изгубила личната карта и на нейно име били закупени повече от 5000 карти на Глобул. За интерпретация на данните по диска не са необходими специални знания, тъй като позволяват несъмнено  и точно възприемане на посоченото от мобилния оператор. Фактологията по делото не поражда въпроси за критично засичане на клетки, рамки на покрита площ, движение от клетка в клетка.

Видно от отразяванията, телефонните комуникации на подс. Б. за времето от 21.32ч. на 25.03.13г. до 14.56ч. на 26.03.2013г. са били обслужвани от една и съща клетка – Resort Complex Alen Mak, Banelacheshma, Parcel 691 (Varna), съответстваща на местонахождението на наетата от нея вила. От пристигането си в обхвата на клетката до 05.35ч. подсъдимата е имала 23 телефонни връзки, от които 15 разговора, последният в 05.29ч. на 26.03.2013г., което категорично отхвърля обясненията й, че е спяла в този интервал от време. Активната й комуникация прекъсва в 05.35ч. и се подновява в 14.56ч. отново на територията на вилата.

Справката за телефонните комуникации на свид. П. /с номер 0890 939 359/ сочи, че разговорите му са обслужвани от същата клетка за времето 00.34ч. до 02.58ч. на 26.03.13г., когато е тръгнал за гр. Варна и се е срещнал с подс. К., след което в 04.25ч. пак е бил в района на Resort Complex Alen Mak, Banelacheshma, Parcel 691 (Varna). Следващият проведен от него разговор е бил в 08.06ч., обслужен от клетка № 10, Ziumbiul str.(Varna).

Подс. К. /ползвайки тел.номера 0893 432 102 и 0892 474 344/ е провела няколко контакта със свид. П. за времето от 01.24ч., когато той я е потърсил. В 02.58ч. са провели разговор с времетраене 160 секунди. След което била проведена срещата им на бензиностанцията. По-късно подс. К. го е потърсила двукратно, а в 04.25ч. е бил проведен последният уточняващ мястото на вилата разговор /за такъв разговор сочи и свид. С./, при който и двамата са се намирали в обхвата на Resort Complex Alen Mak, Banelacheshma, Parcel 691 (Varna). От този момент до 07.40ч. тази клетка е обслужвала разговорите на подс. К..

Изложеното сочи, че подс. К. и свид. С. са пристигнали във вилата в 04.25ч., когато „готвенето” е било в напреднала фаза. Подс. Б. е била будна поне до 05.35ч. След което дейността на свид. П. продължила, като след 07.40ч. заедно с подс. К. и свид. С. напуснали вилата, а там останали да спят подс. Б. и свид. К..

От пристигането на подс. Б., свид. П. и свид. К. във вилата и след отключването й от подс. Б., към 21.32ч. на 25.03.13г., до идването на свид. С. и подс. К. след 04.25ч. са били извършени редица действия по изпълнение на намеренията им за създаване на „пико”. Видно от показанията на свидетелите К., С. и П. са били инсталирани редица пособия във връзка с предвижданите процеси, протекло е приготовлението на съставните части, започнал е процесът по смесване на отделните компоненти. Подс. Б. е дала таблетките, съдържащи ефедрин. Видно от заключението на специализираната експертиза, производството на наркотични вещества по този начин преминава през отделни етапи на взаимодействие на суровините, като са необходими различни фактически действия на изготвящия ги. Свидетелите също сочат, че „готвенето” отнема много време, което и обективно е установено при отчитане на данните за престоя на подс. Б. и свид. П. във вилата.

В този първи етап подсъдимата и двамата свидетели са участвали заедно, установимо чрез показанията на свид. П. и степента на готовност на продукта, достигната към момента на идването на подс. К. и свид. С.. Пристигайки към 04.25ч. свид. С. е възприел, че миришело силно от изпаряваните химически суровини, доспало му се, станало му лошо. Към този момент продуктът вече е бил в напреднала фаза. За продължаването на процеса е бил необходим фактически един човек – свид. П., който добавял отделни вещества и подготвял следващия етап. Свид. К. давал съветите си, а подс. Б. е наблюдавала техните действия и следила процесите по изготвяне на продукта.

С оглед на изложеното съставът счете, че не се установяват действия, предприети от страна на подс. Б. спрямо свид. П. и К., предприети с цел да ги мотивира да пристъпят към производството на наркотичното вещество, да изгради у тях желание затова и да ги насочи към подобна конкретна проява. Напротив, с цялостното си поведение и всички свои активни проявления подс. Б. е организирала този процес – като време, място, суровини, и е взела лично участие в етапите на т. нар. “готвене”.

 

Съставът не установи други фактически положения, които да пораждат спорове относно конкретните действия на подсъдимите и да налагат допълнителен анализ на доказателствения материал.

 

От правна страна и по въпросите на наказанието.

 

І. По отношение на подс. М. К..

С присъдата подсъдимата е призната за виновна в това че на 26.03.2013 г., в гр. Варна, без надлежно разрешително, държала с цел разпространение - 0,08 грама кафяво кристално вещество - смес от метаамфетамин и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 39,5%; 1,82 грама жълто кристално вещество -метамфетамин със съдържание на активен компонент метаамфетамин 17,8%; 0,32 грама бежово кристално вещество - смес от метаамфетамин, ацетаминофен (парацетамол) и хлорфенирамин със съдържание на активен компонент метаамфетамин под 0,1 %; 0,47 грама (разпределено в четири в четири обекта: 2бр. х 0,17гр., 1бр. х 0,04гр. и 1бр. х 0,09гр.) бежово кристално вещество - смес от метамфетамин и ацетаминофен; (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 31,6%; 0,10 грама жълто кристално вещество - смес от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 1,1%; 1,24 грама кремаво кристално вещество - смес от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 10,3% - всичко на обща стойност 15,98 лева - 1,81 грама жълто кристално вещество - смес от метамфетамин и ацетаминофен (парацетамол) със съдържание на активен компонент метамфетамин 0, 4%  на стойност 0,21 лева; - марихуана с нетно тегло 1,51 грама (разпределена в пет броя самозалепващи пакетчета: 1бр. х 0.25гр., 1 бр. х 0.18гр., 1бр. х 0.31гр., 1бр. х 0.54гр., 1бр. х 0.23гр.) със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,50 %, марихуана с нетно тегло 0,09 грама (саморъчно свита цигара) със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,50 %, марихуана с нетно тегло 0,56 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5,50 %, всичко на обща стойност 12,96 лева. Съдът счел, че извършвайки описаното подсъдимата е осъществила обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 354 А, ал.1 от НК.

 

Срещу тази част на разглежданата присъда е налице жалба от служебния защитник.

Счита се, че не е доказано, че наркотичните вещества са били държани с цел за разпространение, като не са налице доказателства в този ден, тя да е разпространила подобни.

Доколкото предназначението на държаните от подс. К. на 26.03.13г. високорискови наркотични вещества е фактически обосновано, то съставът подробно изложи съображенията си при анализа на доказателствата.

Подсъдимата не е обвинена в извършено разпространение на инкриминираните вещества, а от отсъствието на реална продажба/подаряване не би могло да се извлича довод, че цялото количество не е било отредено за такива сделки.

Видът, начинът на опаковане, подготвеното средство за разтегляне на други количества са категоричните доказателства за намеренията на подс. К. да разпространи установените в нея наркотични вещества. С оглед на това се изключва състоятелността на правната теза, че веществата са били за лична употреба, респ. обсъждането на чл. 354 А ал. 3 от НК. Още по-малко подлежи на обсъждане чл. 354 ал. 5 вр. ал. 3 от НК. В тази част са изложени и конкретни съображения от ВОС, които се споделят от настоящата инстанция.

Правните изводи на ВОС са в съответствие с материалния закон и жалбата на защитника се явява неоснователна.

За извършеното престъпление първоинстанционният съд е наложил на подсъдимата предвидените в закона наказания в минимален размер. Наказанието лишаване от свобода отложил с изпитателен срок в среден размер, като постановил и пробационна мярка по чл. 42 а ал. 2 т. 2 от НК.

Не се установяват обстоятелства от значение за наказателната отговорност на подсъдимата, които да са останали извън вниманието на ВОС. Смекчаващите обстоятелства не са многобройни и не са налице изключителни. Допълнително пред настоящата инстанция се представят писмени доказателства, че към момента подс. К. е задържана по обвинение за престъпление, извършено на 17.04.2015г. по чл. 354 А ал. 1 от НК, като държала марихуана с тегло 103, 46г. Без да се засяга презумпцията за невиновност, основен принцип по чл. 16 от НПК, данните за ново наказателно производство ведно с отбелязването, че определението на съда, с което по него е била взета мярка за неотклонение “Задържане под стража” не е било обжалвано, сочат че личността на подсъдимата има завишена степен на обществена опасност и се нуждае от задълбочено внимание в процеса на индивидуалната превенция. В този смисъл съответен на степента на обществена опасност на извършеното по настоящото наказателно производство и на потребностите на личността се явява комплексът от санкции, определени от ВОС с присъдата. От особено значение би бил специализираният надзор на пробационен служител в рамките на изпитателния срок. Отсъствието на каквато и да е критичност към извършеното, трайната връзка на подсъдимата с различни наркотични вещества, поддържаните от нея контакти с лица, приемащи и пласиращи подобни вещества – са фактори, върху които на този етап следва да бъде поставен акцент на поправителното и превъзпитателното въздействие.

С оглед на изложеното в тази част проверяваната присъда е правилна и законосъобразна и съставът я потвърди.

 

ІІ. По отношение на подс. Б..

1. С оглед кредитираните от състава на въззивния съд доказателства от правна страна бе прието, че подсъдимата е виновна в това че на 26.03.2013г., в гр. Варна, без надлежно разрешително, държала:

1. Прекурсори - солна киселина 3480 мл. на стойност 12,18лв, и толуол 2000 мл. на стойност 31,6 лв., поставени под контрол съгласно Регламент на ЕС № 273 / 2004г. - чл.2, буква "а", Приложение I, Категория 3;

2. Материали, предназначени за синтез на наркотично вещество метамфетамин, както следва: натриева основа с нетно тегло 1029,62 грама, на стойност 3,60 лв. Съставът счете, че по описания начин тя е осъществила обективните и субективни признаци на престъпния състав по чл.354а, ал.1, изречение 2 от НК.

Деянието е формално осъществено чрез установената от подсъдимата фактическа власт върху инкриминираните вещества. Налице пряк умисъл, тъй като тя напълно е съзнавала естеството на веществата, наложената от правния ред забрана, но е искала настъпването на съответните общественоопасни последици.

При индивидуализацията на следващото се наказание съдът обсъди обстоятелствата по чл. 54 от НК.

Извършеното от подс. Б. деяние има своето място в хронологията на обществено известните прояви от този вид, търпи и морална укоримост, тъй като има за предмет вещества, с широко предназначение, но използвани в определени пропорции и в комбинация с други позволяват производството на високорискови наркотични вещества. Не случайно и наказанията, особено глобите, предвидени за държане на прекурсори и материали са значително по-високи от тези за същото изпълнително деяние спрямо високорисковите наркотични вещества.

Степента на обществена опасност на конкретното деяние е сравнително ниска, с оглед вида и количествата прекурсорите и материалите, установени в дома на подсъдимата. От друга страна по делото е установено, че са част от закупени и използвани с цел производство на наркотични вещества. Личността на подсъдимата има сравнително ниска степен на обществена опасност, завишена само от специфичния й интерес – “Л. беше с нагласата да съберем прекурсори да правим наркотици” – свид. К., “Тя ми е казвала, че проявява желание да се научи да “готви” пико.” – свидетел № 1/14г., “Когато се запознах с Лили тя се познаваше с такива хора, които знаят как се готвят тези работи и тя ме запозна с готвача” – свид. П.. За разлика от защитника на подсъдимата, съдът не намери доказателства в подкрепа на извод за нейна положителна обществена характеристика.

Смекчава отговорността й чистото съдебно минало. Съдът счете, че възрастта на подсъдимата не е обстоятелство от кръга на смекчаващите – видно е, че от дълго време подсъдимата работи и живее сама в друг град, съзнава дължимото социално поведение, но е направила личният си избор да подходи към престъпни действия при напълно информирано свое съгласие.

На тази обективна основа съдът прецени, че предвидените от закона наказания следва да бъдат наложени в минимален размер. С оглед чл. 57 ал. 2 от НК съдът счете, че определени в този размер, двете кумулативно предвидени наказания са в съответствие с целите на наказанието по чл. 36 от НК. С комплексът от санкции според състава се постига поправително-превъзпитателното въздействие спрямо подс. Б., както предупредително-възпиращото отражение на наказанието спрямо обществото.

