Р Е Ш Е Н И Е

 

       147

 

Варна, 09.06.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Двадесети Април,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

           Секретар ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

           Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           ВЧНД № 85 по описа за 2017 година и за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С протоколно Определение от 09.02.2017 година по ЧНД № 20/2017 година състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е прекратил производството по ЧНД № 20/2017 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД поради неизпълнение на член 228 алинея 4 от ЗИНЗС.

Недоволен от така постановеното Определение е останал ИВАЙЛО КАЛИНОВ-Председател на пробационен съвет с район на действие СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,обжалвал го е с частна жалба,като незаконосъобразно,неправилно и постановено в нарушение на процесуалните правила и с молба същото да бъде отменено.

По делото е постъпило писмено становище от адвокат М.С.Т.,***,като служебен защитник на П.Д.П.,ЕГН **********,***,в което са изложени съображения,че подадената частна жалба е неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение и се моли,като такава,да бъде оставена без уважение и да бъде потвърдено Определението на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

В съдебно заседание НА 20.04.2017 година,по съществото на делото пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД страните взеха следните становища :

Представителят на ВАРНЕНСКА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че частната жалба се явява основателна и моли тя да бъде уважена по доводите,изложени в нея,тъй като неправилно е било прекратено съдебното производство и неправилно са били приложени процесуалните норми,като е нямало пречка делото да бъде разгледано по същество при условията на задочното производство.

Председателят на пробационен съвет с район на действие СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД моли частната жалба да бъде уважена по изложените в нея съображения.

Адвокат М.С.Т.,***,като служебен защитник на П.Д.П.,счита,че Определението на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

За да се произнесе по подадената частна жалба,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Частната жалба е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

По същество частната жалба се явява основателна и като такава,следва да бъде уважена.Обжалваното Определение,с което е било прекратено производството по ЧНД № 20/2017 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД следва да бъде отменено и делото върнато на същия състав на съда за разглеждане по същество на Предложението на Председателя на пробационен съвет с район на действие-СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД по следните съображения:

Действително:законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,както относно обстоятелството,че ЗИД ЗИНЗС е влязъл в сила от деня на обнародването му в Д.В.на 07.02.2017 година,а така също и относно съдържанието на Параграф 43 в член 228 от същия закон.

Предложението на Председателя на пробационен съвет с район на действие-СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е постъпило с вх.№ 244/25.01.2017 година и още същия ден-25.01.2017 година е било образувано ЧНД 20/2017 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД-т.е.:преди влизането в сила на 07.02.2017 година на ЗИД ЗИНЗС..

След като хронологията е:Образуване на ЧНД 20/2017 година по описа на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,а след това - ЗИД ЗИНЗС,то сезираният първоинстанционен съд е следвало да се произнесе по съществото на направеното Предложение.

Водим от горното и на основание член 452 алинея 3 предложение последно от НПК във връзка с член 345 алинея 1 предложение второ от НПК ,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОТМЕНЯ протоколно Определение публично заседание от 09.02.2017 година,с което е било прекратено производството по ЧНД № 20/2017 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

ВРЪЩА делото на същия състав на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  за разглеждане по същество на Предложението на Председателя на пробационен съвет с район на действие-СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД .

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ : 1 :                       2: