Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 121

 

гр.Варна, 09 юни 2016 год.

 

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 13 май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

при участието на прокурора Илия Николов и секретаря П.П., като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВЧНД № 81 по описа на ВАпС за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Настоящото съдебно производство е по реда на чл.313 и сл. от НПК намиращи приложение по препращане от чл.306, ал.3 от НПК. Образувано е по въззивна жалба от защитника на осъденото лице А.М.С., ЕГН ********** против определение № 80 от 26.01.2016 г., постановено по ЧНД № 1729/2015 г. по описа на ОС Варна, с което е било извършено групиране на наложените на жалбоподателя наказания, а определеното най-тежко е било увеличено по реда на чл.24 от НК.

 В жалбата се твърди, че атакуваното съдебно определение е незаконосъобразно, тъй като е било налице влязло в сила предходно произнасяне, което е препятствало повторното групира на наказанията, наложени на ос.лице А.С.. Позовавайки се на задължителните указания, дадени с Тълкувателно решение № 3/2009 г. на ВКС на РБ жалбоподателят сезира ВАпС с искане за отмяна на постановения съдебен акт.

В съдебно заседание представителят на ВАпП изразява становище за основателност на жалбата, тъй като не са били налице предпоставките по чл.306, ал.1 от НПК за произнасяне на ВОС, защото вече е било извършено групиране с влязла в сила присъда. Не са били налице нови осъждания, които да позволят преразглеждане на този въпрос. Допуснатите от първата инстанция нарушения при групирането, неотстранени и от въззивната, могат да бъдат отстранени единствено по реда на възобновяване на наказателното производство.

В съдебно заседание защитата на ос.лице С. – адв.Г.Г., поддържа жалбата на изложените в нея основания и моли за отмяна на атакувания акт.

Жалбоподателят С. моли за намаляване на наложеното му за изтърпяване наказание „Лишаване от свобода” с една година.

 ВАС, след като прецени доводите, изложени във въззивната частна жалба, материалите по делото и сам провери правилността на постановения първоинстанционен съдебен акт, намери за установено следното:

 Частната жалба е допустима – подадена в срок и от легитимиран за това субект. Разгледана по същество се преценява като основателна.

 С присъда № 53 от 21.05.2015 г., постановена по НОХД № 461/2015г., състав на ВОС е признал ос.лице А.М.С. за виновен в извършването на престъпление по чл.199, ал.1 т.3, вр. чл.20, ал.2 от НК, за което му е наложено наказание шест години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален "строг" режим, в затвор; на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК съдът е групирал това наказание с тези по НОХД № 3908/2013 г. на ВРС и по НОХД № 4843/2013 г. на ВРС и е наложил за изтърпяване най-тежкото от тях – ШЕСТ години „Лишаване от свобода” при първоначален строг режим. Присъдата е влязла в сила на 03.11.2015 г., след проведен въззивен контрол по ВНОХД № 214/15 г. на ВАпС.

 С атакуваното определение състав на ВОС по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК отново се е произнесъл по приложението на чл.25, ал.1, вр.чл.23 от НК като

1. ГРУПИРАЛ е наказанията по НОХД № 3908/2013 г. на ВРС, НОХД № 4843/2013 г. на ВРС, НОХД № 550/2013 г. на Районен съд - Девня, НОХД № 2206/2014 г. на Районен съд - Варна и по НОХД № 461/2015 г. на Окръжен съд - Варна, като е НАЛОЖИЛ за изтърпяване на  А.М.С., ЕГН ********** най-тежкото от тях, а именно - ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да търпи първоначално в Затвор при СТРОГ режим.

2. На основание чл. 24 от НК е УВЕЛИЧИЛ размера на наложеното групирано наказание с ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като така определеното общо наказание в размер на СЕДЕМ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА осъденият С. да търпи първоначално в Затвор при СТРОГ режим.

3. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ЗАЧЕЛ е изцяло изтърпените части от наказанията лишаване от свобода, наложени по всички осъждания на С..

 Именно това определение е предмет на настоящият въззивен контрол.

 Въззивната инстанция се съгласява с доводите, изложени в частната жалба, за недопустимост на атакуваното определение. И това е така, тъй като съобразно обвързващите съдилищата указания, дадени с Тълкувателно решение № 3/2009 г. на ВКС на РБ, не е допустимо ново произнасяне и по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК за извършване на пълно и цялостно групиране на наказанията, ако при предходното произнасяне с влязъл в сила съдебен акт по приложение на чл. 23 - 25 НК по делото на съда са били известни всички осъждания на лицето, но едно или повече от тях са останали необсъдени и не са били включени в съвкупността. В конкретния случай подобно непълно групиране е било извършено по НОХД № 461/2015 г. по описа на ВОС, които е разполагал с нужната информация относно всички предходни осъждания на въззивника. Тази незаконосъобразност не е била коригирана и от въззивната инстанция и постановената присъда по НОХД № 461/2015 г. на ВОС е влязла в сила, вкл. и в частта на произнасянето по реда на чл.25, вр.чл.23 от НК. Независимо от този си порок влязлата в сила присъда е пречка за повторното преразглеждане на всички въпроси, решени с нея, тъй като обратното би нарушило забраната по чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК. Недопустимо е при едни и същи факти, каквито са влезлите в сила присъди и наложените с тях наказания, да бъдат постановявани няколко различни съдебни акта. Въпросът със законосъобразното определяне на общото наказание за няколко престъпления, за които деецът е наказан с отделни присъди, следва да бъде пререшен с нов съдебен акт след отмяната на вече постановената присъда по реда на възобновяването, а не чрез ново групиране по реда на чл.306, ал.1 т.1 НПК.

 С оглед на гореизложеното ВАпС счете, че провeряваното определение е недопустимо и същото следва да бъде отменено изцяло, а производството да бъде прекратено.

 Водим от горното и на основание чл.334 т.4 от НПК ВАпС

 

Р Е Ш И :

 

 ОТМЕНЯ определение № 80 от 26.01.2016 г., постановено по ЧНД № 1729/2015 г. по описа на ОС Варна

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1729/15 г. по описа на ВОС.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в 15 дневен срок от съобщаването му.

 Копие от решението да се връчи на страните.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

                                                                                                  2/