 

2. С присъдата първоинстанционният съд признал за виновна подс. Б. в това че на 26.03.2013 г., в гр. Варна, в съучастие като подбудител на извършителя П. Г. П. и неустановено лице, без надлежно разрешително, с цел разпространение, направила опит да произведе високорисково наркотично вещество - метамфетамин, като опитът останал недовършен по независещи от дееца причини във фазата на редукцията и пречистването на метамфетамина, при което получили 360 мл. течност с жълт оттенък с основен компонент толуол със следови количества метамфетамин, ефедрин, 1-фенил-2-пропанон /фенилацетон/ и парацетамол. Съдът счел, че подсъдимата осъществила от обективна и субективна страна съставът на престъпление по чл. 354 А, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 3 от НК.

От решението на съда да преквалифицира първоначално внесеното обвинение срещу подс. Б. за съизвършителство в такова като подбудител на извършителя П., са останали недоволни и прокурора при ВОП и защитника на подс. Б..

Според съображенията на протеста, подс. Б. е имала качеството извършител при осъществяване на престъпния състав.

Защитникът от своя страна счита, че тя е имала качеството на помагач. С оглед на становището си обръща внимание на съда за възможността да бъде приложен чл. 58 б. «Б» вр. чл. 55 от НК.

По изложените съображения от фактическа страна съставът счете, че подсъдимата е имала качеството извършител по чл. 20 ал. 2 от НК. Неправилна е била правната оценка на действията на подс. Б. от страна на ВОС. Не са се нуждаели от подбуждане свид. П. и К., тъй като те са имали своя опит и интереси в тази област. Релевантните в тази част на обвинението доказателства сочат, че тя не е и само помагач на извършителя, тъй като е имала активно участие не само в подготвителния етап – търсенето на вила, на подходящ “готвач”, в закупуването на необходимите суровини и вещества.

Изпълнителното деяние "произведе" - е свързано, от една страна, с познание на основни физико - химични закони и за начина на взаимодействие на изходните продукти, а от друга страна, с осигуряването на суровини и материали във връзка с реализиране на производствения процес и провеждането на самия процес.

Подс. Б. е участвала с личните си действия по установяване във вилата, пренасяне и подреждане на съоръженията и материалите, дала е носените от нея таблетки, съдържащи ефедрин. Взела участие в началото при подготовката на отделните съставки, които впоследствие свидетелите са комбинирали, сгорещявали, изпарявали. Категорично от анализа на доказателствата бе отхвърлена тезата, че е спяла докато другите са напредвали в етапите на производство. За крайните етапи по механизма, установен от ФХЕ, не се налага фактическото участие на повече от едно лице, което не изключва интелектуалното участие на други лица.

Налице е общност на умисъла у произвеждащите наркотичната субстанция. Всеки от тримата е извършвал такава част от общата дейност, че същата като цяло да причини последиците от престъплението, а от субективна страна всеки един от тях е имал съзнанието, че както сам, така и другият деец участва в изпълнителното деяние, чиято престъпна цел заедно преследват.

Известни примери от съдебната практика, макар и относно други видове престъпления, тълкуват сходни връзки между съучастниците и подкрепят приетото от настоящия състав. Например:

Решение № 119 от 25.05.2000 г. по н. д. № 14/2000 г., I НО, ВКС: "За наличието на съизвършителство от обективна страна е достатъчно всеки от съучастниците да извърши такъв елемент от общата дейност, че тя като цяло да причини последиците от престъплението. От субективна страна съизвършителят има съзнанието, че не е сам и волята да осъществи намерението си заедно с останалите участници в изпълнителното деяние…. Законът държи сметка за общото в дейността и от субективна гледна точка. Съизвършителят има както съзнанието, че не е сам, така и волята да осъществи намерението си заедно с останалите участници в изпълнителното деяние. Поради това и в настоящето дело Ж. Т. е на общо основание съизвършител, независимо дали лично е взломявал катинари или железни решетки, дали е рязал и сякъл кабели и др. подобни.”.

Решение № 126 от 14.VI.1985 г. по н. д. № 103/85 г., I н. о. на ВС, Съизвършителство може да има и когато престъпната дейност на съизвършителите, с която се осъществява съставът на едно престъпление, се извършва последователно, а в определени случаи и с известни интервали. В тези случаи не е необходимо съизвършителите да извършват заедно и едновременно тази престъпна дейност, а само да имат конкретен общ умисъл като обединяващ момент на съизвършителството.”

Решение № 268 от 18.V.1995 г. по н. д. № 131/95 г., II н. о. “Съизвършителство по чл. 20 НК има не само когато всеки от съучастниците участвува в извършването на дейности, очертаващи всички елементи на престъплението, но и когато той осъществява само отделни елементи на престъпния състав, като съзнава, че другите му съучастници извършват другите елементи на престъплението.”.

Предвид фактическия анализ на действията на подс. Б., правната им оценка наложи постановената присъда да бъде изменена в тази част с приложение на закон за същото наказуемо престъпление, като съставът счете, че тя е осъществила състава на престъпление по чл.354а, ал.1, вр. чл.18, ал.2, вр.чл.20, ал.3 от НК.

Изложеното отхвърля възможността да бъде обсъждано приложението на чл. 58 б. “Б” от НК вр. чл. 55 от НК, тъй като подс. Б. не е извършила деянието в качеството на помагач.

Установено е по делото, че деянието на подс. Б. и свид. П. по произвеждане на високорисково наркотично вещество е останало недовършено по независещи от волята им причини. С оглед на това съставът обсъди приложимостта на правилото по чл. 58 б. “А” от НК. Преценявайки обстоятелствата по чл. 18 ал. 2 от НК обаче не установи основания за смекчаване отговорността на подсъдимата по този ред. Общо целеният престъпен резултат е бил осъществен в значителна степен. В течността, пренесена от свид. П. в дома му са били налични всички необходими съставки, установен е метаамфетамин в следови количества. Следователно продуктът е бил произведен. Предстоели са фазите на пречистване на метамфетамина и превръщане на получената метамфетаминова база в сол -  хидрохлорид, които не са били реализирани по причини извън волята на извършителите – заспиването на свид. К., невъзможността на свид. П. сам да довърши тези процеси. Приготвената смес е имала своето важно значение и полезна стойност, за нея са били използвани значително количество суровини и материали, постигнат е бил метаамфетамин във фазата на редукцията, поради което и когато и подс. Б. заспала свидетелят взел получената дълго обработвана течност за да продължи по-нататък към синтеза на веществото.

При обсъждане на конкретната престъпна проява на плоскостта на съпоставката й с други от този вид, първоинстанционният съд не е изложил подробни съображения. Видно е, че степента на обществената опасност на извършеното е сравнително ниска, тъй като е останало във фазата на недовършен опит. Налице е обаче изключително болезнена критичност към подобни явления с растяща популярност, позволяващи на широк кръг представители на обществото да “готвят” забранени и истински опасни за здравето вещества. Степента на обществена опасност на личността на подсъдимата се характеризира с готовност и упоритост да се постигне престъпния резултат и с възможности по осигуряване  на всичко необходимо за целта. Независимо, че не се присъединява към становището на ВОС, че подс. Б. е в млада възраст, която следва да смекчи отговорността й, при наличието на чистото съдебно минало и в отсъствие на отегчаващи отговорността й обстоятелства, така определените наказания в законовите минимални размери се явяват справедливо отражение на извършеното и според състава на виззивната инстанция. От значение отново е комплексът от санкции с акцент на пробационните мерки през изпитателния срок, необходима и достатъчна гаранция, че подс. Б. ефективно ще преосмисли начина на живот и интересите си.

         Като намери, че подс. Б. е осъществила в реална съвкупност две деяния, за които са й наложени наказания, по правилата на чл. 23 ал. 1 и ал. 3 от НК, съставът определи като общо за изтърпяване по-тежкото, а именно за деянието по чл. 354 А ал. 1 изр. 2 от НК, към което присъедини наказанието глоба. Съдът счете, че не се налага ефективното изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като го отложи с максималния изпитателен срок, и постанови пробационната мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” през изпитателния срок. Необходимостта от по-продължителен период на наложено въздържане на подс. Б. от друго престъпно деяние се извлича с оглед данните за начина й на живот, предпочетената от нея социална среда и рискът от продължаване на употребата на наркотични вещества, за която споделя. С оглед пробационния надзор в хода на изпитателния срок биха се постигнали очакваните от закона и обществото промени в съзнанието на подсъдимата. От друга страна този комплекс от санкции и мерки има своето важно значение спрямо членовете на обществото, за реализиране на генералната превенция – чрез узнаването за наложеното наказание и повлияването към въздържане от други подобни прояви.

Служебната проверка на присъдата установи, че първоинстанционният съд е пропуснал да се произнесе по веществените доказателства по делото, което може да бъде отстранено по реда на чл. 306 ал. 1 т. 4 предл. 1 от НПК след постигане на окончателен отговор по въпросите на вината и отговорността на подсъдимите.

Водим от изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: